UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 13 November 1948 Derde Jaargang No. 103 lUröaetif SecretariaatKlieftstraat No. 12, fflppoïytuahoef Wleringen. Telefoon No. 103. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Telef. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. EEN VASTE STEUN. Hij zal uw voet nier laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Psalm 121 3. Wie onzer herinnert zich niet de tijd, dat hij leerde achaatsenrijden Wat een onzeker gevoel was dat. Ein delijk stonden wij dan wan kelend op de ijzers, maar als we ons wilden voortbewegen, begon de narigheid eer we 't wisten, hadden we met het harde ijs kennis ge maakt. Wij tobden voort en wer den er eigenlijk wanhopig onder. Maar dan kwam Vader, die zo heerlijk stevig op de schaatsen stond en onze handen vastgreep, en op slag waren wij dat onzekere gevoel kwijt. Wij hadden een steun gevonden en nu ging het. Op de weg van ons leven is het ook moeilijk om stevig te staan. Er is zo heel veel waardoor wij uitglijden en vallen. Wij staan niet stevig, wij gaan wankelend voort als wii alleen de tocht, wil len maken. Wij durven op 't laatst niet verder. Wij zien uit naar een vaste steun, die ons voor vallen bewaart. En zie nu is er Eén, Die ons bewaart voor vallen, nl. God, de Almachtige Be waarder, Die nooit sluimert, Die ons hele leven door onze steun wil zijn. Onze voet zal niet wankelen, als wij ons aan Hem vasthouden, als wij Zijn hulp vraven, als wij vlak naast Hem blijven gaan met onze hand in de Zijne. Hij zal ons nooit verlaten, maar ons dwars door alle moeiten leiden naar ons hemels Vaderland. Waar ons geen schepsel helpt, helpt Hij Als alles vlucht, staat Hij nabij. In rust en vreugde, in nood en strijd Blijft Hij dezelfde f aller tijd. Gez. 20 7. BRIEVEN VAN SLUIS I. Bests luitjes. Misschien staat er wel met grote letters boven 1 „Brieven", maar 't wordt maar een briefje. De oorzaak I zit hem hierin, dat Gezien en ik afgelopen Zondag heb- ben gekeken naar een hand balwedstrijd. Wij waren haast de enige toeschouwers. Enkele getrouwen zag ik. Ik zag Koos, en Nel, en mijn vriend, de boven meester en voor de rest wat ondermaats goed. Weinig be langstelling dus. Dat is jam mer, want de sport is mooi Stop, ik dwaal af. 't Was Zondag koud en 't gevolg van Gezien's enthousiasme is, dat ze nu een licht griepje koestert. En ja dan zit ik, Kees, voor 't huishouden. Vanmiddag eten we kool. Ik draai de knop van 't fornuis om en ik ga stofzuigen.- Een half uur later ga ik kijken, 'k Had de verkeerde knop omgedraaid. De pan met aardappelen stond te koken, heb de kooi e-r doorgegooid en er stamp pot van gemaakt, smaakte vrij goed, had alleen zout vergeten. Zal blij zijn als Gezien weer op de been is, want dan voel je pas hoe onmisbaar vrouwen zijn. Nu 't is zes uur slof ik regelmatig naar de deur om groepen en groepjes kin deren te tracteren, want ik wil niet 't schandlied horen van „Sinte Maarten, de deur is vast" Toch zal dat lied nogal eens klinken, want de Fryske K-rite treedt aan. Jammer voor de kinderen Om nog even op die hand balwedstrijd terug te komen. In een spannende strijd wis ten onze meisjes te winnen met 10 Dit is de eerste overwinning van de DWO- meisjes. Jannie Bruin wist de goal te maken. U moet toch eens gaan kijken, 't Is prachtig, zoals de meisjes werken. Ik weet welna afloop heeft de één een kreupel pootje, de ander een schraap over de wang, een derde een neusbloedinkje. maar