UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN- WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. U. N. A. C. EEN SPECIALE COURANT VOOR DE JONGENS OVERZEE. i tjy§ H Woensdag 10 November 1948 Derde Jaargang 102. SrtiacU» Secretariaat Klieltstraat No. 12, Kll>poiytu«ïoeJ Wierineen. Telefoon No. 103. *dmlnl-?tratie „Villa Waterireer", Westerland Port De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag* Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. („United Nations Appeai fer Children.") Ket Bestuur van de Stichting Flevo-Bode heeft besloten ter gelegenheid van de komen de feestdagen (Kerstmis en Nieuwjaar) een speciale editie uit te geven voor de jongens overzee. wm 1 air* 1 WÈÊÈ „De Verenigde Naties helpen het kind." Voer het eerst in haar geschiedenis doen de Verenigde Naties een beroep op elke persoon en vragen om een daad nu direct. Het gaat er om de nood te lenigen van millioenen kinderen, zonder onderscheid van ras, geloof, nationaliteit of politieke richting. Het gaat om voedsel, kleding en medische verzorging. Giro 9600 UNAC Den Haag. Daar de postverbinding naar i Indonesië zodanig is dat men reeds enige tijd tevoren 1 het blad verzenden moet wil het op tijd op zijn bestem - 1 zijn, stellen wij ons voor reeds spoedig over te gaan lot het samenstellen van dit blad. Uit diverse correspondentie 1 hebben we ?eeds vernomen,1 hoezeer de jongens het op prijs stellen dat wij hun ge- regelö gratis de Flevo-Bode toezenden. Nieuws uit de eigen streek wordt wel zeer gewaardeerd. 1 Inzonderheid zullen op de genoemde hoogtijdagen de j gedachten van onze militai- i ren uitgaan naar het Moe- derland en zal de behoefte i aan blijken van hartelijk i medeleven des te groter zijn. Laten wij ook door middel van ons blad een bijdrage leveren om het contact Nc- 1 derlandIndië te verstevi- gen en onze jongens vele1 Onze Irnlië - editie zal genotvolle ogenblikken te verschaffen. Wij stellen ons voor een speciaal Lndië-nummer sa men te stellen (verlucht met foto's) waaraan verschillen de autoriteiten, geestelijke leiders, besturen van comité's der Niwin en van de Band gedemobiliseerden e.a. met bijdragen zullen medewer ken, waartoe wij bereids eni ge toezeggingen ontvingen. Voorts staat voor ieder de gelegenheid open een toe passelijk artikeltje voor dit. blacl te schrijven. Ouders, broers en zusters, en andere familieleden, ver loofden, vrienden, kennissen, middenstanders enz. kunnen tegen SPECIAAL TARIEF hun gelukwensen aan de verwanten en bekenden in Indonesië in dit nummer doen opnemen, ook in de vorm van een brief. omstreeks eind November worden gedrukt oofc als bijvoegsel van het Kerst- of Nieuwjaarsnummer van Flevo-Bode aan alle abonné's worden toegezonden voor onze jongens overzee een volkomen verrassing zijn. (In de exemplaren van dit nummer die naar Indonesië I gaan zullen wij op deze plaats n.1. andere copy inlassen). COI'Y EN ADVERTENTIETEKSTEN moeten uiterlijk 20 NOVEMBER a.s. in ons bezit zijn. Levert het zo spoedig mogelijk in Enige voorbeelden. Bezoekt de filmvoorstellingen van het prachtige film werk „Achter de Wolken," ten bate van de U.N.A.C. Vanaf Vrijdag a.s. in Cinema de Haan, H.