UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 6 November 1948 Derde jaargang No. 101. Ü*daeii# SecretariaatKüeftstraat No. 12, föppolyturboef Wieringen. Telefoon No. 103. &dmialstratie „Villa Waterkeer", Westerland Foit De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag!. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. NIETS WAARD. HET SCHEERMES WAS HET PRÖTO - TYPE „ROTMOF." De doodstraf geëist. Niets waard, dat is dik wijls zo'n stopwoord gewor den. De politiek met zijn be loften en doelstellingen Regeringen en «regeerders met hun leuzen en program ma's „Niets waard volke ren zijn al zo vaak bedro gen." Velen zien er weinig in door wie ze geregeerd wor den. „Allemaal niets waard." Wanneer je aan een ander enthousiast je plannen ver telt en je bent er helemaal over uitgesproken, dan ge beurt het wel eens dat je te horen krijgt „niets waard." Zelfs is voor sommige mensen het léven niets meer waard. Zo sprak kort voor de oorlog een statenloze het uit, *lat hij geen mogelijk heden meer zag. Hij was verlegen met zijn eigen be staan. Zoals eigenlijk ook de Duitsers in de oorlog bepaal de groepen (zoals onderdui kers) verlegen maakten met zich zelf en hun bestaan al leen. Er zijn oorlogsinvali den, voor wie het verdere leven geen mogelijkheid lijkt te bieden. „Niets meer waard." Zelfs een leven, mensenlevens niets waard Van elk ding dat recht van bestaan heeft- op aarde, mogen we eenvoudig niet zeggen, dat het toch niets waard is. Al is er wel eens een ogenblik of een situatie, waarin we de waarde ervan, niet kunnen inzien, daarom mogen we het nog niet ver werpen. Al zijn er wel eens plannen, die niet dade lijk voor uitwerking vatbaar zijn, daarmee mogen we ze maar niet- dadelijk waarde loos verklaren. Al is er wel eens lage, onwaardige poli tiek, toch zal er geregeerd moeten worden en is het wat waard om rechtvaardig en democratisch te worden be stuurd. Het leven niets waard. Inderdaad Maar dan in deze zin een leven, dat niet in God geborgen is, kent zijn innerlijke waarde en kracht niet. De apostel Pau- lus zegtmaar in dat alles zijn v/ij meer dan overwin- naars door Hem, Die ons heeft liefgehad. Daar gaat het om. Statenloos, zwaar ziek, ondergedoken, in de gevangenis, in schulden èn in voorspoed en vreugde Christus heeft ons allen lief gehad tot in de kruisdood. Hij is daarom met ons in vreugde en smart. Wij mo gen Hem nabij weten in alles dat het leven ons te dragen èn te vieren geeft. Door Zijn liefde delen we in Zijn over winning. Dat brengt ons le ven tot leven met God. Ja, meer dan overwinnaars zijn we. Want een overwinnaar staat in zekere zin op een zelfde vlak als de overwon nene (nl. op aarde en met strijdmiddelen). Wij durven en wij willen van ons en andermans leven niet meer zeggen ..niets waard." Wij zijn zelfs niet alleen overwinnaars, maar moeten en mogen tenslotte in ons hele doen en laten, denken en spreken, tot uit drukking brengen Neem mijn leven, laat het Heer, Toegewijd zijn aan uw eer. Ds. J. v. d. WINDEN. Jurgen Hinrichsen, de Duitse le hij handelde uit noodweer; Commandant van de Grenz-,2e Snoodijk zou zijn ont- schutz, in de oorlog gedeta-, vlucht. cheerd te Van Ewijcksluis, in De President noemde dit be- lange tijd „de schrik" van Wie lachelijk. I Was moord in kou ringen en Wieringermeer, hoor len bloede. dc Woensdag j.1. voor het Ook voor de moord' op Bijzonder Gerechtshof te Am-1 Slagter eu Kops beuep tiet sterdam de doodstraf tegen' Scheermes zich op noodweer, zich eisen. Hij was al eens beschoten op de Klieverweg en hij had een tip [van Pakes) dat het op hem gemunt was. ,Ik was bevreesd voor de B.S." zeide verdachte. Gevaar bestond er