UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 4 December 1948 Vierde Jaargang No. 6 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa "Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l ER IS MAAR ENE Het ontslag REDDER DER MENSEN. I van C.C.D.-pet soneel. Het getal godsdiensten in de wereld is groot. Dat betreft niet alleen de verschillende volkeren en we relddelen, maar dat geldt ookj binnen de grenzen van één afzonderlijk volk. Overal treft men godsdienst aan-1 Soms wel zeer primitief, maar toch voor de mensen, die baar omhelzen, is hij van de grootste betekenis. Eigenlijk is er niets, wat dieper in het hart leeft en groter invloed op het leven uitoefent dan de godsdienst Daardoor meent de mens in verbinding te staan met een hogere macht. En ailen behben door hun godsdienst ook een zekere toekomstver wachting. Daarom houden zij hun godsdienst van zo grote waarde. Maar nu vinden we niet al leen de verscheidenheid bij de vele vaak ver van elkaar wo nende volkeren, ook onder één enkel volk gaan de mensen vol gens hun godsdienst uiteen. Hoe staat de Christelijke godsdienst nu daar tussen j Is dit een godsdienst voor de blanken alleen Kunnen wij zeggen het Mohammedanisme is de gods dienst, die het meest passend is voor de Arabieren, het Boe disme voor de Aziaten Is het waar, dat ieder volk en ieder mens op zijn eigen manier kan zalig worden en daartoe zijn eigen godsdienst heeft uit te vinden Men beweert dit wel, doch JUIST kan dit niet zijn. Immers, alle mensen zijn af stammelingen van Adam en Eva Er is per slot van rekening maar één menselijk geslacht geschapen door deji éénen zelfde God. Er is eenheid in de zonde, j en er is ook slechts één weg ter veilossing. Eén weg, waar- door wij mensen verzoend woF den met God en weer in Zijn J gemeenschap gelukkig kunnen leven. Die weg is ons ge-j opend op het Kerstfeest. Die ééne weg tot verlossing' van. zonde en schuld is Jezus Christus, Die zeide: „IK ben' de weg, de waarheid en het leven. NIEMAND komt tot de. Vader dan door Mij. Hij zelf heeft ons opgedra-| gen: ..Predik het Evangelie aan alle creaturen." Jezus Christus is niet geko men voor de Joden alleen. Ook niet voor de Euro peanen alleen. Hij is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te ma ken, wat verloren is. Hij zoekt j ook U door de prediking van' Zijn Woord, die ongestoord doorgaat. Bij zijn geboorte profeteert de grijze Simeon. dat God in dit Kind de zaligheid bereid heeft voor het aangezicht van AL de volkeren. Inderdaad, Jezus past bij alie wezens en ieder mens, ook bij U, zodra U zichzelf maar hebt leren kennen en oog hebt voor Uw ware toe-j stand In het kader van de voor genomen inkrimping van de burgerlijke Rijksdiensten is ook de Centrale Controle Dienst overgegaan tot ver mindering van de sterkte van het korps. Op 1 October 1948 bedroeg deze sterkte 3110 man. Per 1 November j.1. zijn afgevloeid 275 man per 1 Januari 1949 worden nog 875 CCD-ambtenaren ontslagen. Een totale in krimping dus met 1150 man. In vaste ambtelijke dienst zal een kern van 1200 man worden aangesteld. Voor de ontslagen ambte naren, die niet direct ander emplooi vinden, geldt de z.g. „Uitkeringsregeling 1947", krachtens welke zij, die ten minste 3 jaren burgerlijke Overheidsdienst hebben ver vuld (ca. 800 m.) aanspraak maken op wachtgeld. Het massaontslag bij de C.C.D. kwam voor het perso neel niet onverwacht. Reeds in Juli j.1. heeft de Directeur van de Dienst aan het perso neel medegedeeld, dat ver mindering van de overheids bemoeiingen eerlang zou leiden tot inkrimping van het korps. Overplaatsing van afvloei ende C.C.D.