UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. AARDSTRALEN. Woensdag 1 December 1948 Vierde Jaargang No. 5 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 1499*72. Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. NATIONAAL HULDEBLIJK. Op velerlei wijze heeft het Nederlandse volk uiting ge geven aan zijn dankbaarheid en waardering voor het 50- jarig wijs beleid van Ko ningin Wilhelmina, doch de schoonste vorm, waarin dit geschiedde was en is nog het bijeenbrengen van het Nationale Huldeblijk, het fonds, dat doei* Koningin Wilhelmina is bestemd voor de Kankerbestrijding. Aan het bijeenbrengen van dit fonds hebben 2Vfe millioen Nederlanders medegewerkt door het kopen van het be kende jubileuminsigne en daarnaast hebben duizenden landgenoten en vele in Ne derland gevestigde onderne mingen en organisaties door extra bijdragen het fonds versterkt. De afrekeningen van de plaatselijke comité's komen thans binnen en vele van die afrekeningen zijn zeer verheugend. In 't bij zonder de grote steden en het Oostelijk deel van het land komen goed voor de dag. Er zijn gemeenten bij, welke welhaast een opbrengst- van gemiddeld één gulden per inwoner hebben bereikt. In andere gemeenten daar entegen is de opbrengst be paald teleurstellend. Om de bestrijding van de kanker in ons land met kracht ter hand te kunnen nemen is een groot, zeer groot bedrag nodig. De bereidheid om dit bedrag bijeen te brengen is bij 't Nederlandse volk in al aijn geledingen aanwezig. Dit is nog gebleken uit het onlangs door het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie ingestelde onderzoek, in welk onderzoek niet al leen tot uiting kwam, dat kanker de meest gevreesde ziekte is, maar ook dat 77% van de ondervraagden zich bereid verklaarden aan de bestrijding van deze ziekte financiële steun te verlenen. Er is belangrijk meer dan f 1.000.000.bijeengebracht, doch als inderdaad drie kwart gedeelte van de bevol king haar bereidheid alsnog in een daad omzet, kan dit bedrag aanzienlijk groter worden en kan pe kankerbe strijding op forse wijze wor den aangepakt. Het Uitvoerend Comité doet alsnog een beroep op de talrijke landgenoten, die zich tot nu toe afzijdig heb ben gehouden of zich hebben beperkt tot het kopen van een jubileuminsigne, om als nog een bijdrage te storten op de postrekening van het Comité Nr. 26000, of op haar rekening bij de Ned. Handel Mij, te Amsterdam, de Kas- vereniging te Amsterdam, of bij het Girokantoor der gemeente Amsterdam, C. 600. Ook postwissels worden gaarne ontvangen aan het Centraal Bureau van het Uitvoerend Comité, Heren gracht 478 te Amsterdam. Jubileuminsignes zijn aan dit adres nog verkrijgbaar. De aandacht wordt er op gevestigd, dat bedragen van f 500.en hoger in geblok keerd geld kunnen wordert overgemaakt, als daartegen geen fiscale bezwaren be staan. Ook inschrijvingen in het Grootboek 1946 kunnen aan het Comité worden over gedragen. Wat weet U hiervan Een 25-tal jaren geleden i kwam ik eens in gesprek met een loodgieter - nortonwel- boorder in de provincie Utrecht over wie een roep uitging dat hij met feilloze zekerheid een waterader door middel van een z.g. „wichelroede" wist op te sporen, zodat hij dus bij het slaan van een bron nooit mis was. (Het is algemeen bekend dat bij het boren naar water dikwijls verschil lende vergeefse pogingen worden gedaan of zwakke bronnen worden aange boord.) Door hem werd ik voor het eerst enigszins ingewijd in het wichelroede-mysterie. Hij legde mij de werking van dit instrument uit waarover ik hier verder niet zal spre ken (nog niet zo lang gele den werd te Hippolytushoef een lezing over dit onder werp gehouden Red.), doch hij vertelde mij toch wel een zeer merkwaardig feit, zo frappant, dat hij mij in het i geheugen is gegrift. In het kort komt het hierop neer. i „De loodgieter verrichtte herstellingen aan een parti- j culiere