dat weegt toch niet op tegen die prettige licha melijke moeheid die na een goede nachtrust 't lichaam in staat stelt tweemaal zo veel te presteren. Meisjes wordt lid van DWO of Vlug en Vaardig. Beste mensen, een volgen- de keer wederopbouwnieuws en wat dies meer zij. Nu stoppe ik de afwas wacht. Hartelijke groete en waakt voor griep. KEES en GEZIEN. NA de OOGST. Het gouden graan is ge dorst, de aardappels zijn ge rooid, in de schuren liggen de zakken hoog opgestapeld, de zolders kraken onder het ge- v. icht van hooi en stro. Nu de oogst binnen is, wordt Zondag 14 November, voorm. half elf, in de Doopsgezinde Kerk feen Oogst-dankdienst ge houden. De voorganger, Ds. A. P. Goudsbloem heeft tot onder werp gekozen „Zaaien en Oogsten." Het Doopsgez. Kerkkoor onder leiding va,n Mevr. T. Goudsbloem-Lugt, zal een tveet.hl liederen zingen. Deze dankdienst is niet uitsluitend voor de boeren maar voor allen, ouderen en jongeren De oogst is immers ook voor allen bestemd. POLITIE. Gevondeneen kip. een huissleutel en een zakhorloge. Verloren: een autonummer bord G Z 69754, 3 zak zaai- haver en 2 bietenvorken. Inl. Politie Middenmeer WIERINGERMEER Bijeenkomst Plattel. Wouwen Op Dinsdag j.1. kwamen de leden van bovengenoemde afd. bijeen in Hotel Smit te I Middenmeer. De bijeenkomst werd geopend door de voor- I zitster Mevr. Loggers, die in het bijzonder welkom heette de spreekster van de ze middag Mej. Wessemius uit Hoorn. De volgende bijeenkomst werd vastgesteld op 9 Dec.. dan zal een avond worden gehouden met eigen krach ten, waarbij ook de Heren worden uitgenodigd. Een nieuwe proefneming dus, die naar wij hopen in de smaak zal vallen. Een uitnodiging is ontvan gen van de Coöp. Aank Ver. te Slootdorp tot het bijwo nen van een filmavond op 1 December a.s. in Hotel Smit te Middenmeèr. Het verslag van de Prov. vergadering in Alkmaar werd vervolgens voorgelezen door Mevr. Kaan. Na de pauze hield Mej. Wessemius een voor dracht over „Hoe horen en beleven wij muziek." Op buitengewoon boeien de en duidelijke wijze sprak Mej. Wessemius over de mu ziek, die aan ons leven meer I inhoud kan geven, en die zo'n grote invloed kan heb ben op onze stemmingen. Spr. vertelde hoe de muziek in bepaalde ziektegevallen genezing kan brengen. Wij zijn gauw geneigd te zeg gen Ik begrijp niets van aie muziek, maar wij moe ten leren actief te luisteren. Wij moeten onze verbeel dingskracht aan het werk zetten. Mej. Wessemius vertelde over 3 soorten van muziek, de „Schilderijen mu ziek", waarbij de componist aan bepaalde voorstellingen heeft gedachtspr. speelde verschillende melodiën op de piano, waarbij de dames het ruisen van de zee konden beluisteren, het dansen van een Spaanse danseres op de maat van een Bolero en de simpele melodie van een or geldraaier. Als 2e de stemmingsmuziek hoe droef stemt een treur mars van Chopin bij een Weense wals vergeten wij onze zorgen, bij verschillen de lenteliederen wensen wij, dat de winter maar weer voorbij is. Als laatste van deze serie speelde en zong Mej. Wesse mius het „Zonnelied" van Cath. v. Rennes. In de volks mond komt het tot uitdruk king, wat een volk kan be zielen, wat het aan vreugde en leed ondervindt. In alle talen vinden wij de liederen over hetzelfde onderwerp „de liefde." Op de eilanden groep de Hebriden, die lan gen tijd zo moeilijk te be reiken waren, is het volks lied ongeschonden bewaard gebleven. Spr. droeg voor het „Lied v. d. Zeemeeuw", Het Dodenüed", een Kamp