-ambtenaren naar andere Rijksdiensten en (her)plaatsing in het vrije bedrijf wordt van over heidswege bevorderd. De Middenstands- Voor de periode van 5 Dec. tot en met 18 Dec. zijn de volgende bonnen aangewe zen 441 Vlees 100 gram vlees 442 Vlees 300 gram vlees 443 Vlees 100 gram vlees 447 Alg. 100 gram rijst 448 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 457 Alg. 250 gram boter of marg. of 200 gram vet 451 Alg. 500 gram boter of marg. of 400 gram vet 452 Alg. 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas B 465 200 gram kaas of 250 gram korstl. kaas 458 Alg. 100 gram kaas of 125 gram korstl. kaas 453 Alg. 125 gram koffie 454 Alg. 50 gram thee. I TABAKSKAARTEN. 139 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. 143 Tabak 2 r. sigaretten of kerftabak. TOESLAG KAARTEN. Tot en met 18 December j zijn geldig de bonnen van strook Z. examens 1949. Uit officiële publicaties blijkt, dat het schriftelijke gedeelte zal worden afgeno men op 7, 8 en 9 Juni 1949 en het mondeling gedeelte in de periode tussen 25 Juli en 13 Aug. 1949. Daar men de inschrijffor mulieren vóór 24 Jan. a.s. moet indienen, raden wij de candidaten aan thans reeds een pasfoto te laten maken. U tot een KerstFEEST, als U niet in Hem gelooft en met schuldbelijdenis tot Hem komt. Niemand die tot Hem komt, wordt afgestoten of afgewezen. Zelfs niet eens koel ontvan gen. Jezus roept de vermoeiden juist tot Zich. Laat niemand! menen dat er andere wegen zijn, die naar het waarachtig geluk, naar de hemel voeren. Gij hebt het Kerstkind no dig en gij vindt Hem in de Bijbel. Die Bijbel leert U ook HOE U Hem vinden kunt, n.1.: „In het gebed." Hij kwam niet voor d'e braven, maar voor| de zondaren. Niet voor een bepaalde volksstam, maar voor ALLE volkeren. Er is slechts één God en ook slechts één Middelaar of tus senpersoon, n.1. Het Kind in de Kribbe, Jezus Christus. Hoort Hem Ds. vd!. WOELEN. De reeds aangewezen bonnen 414 Alg. en 420 Alg. moeten uiterlijk Zaterdag 4 Deccm- i ber bij de handelaar worden ingeleverd. Nieuwe bonnen voor werkkleding aangewezen. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat. de bonnen voor werkkleding H 9 en L 9 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bon nen H 9 kan men kopen een overall of een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratorium- jas of een mouwschort. Op de bonnen L 9 kan men ko pen een werkbroek of werk jas van keper, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, man chester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 10 t/m H 12 en I. 10 t/m L 12 zijn nog niet geldig. De bonnen H 1 t./m. H 8 en L 1 t./m. L 8 en de rant- i soenbonnen F C en F D blij - ven voorlopig geldig. PRIJS LICHTPETROLEUM De prijs, waarvoor licht- petroleum [dit is petroleum met een octaangetal, lager dan 45) afgehaald bij winke liers of thuisbezorgd door ven ters, ten hoogste mag worden te koop aangeboden of ver kocht, bedraagt 1. In de gemeenten Am sterdam en. Rotterdam (met uit zondering van Hoek van Hol land) f 0.14 per liter 2 in de overige delen van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland (met inbe grip van Hoek van Holland en met uitzondering van de eilan den Goeree en Overflakkee, Marken en Texel) en in de provincie Utrecht f 0.141/® per liter, met dien verstande, dat bij inlevering van crc-n oneven aantal liters, het totaalbe drag naar boven op een cent mag worden afgerond. 