UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VCÜR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Woensdag 24 November 1948 Vierde Jaargang No. 3 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk di* leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Hei Mond- en Klauwzeer neemt toe. In October 1948 kwamen in Nederland 60 gevallen van mond- en klauwzeer voor. Deze zo gevreesde vee ziekte, die in de afgelopen jaren vrijwel niet meer in Nederland voorkwam, neemt de laatste maanden in om vang toe, speciaal in de pro vincie Zuidholland, waar in October j.1. 48 nieuwe ge vallen werden geconstateerd. Hoewel nog niet van een onrustbarende omvang kan worden gesproken, is het gevaar niet denkbeeldig, dat het mond- en klauwzeer zich in de toekomst sterker zal uitbreiden, wat uiteindelijk in verband met de grote besmettelijkheid van deze ziekte tot een catastrophe zou kunnen leiden. Voorbeel den uit het buitenland bijv. Mexico, waar honderd duizenden dieren in verband met aantasting door mond en klauwzeer moesten wor den afgemaakt hebben deze mogelijkheid maar al te duidelijk aangetoond. De veehouders wordt dan ook aangeraden tegen deze ziekte de uiterste voorzorgs maatregelen te treffen, zoals het tijdig laten enten der dieren, het beperken van de aankoop en van het in aan raking laten komen van eigen- met vreemde dieren, heu afdoende -reinigen van veetransportauto's en het direct opgeven van nieuwe gevallen van besmetting. Indien mocht blijken, dat de veehouders deze aanwij zingen niet in voldoende mate zouden opvolgen of de huidige maatregelen niet het gewenste effect zouden heb ben, dan zal de Overheid niet schromen krachtiger maat regelen (bijv. verplichting tot enting of blokkering van alle veevervoer binnen en uit bepaalde besmette gebieden,) te treffen. Hieuw onderzoek in de WELGESLAAGDE OUDERAVOND VAN DE U.L.0. TE WIERINGERWERF. zaak tegen „het Scheermes." Het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam heeft de uit spraak tegen Jurgens Hin- richsen (bijgenaamd „het Scheermes"), die van Augus tus 1942 tot de capitulatie commandant van c S.D. in de Wieringermee-r en Wie- ringen is geweest en tegen wien 14 d. geleden de dood straf werd geëist, opgeschort. De zaak is voor nader onder zoek teruggewezen naar de raadsheer-commissaris. FILM IN DEN OEVER. Op Donderdagavond 25 No vember om half acht, wordt in zaal ..Wiron" de prachtige indrukwekkende film vertoont „De tien geboden." E-en film van 10 delen. Niemand verzuime deze film te zien. De toegangsprijs bedraagt 50 cent. 's Middags om half vijf een leuk Jeugdprogramma. Toe gangsprijs 25 cent. De netto-opbrengst is be stemd voor het Geestelijk en Maatschappelijk Werk van het Leger des Heils in Wie- ringen. Allen hartelijk welkom I I Op Vrijdag 19 November j.1. werd te Wieringerwerf de eerste Ouder-avond der Wie- rmge-rmeer-ULO na drie jaren van evacuatie, weer in de eigen gemeente gehouden. Er bestond grote belang stelling voor deze avond. Het hoofd der school, de heer P. de Jong, heette in zijn openingswoord de spreker voor deze avond, de heer S. Roosma, benevens een tachtigtal belangstellenden hartelijk welkom. Spr. wees er op, dat deze avond niet zo zeer bedoeld was om contact te leggen tussen oude-rs en onderwij zers. Hiertoe zal ruimschoots gelegenheid bestaan op een speciaal daartoe te houden avond in Februari '49. Tot leden van de Ouder commissie werden verkozen de dames Schagen, Aalders, I Dankert en Bakker-Bais en de heren Schotte, Den En- gelse en Klare. Hierna verkreeg de Heer Roosma het woord, die tot onderwerp had gekozen i „Problemen der rijpere j jeugd." In zijn inleiding wees spr. 1 er op, dat hij geen paedago- i giscn - wetenschappelijk be- 1 loog zou houden, maar dat hij de problemen van de practische kant wilde bezien, zulks in verband met zijn jarenlange e-rvaring als hoofd van een U.L.O.