lied, een Kerstlied, waarbij zij ook de daaraan verbon den legende vertelde. De muziek is een machtig mid del om ons „minder om te zetten in meer", muziek werkt ten goede en kan ons helpen bij de na-oorlogse opbouw. Mevr. Loggers dankte ten - slotte de spreekster voor de prachtige lezing, waarvan alle dames ten volle hebben genoten en sloot hiermede de bijeenkomst. DE WIERINGERMEER als VOORBEELD GESTELD. In het radioprogramma van de vorige week voor de Neder' landse strijdkrachten, werd Wiefingerineer met ere ge noemd, in verband met d« piachtige opbrengst der al daar gehouden collecte voor de NIWIN-Kerstpakketten-ac- tie. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 11 Paarden f 4C0-f 600; 44 Tijdkoeien f 375-f 600; 1 Stier Centrale; 54 Mag. Gelde- koeien f 375-f 550; 80 idem j Vette Centrale; 15 Kalfkoeien jf 6C0-f 825; 25 Vaarzen f 275- f 475; 6 Graskalveren f 160- f 200; 2 Graskalveren Centrale 63 Nuchtere Kalveren Cen trale; IC Mag. Schapen f 70- f 1 CO91 idem Vette Centrale 20 Overhouders f 4C-f 55; 6 Bokken en Geiten f 10-f 70 72 Biggen f 35-f 60; 11 Konij nen f 2-f 10; 62 Kippen I 3 f 8; Kaantjes f 2.50-f 5.- WIERINGEN zakenleven. In ons vorig nummer werd aangekondigd dat de firma S. Jongkind op 13 November t 35-jarig bestaan van haar zaak herdenkt. Wij wilien op dit feit nader ingaan; omdat dit stoffen- en kledingmagazijn ook een der zaken is, die Rippo een fleu rig aanzien geven en het dorp een middelpunt maKen van kooplust, ook van buiten de gemeente. In T klein begonnen, heelt het echtpaar Jongkind öe zaak in de loop der jaren steeds meer uitgebreid, net pand doen verbouwen en naar de eisen des tijds laten inrichten. Mag hf)t hun gegeven zijn inet hun kinderen nog jaren de verdere bloei van hun be drijf te mogen medemaken. DE DAG VAN HET OORLOGSGRAF. Wij mogen nogmaals de dag van het oorlogsgraf in herin- neiing brengen. Voor de plechtigheid op het Kerkhof is de volgende regeling vastgesteld. Zaterdagmiddag 4 uur pre-! cies, wordt het betreden van het Kerkhof opengesteld. Voorop de Kon. Muzierf- Veren. Harmonie en sprekers en daarna het publiek in ordelijke, zwijgende rijen. Harmonie speelt bij de gra-! ven de Marche Funèbre (treurmars van Chopin). Ver-j volgens is er gelegenheid' tot bioemlegging. Dan spreekt! Ds. Goudsbloem, waarna eenj minuut stilte in acht wordt genomen Harmonie speelt 't Engelse Volkslied. Pastoor Bijl spreekt, en tot besluit van de plechtige her denking brengt Harmonie hei Wilhelmus ten gehore. Men wordt verzocht NIET mede le zingen, maar een eerbiedig zwijgen in acht te nemen. Mogen we ook nog herin neren aan de collecte van het Landelijk Oorlogsgraven-Co mité Tonegido - Nieuws. Zondag gaan alle drie elf tallen weer eens op bezoek in Haarlem. De dames spelen tegen Con cuidia 2. Wie zullen hopen, dat het weer eens een over-, winning wordt. Heren 1 speelt ook tegen Concordia 2. Ze mogen uie'i3 meer verliezen en zullen waar schijn lijk dit deze keer ook niet doen. Heren 2 ontmoet Bato 1, een opgave, die waarschijnlijk V- el te zwaar zal blijken te zijn, We zullen maar niet op winstpunten rekenen, maar misschien denkt Ton. 2 zelf er anders over en zorgt voor een verrassing. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 16 November V. M. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 14 November 7.59 16.50 15 November 8.00 16.4 16 November 8.02 16.47 17 November 8.04 16.46 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 14 November 6.42 7. 