woning. De bewoon- j ster vertelde hem terloops I iets over de ziekelijke toe- stand van haar kindje, waar geen arts -raad voor wist.." „Onze man onderzocht de slaapkamer van de kleine j met zijn wichelroede, con- j stateerde „aardstra!en", ad- I viseerde het bedje van de j kleine buiten de straal 1 M.) te plaatsen, het geen gebeurde, en van dat ogenblik af beterde de kleine en zij groeide als kool." De juistheid dezer gebeur- I tenis heb ik later van vele zijden, zelfs v.d. ouders, be vestigd gekregen. Is hier een i mysterie in het spel Toe- val misschien Merkwaardig blijft het. Aardstraai - onderzoek. Dit is nu één geval maar in die 25 jaren hebben zich zeer vele van deze gevallen j voorgedaan. Het wichelroe- de vraagstuk staat op het ogenblik weer in het brand punt van de belangstelling. Het z.g. aardstraai - onder- zoek heeft ongekende afme tingen aangenomen. Reeds zijn gehele dorpen onder- zocht op aardstralen en wel j met het oog op de schade- I lijke invloed daarvan op het j menselijk, dierlijk- cn plantaardig organisme. Een recent voorbeeld is het onderzoek in een blok woningen te Ede waarin in de laatste jaren een massa] gevallen van ernstige onge neeslijke ziekte waren ge constateerd. Deskundige wichelroedelo pers ontdekten in deze wo- i ningen sterke aardstraai- banen. Velen halen hun schouders hiervoor op doch gezien mijn ervaringen met onze vriend de loodgieter sta ik persoonlijk niet bij voorbaat sceptisch hiertegenover in tegendeel mijn belangstel ling ,werd in hoge mate gewekt. Ik heb mij daarom hier over eens doen voorlichten. Zonder de lezer een mening te willen opdringen zou ik het navolgende toch gaarne ter lezing willen aanbeve len. Er is in ons land n.1. opgericht „Het Eerste Ned. Bureau voor Wichelroede- onderzoek" te Wassenaar dat de volgende visie op deze j zaak heeft. Magnetische velden. Het menselijk lichaam is, evenals de aarde, omgeven door een electro-magnetisch veld van een bepaalde span ning. Waar ons lichaam een kosmische verbinding met de aarde heeft, mogen wij aannemen, dat, de spanning welke het magnetisch veld van de aarde heeft, een zelf- de moet zijn als die van ons lichaam. Er moet een har- monische wisselwerking zijn. In het magnetisch aard- veld kunnen storingen (span- i nings- of potentiaalverschil- 1 len) optreden, welke tot ge- volg hebben, dat het mense- lijk-, dierlijk- of plantaar- dig leven eveneens verstoord wordt. Dit vooral bij een permanent verblijf 0p een plaats, waar die spannings verschillen zeer groot zijn. Waf. zijn aardstralen Het woord „aardstralen" is niet meer dan een voor lopige naam, een werkhypo these. Aardstralen worden genoemd de banen (pl.m. 1 m. breed) waarin eenj spanningsverschil in het aardveld optreedt. Deze ba nen ontstaan door stromend water onder de kleilaag, door de aanwezigheid van kolen, gas, olie en mineralen, (Prof. Lahkofsky, Parijs). Er is nog uiterst weinig van te zeggen, men kan al leen hun aanwezigheid j nauwkeurig bepalen door hantering van een interme- i diar de wichelroede, die I in de hand van een wi- chelroede-lopur de aard- stralen opspoort. En dit niet alleen de ervaren roedelo- j per is in staat de intensiteit van een afwijking te bepa len. Verblijft, een mens lange tijd op een plaats, waar zich een dergelijke „storingsbaan' bevindt, dan kunnen zich hierdoor min of meer era- j stige ziekteverschijnselen openbaren en al naar de sterkte van de baan en de aanleg van de mens vererge- j ren, b.v. kanker, rheumatiek, j asthma, e.d. Voorbeelden. I De leider van het meerge- j noemde bureau, gaf in het dorpje R. nauwkeurig de huizen aan waar aardstralen van een zeer grote intensi- j teit door gingen. In deze wo- i ningen zouden zich, aldus de onderzoeker bij langdurig verbij f zeker sterfgevallen van een ernstige ziekte heb ben moeten voordoen. Zijn bevindingen kwam overeen met de van te voren geheim I gehouden