-school. Opvoeden, aldus spr., is veel moeilijker dan onderwijs geven. Dat geldt in bijzon dere mate voor de overgangs jaren, waarin het meisje vrouw en de jongen man wordt. Dit is geen tijd van praten en spreken, maar van doen. We moeten het kind begrijpend tegemoet treden. Wat er bezig is zich uit de windselen los te maken Is de rijpende mensenziel. We kunnen deze tijd dan ook de tweede geboorte noemen zij beslist voor een belang rijk deel over het verdere le ven der betrokkenen. Bij de puberteitsverschijn selen der jongens en meisjes zijn grote verschillen op te merken. Zo treden de ver schijnselen bij meisjes in het algemeen eerder op dan bij de jongens. Bij de een zal het rijpingsproces zich ge leidelijk voltrekken, bij de I ander zal een plotselinge overgang optreden. Het kind wordt een ander mens. Dat anders worden demonstreert zich op allerlei manieren. Het kind leeft zorgeloos de rijpende jeugd stelt zich problemen. Het meisje en de jongen begin- nen zich te ontwikkelen tot zelfstandige wezens. Zelf wil men de problemen op lossen. Vader en .moeder worden overal zoveel moge lijk buiten gehouden. Aan een „vreemde" wordt meer toevertrouwd dan aan de ouders. Men wil geheel vrij en zelfstandig weten. Hier j moeten de ouders tijdig los- 1 laten wel moet men echter i de grenzen goed in 't oog houden. Wij moeten de jeugd I tegemoet treden met begrip j begrip voor haar idealen en EEN INTERESSANTE REDE. in onze ogen vaak zotte ge wichtigdoenerij Met talloze voorbeelden uit het schoolleven illus treerde en verduidelijkte de heer Roosma zijn boeiende rede. Een voorbeeld moge hier worden vermeld Eén van sprekers leerlingen was een verschrikkelijke draaitol. Hieraan had hij zich dikwijls geërgerd. Toen het meisje ziek werd, en hij haar thuis opzocht, werd hem veel dui delijk. De zorgvolle omstan digheden waarin dit gezin verkeerde, brachten hem be grip bij voor de situatie en sedert dien kon hij het kind verdragen. Na de pauze, waarin een kopje thee werd aangeboden, zette de heer Roosma zijn causerie voort. Nog eens legde hij de nadruk op het grote belang van contact tussen ouders en onderwij zers. Samenwerking is abso luut noodzakelijk, om te ko men tot de juiste kijk op het kind. Spreker eindigde tenslotte met een beroep te doen op alle opvoeders om mild te ATTENTIE. Ons Indi'ê-nummer wordt nd 1 Decem ber gedrukt en per luchtpost verzon den. Bijdragen en adver tenties kunnen tot die dag worden in gezonden. l Uw groet naar de jon- j gens overzee mag in dit j nummer niet ontbre- ken Geeft spoedig op. zijn en de jeugd in ae moei lijke jaren met liefde te lei den. De heer de Jong dankte de heer Roosma hartelijk voor zijn door alle aanwezigen met zeer grote aandacht ge volgde voordracht, waarna sluiting dezer welgeslaagde vergadering volgde. I Het was een leerzame avond voor allen die betrok ken zijn bij de opvoeding der rijpende jeugd. SLOOTDCRP. MAN GERAAKTE ONDER RIJDENDE DORSMACHINE. Vrijdagmiddag geraakte op de Slootweg, in de onmiddel lijke nabijheid van Slootdorp, tijdens het transport van een dorsgarnituur van ae ioon- dorser A. Kwant, een bege leidend man van het bedie nend personeel, afkomstig uit Kolhcrn, onder een wiel der rijdende dorsgarnituren, doordat hij uitgleed op het natte wegdek. De gevolgen waren ernstig. Het slachtof fer liep een armbreuk op en zware inwendige