UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. VERGOEDINGEN AAN GEËVACUEERDEN. Woensdag 17 November 1948 Vierde Jaargang No. 1 Redactie SecretariaatKlièftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan z$ti toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal- Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Kinderpostzegelactie 15 Nov. 31 Dec. St. Nicolaas komt binnen kort om weer vreugde te brengen in alle kinderhar ten. Gij allen, die nog sa men met „uw" kinderen blij kunt zijn, denkt aan de dui zenden kinderen die honge rig, moe, koud en verlaten door het leven moeten, 't Kerstfeest, de geboorte van het kindje dat de mensen ieerde wat „liefde" was door zich zelf te offeren, sluit de rij der feestdagen, als het hoogtepunt. De donkere De cembermaand wacht ons. Laten wij bij al onze bereke ningen ook, naar vermogen, een post begroten voor wat kinderzegels of prentbrief kaarten. Weiger niet wan neer uw steentje gevraagd wordt of koopt zelf aan het postkantoor uw deel. PRINS GEBOREN IN ENGELAND. Prinses Elizabeth van En geland heeft Zondagavond het leven geschonken aan een zoon. Moeder en kind maken het goed. Ds baby weegt 6 pond en 345 gram. Medemblik. Stichting 1940'45. Deze nuttige instelling, welke het overgrote deel van het publiek alleen maar kent van de collecte die zij regel- matig organiseert ten behoe- ve van haar steunend werk voor nabestaanden van ver- zetsslachtoffers, zal zich Donderdag 18 November van een geheel andere kant laten zien. Zij houdt dan een pro- paganda-avond, in hoofd zaak bedoeld voor haar contribuanten en medewer kers, doch uiteraard ook voor ieder ander toegankelijk en heeft daarvoor de medewer king verkregen van het door haar optreden voor de radio reeds bekend en populair ge worden „Aalsmeer's Accor deon Orkest." Dit uit 25 per sonen bestaande ensemble zal onder leiding van haar dirigent Boor een uitgebreid en met zorg gekozen pro- gramma ten gehore brengen en ongetwijfeld velen naar „Het Wapen" doen komen, temeer waar naar wij j vernemen de entréeprijs I zeer laag is gesteld. „Hij komt, Hij komt..." Gevolg gevend aan een uitnodiging van het Actie- Comité „Medemblik Voor uit" zal de goede Sint Zater dagmiddag a.s. een bezoek brengen, nadat Hij aan de grens der gemeente bij het j Kasteel Radboud is begroet, zal Hij een grote rijtoer door de stad maken en op het raadhuis worden ontvangen. Op deze tocht zullen de hei lige en zijn schare Zwarte Pieten, behalve door Harmo nie „Crescendo" en het Tam- boersccrps „Jong Leven" uit Onderdijk worden begeleid door corpsen uit omliggende gemeenten als Andijk, Gro tebroek, Lutjebroek e.a. Het zal dus een intocht- worden zoals Medemblik de Sint nog nooit bereidde en wanneer het weer meewerkt, zal nie mand en zeker geen kind in huis blijven. Diefstal Wegenbouw. Flevo Nieuws,. Met ingang van 1 October jl. zijn vele werkzaamheden, die vroeger door Rijksorga nen werden verricht (D.B. V.O. te Alkmaar in deze om geving), aan de gemeente besturen ter uitvoering over gedragen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat men respectievelijk kan krijgen a. vergoeding voor trans portkosten b. tegemoetkoming in de kosten voor opslag inboe del c. tegemoetkoming in de kosten van inrichting nieuwe woning. d. huurbijslag. Transportkosten. Hierbij onderscheiden we de kosten van vervoer van personen en de kosten van vervoer van goederen (meubilair e.d.) Kosten van vervoer van personen worden in het al gemeen twee keren vergoed bij evacuatie en bij terug keer naar de oorspronkelijke gemeente. In bijzondere ge vallen kan men nog een keer transportkosten vergoed krij gen, n.1. indien riien gedwon gen was van de ene evacu atie-gemeente naar een. an dere te verhuizen, b.v. omdat de woongelegenheid in de eerste gemeente