gegevens uit het overlijdensregister van de! Burg. Stand te R. Meer dan 10.000 onderzoe kingen heeft hij reeds ver richt en er zijn brochures van genoemd Bureau waarin talloze interessante bijzon derheden staan vermeld. ZUINIG MET STROOM. Aangezien de electriciteits- bedrijven gedurende de spitsuren, dat is 's morgens van 79 uur en 's avonds van 46 uur het electrici- teitsverbruik niet kunnen opvangen (men beschikt nog niet over reserve installaties en het stroomverbruik is na de oorlog buiten verwachting sterk toegenomen), zag men zich genoodzaakt voer de maanden Nov. Dec. en Janu ari bezuinigingsvoorschrif ten uit te vaardigen waaraan wettelijke sanctie is ver leend zodat overtreding strafbaar is. Deze voorschriften zijn 1. Lichtreclames, geheel verboden, i 2. Etalageverlichting:.: a. toegestaan van 1822 uur op Maandag t.m. Vrijdag 16 tot 22 uur op j Zaterdag en Zondag, j b. verboden tijdens alle overige uren. 3. Buitenverlichting van gebouwen voor de openbare dienst, bedrijfsge bouwen van ondernemingen behorende tot de bedrijfs- j groep hotel-, café-, restau- I rant-, pension- en aanver- wante bedrijven en van de inrichtingen voor publieke vermakelijkheden. a. verboden van 79 uur en 1618 u. op Maandag t.m. Vrijdag 7 tot 9 uur op Zaterdag. b. toegestaan tijdens alle overige uren. 4. Verkeer. Voor de verwarming van eleetrische treinen en trams zal op de spitsuren van Maandag t.m. Vrijdag slechts de helft van de normale voorverwarming benodigde energie mogen worden ge bruikt. Ook voor huishoudelijk gebruik,, industrie, verkeer, trein, tram, scholen, kanto ren, winkels enz. wordt een zuinig gebruik van stroom tijdens de spitsuren ernstig aangeraden, aangezien over schrijding van de capaciteit der centrales onherroepelijk tot staking van stroomleve- ring zal moeten leiden. Op de naleving van de gegeven voorschriften zal streng werden toegezien. O.m. kan bij geconstateerde overtredingen buiten stroom zetting volgen. LET WEL Men wil niet beweren dat deze ernstige en andere ziek ten worden veroorzaakt door aardstralen doch wel staat vast dat ze niet voorkomen op plaatsen waar geen aard stralen aanwezig zijn of waar de intensiteit gering is. Men kan ae aardstralen- banen vermijden door ver plaatsing van bed, bureau enz"iaar een niet bestraal de plaats. Waar dit niet mo gelijk is, kan men hun in vloed nivelleren door plaat sing van een apparaat, welk afscherm-apparaat een com binatie van bepaalde meta len is het is gebaseerd op de wet van Volta. De wetenschap staat voor alsnog zeer sceptisch tegen over deze zaak. T.z.t. willen we daaromtrent nog wel eens iets meedelen. Tobas. WIERINGERWERF IN HET DONKER. Vrijdagavond, omstreeks 10 uur, trad er een storing op in de electriciteitsvoorzie- ning van een groot gedeelte van Wieringerwerf. Eerst de volgende morgen, tegen 11 u., was de stroom voorziening weer intact. Bij informatie werd ons medegedeeld, dat de trans formator van het huisje in de Sternstraat doorgebrand was, vermoedelijk als gevolg van overbelasting, mede in verband met de stroomleve- ring voor de ver warming van de Ger. Kerk. Door het plaatsen van een nieuwe transformator heeft het P.E.N.-personeel de sto ring verholpen. Doopsgezinde Gemeente - avond. in dp Wieringermeer. Na verwelkoming der aan wezigen door Ds( Oosterbaan en het zingen van een lied uit de bundel en nadat Ds. Oosterbaan een gedeelte uit hetMatthëüs-Evangelie had voorgelezen, werd het woord gegeven aan Ds. Korndörfer, die zou spreken over „De mens en z'n werk." In de laatste 20 jaar, aldus spr., wordt er veel werk ver richt op het gebied van cle sociale verzorging van uit Godsdienstige kringen. De taak van ieder Christen is het zoeken naar een eenvou dige samenleving. We staan als het ware op een vloed golf, aldus de spreker ach ter ons de geschiedenis en vóór ons de wereld, waar we als Christenen weten, dat er een samenleving in vrede moet zijn. Voor de pauze behandelde Ds. Korndörfer de geschie denis, na de pauze de wereld. 