UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE RECITEERWEDSTRIJD TE WIERINGERWERF. Ze jerdag en Zondagmiddag: MOEDER ACTIE Zaterdag 27 November 1948 Vierde Jaargang No. 4 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan yjn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk Kleine annonces f 1.per stuk van tei^ hoogste 4 regels. ADVENT Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt ij zijn ontmoet, O, 's werelds hoogst verlangen, des stervelings zalig goed?.... Wat dee-o! uit 's Hemels zalen o Heer der heerlijkheen, op aard U nederdalen Uw grote liefde alleen, Uw eindeloos erbarmen met onze grote nood, dat als met red dende armen ons zegenend om sloot In het kortst der dagen, als de zon slechts nu en dan door de regen en de mist heen- breekt, als de akker grauw en doods zich uitstrekt, als de bomen hun bladeren hebben laten vallen en te wachten, als de doden Zondag herinnerd heeft aan I De Chr. Reciteerclub „Dindua" te Wieringer werf had j.1. Donderdagavond de eerste grote reciteerwedstrijd in de Wieringermeerpolder georganiseerd. En wij geloven dat het bestuur van deze actieve vereniging stellig met genoe gen op deze avond mag terugzien. van de voorzitter, welke op i zijn beurt, bedankt werd voor I de leiding van de avond doe? de Heer E. Vogelzang, voorzitter van „Dindua", j werd de vergadering na het j i zingen van een danklied, en gebed van Ds. Post, door de voorzitter gesloten. ons er toe, hier en daar een greep te doen. De Heer Tj. Okkema, uit Oosterend (Fr.) hield een eigen reciteerwedstrijd, ook met 14 deelnemers. 14 Keer trad hij als een „ander per soon" op wij noemen b.v. als tijger, oud mannetje, dichter, beschaafde jonge man, deftig heer, zelfingeno- mene, enz. ja ten slotte zelfs als Amsterdammer. Helaas Toen de wedstrijdleider, de Heer H. de Graaff, de sa menkomst opende, was de Geref. Kerk voor het groot ste gedeelte gevuld. Er heer- "Voerloos^staan1 ste reeds een prettig geroe- i zemoes van stemmen, en de Chr. Muziekvereniging had de vergankelijkheid' van' het7e" de W Vanbet wachten be ven, dan begint de Kerk haar door h0t sPelen van Nieuwjaar. De dood is verge-l P1"1^ "ï1112.1015" ten, het leven wordt voo.be- Na het, uitspreken van een reid. En over de gehele we-l Sebed en h0t., 2infn ™.n reld wordt verkondigd Het een toepasselijk lied en Bij- is liet een moeilijke opgave licht komt Christus komt i bellezing, heette de voorzit- voor een Fries het Amster- Dat is advent Het fees 1 ter de aa-nwezigen, en inzon- dams te spreken (evenals lelijk binnenkomen,' werd J derheid de deelnemers aan omgekeerd), het Latijn adventur genoemd. de wedstrijd, de juryleden tic En zo ging de rij van deel- Bij de advenlur van Keizer! Heren J- de B™Une, Wie- nemers (sters) steeds door. of stadhouder werden munten ringerwerf, Ds. J. Post, Wie- geslagen en gouden kransen! nngerwerf, W Siebesma, An- gemaakt, om de Keizer aan: dltk' en 9 Gloria hartelijk welkom. In t kort wees hij op het gedurfde ini- tiatief van „Dindua" om een dergelijke wedstrijd hier te organiseren, maar hij ge loofde, dat de moeite be loond zou worden. Spoedig werd hierna met I nemers wiegen achterop een rijk uiteengevallen. Reeds r}e wedstrijd begonnen. 