kneuzingen. Dr. R. J. de Groot uit H.hoef achtte onmiddellijke over brenging naar een ziekenhuis noodzakelijk, waarheen hij in ernstige toestand per spe ciale ziekenauto werd ver voerd. WIERINGERWERF. NAAR „KUNSTMATIGE INSEMINATIE Met verwijzing naar de in dit nummer voorkomende advertentie, wekken we gaar ne veehouders op de a s. Donderdagavond te houden vergadering te bezoeken. Als sprekers zullen optreden de heren Ir. de Vries en Dr. Rempt, re^p. Rijksveeteelt- consulent en Inspecteur dor Gezondheidsdienst voor Nrd. Holland, welke de K. I. alzij dig zullen toelichten. Ook niet-leden der Rundveefok- vereniging zijn hartelijk wel kom. Voor toetreding tot de K. I. is geen verplichte aan sluiting nodig tot de Rund- veefokvereniging voor be drijven tot 4 koeien. MIDDFNMEER. BEROEP AANGENOMEN Cand. D v. d. Werf te Mid- denmeer, heeft het op hem uitgebrachte beroep als hulp prediker bij de Ned. Herv. Gem. te Wanneperveen, aan genomen. DE WIJDiNGSDlENST TE WIERINGERWERF In het 'kader van de we reldbondsgebedsweek. werd op Donderc'ag 18 Novemer in de Ned. Herv, Kerk te W.-Werf een Wijdingsdienst gehouden. Deze bijeenkomst werd ge organiseerd door de plaatse lijke afdelingen van Chr. Jon ge Mannen en Chr. Jonge Vrouwen- en Meisjesvereni gingen, Die beide aangesloten zijn bij de wereldbonden YWCA en de YMCA. Naar wij vernemen, worden overal ter wereld, thans deze samenkomsten gehouden zij slaan in hel teken van Jezusj wGorden: Opdat zij allen' één ziji»." Aan De hand van een hier-; voor speciaal samengestelde liturgie, werden deze woorden ip. het volle licht geplaatst. Zij vormen het centrale punt, waarop het gebed zich in deze week richt. Eenheid, ondanks verschil i n Kerk, stand, volk of ras. Een zeer goede opkomst van De zijde van de jeugd tronde aan, dat het werk van deze verenigingen hier in net1 middelpunt der belangstelling staat. Aan het einue van de dienst werd een collecte gehouoten ten bate van het CJMV-werk voor de soldaten overzee. Jammer, dat niet meer ou deren de samenkomst bijwoon den. PR,CF. Dr. K. SCIHLDFR SPR K TE W.-WERF. Op uitnodiging der Ger. Jeugdvereniging Ring-Kring ..Den Helder", sprak Prof. Dr. K. Schilder van Kampen j.1. Zaterdag in W.werf over het onderwerp „Reformatie of revolutie." Volledig verslag in volgend nummer. SLOOTDORP. Met gunstig gevolg werd het examen voer fraaie hand werken afgelegd door Mej. Roelie de Gorter, alhier. Flevo Nieuws. De Zaterdagelftallen behaal- Den beide een overwinning; het le won met 4-3 van Vro- ne. het 2e met 2-1 van Gouw zee Boys 2 Wij hebben een bezoek ge bracht aan de laatstgenoemde wedstrijd, weike gespeeld werd op het terrein te M.-Meer. Het spijt ons, dat wij het moeten zeggen, maar het was geen prima wedstrijd. Het ging allemaal te rommelig, waaraan De slechte kleding ook schuld had. Wij bewonderden scheids rechter vd Voort, die telkens wist, welke kant een vrije trap op moest, want had hij zich vergist wij zouDen het hem niet kwalijk hebben ge nomen. Het Flevo-elftal telt enkele „krasse oude heertjes" onder zijn leden: Wassink, aanvoer-, der Doornbos en de Ruiter, vlak vóór of óver de 40 jaren. Wat deze drie echter preste ren. is nog lang niet gek C'ok De jeugd is vertegen woordigd in enkele spelers van omstreeks 18 jaar, die in technisch opzicht .nog veel moeten let en. Daartussen zit de rest, waaronder de twee beste spelers Versluis en Van, Tongeren. De eerste, als mid- voor, geniet te weinig steun om volop doelpunten te sco-i ren en De laatste is een be-: hcorlijke back, die zich echter niet ie veel aan ..pingelen' moet bezondigen. Over de wedstrijd wil ik kort