3. in de overige provincies en op de hierboven genoemde eilanden f 0.15 per liter. AANBESTEDING Op Dinsdag 11 Januari 1949 za. het onderhoud van gedeel ten van weg no. 7 van het Pijkswegenplan 1948 (Amster dam-Den Oever- Leeuwarden) gt durende het jaar 1949 wor den aanbesteed. Binnenkort verse zuidvruchten. Binnenkort zullen weer sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Ter verkrij ging daarvan moet men de- bonnen 414 en 420 algemeen, uiterlijk 4 December a.s. bij een handelaar in groenten en/of fruit inleveren. Bon 414 algemeen (voor houders van A-, B- en C-kaarten) geeft recht op 500 gram, bon 420 algemeen ivoor houders van D- en E-kaarten) op één kilogram sinaasappelen. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. MAANSTANDEN 1948. Woensdag 8 December E.K. Donderdag 16 December V.M. Donderdag 23 December L.K. ZONSTANDEN 1948. op onder 5 December 8.32 16.29 6 December 8.33 16.29 7 December 8.34 16.28 8 December 8.35 16.28 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 5 December 11.12 11.22 6 December 11.47 11.57 7 December 0.27 8 December 0.42 1.12 Schager Mark Op de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 12 Paarden f 300-f 8C0; 12 Tijdkoeien f 5C0-f6CC; 33 Mag. Geldekoeien f 4C0-f 5C0 9 idem Vette Centrale; 10 Kalf-j koeien f 650-f 850 20 Vaarzen' f 3C0-f 450; 13 Pinken Cen- trale; 11 Graskalveren f 150- f 2CC; 23 Nuchtere Kalveren' Centrale; 10 Mag. Schapen f SO-f 110; 59 idem Vette Cen-| tiale; 8 Overhouders f 40-f 55 80 Biggen f 40-f 65; 10 Konij-1 «en f 22-f 15; 13 Kippen f 1-f 4 Als U weet, dat alle levens ellende voortkomt uit cfe zon de, en dat het geluk pas kan rijzen, als de zonde is wegge nomen. Jezus is de énige Zalig maker ter wereld. Doch het Kerstfeest maakt de komende dagen niet voor In het geestelijk artikeltje van de WelEerw. Heer O Deen, in ons blad van vo rige week Zaterdag, zijn bij het zetten verschillende on nauwkeurigheden geslopen. O.m. werd enige malen ge- spioken van „adventur", dit moet zijn „adventus." Sacces Nieuws. Programma voor Zondag Succes 1 - ADO 1 om 2 uur Succes 2 - MFC 2, om 10 uur Alkmaar 3-Succes 3. Vertrek om 8.30 uur, Flevo 1 - Succes 1. Vertrek 1.30 uui HRC A - Succes A per Naco vei trek 3.30 uur j Wliron B - Succes B. Vertrek om 9 uur. Wiron C - Succes C. Vertrek om 9 uur. Een zeer uitgebreid program ma dus. Voor het le elftal is ter elfder ure alsnog een wed- stiijd ingelast en de tegenstan der is weer lang niet voor de poes. In verband met het boven- slaande is de wedstrijd van i het 2e elftal verschoven naar de morgenuren. Succes 2 moet in staat geacht worden deze wedstrijd te winnen,' daar de behaalde resultaten van de Medemblikkers ook lang niet daverend zijn. Succes 3 is door verschillen de oorzaken verzwakt en al behoren de Alkmaarders tot de zwakke broeders in deze t afdeling, toch moeten we nog zien dat Succes wint. Succes 4 komt met de kous op de kop uit de \V.meer| terug. Succes A zal het ook niet tot een ovcrwining kunnen brengen in Den Helder. Bij Wiron B - Succes B en W'i ion C - Succes C zullen de uitslagen niet ver van een ge lijk spel afliggen. Hopen wij slechts dat de brave Sint op deze voetbal Zondag veel aangename sur prises voor de Successers in petto heeft. WIERINGERMEER. Brand in Nissenhut. Zaterdagmorgen j.1. ont- stond brand in de nissenhut op het terrein van de boer- derij van de Heer J. J. Eur- lings, Oosterterpweg L 37. De brandweer werd ver zocht assistentie te verlenen. Het isolatiemateriaal van de dubbelwandige nissenhut brandde en dat kon men niet goed meester worden. Zonder dus groot alarm te maken trokken er enkele manschappen met de spuit 1 op af, evenals de Heer King- I ma en de Opperbrandmees- ter. Na onderzoek bleek, dat er voor de eigenaar niets anders opzat, dan de buitenplaten van de nissenhut te verwij deren, waarna hij met de waterleiding zelf wel kon blussen. De nissenhut werd gebruikt als bollenschuur. Er stond dus een