UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. BRAVO SLOOTDORP Woensdag 8 December 1948 Vierde Jaargang No. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bonwt aanzijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Aanbesteding Zuiderzeewerken. Op Woensdag 12 Januari 1949 zal worden aanbesteed het onderhoud 1949 van de Afsluitdijk WieringenFries land, de uitwateringssluizen, de havens, havendammen, schutsluizen en bruggen met bijbehorende' gebouwen en terreinen. Op 5 Januari vindt aanbe steding plaats van het on derhoud 1949 van de Rijks- zeewerken op en nabij Wie ringen, de Rijkshavenwerken op Wieringen, Balgzanddijk en Balgzandkanaal met bij behorende grond en kunst werken en gedeelten van de Rijkswegen No. 7, 9 en 10a. Ook het onderhoud van wegen, dijken, havens enz., in de Noord-Oostpolder zul len worden aanbesteed. BUITEN GEBRUIK GESTELDE POSTZEGELS. De zomerpostzegels, uitge geven in 1947, frankeerwaar- ae 2, 4, 7V2, 10 en 20 cent en de weldadigheidspostzegels i kinderzegels), uitgegeven in 1947, frankeerwaarde 2, 4, 7y2, 10 en 20 cent zullen met ingang van 1 Januari 194.9 buiten gebruik worden j gesteld en voor de frankering i waardeloos worden. Met Kerstmis extra kaas In verband met de goede melkgift van het vee en de daaruit voortvloeiende rui mere kaasproductie in de afgelopen periode, zal het mogelijk zijn aan alle leef tijdsgroepen 100 gram kaas extra ter beschikking te stellen, waarvoor in de bon- nenlijst van 16 December een extra bon wordt opgeno men. Geslaagd Jaarfeest. De Beurszaal van Hotel Smit te M.meer was Vrijdag avond j.1. grotendeels gevuld met belangstellenden ter gelegenheid van de viering van het Jaarfeest der Chr. Jonge Mannen- en Chr. Meisjesvereniging te W.werf. De voorzitter der C.J.M.V., de heer Dijkshoorn opende deze bijeenkomst, sprak een kort welkomstwoord, en ver volgde met schriftlezing en gebed. De inleiding werd verzorgd door mej. J. Drie sprong. Door een 17-tal meisjes der M.V. werd een tableau opgevoerd, getiteld „Ruth." O.i. duurde dit iets te lang en was het mogelijk beter geweest als dit als slotstuk van de avond gegeven was. Door de onderafdeling der C.J.M.V. werden enige aardi ge stukjes naar voren ge bracht, waarvan wij speci aal noemen een pantomime „In de Scheersalon." Door de C.J.M.V. werd het 2de deel opgevoerd van „Pot jesdammer - boeren gemeen teraad," met als titel „Pot- jesdam in opschudding" en de loco-burgemeester (J. Zoodsma), en een alleswe tende meester Evert (B. Bak ker). Reeds bij de aankondiging- van deze klucht ging er een luid applaus op evenals het vorige jaar toen het 1ste be drijf werd opgevoerd, viel dit stuk bij het publiek zeer in de smaak. Als laatste stuk vermelden wij nog „Japke." Een toneel stuk in 7 bedrijven, naar het boek „Arjen," geschreven door C. Bruin. Dit werd op voortreffelijke wijze gespeeld, en had aller aandacht. Ds. Wiegers sloot de samenkomst met gebed. Ernstig ongeiuk op de Sinterklaas te Afsluitdijk. Kampbeheerder uit Medemblik cp slag gedood. Zaterdagmorgen ongeveer 8 uur is ter hoogte van het Monument op de Afsluitdijk een ernstig ongeluk gebeurd, dat aan de 38-jarige Kamp- beheerder te Medemblik, de heer T. Smit, die de motor bestuurde, het leven kostte, terwijl de duo-passagier, de 40-jarige hulpkok van het kamp de heer W. de Haan in zeer ernstige toestand naar het St. Lidwinazieken- huis te Den Helder moest worden overgebracht. Uit de richting Friesland kwam een luxe wagen en uit de tegenovergestelde richting een vrachtauto. Daarachter volgde de motor, bestuurd door de heer Smit. Juist op het moment, dat beide wagens elkaar wilden passeerden, haalde de mo-1 torrijder de vrachtauto in, j en wilde deze voorbijrijden en begaf zich hierdoor op de linkerhelft van de verkeers weg. Een botsing tussen de luxe wagen en 't motorrij wiel was niet te vermijden met bovengenoemd noodlot tig gevolg. De luxe auto kwam door de botsing aan de onderzijde van de dijk- glooiïng terecht. Een der in zittenden kreeg lichte ver wondingen. De mist en ae onvoorzich tigheid