van dien aard was, dat het onmogelijk was daar langer te verblij ven. Uiteraard zal naar ver zoeken om extra vergoeding van reiskosten een onderzoek naar de redelijklieiü daar van worden ingesteld. De vergoeding strekt zich verder slechts uit tot. het betalen van de kosten van vervoer bij gebruikmaking van een openbaar middel van vervoer volgens het ta rief in de laagste klasse over de kortste afstand. Vindt vervoer wegens gezondheids redenen in een hogere klasse plaats, of in een niet open baar vervoermiddel, dan worden deze hogere kosten vergoed na overlegging van een medische verklaring, waaruit de noodzakelijkheid van dit vervoer blijkt. Bij vervoer van goederen staan de zaken aldus de j kosten hiervan werden ver- j goed tot het bedrag van de werkelijk gedane uitga- ven, voor zover deze natuur- lijk de officiële prijzen' niet te boven gaan. Voor het ver krijgen van de vergoeding dienen rekeningen, vracht brieven, en/of kwitanties te worden overgelegd. Als regel zullen geen ver- goecangen worden uitbetaald wegens tussentijdse kosten van goederenvervoer. Alleen, ais dit vervoer aan over macht is toe te schrijven, kan vergoeding overwogen worden. De vraag is nu hoe krij- j gen we de transportbonnen in handen De evacué moet zich, sinds 1 October jl., wenden tot het bestuur van de ge meente, waar hij geëvacu eerd is. Hij legt daar de ves- i tigingsvergunning over, die j hem is verleend door het bestuur van de gemeente, waarheen hij terug wil ke- 1 ren, b.v. van de gemeente Wieringermeer. Blijkt het gemeentebestuur van de evacuatiegemeente, dat de zaak in orde is, dan ont vangt hij de transportbon. Het komt voor, dat ie mands meubelen in verschil lende gemeenten zijn opge- i slagen. Is dat het geval, dan j moet door elke gemeente af zonderlijk een transportbon worden uitgereikt, ook al, omdat het voor de hand ligt-, dat verschillende ver voerders worden ingescha keld. Voor het geval, dat het in één opslagruimte opge- slagen meubilair een zoda nige omvang heeft, dat ver schillende keren moet wor den gereden, kan met één transportbon worden voi-1 staan. Indien de évacué de be- treffende rekening aan de transporteur betaalt, dan moet hij de nota, gekwiteerd, i of van een betalingsbewijs voorzien, met de transport- j bon inleveren bij het ge meentebestuur van vestiging. Betaalt de terugkerende évacué de nota niet, dan geeft hij een machtiging aan de vervoerder, waaruit blijkt, dat de transportkosten i rechtstreeks aan de vervoer- j der kunnen worden betaald.1 Deze machtiging kan ook op de gemeentesecretarie wor den afgehaald (er bestaat een bepaald model voor). Een volgend keer hopen wij nog even aan te stippen de mogelijkheden en voor- schriften, die bestaan bij vergoeding van kosten van i opslag van inboedel en ver- goeding van opslagkosten, nadat men in de gemeente van herkomst, is terugge keerd, maar nog niet alle meubilair in eigen woning kan plaatsen. Bovendien zullen wij dan nog even be- handelen de vergoeding van inrichtingskosten, voor alle évacué's eveneens van be- j lang. Een der grote cement- j trilmachines, welke in gebruik was bij de aanleg1 van de grote rijksweg door de W.-meer, is door onbe voegden „meegenomen". Er is een premie uitgeloofd voor degene die zodanige aanwijzingen kan geven, dat1 de rechtmatige eigenaar, de j Firma P. Zanen haar machi ne weer terugkrijgt. Onlangs werden bij de wegenbouw ook nog 60 zak- j ken cement gestolen. NIET SNELLER DAN 30 K.M. IN DE TERPSTRAAT TE WIERINGERWERF. Enige tij d geleden wezen wij in ons blad oP de ge vaarlijke verkeerssituatie in de Terpstraat te Wieringer- 1 werf en bepleitten de in voering van een maximum snelheid aldaar. Vele motor rijtuigen rijden namelijk met grote snelheid door deze smalle straat. Naar wij thans vernemen zullen binnenkort borden geplaatst worden (op de heek van de Brinkweg en bij de brug over de Ooster- terptocht), welke aangeven' dat in de Terpstraat de ma- ximumsnelheid 30 K.M. is, I Deze borden tezamen met j strenge controle der politie, zullen stellig tengevolge heb ben dat genoemde straat functie van „race-baan gelukkig gaat verliezen. De 1ste grote Reciteer- wedstrijd te W.