UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN 1 Zaterdag 20 November 1948 Vierde Jaargang No. 2 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. BARMHARTIGHEID WIL IK EN GEEN OFFERANDE. Dit grote woord van de profeet maakte Jezus tot het zijne. (Mt. 9 13). Gods ge bod in zijn nieuwe wet is liefde, liefde voor God en voor de naaste. Dit gebod kent de voorrang toe boven alle andere. Typerend voor de menta liteit der farizeërs is dat zij zwegen op Jezus' vraag „Mag men op de sabbat genezen of niet Het is zeker dat zij de handelwijze des Heren in hun hart ver oordeelden, maar een voor zichtig afwegen der omstan digheden doet hen zwijgen Kat uit de boom kijken, prestige - verlies schuwen als de pest, voorrang van uitgerekende voorzichtigheid boven de liefde. Voorzeker j moeten inzicht en werstand onze daden richting geven, maar ten slotte moet ook j deze prudentia in dienst j staan van de Charitas en j niet omgekeerd. Als de Heer i voorzichtig was geweest in farizeese zin, zou Hij nimmer aan het Kruis zijn geslagen. Als Sint Paulus gezwegen had, waar spreken gevaar opleverde en de heilige nood zaak der liefde hem voort stuwde „wee mij zoo ik het Evangelie niet verkondig", j hadden de heidenen de blij- de boodschap niet vernomen.1 Als Franciscus Xaverius voor zijn gezondheid redelijke zorg had gedragen, zou hij niet eenzaam in de bloei van zijn leven op een eilandje j voor de Chinese kust zijn j gestorven. Liefde kent geen maat, I doch wordt bovenmate vu-1 rig. Liefde voelt geen last en acht de moeiten niet, wil meer dan zij vermag. Zij beroept zich niet op over macht want zij vermeent al les te kunnen. De Loonbelasting boekjes. Herhaalde malen komt het voor dat de werkgevers in de land- en tuinbouw in de veronderstelling verke ren, dat indien een werkne mer in het bezit is, van een loonbelastingboekje voor „aangenomen werk", van het uitbetaalde loon de in het betreffende loonbelas tingboekje voorkomende ta rieven als maatstaf dienen voor de in te houden loon belasting en dat over dit loon geen vereveningsheffing verschuldigd is. Uitdrukkelijk moeten wij er echter op wijzen dat dit in de meeste gevallen onjuist is. De werknemer, vallende onder de bepalingen van het collectieve arbeidscontract, is a.h.w. ten onrechte in het bezit van een loonbelasting- boekje voor „aangenomen werk". De werkgever (nemer) die nen „aangenomen werk" vooral niet te verwarren met „accoordwerk." Van bevoegde zijde deelde men ons mede, dat als „aan genomen werk' is te beschou wen b.v. het werk hetgeen door een koppelbaas wordt aangenomen. Deze koppel baas welke weer meerdere personen in zijn dienst heeft, wordt hier als .„ondernemer aangemerkt. Voor dit uitbe taalde loon is dus geen ver eveningsheffing verschuldigd. Het loon, uitbetaald voor het poten en rooien van aard appelen, alsmede het uit dunnen en rooien van bie ten en dergelijke werkzaam heden, hetgeen door werk nemers geschiedt in accoord werk mag niet gerekend worden onder „aangenomen werk" en derhalve zijn de loonbelastingboekjes voor! dit werk niet van toepassing1 en is er over het uitbetaalde 1 loon wel vereveningsheffing verschuldigd. De werkgevers, welke hier geen rekening mee hebben gehouden zuilen voor dit niet opgegeven Ipon, bij controle een navordering ontvangen J en het wordt niet onwaar- schijnlijk geacht dat zij aan- sprakelijk worden gesteld voor de eventueel te weinig ingehouden loonbelasting. Tevens wijzen wij er nog op dat de werkgevers de loonbelastingboekjes voor ..aangenomen werk" niet dienen te verwarren met de boekjes voor „losse arbei ders", die b.v. in één week meerdere