alleen voor de Nederlanders die door U en Uw mannen werden ge terroriseerd, zei de Piesident; U schoot, terwijl zij vluchtten,' Aan de motorkwestie werd weinig aandacht geschonken., Mr, Rohler achtte mensen levens van meer betekenis. VERWEER van ba- „Een eis. die niet wordt in- gegeven door een gevoel van j wraak", zoals mr. Rchling zei- de, „ook niet door een gevoel van voldoening, dat wij nier een van die Duitsers voor ons hebben, die in ons land zo veel verschrikkingen hebben gebracht, maar a'oor de over tuiging, dat hier het Neder lands recht kan worden toege past en een ooi deel kan wor den geveld, dat de gerechtig heid zoveel mogelijk benadert. Voor een koude gewetenloze,1 onbewogen moordenaar van Het mensen, die niets op hun ge-! klaagde was moeilijk verstaan- welen hada'en, past hier de baar was, kwam steeds terecht doodstraf." i op het bekende: dienst is Van de 8 gedagvaarde getui* dienst, befhel ist befhel, enj gen v aren zes aanwezig, t.w. j .,ik heb in opdracht van mijn, H. den Hartog, Opperwachl- superieuren gehandeld, onder j meester vh ie M.Meer, thans, abnormale omstandighedem" te Bergen; vd Berg uit Den ,Maar mijn getuigenissen Helder; P. A Uitdewilligen heb ik na veel mishandelingen i te W.Meer; N. Takes te Wes- door de Nederlandse politie, j Ierland; Mej. H. A. Kroon afgelegd", zegt de verdachte (Gbreen) en een familielid, en de Rotterdamse politieman,! 'van wijlen M, Snoodijk. die hem verhoord heeft moei; De beklaagde zag er goed dat toegeven, uit en keek met stekelige blik- „Betreurenswaardig", zegt: ken rond, en loonde nog geen de President hierop, maar mis- j I sporen van berouw. schien tegenover deze man| Na het voorlezen der dag-, wel begrijpelijk." j vaarding werd evenmin in geen In zijn requesiloir wordtj enkele vorm door beklaagde hem dan door de Officier koelj i gereageerd. j bloedige moord met voorbe PF FFTTFN .dachten rade len laste gelegd.! I Het Scheermes «rd o.m. ten C-mi™ 'f «Jond de2e stil laste gelegd, a, het opsporen N da tweeslagt.ghe.d van be en achtervolgen van onderdui- Maagdes verklanngen. kers en het ronselen van mo-l. D%I0,*,ciec.r i ("k°e! biele arbeidskrachten naar, U M- Snood.,k direct be-, Duitsland; b. Moord gepleegd; é'aven zonder vaststelling van op Maarten Snood.,k; c. dub- d?( dood. Jterw,Il A 2 slac,hl- UIT DE beie moord op Slagter en Kops <"[ers 'n de schuur moesten FILMNIEUWS Jeugdprogramma. Vele ouders menen, dat een film, door de Centrale Keuringscommissie goedge- keurd voor alle leeftijden, 1 ook werkelijk geschikt is voor kinderen. Dit is een i grove dwaling. De bezwaren tegen deze films op te noe men zou te veel plaats vra gen. Er zijn slechts weinig goede jeugdfilms en het is geen gemakkelijke taak een goed jeugdprogramma sa men te stellen. Dat het de Directie van Cinema de Haan i is gelukt een alleszins ge schikt en verantwoordelijkj jeugdprogramma te brengen stemt tot dankbaarheid. Zaterdag is voor Wierin- gen, in 't bijzonder voor de jeugd (van 1016 jaar), een belangrijke dag. Dan wordt in Cinema de Haan een zeer gevarieerd programma ver- toond Jeugdjournaal, goe de onderwij sfiLm, aardige tekenfilm en het hoofdnum mer vol gezonde romantiek „De Circusjongen." Ouders laat uw kinderen genieten. EXPLOSIE BIJ GEMAAL „LELY." Naar wij vernemen, is in de nacht van Dinsdag op Woensdag, omstreeks 3.30 uur, in de 50.000-volt hoog spanningsruimte boven het gemaal „Lely" een oliescha kelaar geexplodeerd. De olie geraakte in brand, en er volgde een hevige ontplof fing. Gelukkig waren de vlam men spoedig gedoofd. Per soonlijke ongelukken kwa men niet voor. Schade werd veroorzaakt aan de hoogspanningsinstal latie, terwijl een grote ijze ren schuifdeur naar buiten werd geslagen. De bemaling van de polder door de „Lely" zal enige da gen worden gestagneerd. Geldig van 720 November. 