-werf. Voor deze wedstrijd, te houden op 24 November a.s., (men zie advertentie in dit nummer) zijn prijzen be schikbaar gesteld door Buwalda's Bakkerij Wie ringerwerf Stichting „Fle- vobode" W.-meerFa. M. Geertsma. W.-werf Graan- malerij M. Mollema, W.werf; Veenstra's Ass.-kantoor, Wie- gerwerf Zadenvriend, Wie ringerwerf. SINTE, SINTE MAARTEN... Spatter de goedgeefse. November in het land de centen bij de hand Want Sint Maarten komt. in 't zicht. Dan moet er een schier onuitputtelijke voorraad kleingeld, koek, snoep enz. zijn. Er zijn veel kinderen in de Meer. En een oneindig aantal bieten. Kaarsen zijn i er ook weer te krijgen. Dus I de elementen voor de viering j van Sint Maarten zijn alle aanwezig. Gevolg Een ware invasie j der jeugd van Wieringermeer op de avond van 11 Novem- ber. Alles liep mee. (Letter- lijk en figuurlijk). Het was j pracht-weer droog, wind- I stil, zodat de kaarsen in bie ten, bussen, blikken en bal- j lons niet uitwaaiden. Snoep en koek waren juist van de 1 bon. Gasmasker - omhulsels, j eertijds prijkend aan licha men van „Edel-Germanen", j broodzakken van het vroe gere Hollands leger en tas- 1 sen van de geallieerden en 1 van grote zussen waren ver anderd in bewaarplaatsen, waarin rustig de cent aan het plakje worst, het zuur tje aan 't koekje en het dropje aan 't pepermuntje kleefde. De zangverenigingen in de Wieringermeer kunnen hoopvol de toekomst- zien. Het dorp daverde van be kende en onbekende Sint- Maartenliederen. Er werd met élan „ge werkt". Een snelle en goede bediening werd op prijs ge steld, ja, was noodzakelijk. Een gesneuvelde ruit weet daar van. Evenals de Wierin- germeerders die 4 uur lang van de kamer naar de voor deur. van de voordeur naar de kamer, van de kamer naar de voordeur enz. enz. enz. (iepen, doch zich telkens zeer gevleid voelden door de zeer vererende bewoordingen waarin al zingend een gave gevraagd werd. Spatter deed ook zijn best. Hij deed het met liefde. Die kinderen toch.Zijn ver rukking steeg ten top toen hij terugkerend van z'n 225e gang naar de deur, juist de „leider" der aftrekkende ploeg achter hoorde zeg gen „Die stomme vent heeft niet eens in de gaten dat wij hier al voor de derde keer geweest zijn." SPATTER. Twee Zaterdag wedstrijden, waaruit Flevo 3 punten kreeg, mag een goed resultaat wor den genoemd. Het 2e speelde tegen Andijker Boys gelijk- 1-1 en het eerste wist, na een aardige wedstrijd, Marken met| een 4-3 nederlaag huiswaarts te zenden. Het zag er eerst niet naar uit, dat het een Flevo-over-; winning zou worden^ want! met de rust stond Flevo mat! 3-0 achter. Dit was wel ge flatteerd, maar doelpunten be-| slissen nu eenmaal. De Schipper in de Flevo-j voorhoede was voor de rust de enige speler, die enkele malen goed wist door te bre ken, maar zijn schoten werden docr de Marken-keeper met veel geluk uit het doel gehou den Spil en aanvoerder Mooy namen juist in die eerste helft te veel risico, door als zesde man in de aanval op te tre den bij F-aanvallen. Dit bracht natuurlijk consequeri.ti.es, daar bij het afslaan van zon aan val, de lang niet slechte Mar ken-aanval een vrij mïcVien- veld kreeg. Na de rust is er door de F-ploeg gevochten dat het een iieve lust was, en de spelers, kregen loon naar werken. Keer op keer sneden haar scherpe througpaases van Mooi en de Schipper door &e Marken-verdediging en één mi nuut voor 'l einde was de stand gelijk. Toen iedereen zich met het gelijke spel ver-" zoend hac*, maakte één der Marken-backs hands .in het beruchte gebied en Veenhuis liet zich deze kans niet ont glippen. Door een ferme tik kon de prima Marken-keeper de bal voor de vierde maal, achter hem oprapen. Zoals reeds gezegd^ nam! spil Mooy voor de rust te veel risico; daarna deed hij dit niet, met als gevolg, dal toen. het Flevo-doel niet meer door boord werd. De beste spelers waren: De Schipper, Leyten en Mooy. Hedenavond training in Ho- lel Smit. Adspiranten van 7.30-8.15. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op onder 18 November 8.06 16.44 19 November 8.07 16.43 20 November 8.09 16.42 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. njrL 18 November 9. 7 9.22 19 November 9.47 9.57 20 November 10.22 10.37 Junioren en Senioren 8.15-9.CO uur. HANDBAL IN SLOOTDORP Zoals wel werd verwacht wisten de Dames van VI. en V. op eigen terrein van DES uit Sint Maarten te winnen. DES, een sportieve club, die haar eerste compecitiejaar doorworstelt, verloor deze wed strijd met 4-0. Bedenken wij dat de eerste wedstrijd in deze competitie tegen Sint Maarten met 8-0 werd gewonnen, dan kunnen we toch vooruitgang bemer ken bij deze ploeg, die groten! deels uit oudere Dames be ste at. Door het overwicht van Vlug en Vaardig was hel spel wat éénzijdig, hetgeen door VI, en V., gezien de overmacht, niet in doelpunten werd uitgedrukt.. VI. en Vaar dig mist in haar voorhoede nog enkele schutters en speelt over het algemeen een te doorzichtig spel, en maakt nog steeds te veel spelfouten, het r.pelreglement eens doornemen, Dames! Scheidsrechter Molenkamp, leidde de wedstrijd eorrect en opvoedend. Uitvoeringen Harmonie. Het waren Zaterdag en Zon dag weer echte „Harmonie- avonc'en." Volle zalen en reuze gezellige sfeer tot het einde toe. Het concert slaagde uitste kend onder leiding van de w.n. directeur de Heer Boon. Het publiek toonde zich dankbaar,, ook toen de solis ten voor t voetlicht traden, en een hunner z'n zenuwen niet de baas kon blijven; men Vist z'n capaciteiten als muzi kant en ..nam" het met de gedachte „ik moest daar zelf maar eens alléén staan," Het blijspel „Haar laatste wil was een enorm succes. De malle verwikkelingen om de erfenis van tante, het uitstekende spel van de tone listen. deden telkens en tel kens lachsalvo's dcor de zaal klinken en aan het slot riep hei publiek de spelers meer malen terug. Een der spelers, de heer Metselaar, deed aan 't slot van de laatste avond een be roep op 'L publiek. Hij gaf te kennen dat Har monie een onmisbare factor m bij vele openbare en offi- ciecle aangelegenheden. Wordt dit door de burgerij, 'en vooral toor de kopstuk ken, wel genoeg gewaardeerd? Spr. meende van niet. Laat men daar z'n gedachte eens goed overgaan en steunt de vereniging door Uw dona- Icursschap. Draagt dit uit lot hen die niet op deze avonden aanwezig zijn. Het publiek onderstreepte déze woorden met een krach tig applaus. Visafslag Den Oever. Over het tijdvak 6 tm 13 Nov. Aal 34-19 pond 1.15-3.54 Eot 14148 pond 0J 6-0.67 Snoekbaars 939 pond 0.60-0.71 Witvis 1491 pond 0.02-027. Prijzen alle per pond. Zalm 3 stuks f 6.35-f 9.45 per pond. Haai 3 stuks f 2.- - f 7.05 per stuk. Schol 7068 Kg. 0 35-0.65 Wijting 2855 Kg. 0.25; Schar 290 Kg 0.35 Tong 2334 Kg. 2334 Kg. 0.36-2 45; Tarbot 228 Kg. 0 71-3.11; Kabeljauw 1386 Kg. 0.4-1-Ci 60; Wulken 1541 Kg. f 1.-; Rooie Poon 35 Kg 0.61 -1.02; Garmalen II92I Kg. 0.44-0.50 alle prij zen per Kg. Puf 8430 Kg. f .2.60 p. 1C0 Kg Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wio- ringen N. H. Klomp. Klièft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringer meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringer werf. Telefoon 123.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1