7 15 November 7.22 7.42 16 November 8. 2 8.17 17 November 8.37 8.52 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 13 Nov. 16 u. tot Maandag 15 Nov. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- nart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 14 NOVEMBER. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. NiedorpDekker 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt Schagen. GUNNINGEN GEBOUW voor Gemeentewerken ANNEX BRANDWEER, WIERING E ÏT WER F Perceel A (Timmer- en metselwerk) J. de Vries, Nieuwe Niedorp f 85.000.—. Perceel B fGla.s- en Schil derwerk) J. Geertsma, Slootdorp f 4125. Perceel C Elektrische in stallatie) G. A. Struik, Wie- ringerwaard I 1140. flevo organiseert f anc y-f air De V.V. Flevo zal om- si; eeks Mei 1949 een Fancy- Fair houden, aldus besloot men afgelopen week. Reeds heeft een aantal per sone-n zitting genomen in ver schillende c^mite's. Nadere bijzonderheden vol gend nummer, sint maarten. Begunstigd door fraai zacht herfstweer werd Keuveltjes avond 1948 een waar genot voor de jeugd. Er is in onze dorpen op Wieringen en in de Wierin- germeer dan ook een druk gebruik van gemaakt en de mildheid van de bewoners was weer boven alle lof vei'-! heven. gashouder exploideerbe Het is niet waaischijnlijK dat de landbouwer K. p. aan He Medemblikkerweg met ge lijke gevoelens bezield was ah ,,van Speijk"- welke immers het standpunt huldigde ,,,dan liever de lucht in." Toch maakte ook de heer p.( zij het dan onvrijwillig, een luchtreis van enige meters Wat toch was het geval Daar hij een lekkage aan de gashouder vermoedde, stel de hij hiernaar een onder zoek in en vond inderdaad een lek. Hij bediende zich echter bij het zoeken daarnaar van een brandende lucifer. Het gevolg was, een zware explosie, waardoor de Heer P. enige meters weggeslingerd werd. Hij bleef gelukkig onge deerd. Laat dit gebeuren, dat nog goed afliep, een waarschu wing zijn voor anderen. POLITIE. Gevonden een sleutel, een benzinetankdop en een handschoen. Verloren een zilveren armband. Inlichtingen Politie Sloot dorp. correspondentie. Wegens plaatsgebrek moed, het verslag van het oogsldar.k feest tot het volgend nummer blijven overstaan. OOSTERLAND. DE MANNENKRING Dinsdag 16 Nov. a.s. komt de pas opgerichte Mannen- kring weer om 8 uur in het lokaal aan de Akkerweg bij elkaar. Ds. vd Winden zal een ac tueel onderwerp ter bespre king inleiden. Alle belangstellenden z'jn hartelijk welkom. Succes - Nieuws. Succes 1 heeft de le ronde van de competitie al weer ach ter de iug en mag Zondag uit rusten. Succes 2 speelt om half drie thuis tegen Alcm. Vitrix 4 Wil Succes 2 een woordje mee blijven spreken, dan zal er gewonnen moeten worden. Succes 5 speelt om half drie in Anna Paulowna tegen ZAP 4, uit welke wedstrijd niet veel winst voor de Suc- cessers zal zijn le halen. Succes A gaat naar Den Helder om Helder A in eigen huis te bekampen. Dat zal wel weer een te zware op gave zijn. Succes B kan aan Den Oe ver 2 puntjes bemachtigen ten koste van Wiron C. Voor vertrektijden zie de publicatiekast. Distributie - Nieuws. Zeep, thee en eieren weldra van de bon. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12. Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringör- meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringec- werf. Telefoon 123. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad II 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1