361 Vlees 100 gram vlees j 362- Vlees 400 gram vlees 363 Vlees 150 gram vlees 368 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 371 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 377 Alg. 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 367 Alg. één ei. 372 Alg. 200 gram kaas of j 250 gram korstl. kaas B385 200 gram kaas of 250 j gram korstl. kaas. 378 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 373 Alg. 250 gr. zachte zeep en 250 gram soda. 379 Alg. 500 gram zachte zeep en 500 gram soda. 374 Alg. 125 gram koffie. 375 Alg.50 gram thee. TABAKSKAARTEN. 127 Tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 131 Tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak TOESLAGKAARTEN. Tot en met 20 November zijn geldig de bonnen van strook V. De niet aangewezen bon nen van strook 1 kunnen worden vernietigd, evenals de bonnen 115 van de ta- bakskaart. De Nederlandse bakkerij beseft de betekenis van MAANSTANDEN 1948. Maandag 8 November E. K. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 7.46 17.01 7.48 16.59 7.49 16.58 7.51 16.56 HOOG WATER TE DEN OEVER 1.&48. v.m. n.m. 7 November 8 November 9 November 10 November 7 November 8 November 9 November 10 November 0.27 1.17 2.27 0.17 1. 2 1. 2 3.22 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 6 Nov. 16 u. tot Maandag 8 Nov. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuaer, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 7 NOVEMBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezigde Heren v. d. Kolk, Nw. Nieaorp Dekker 't Zandt. de Marshall-Hulp. VERWACHT: beter geweest! maar niet te uit Alkmaar, gepield op ''8Sen °fdat de dood n,at: 27-3--4S aan de KlieverweS waa s»eld te W.Werf! d. het opsporen en Bekl. «af, 'plotte '°a Dat1 met geweld afhandig maken het dan ook van 2 motorrijwielen bij N. Ta ^as noo£ll*„.. kes aan de Waterweg le begraven. Hl, had dit gedaan Haukes om Z1,n vriendin te be- Uil' het uitgebreide feiten- thermen, die gevaar duchlte materiaal dal onverdeeld ue- ',aa zwarend was voor verdachte, naaropwerc! de doodstrrf bieek helaas de gruwelijke en Uitspraak 17 Nov. a.s. harde wreedheid, waaraan hei IVet de -mste reactie ver- monster zich schuldig har.' ge- 'vekte dezc ™dede!.ng b., de maakt. vran' Zijn hartsvriendin Mej. HE VERDEDIGING. Kroon trachtte nog een gun- De toegewezen verdediger stige verklaring af te leggen, betoogde dat men „rlienst en doch pleegde in feite een bevel hier moet nemen als meineed, wat de president de norm. Men moet dit be- Door de vingers zag. ohouwen in het licht der voor In an'.wcoi d op een vraag de Duitser geldende maatstaven van de President, wat ver Hem werd geleerd! zo zacht dachte bedoelde en beoogde mogelijk te doen sterven, met zijn jacht op onderduikers,, '-';en éeen beter lot in deelde deze fier mede, dat hij. z'cHt was, had gehandeld in opdracht van! zijn superieuren, hetwelk bij Schager Markt, de President een scherpe repliek ontlokte en hem werd Paarden f 3C0-f 700; verweten dat hij op eigen T:,ukoeien f 425-f 600; 2 Slie- f.nitiatief had gehandeld. Zou «en Centrale; 49 Mag. Gelde- hij in opdrachl hebben gehan-i koeien t 4-h-t 5j0; 122 idem deld dan zou hij in dienst heb-' Vctle Centrale; 20 Kalfkoeien ben gestaan bij de Sicherheits'6CC-f 825; 14 Vaarzen f 350- cfienst en deze groep is, aldus f 475', 1 Pink entrale; 1 Gras de President, ree ds onschade- ~'a^ Centrale; 53 Nuchtere kal lijk gemaakt Denk aan Neu- v-,en Centrale; 40 .lag. Scha- renberg. I ren f 85-f 110; 136 idem Vette