11 j denkbeeldige motor. „Denk eeuwen js de titel van Romeins Heren en 3 dames, afkomstig j om de bochten Als je slipt, Keizer verdwenen. De mach- uit- Wnnvrl.WnllonH TrriPclan 1 De organisatie van de avond was prima. Het geheel had een vlot verloop. Hulde i aan de organisatoren Gaarna hadden wij de na men van de auteurs der di verse nummers op het pro gramma zien vermeld. Verder lijkt het ons ge wenst de deelnemers een „maximum zendtijd" op te geven, opdat voorkomen worde dat de eindeloos lan- ge voordrachten ten gehore gebracht worden. Wij geven dit het bestuur in overwe- i ging. Volgend jaar zo'n wed- strijd weer in de Wieringer- j meer Wij hopen het G. te bieden, en dagen lang was er feest om de advent te vie ren. De Christenheid kende een aixJere Koning, Wiens adven tur zij jaarlijks herdachten. En sindsdien is het Romeinse Stuk voor stuk goede voor dragers (sters), de een uit blinkend door beheersing dei- stem, een ander door pas sende mimiek. De jury had voorwaar een moeilijke taak. Zelfs had een kijvend echtpaar zich in één persoon verenigd. ook zagen wij één der deel WIERINGEN VERDERE VAN HET APPARAAT INKRIMPING DISTRIBUTIE- AANSTAANDE. In verband met de ophef fing van de distributie van verschillende levensmiddelen wordt per 1 Januari het distributieapparaat alom in den lande sterk ingekrom- o pen. De mach- ujt Noord-Holland, Frieslanddan ben je gesjochten" agentschap Wieringen tige heersers zijn tot stof ver- en Gelderland, namen er' De uitspraak van vreemde za^ dan nog slechts 1 gaan. Maar de Christelijke aan ^eelv00r afdeling woorden leverde een enkele Kerk heeft aan de stormen ^Luim" waren er 6 deelne- i voordrager ook moeilijkhe den tijden het hoofd geboden mers (allen heren) terwijl, den on. er. door afval en bestrijding in de a£d. „Ernst 3 dames De iste prys in de afd. door druk en vervolg,ng heen en 5 heren optraden. „Ernst" viel ten deel aan de heeft zij zich altijd weer her-, Er waren voordrachten Heer C. de Kroon, Andijk-O., en z" werd tot ecn nieu-| die enige minuten in beslag: die ee„ zetr typische origi- nele voordracht „Begrafe- we gedaante verjongd. namen andere hadden een Er is niemand die meer aan| lengte van meer dan een de Keizer denkt, waaneer van de Heiland Jezus Christus wordt gesrpoken. Er is maar één Evangelie de vreugde boodschap van Gods komen in deze verloren wereld, om te zoeken en te redden dat verloren was. Er is maar één advent de komst van Chris tus, onze Koning. Advent niet alleen verleden, het Hij was er eens, Hij is er nu Hij zal eens komen, eens komen in volle heerlijk heid en zich aan allen open baxen, in volle kracht. kwartier. In bonte afwisseling werd luim en ernst ten beste ge geven. Het publiek was ver zocht na ernstige voordrach ten niet te applaudiseren, maar na het brengen der luimige stukken zou men de i mate van het dan gebrachte 1S| applaus kunnen aanmerken als een „graadmeten" voor de prijs die aan de voordra- i-M °c,r zou worden toegekend. Dat echter de mening van het publiek niet overeen stemde met die der jury (een verschijnsel, dat men dik wijls waarneemt op diverse concoursen), kunt U consta- ,-m teren uit het feit, dat Mej. z„n advenls-Christenen. T Swart bes,a, iegde op de publieksprijs, afd. Ernst, ter- wijl de jury haar voor geen Dit is het, wat wij als Chris tenen geloven. Wij wij zien uit naar Zijn komen, wij verwachten Hem en meti Hem z„n R„-k, de nieuwe aar-| yan de 4 jjz(m jn de m, de.waarop vrede en gereen- bnek ernst. in aanmerking tigheiD zullen wonen. deed komen volgens hl;t r, v fl j m. publiek, de Heer Feenstra de Daarom heeft de Chr,ste-, was in do afd Luim liike Kerk een hoge taak, Zr, t yl de j h„m d 3de moet zijn het geweten der, toekende. aar-1 In de afd. Luim verwierf de Heer G. v.d. Leek, uit z,jn Andijk-Oost. de le prijs. O.i. z0- zeer terecht. Immers deze Is Christus zelf nog in verbor declamator waagde zich aan genheid is. Hij komt nu door| het Vlaamse stuk ..In oe het woord der prediking. Hij; Koninklijke Vlaai en met komt straks in heerlijkheid, veel