bazen hebben. België - Nederland. De a.s. Zondag te spelen Interland - Wedstrijd Bel gië Nederland zal in zijn geheel worden uitge zonden door de AVRO (Hilversum I 301 meter). Aanvang 2.30 uur. De re porter is Aad van Leeuwen. Een nieuwe winkel sluitingswet in wording. Door de betreffende in stanties is met de diverse middenstands - organisaties overleg gepleegd over 't sa menstellen ener nieuwe win kelsluitingswet. Dit overleg is thans geëindigd en bin nenkort kan dus de nieuwe wet worden verwacht. Voorgesteld zal o.a. worden de Dinsdagmiddag te hou den voor uniforme sluitings middag, waartegenover toe gestaan zal worden Donder dags tot 9 uur n.m. open te zijn, alle andere dagen tot 7 uur. De mogelijkheid blijft ech ter open de vrije middag op een andere dag te zetten dan op Dinsdag, zulks ter beoordeling aan de plaatse lijke overheid. WIERINGEN i Pastoor J. LANGEDIJK. W.-meer, Nov. 1948. Tunnel te Velsen binnen vijf jaar gereed. In de vorige week gehou den raadsvergadering van Velsen deelde de voorzitter Burg. mr. M. M. Kwint me de, dat de tunnel te Velsen binnen vijf jaar gereed zal zijn. Een en ander wordt door de scheepvaart vereist, j Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijen 13 Paarden f 300-f 700; 15 Tijdkoeien f 375-f 600 2 Stie ren Centrale; 35 Mag. Gelde- koeien f 375-f 550; 24 idem Vette Centrale; 12 Kalfkoeien f 650-f 850; 10 Vaarzen f 350- f 525; 14 Graskalveren f 120- f 250;2 Graskalveren Centrale 52 Nuchtere Kalveren Cen trale; 38 Mag. Schapen f 60- f 80; 52 idem Vette Centrale; 46 Crerhouders f 40-f 55; 10 Pinken Centrale; 2 Bokken en Geiten f 20-f 50; 92 Biggen i 25-160; 35 Konijnen i 2-f 13; 4$ Kippen f 3-J 5. 1 Voor de periode van 21 Nov. i tot en met 4 Dec. zijn de volgende bonnen geldig 401 Vlees 100 gram vlees 402 Vlees 400 gram vlees 403 Vlees 150 gram vlees I 407 Alg. 250 gram boter of ma»rg. of 200 gram vet 411 'Alg. 200 gram kaas of 250 gr. korstl. kaas 412 Alg. 250 gram boter of maTg. of 200 gram vet 413 Alg. pLm. 225 gram huis houdzeep of 180 gram toiletzeep. B 425, C 427 500 gram boter of marg. of 400 gr. vet j 417 Alg. 100 gr. kaas of 125 gram korstl. kaas 418 Alg. 125 gram boter of marg. of 100 gram vet 419 Alg. pl.m. 450 gr. huish.- zeep of 360 gr. toiletz. TABAKSKAARTEN. 133 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. 134 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. 137 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. DE NIWIN - AVOND TE MIDDENMEER. Bat de Wieringermeerbevolkllig- onze jongens in Indonesië een warm hart toedraagt, is al meerdere malen bewezen. Vrijdagavond jJ. werd het nog eens te meer duidelijk, toen de Grote Beurszaal geheel gevuld was met belangstellenden voor de welkomstavond TOESLAGKAARTEN. Tot en met 4 December zijn geldig de bonnen van de strook X. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. IN DECEMBER DE ZEEP VRIJ In aansluiting op ons be richt van de vorige week over de opheffing der zeep- distributie, kunnen wij nu mededelen, dat men in han delskringen op grond van bevoorradingen, die de laat ste dagen plaats vinden, de indruk heeft, dat de zeep begin December zal worden vrijgegeven. Allereerst was het woord aan Burgemeester Loggers, j in zijn kwaliteit van Voor- i zitter van het plaatselijke i Niwin - comité. Deze heette inzonderheid j de uit Indonesië terugge- keerde militairen die hij „eregasten" noemde har- telijk welkom. Jammer was j het dat niet alle gerepatri- I eerden aanwezig konden i zijn, wegens werkzaamheden elders. Deze avond is voor hen ge- I organiseevd het zijn Au - j kema, Crans. Commandeur, I van