Centrale; 57 Overhouders Van de moord op M. Snoo-j 40-f 60: 2 Bokken en Geiten dijk, gaf verdachte 2 lezingen' f J0-f 30; 66 Biggen f 35-f 60; uit- 40 VLIEGWERELD. DE AUTOGIRO. De naam autogiro is af ge- leid uit het Latijn, en bete kent letterlijk „zelfdraai-1 end", hetgeen duidt op de, zelf draaiende rotor, die ken- merkend is voor dit type vliegtuig. Daar de werking van de rotor feitelijk dezelfde is als die van de wieken van de windmolen, spreekt men ook j vaak van „molenvliegtuig." De autogiro heeft geen vleugels. Deze machine moeu niet verward worden met1 de helicoptère oftewel hetj hefschroefvliegtuig. Het principiële verschil is wel, dat de wieken van de autogiro aan het draaien j worden gebracht, en gehou den door de langsstromende i lucht, evenals dit gebeurt bij de windmolen, terwijl dit bij de helicoptère door een moto geschiedt. Een ander verschil is nog, dat de autogiro aan de voor kant een gelijksoortige schroef heeft, als een ..nor maal" vliegtuig, terwijl de helicoptère daarentegen een schroef heeft, die uitsluitend dient voor besturingsdoel- einóen. Er zijn ook reeds enkele types van autogiro's die èn als vliegtuig èn als auto ge bruikt kunnen worden. „Meer clan de helft van Uw dagelijks brood wordt geba.:- ken van Marshall-graan." De Nederlandse bakkerij heeft uiting willen geven aan haar waardering voor de Amerikaanse bijstand, die gericht is op de overbrug- ging van de Nederlandse moeilijkheden, zij heeft bo- vendien een actie onderno- 1 men om de Nederlandse be- volking- te doordringen van het besef van de betekenis i van de Marshall-hulp ten j aanzien van de broodgraan- j voorziening en het bedrijfsle- ven, dat economisch op het graan rust. De Nederlandse bakkerij heeft 4 November 1948 tot dag van het brood graan en van het brood ge maakt en bij deze gelegen heid zijn in alle bakkers winkels strook - affiches i verschenen met de j slagzin „Meer dan de helt'1: van Uw dagelijks brood j wordt gebakken van Mars hall-graan." Het begrip, dat de Nederlandse bakkerij j voor de betekenis van de Marshall-hulp aan de dag j legt, wordt door de Neder landse Ovèrheid zeer ge waardeerd, aldus verklaart het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedsel voorziening. Lichting '48 bij Marine moet halfjaar langer dienen. Dinsdagmiddag om één uur is in dc kazernes en op de schepen van de Konink lijke Marine een bekendma king voorgelezen, inhouden de, dat de dienstplichtigen van de lichting 1940. inge deeld bij de Koninklijke Marine, niet zoals verwacht over enkele weken met groot verlof zullen gaan. De demo bilisatie van deze lichting is zes maanden uitgesteld. ACHTER DE WOLKEN Succes - Nieuws. Programma voor Zondag 7 Nov. a.s. Succes 1Zilverm. 1 2 uur. HRC 4Succes 2 Vertr. 1.30 BKC 3Succes 3 Vertr. 1.30 Succes 5Wiron 3 Av. 10 u. Succes ABKG A Av. 12 u. Kaagv. B-Succes B Vtr. 11 u. Wiron BSucces C Zater dagmiddag. Vertrek per fiets 2 uur. Zilvermeeuwen voor het? eerst uitkomend in de 3e kl. doet het lang niet slecht en Succes zal met een gelijk spel al meer bereiken dan wij van haar verwachten. Ook Succes 2 zal het tegen H.R.C. 4 in Den Helder lang niet gemakkelijk krijgen. Succes 3 kan tegen BKC misschien een gelijk spel uit het vuur slepen. Succes 5Wiron 3 is voor de bezoekers. Succes zal aan BKC A eer. hele kluif hebben. Wil Succes B zich aan de kop handhaven dan zal van Kaagvogels B gewonnen moeten worden. Wiron bSucces c zal voor onze jongens vermoedelijk geen succes opleveren. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp, Küeft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringer- werf. Telefoon 123. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1