succes. Men waande wij leven met opgeheven hoof- zich in het iand van Felix den. en verlangende harten, Timmermans wat hebben want Hij komt. wij genoten van die kern- i ach tige taal, die rake beeld- Wij bidOen Maranatha, spraak Kom haastig, Heer Wij zouden wel alle stuk- ken onder de loupe willen O. DEEN. nemen, doch wij beperken nis aan de Ilardangerfjord" voordroeg. Beide 1ste prijzen zijn dus naar Andijk-Oost gegaan. Daar schijnt met succes de schone declamatie-kunst beoefend te worden Tegen middernacht was de wedstrijd beëindigd, en de jury trok zich terug in „geheime zitting." Na geruime tijd wachten (welke tijd bekort werd door het zingen van liederen, ter wijl Mevr. H. v. d. Galiën- De Boer, een eigengemaakt gedicht voordroeg, hetwelk een lofrede inhield op de Wieringermeerse Reciteer club), deelde Ds. Post de uitslag van de Jury mee, welke als volgt luidt Afdeling Ernst C. de Kroon, Andijk-O., le prijs 56 pt. N. J. Vriend, Enk huizen, 2e pr. 54 pt. Mej. J. Moli. Huizen ('t Gooi), 3e prijs, 51 pt. Mevr. H. v. d. zijn het gewet mensheid, het zout dér de, het licht der wereld. Maar zij kan dfit alleen dienstknechtsgestalte. Galiën-De Boer, Ermelo, 4de anderen prijs, 50 pt. M. Sijtsma, Marrum (Fff.) 50 pt. (Mevr. Galiën en de Heer Sijtsma hadden een ge lijk aantal pt. Op voorstel van de Jury werd de dame de prijs toegekend, bij wijze j van hoffelijk gebaar. Afdeling Luim G. v. d. Leek. Andijk-O. le prijs 53 pt. J. Bijzitter. Haule (Fr.),l 2de prijs, 54 pt. A. Feen stra. Bolsward. 3de pr. 49 pc. Publieksprijs Ernst Mej. T. Swart. Bolsward, 47 pt. Publieksprijs Luim A. Feenstra, Bolsward, 49 pt. Na een kort dankwoord enaar tellen. De heer C. Metselaar, hoofd van dit agentschap is tegen 1 Janu ari ontslag aangezegd. FILM NIEUWS. CINEMA DE HAAN „Make a wish" is de titel van deze aardige film met de Hollandse titel ,,D'e wens, die waarheid werd',. De jeug dige Bobby Breen (als Chip) vervult hierin een der hoofd rollen. Chip komt in contact met Selden, een opciette-compo- nist, die genegenheid opvat voor Chips' moeder [Irene] met wie hij op een bijzondere wijze kennis maakt. Chip en Selden trachten Irene te weer houden van een huwelijk met Mays, die niet de sympathie heeft van cerstgenoeraote, doch in wie Irene gelooft. Selden biedt Irene een lei dende i ol aan in zijn nieuwe operette. Zij weigert. Als door toedoen van Mays cc wegen van de nieuwe vrien den uiteengaan, vertrekt Sel den met onbekende bestem-1 r.iing. De aflevering van zijn nieu-; we composities laat hij aan over, die er een ge-1 deelte van verliezen. Dan brengen Chip en Irene, die deze liederen kennen, redding en met de nodige ver rassingen komt dit spannende verhaal, op de film met aar dige zang en muziek, tot een happy ending. Comité Den Helder. Een woord speciaal voor onze huismoeders in de kop van Noord-Holland. Door het Moeder Actie Co mité uitgaande van het plaatselijk comité voor Kin derpostzegels te Den Helder is een actie geopend, ge naamd „Moeder Actie voor- het misdeelde kind." Niet alleen kinderzegels maar ook prentbriefkaarten voer het Kind worden uitge geven om gelden bijeen te brengen, voldoende om alle 387 instellingen en inrichtin gen op het gebied der kin derbescherming de nodige steun te verlenen. Niet minder dan 50 dui zend hulpbehoevende kinde ren worden jaarlijks door deze instelling verzorgd. Wat nu is de doelstelling van de Moeder Actie en hoe kan ik daar aan deelnemen zult U zich afvragen. Niets is eenvoudiger dan dat. U koopt. 