zijn. De Flevo-doelpun-, ten werden gescoord dcori v. Tongeren en Hanse, Flevo1 was overwegend sterker, maar Dc-or onbesuisd spel wérden mooie kansen gemist. In deze vorm spelend, geloven we. dat Flevo Z 2 met die tweede pjaais op de ranglijst, eigenlijrf boven haar stand leeft. De volgende wedstrijden zul len leren, of onze mening De juiste is. Het elftal der A-adspirar- len hoofdzakelijk samenge steld uit nieuwe krachten wtsi in Kolhorn in een vriaed schappelijke wedstrijd een ge lijk spel 2-2 te bevechten, een uPsrag, die wederom 'aal zjdi dat onze jongens v/e:nig Doelpunten kunnen maken B deed het in Sch'igon *t- gen een jeugdcombinatie gen veel beier, en met 4-0 overwinning keerde elftal huiswaarts. De doelpunten waren van Bijsterveld, Kok en Venema. Totaal resultaat 4 wed strijden 7 punten. DIENSTPLICHT - NIEUWS. J. de Rocij en Chr. Bies heuvel zullen op 1 Maart a.s. beiden bij het regiment Stoottroepen worden inge- lijfd. C Meeuwsen gaat op 2 Maart '49 onder dienst bij het Garderigiment Grena diers, terwijl W. A. van Bo- heemen op dezelfde datum wordt ingelijfd bij het eerste Regiment Pioniers. H. Woud etra tenslotte zal op 2 Mrt. '49 op moeten komen ter •nlijving bij het eerste Regi ment Veldartillerie. POLITIE W -WAARD. „Aangelopen een jongé hond. Waarschijnlijk krui ding bouvier-herder, gecou nterde staart, zwart van kleur. Inlichtingen post- r-r»mmandant Rijkspolitie te Wieringerwaard. MAANSTANDEN 194S. Dinsdag 30 November N.M. Woensdag 8 December E K. Donderdag 16 December V.M. Donderdag 23 December L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 25 November 8.17 16.36 26 November 8.19 16.35 27 November 8.20 16.35 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 25 November 2.27 3.22 26 November 3.52 4.42 27 November 5. 7 5.47 Verhoging van de Kinderbijslag. Het door de regering toe gezegde ontwerp tot tijdelij ke verhoging van de kinder bijslag is thans bij de Twee de Kamer ingediend. Voor gesteld wordt de kinderbij slag voor het eerste kind te laten op 40 cent, voor het tweede en derde kind te brengen op 44 cent per kind en te rekenen van het vier de kind op 54 cent per kind per dag. Als datum van ingang wordt voorgesteld 1 Oct. 1948. De regeling zal vervallen uiter lijk 1 Januari 1950. Scha een dit Succes - Nieuws. Succes B bewees door een 52 overwinning haar meer derheid over B.K.C. d. De Pcldersen waren in het be gin van de wedstrijd zeker niet zwakker dan de thuis club en zagen zelfs kans een 21 voorsprong te nemen. Daarvoor hadden de Succes- sers echter ai 2 penalty's on benut gelaten. Na de rust was Succes echter gedeci deerd sterker en won ten slotte verdiend. Succes 4 en 5 vochten op het_veld uit wie de koek be talen moest. Daar het ech- ter 33 werd, kwam deze voor gezamenlijk Tekening. WIERINGEN. ZANG - REPETITIES. De Zangrepetitie's van het onlangs opgericht Chr. Gem. Zangkoor, wrlke tot heden plaats vonden in de Geref. Kerk alhier, zullen m.i.v. Woensdagavond worden ge houden in Hotel Cent-rum, Hippolytushoef. POLITIE. Verloren een kinderporte- monnaie. inh. een dubbeltje. Gevonden een -regenjas en een tas, inh. kledingstuk ken. Inl. Gem.-bode, II.-hoef. Uitgave Stichting Flevo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie- ringen N. H. Klomp. Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Redacteur voor Wierinrrev- meer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringer werf. Telefoon 123. Voorzitter G. P. K'st.pmaker, Waffennad H 46, Middenmeer Telefoon 20 Nw. Almersdorp Drukkerij Com. J. Bosker, Foofdstr. 14. Hippolvtushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1