40 Weken is spreker werkzaam geweest in een grcot bedrijf n.1. bij de K. L. M., als hoofd van de sociale verzorging. We moe ten leven volgens bepaalde wetten en normen. De soci ale verzorging is er om even wicht te brengen. We levèn goed als we plezier in ons werk hebben, als ook het huiselijk milieu weer leeft. Het loon in geld dopt er niet1 zo veel toe, als er maar vol doende is. Maar het verschil in loonhoogte maakt, de mens ontevreden. Onze hou ding in de maatschappij be paald mede of er een goede samenleving is. We beschou wen ons zelf te vaak als middelpunt, aldus besloot spr. zijn lezing. Ds. Oosterbaan bedankt tenslotte de spreker voor de mooie lezing. r, Kunstmatige Inseminatie.. Op initiatief van de Rund- vee-Fokvereniging ,,W,-Meei' weid j.L Donderdag in ,tDej Maaier" te W.-Wer i een ver gadering gehouden, waarin als sprekers optraden de heren Ir. de Viies, Rijksveeteelt- corsulent voor Noord Hol-; land, en Dr. Rempt. ïnspec-j teur der Vclksgezcndheids-1 dienst te Alkmaar. Het onderwerp voor deze avond was de kunstmatige inseminatie (K. 1.) Voorzitter C. Monlsma; heette :a zijn openingswoord^ de pl.m. 80 aanwezigen wel- MAANSTANDEN 1948. Woensdag 8 December E.K. Donderdag 16 December V.M. Donderdag 23 December L.K ZONSTANDEN 1948. op onder 2 December 8.28 16.31 3 December 8.29 16.30 4 December 8.30 16.30 HOOG WATtlt Tt DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 2 December 9.17 9.32 3 December 9.57 10.1 4 December 10.37 10.47 kom, inzonderheid de spreke: voor deze avond. Hierna gaf hij het woord aai Ir. de Vries Deze wees er op dat men vóór de oorlog reed sprak over K. I., maar momei teel wordt deze reeds practis; toegepast met name in Dene marken, Zweden, Engeland Amerika. In ens land is ,men me K I. begonnen in de provin cie Groningen, Friesland, Ove ijsel en Noord Holland. In Noord Holland is de oud ste vereniging, die te Sijb' karspel. Verder liggen in dez provincie de verenigingen vei spieid over diverse plaatser zodat er nog voldoende moge Üjkheid voor uitbreiding is. Verder zette spreker ui een dat alleen een Rijksprem: stier door een K. I--verenigin aangeschaft kan worden, c'at controle uitgeoefend worc door de Gezondheidsdienst voc K. 1. te Alkmaar, De tweede spreker, Rempt, behandelde de pract sche toepassing der K. I. er voordelen ervan, b.v. liet geringe besmettingsgevaar, gaf verder enige richtlijnen Cok sprak inleider over opleiding voor inseininato Het diploma ten deze worc uitgereikt, nadat men minster een maand in de praeïijk werkzaam geweest. Na de pauze werden de c derwerpen in bespreking geg( ven, en ontspon er zich at drukke discussie, waaraan ien deelnamen. Diverse pui ten werden nader toegelicb Gevraagd werd, hoeve' koeien men nodig heeft lot oprichting van een K. 1 Vereniging te kunnen ove gaan. Ir. De Vries noemt een aar tal van 1GC0. Daar de W.Me 6CC koeien heeft, zou ten deze kunnen samenwerk: b.v. met Wieringen en Anr Paulowna. Gok deelde Ir. De Vries dat de grote fokkers niet ingenomen zijn met K. I., da. de afzet van de 2de en klasse stieren slechter wordt Uitvoerig werd gesprok: over het al cf niet aankop: van een stier, in verband de K. 1. in de W.-Meer, De Voorz. liet hierna lijst circuleren, waarop kon opgeven hoeveel dien men wenst op te geven vo de K I. Staande de vergadering we reeds pl.m. 600 dieren opg geven. De Heer Rempt vroeg n de aandacht voor de t,b.c-b slrijding, en sprak in dit ve band over de bewijzen die gegeven worden voor t.b. vrij vee. Een certificaat ge aan, dat een dier reeds 2 ja t.b.c.-vrij is een wit papi met groene balk wil zeggen 1 jaar vrij van l.b.c. Aan 't slot sprak de voc zitter da wens uit, dat het g lukken mag de veestapel de W.-Meer t.b c.-vrij te k: gen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1