5 prentbrief kaarten voor het Kind, fran keert deze met 2 cent kin derzegel en verzendt deze aan 5 vriendinnen. Deze kaarten zijn bedrukt met een verzoek aan de ontvangster om op dezelfde wijze te handelen zodat de 5 door L verzonden kaarten zich steeds verme nigvuldigen. Elke verzonden kaart brengt 10 cent winst in de kas der kinderbescher ming. Hoe U deze kaarten kunt krijgen Indien plaat selijk een Comité werkzaam is bij het Comité, en in alle andere gevallen door op een briefkaart 55 cent frankeer- waarde in postzegels extra te plakken en te adresseren aan „Moeder Actie Comité" te Den Helder. U ontvangt dan per omgaande 5 kinder- kaarten in enveloppe. Geen enkele moeder in de kop -van Noord-Holland zal zich hieraan willen onttrek ken. Wij weten uit ervaring, dat hier in het koele Noor den warm kloppende harten zijn voor het Misdeelde Kind. Het Moeder-Actie-Comité DEN HELDER. MAANSTANDEN 1948. Dinsdag 30 November N.M. Woensdag 8 December E.KA Donderdag 16 December V.M Donderdag 23 December L.K ZONSTANDEN 1948. op onde 28 November 8.22 16.31 29 November 8.23 16.3 30 November 8.25 16.3: 1 December 8.26 16.3 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.n 28 November 6. 7 6.3 29 November 7. 2 7.3 30 November 7.52 8.1 1 December 8.37 8.5 BEROEPEN. Ds. J. van der Winden te H.-hoef heeft een beroep ontvangen naar de Ned.1 Herv. Gemeente te Naald- wijk. VISSERIJ. Door de Gcbr. S. en N. 'Tij- sen is onder het numnu-r j WR 164, een nieuw visser.-}-! vaartuig in de vaart gebracht, i Zondag en Maandag Nogmaals DE BESTE JAREN VAN ONS LEVEN. Voor hen, die deze film nog niet zagen, „de kans". Velen zullen dit prachtigei filmwerk gaarne nog eens wil-, Ien bezien. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen 98 Paarden f 250 - f 8C-0 2 Veulens f 100 - 2CC; 3 Stie ren Centrale; 50 Mag. Gelde koeien f 375 - f 6C0; 21 idem Vette Centrale; 14 Kalfkoeiea f 650 - f 887.50; 19 Tijdkoeien f 450 - f 675; 16 Vaarzen f 350 - f 525 7 Pin«en Cen trale; 8 Graskalveren f 140- f 235; 47 Nuchtere Kalveren Centrale; 30 Mag. Schapen f 60-f 112.50; 75 idem Vette Centrale; 39 Overhouders f 40 - f 60; 84 Biggen f 35- f 65; 28 Konijnen f 3 - f 14; 46 Kippen f 3 - f 7 Zondagsdienst Artsei Van Zaterdag 27 Nov. 16 tot Maandag 29 Nov. 8 u. vr zijn bij geen gehoor bij eigen arts alleen voor spoec gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groei hart, Olrée, Tamsma, Ve Slooten, v.d. Sluis, Swate en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 28 NOVEMBER Aanwezig de Heren v. Kolk, Nw. NiedorpDekk 't Zandt. .Afwezig de Heren Reit ma, Siootdorp Hakkestee Schagen. bouwvergunningen Bouwvergunning is verlee I aan: de He-. ar te D Cever tot het bouwen een woning aan de Zwinstrz le Den Oever. Aan de Heer G. Lont^ Da alhier, tot het verbouwen v zijn woning op Dam, tot woningen. Aan C. Gmis te W.Werf, verbouw van zijn woonhuis I De Haukes. CABARET :hteï Vrijdag 3 December komt in Zaal Concordia Cabai et-gezelschap, [bestaan ui! Jan Oort, Accordeonist Pianist Pastello, Sneltel naar en Carricaturist; Uut Guita Cor Zwart, als Sijmen i kreupele rijmen. Het gezelschap brengt programma vol afwisseling men is verzekerd van een notvolle avond. Zie advertentie in dit 'iuuio WINKELSLUITING. In verband met Sint :v laas en Kerstmis zullen de kels in deze gemeente 1 'm 4 en van 22 fm 23 a.s. toi des avonds 8 uur epe-nd mogen zijn. voor beroep bedank Candidaat AC. Schen nir.se te Klundert, heeft v< bet op hem uitgebrachte roep bij de Geref. Kerk Wielingen bedankt. MEDEMBLIK. TEN KATE KOMT. De Kon. Red. Kan' „Ten Kate" komt Zonds avond met ..Onder de Kla per" voor een abonnemen voorstelling georganisee door „Hierna Beter."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1