Zetten, Wittink, de Gebr. Klaver en Helmenstrijd. Zij zijn allen gelukkig be houden „teruggekeerd en zij zijn weer thuis, thuis in on - ze Wieringermeergemeen- schap", aldus de Burge meester. Spreker is altijd bevreesd namen te moeten noemen van personen die zich bui- lengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, maar toch j wilde hij een tweetal uitzon- deringen maken, in de eerste 1 plaats voor de Keer R. D.1 Smit, i.v.m. het geheel be- langioos ter beschikking stellen van de zaal, en de j firma Corn. J. Bosker, te i Hippolytushoef, voor het1 gratis vervaardigen van het j drukwerk voor deze avond. Ook bracht spreke? dank aan de collectanten, die j spontaan voor de Niwin heb ben ingezameld, tot een be drag, waarop de Wieringer- meer trots mag zijn. Daarna was het woord aan de clown-sneltekenaar Ni- cholls, die een korte propa- ganda-speech afstak en ter loops de aanwezirTen bekend maakte, dat bij Firma Nip»- hagen in Middenmeer spaar potten in de vorm van mini atuur radiotoestellen ver krijgbaar zijn tegen de prijs van f 2.50. Een zeker aantal verkochte spaarpotten helpt de jongens overzee aan een radio-toestel, wat voor het contact met het vaderland onontbeerlijk is. Hierna vertoonde Mudde- film een tweetal propagan da-films van de Niwin, waar mee de bezoekers overduide lijk getoond werd, hoe dank baar de Niwin-gaven in In donesië ontvangen worden. Dit waren knappe filmp jes en de tussentijds ver toonde tekenfilms vielen na tuurlijk bij oud en jong ook zeer in de smaak. Daarna trad Nicholis op als clown-sneltekenaar, en we moeten bekennen, dat Ni cholis een -ras-artist is, die met zijn malle, maar over dachte fratsen, het publiek snel op zijn hand heeft. Ni- holls heeft 7 maanden lang Indonesië doorkruist en wie hem in actie gezien heeft, zal overtuigd zijn, dat zijn I optreden door de jongens steeds gewaardeerd zal zijn. De door hem, ten bate van de Niwin verkochte boekjes, waarin wij lezen, dat hij 4 jaren concentratiekamp achter de rug heeft, werden na afloop van zijn optreden grif gekocht. Over het programma na de pauze, moeten wij helaas minder enthousiast zijn. Joe Brown heeft een bekende naam, maar deze film van ver voor de oorlog, en nu niet bepaald een van zijn' beste. Het lijkt ons voor een Niwin-reclame-avond niet een film, die alle aanwezi gen tevreden aal stellen. SLACHTOFFER VAN ONOPLETTENDHEID. Het zoontje der Familie Goederede a.d. Elft was de zer dagen het slachtoffer van onoplettendheid, gelijk spelende kinderen dat veelal eigen zijn. In het donker letten enige jongens niet op een aankomende wielrijder terwijl het zoontje G. tot overmaat van ramp nog eventjes dwars over wilde steken. Dit kwam slecht af j en bracht tot gevolg een bot- j sing met de wielrijder en het knaapje liep o.a. een l hersenschudding op, brak enige ribben en een sleutel- j been. De wielrijder daaren- j legen, welke naar wij verna- men geen schuld trof, liep1 ernstige blessuren op. VERGADERING CENTRALE RUND VEEFOK-VEREN In Hotel Centraal te H.hoefl waren Dinsdag in vergadering bijeen de diie Rundveefok-ver; enigingen, n.1. Oost- en West-| Wieringen, W.Meer en Anna Paulowna. Ir. de Vries en Dr. Rempt| beiden uit Alkmaar. waren' uitgenodigd' door de drie ge-I noemde verenigingen. Deel dezer bijeenkomst was; zich te iaten voorlichten overj toekomstmogelijkheden voor! ene eventuele in te voeren kunstmatige Inseminatie, K. 1. 1 De Heer Ir. de Vries hield een uitvoerig beioog over het organisatorisch gedeelte der K. I_, terwijl Dr. Rempt sprak over het veteraine gedeelte, in diens kwaliteit als medicus. Na de pauze werden vele en velerlei vragen gesteld,1 waaruit bleek, dat bij de aan* 1 wezigen, welke K. I. toepas-; sen, dit gemiddeld komt op f 15.