-hoef. Na afloop der voorstellingen collecte. Geeft met milde i hand 1 t.m. 5 regels f 1. elke regel meer f 0.15. De bewoners van de straat wensen Briefjes tot 10 regels f 1.75, eJke regel meer f 0.15. (max. 30 regels.) Aan Extra - boter met Sint Nieoiaas. Amandelen uit Italië. „De Kruidenier" verneemt, dat ter gelegenheid van het St. Nicoiaasfees aan de A-, B- en C-groep 250 gram ex tra boter of margarine en aan de D- en E-groep 125 gram extra boter of marga rine gegeven zal worden. Deze extra bonnen komen voor in^ae bonnenlijst van' 2 December a.s. Het blad meldt verder, dat binnenkort 1100 balen aman delen uit Italië te verwach ten zijn. Waarschijnlijk gaat het grootste gedeelte hiervan I naar de banketfabrieken. De Melkprijs. Minister Mansholt heeft in een onderhoud met ver tegenwoordigers van de lan delijke stichting voor de landbouw de nieuwe melk prijs voor de boeren bekend gemaakt. Voor het jaar November 1948 tot November 1949 zal de prijs, die de boer voor de melk ontvangt 17 y2 cent be dragen. Extra tractaties voor feestdagen. Slaolie boter en krenten brood. Zoals wij reeds kort gele den in ons blad publiceerden, iigt bet in de bedoeling, te- gen Kerstmis een rantsoen I slaolie beschikbaar te stel- j len. Nader vernemen wij thans, dat de hoeveelheid, die toegewezen wordt, 180 gram zal bedragen. In de bonnenlijst van 2 De cember zal tevens een extra bon worden aangewezen voor het kopen van 250 gram bo- j ter, vet of margarine van i de A-, B~ en C-kaarten en,1 een bon voor 125 gram van de D- en E-kaarten. Gewone bonbons duurder. Door de verhoging van de j suikerprijs worden gewone j bonbons en chocolaadjes een I cent per ons duurder, even als chocolade boterham- strooisel. Luxe bonbons en repen blijven in prijs gelijk. De prijs van chocolade-- pasta, marsepein en vanille suiker wordt losgelaten, evenals die van kunsthoning. j hierbij een gelukkig Nieuw jaar. Aan de leden van onze club overzee. Veel heil en zegen jongens. We houden jullie plaatsen open en hunkeren naar jul lie terugkeer. Het Bestuur van de Zangvereniging „De Lijster." Aan Vrolijk Kerstfeest en geluk- kig Nieuwjaar. Je kameraden KEES en PIET. Aan Lieve Broer. Vrolijk Kerstfeest, wens ik je toe en veel geluk en voorspoed in het Nieuwe jaar. 'k Hoop dat je volgende' zomer weer thuis kom. We zijn druk bezig voor 't Kerstfeest en we krijgen1 thans ook een mooie boom. i We zullen je foto er in hangen dan ben je er toch bij. Enz. Enz. ZATERDAG Dag v. h. Oorlogsgraf, dag der dankbaarheid. Gp het kerkhof Zandburen - worden Zaterdagmiddag om 4 uur precies de geallieerde gevallenen, die op Wieringen zijn begraven, herdacht, i Een korte toespraak wordt gehouden door Ds. Gouds bloem en pastoor Bijl. De Kon. Muz. Veren. Harmonie i zal zijn medewerking verle nen. Het is nodig dat wij elk jaar op deze dag eerbiedig samenkomen om te denken aan hen die ook voor ons vielen, om te denken aan de genade dat wij nog moch ten blijven leven, om de smart van de nabestaanden te trachten te verlichten om ons verbonden te weten als volkeren in vrijheid en vrede die we moeten bewa ren. Allen waren we bij de oorlog betrokken. De geval lenen gaven hun leven. Ge ven wij ons een half uur tijd om Zaterdagmiddag te her denken en stil te zijn. Er is gelegenheid tot stille bloe menhulde voor particulieren en verenigingen. Op deze dag is ook een collecte voor het landelijk oorlogsgraven comité, dat alle bemiddeling verleent voor de nabestaanden om de graven hier te komen bezoe ken. Ieder geve zijn offer van dankbaarheid en saamhorig heid aan collectanten of storte op giro 330964 van Ds. J. van der Winden Hippo. Opgaven collectant van Hip- po en Westerland bij dezelf de en voor Oosterland/Den Oever bij dhr. v. d. Berg. OUDERAVOND U.L.O.- SCHOOL WIERTNGERWERF 19 Nov. a.s. 8 uu»r nam. wordt de Ouderavond van deU.L.O.-school te Wierin-j gerwerf gehouden in de Wieringermeerschool aan de Terpstraat. Het programma vermeld o.a. een rede van de Heer S. Rocsma over problemen der rijpere jeugd. MAANSTANDEN 1948. Maandag 8 November E. K. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 11 November 7.53 16.54 12 November 7.55 16.53 13 November 7.57 16.51 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 11 November 3.47 4.37 12 November 5. 2 5.42 13 November 5.57 6.32 Prijzen van kolen en Je zusje GREET. Aan Beste Jongen. We zullen je nog een grote brief zenden met de Lucht post maar ook in deze cou rant onze beste wensen voor 1949. We denken veel aan je. Schrijf veel Je liefhebbende ouders, Hallo Arie. Veel en heil en zegen hoor. Dank voor je prachtige post zegels. 'k Ben lid geworden van en sta middenvoor in d. Zondag 5 goaltjes gemaakt 'k Zal goed op je konijnen passen. Enz. enz. Je broer JAN. Thee 1 Januari vrij. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling der regering de distributie van thee met ingang van 1 Januari a.s. op te heffen. Half P.K. motoren vrij. Met ingang van 4 Nov. j.1. mogen motorvoertuigen met een motorvermogen van niet meer dan een half P.K. zonder vergunning worden verkocht. zeep Het Directoraat-Generaal j van de Prijzen deelt mede. dat de ingangsdatum van de in de Regeringsverklaring aangekondigde prijsverhc- gingen van kolen en zeep1 nog nader zal worden be- kend gemaakt. Prijzen gebrnihte bin nenvaartuigen vrij. Als gevolg van de ophef fing der Prij zenbeschikking Binnenvaartuigen 1941 No. III, zijn met ingang van 4 November 1948 de prijzen van gebruikte binnenvaar tuigen niet meer onderwor pen aan p-rij svoorschrif ten. Weer pindakaas. Drie millicen potjes pinda kaas van 370 gram komen binnenkort a negentig cents in de handel. Nu de vetposi- te iets gunstigera is, zal re -1 gelmatig een hoeveelheid j grondnoten voor de fatrica- ge van pindakaas 'werden j gebruikt. Bestaanszekerheid voor boeren en tuinders. Aan de Memorie van Antwoord der Regering aan de Tweede Kamer over het regeringsbeleid ont lenen wij „Rekening houdend met het feit, dat de schaarste- economie tot het verleden gaat behoren, werkt de regering met voortvarend heid aan een voorstel, dat beoogt een redelijke be staanszekerheid voor boe ren en tuinders in goed geleide bedrijven te verze keren." Wij zijn zeer benieuwd de inhoud van dit voorstel te vernemen. Aanvragen brandstoffen bij tijdelijk verblijf. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat van 1 November af bij de plaat selijke distributiediensten bonnen voor brandstoffen kunnen worden aangevraagd voor personen, die wegens hun werkzaamheden tijdelijk op kamers wonen in een an dere gemeente dan waarin zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven. Bij de aanvraag moet een verkla ring van de werkgever van de betrokken kamerhuurder worden overgelegd betref fende de duur van het tijde lijk verblijf. Hetzelfde geldt voor tijde lijk hier te lande verblijven de personen, in welke ge vallen de paspoorten moeten wc-rden getoond, alsmede bij inkwartiering van militairen, In al deze gevallen moet de aanvraag worden inge diend door de kamerver huurder. WIERINGEN. POLITIE. Gevonden: een zil veren armband en een porte- monnaie inh. enig geld. Verloren: een nikkel pols horloge met nikkel bandje. Inl. bij de Gem.-Bode. WIERINGEN. DOOPSGEZ. GEM. Vrijdag a.s. 8 uur repetitie kerkkoor. Uitgave Stichting Flevo Bode. Redacteur voor Wieringer- meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11. Wieringer- werf. Telefoon 123. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagen pad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1