kachel te branden. De kachelpijp was i door de gemetselde eind- wand van de nissenhut ge leid. Ook deze eindwand was van isolatie voorzien, evenals 1 het dak. De wijze waarop de schoorsteen evenwel naar buiten werd gevoerd was zo slecht, onvakkundig en brandgevaarlijk, dat het ontstaan van brand niet kon uitblijven. Men zij dus gewaarschuwd. Goedkoop is duurkoop NOG EEN ST. NICOLAAS- V1ERING. St, Nicolaas bezocht 30 No vember hel Werkkamp de Terp te W.Wierf. Volledig verslag van dit be zoek geven wij in het volgend nummer van ons blad. Personeels Vereniging „Contact." Naar wij vernemen van het Bestuur der bovengenoemde Vereniging, hoopt men na Pa sen een grole Contact-avond ie organiseren, die voor ieder toegankelijk zal zijn. In verband hiermede werd momenteel door de toneel groep reeds in studie geno- I men: ,.Het Huis in de Storm' I naar het boek „Woeste Hoog te", van Emerly Brönte. Reisfonds U.L.O.-School Wieringerwerf. De leerlingen der ULO- School bereiden een feest avond voor, die waarschijn lijk op 4 Februari a.s. ge houden zal worden. Daar het in de bedoeling ligt door middel van deze avond de kas van het Reis fonds te versterken, zal het programma met eigen krachten" worden uitge voerd. AMERIKAANSE LANDBOU WERS BEZOEKEN DE WIERINGERMEER. J.1. Dinsdag bracht een ge zelschap van 50 Amerikaanse landbouwers een kort bezoek aan onze polder. Een juiste indruk te verkiij- gen van de oneindigheid van de polder, was onmogelijk, daar dc mist belette verder dan enige tientallen meters te zien Op het Domeinkantoor wer den de touristen ontvangen door Ir. A, Ovinge, die tevens een korte uiteenzetting gaf over divers.e punten, de pol der betreffende. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 4 Dec. 16 u. tot Maandag 6 Dec. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogka mer, Schut Bouwman, Schreuder, Koning, Groen- hart, Verheul. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 5 DECEMBER. Aanwezig de Heren Reits- ma, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. FILMNIEUWS. CINEMA DE HAAN Zatei dagavond en Zondag- middag HET LEVEN BEGINT VOOR ANDY HARDY Met één maand tijd om le kiezen tussen de universiteit en een zaken-carrière, gaat Andy Hardy (Mickey Roo- neyj naar New York om het leven cp zijn eigen houtje le I bekijken. Hij wordt vergezeld j van Betsy Booth (Judy Gar- I land), die haar tante in Car- vel heeft bezocht, ln New York ontmoet hij Jenitt 'licks (Patria Dane) een mooie seci etaresse, die hem eerst voor een „groentje' houdt en dan zijn oprecht heid gaat waarderen. Hij heeft bijna geen cent meer op zak als zij hem helpt een baanije le krijgen, wordt hij ver liefd op haar. Na zelf bijna gestorven ie zijn van de honger, ziet hij een werkelijk drama, als Jim- rny Frobischer (Ray Mc Do- naid) een jongen zonder een Cent, in z'n kamer sterft door u'e opwinding, die het plotse ling krijgen van een baantje hem bezorgt. Andy leent geld op z'n nieu we wagen om de begrafenis kosten te betalen. Na nog enige verwikkelin gen in deze rolprent, leidt het geheel lot een happy ending. Het is een onderhoudend filmwerk. Zondag- en Maandagavond: Gary Cooper in HOOGSTE ROEM De film, welke zich om streeks 1906 afspeelt, is bijzon der spannend en werd opge dragen aan de heldhaftige man nen van de Philipijnse mili tie. die, hoewel steeds vech tend tegen overmacht, stand hielden legen de wrede Mo ro's, die hun onafhankelijkheid en vrijheid bedreigden. Hun nimmer wankelende moed vormde de grondslag van het Philipijnse Gemenebest zo als wij elft heden kennen. Heldenmoed en sluipmoord. Een sensationeel verhaal....

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1