- per rund. Voorts zal de inleg e.a. ko men op f 10.- per rund, hoe-' wel dit cijfer sterk varieert en| afhankelijk is van het aan te! schaffen fokmateriaal. Na afloop der vergadering is door de gezamelijke bestu-j ren navergaderd. In deze vergadering werd besloten, dat de verenigingen individueel hun leden zullenl bijeenroepen ter vergadering j waarbij alsdan de animo kan blijken en het totaal aantal deelnemers. Hierna zal men co nieuw weer centraal vergade-' ren en blijkt dan het benodigdj aantal dieren beschikbaar te zijn, d.i. 1CC0 runderen. dan kan tot instelling van K. I. wor den overgegaan. Hoewel men thans nog niet hiermede klaar is, mogen we tcch als onze eind-indruk vast stellen, dat de lezingen en deskundige voorlichting der heren de Vries en Rempt, het hunne wel hebben bijgedragen om dit te doen slagen. Maar smaken verschillen, en op de keeper beschouwt, zullen de bezoekers niet voor die film naar Middenmeer gekomen zijn, meer met de bedoeling het werk van de Niwin te steunen. De Niwin die zulk uitstekend werk doet voor onze jongens over zee. Dit vooropstellende, mo gen we gerust zeggen, dat het ook in de Wieringermeer een goede avond geworden is en we willen ons verslag besluiten met de woorden van de Niwin-spreker in het Strijdkrachten programma „Oké, wij leven mee, met de Jongens overaee." MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 23 November L. K. ZONSTANDEN 1948. op ondei 21 November 8.11 16.41 22 November 8.12 16.3- 23 November 8.14 16.3J 24 November 8.16 16.37 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 21 November 11. 7 11.25 22 November 11.51 23 November 0. 7 0.55 24 November 1.12 2. Zondagsdienst Artsen Van Zaterdag 20 Nov. 16 n tot Maandag 22 Nov. 8 u'. vm zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman Schreudec, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 21 NOVEMBER. Aanwezig de Heren Reits- ma. Slootdorp Hakkesteegt Schagen. Afwezigde Heren v. d Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. EIEREN 1 JANUARI VAN DE BON. Minister Mansholt heeft Woensdagmiddag iïi de Tweede Kamer medegedeeld dar de distributie van eieren met ingang van 1 Januari 1949 zal werden opgeheven. JAARVERSLAG Post(L-Veren. „De Luchtpost'' Donderdagavond was bo vengenoemde Vereng, onder leiding van Voorz. H. de Groote, in jaarvergadering bij een in Hotel Centraal te H.Hoef, De opkomst was goed In zijn openingswoord rele veert Voorz. hel afgelopen jaar, hetwelk gezien de be haalde prestaties met de Dui ven, gunstig mag worden noemd. Het Icdencijfer breid de zich uit. Het jaarverslag der pen- ningm, vertoonde een voorde lig saldo groot f 47.50, waar- voor de peningm. W. Palhuisi een pluim kreeg_ Be aftredende bestuursleden de heren H. de Groote en W. meerderheid herbenoemd. Door bestuursuitbreiding met 3 leden, weiden daarvoor be noemd de heren H. Kaan. C. Helsloot en J. Wanmaker. Besloten werd deel te men aan de op 17 Dec. te te Hoorn, In de kascommissie werden benoemd G. Palhuis en R. Holtjer, De prijzen der controle Mo-c ken zijn zodanig, dat geen nieuwe kunnen worden aange schaft, Cver hel regelmatig doen inkorven te H.hoef, zal nader worden besloten. Nieuwe leden, gaarne, in verband met afsluiting boek jaar, zich op te geven vóór I. Jan, 1949. Waarna sluiting volgde van deze bijzonder geanimeerde vergadering. POLITIE, Verl.: een porte- monnaie inh. enig geld', tex tiel- en boterbonnen. Tegen beloning terug te be zorgen. Inl. bij de Gem.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1