van de motorrijder worden als oorzaken van dir, ongeluk genoemd. De Heer Smit was, ook in de Wieringermeer, een zeer geziene persoonlijkheid. Hij laat een vrouw en twee kinderen na. Ook van deze plaats be tuigen wij onze deelneming. St. Nicolaasfeest in kamp „De Terp." In de keurig versierde can- tine vierden de arbeiders van kamp „De Terp" Dins dagavond j.1. hun Sinter klaasfeest. Het deed er ge zellig aan met de bloemetjes op tafel en het groen langs de wanden. O.m. waren aanwezig Bur gemeester en Mevr. Loggers, Ir. Ovinge, de Hr. en Mevr. Ovinge, (speciaal uit Fries land overgekomen), een vertegenwoordiger van de- Stichting vaiv de Landbouw, de predikant van Wieringer werf e.a. Om 8 u. kon Ds. Blijen- burgh namens de Culturele Commissie de aanwezigen een hartelijk welkom toeroe pen. Nadat met begeleiding van de piano enige Sint-Nico- 1 aasliedjes waren gezongen en de goochelaar enige wel geslaagde nummertjes ten beste had gegeven, trad ,de Sint de zaal, welke eensklaps daverde van het schone vers „Zie ginds komt de Stoom boot". binnen. De kinderen van de kamp beheerder de Hr. van Det en het dochtertje van de Heer Myin mochten eerst kennis maken met de hoge gast. Zij zongen een versje en kregen een cadeautje. Nadat de Sint versterking had ontvangen en op het toneel had plaats genomen, kon hij zijn reprimandes aan arbeiders die minder zoet waren geweest, uitdelen. Nog voor de pauze vertrok - ken de beide Sinterklazen maar zij hadden een schat van cadeaux achtergelaten. (De ijverige secretaris had desgevraagd van verschillen de grote firma's gratis fraaie prijzen verkregen). De zang en goochelkunst 11a de pauze gebracht, oogstte luid en langdurig applaus. De Heer Florissen dankte Ds. Blijenburg, de muzikan- ten en de dames van de be- diening onder het aanbieden j van een presentje voor hun 1 medewerking, hetgeen in dank (aan commissie en ar- j beiders) werd aanvaard. I De Heer Regtien was üaar- j na de tclk der arbeiders toen hij de Heer Florissen j als de organisator van deze I avond hulde bracht. Als blijk l van waardering voor de pri- ma regeling en de vele op geofferde uren kreeg de Hr. i F. een mooie pijp, terwijl op hem een driewerf hoera werd uitgebracht. De Heer F. zeide zeer ver- rast te zijn met dit ge schenk. Hij wilde echter de Hr. Noordhof in deze hulde j doen delen omdat deze hem zo prachtig assisteerde. „Wanneer ik eenmaal een woning heb, kan ik de lei ding gerust aan de Heer N. overdragen en ik hoop dan zelf eens de gast van de ar beiders te zijn." De arbeiders kregen daar op ieder een pakje inhouden de een doosje bonbons en een chocoladeletter. Mevr. van Det en de Heer Regtien, alsmede de Heer Florissen gaven nog aardige voordrachten en zangnum mers ten beste terwijl met 1 een dansje werd besloten. Kamp de Terp had een I gezellige avond. De Heer F. heeft alle eer van zijn werk 1 1 gehad. SINTERKLAASFEEST. DWO organiseerde in samen werking met de NKJB een Sint Nicolaasfeest voor de! jongelui. In spanning werd gewacht 1 op de komst van de grijze Bisschop, die al mag hij oud I van jaren zijn, toch nog over een zeer slagvaardige geest bleek te beschikken. Zeer veel wijze lessen heeft hij de jongelui en de bestuur- ders gegeven. Die wenken zul- j len zeker ter harte worden genomen. j Met gulle hand deelde hij I vervolgens aan alle aanwezi- gen geschenken uit, die soms zeer wonderlijk en buitenge- woon origineel waren [is 't niet Nellie.) I Naarmate de papiermassa s hoger werden, steeg de feest-1 vreugde om de dwaze inval- 1 len van Zwarte Piel en de' j zijnen. Daarbij kwam het onbe kende van de Sint, Wie zou I zou de schenker zijn Wieringerwerf. Nadat de Sint eerst voor de groten had gereden (of ze had laten rijden), kwam hij dan Vrijdagmiddag bij de jeugd van de Wieringer- meerschool te W.werf op be zoek, welke voor deze gele genheid in ae cantine van het Werkkamp bijeengeko men was. Wat een blijde gezichten maar ookhoe gespannen en verlangend werd uitgezien naar het ogenblik der komst van de goede bisschop En wat een lust om te zingen. De ruiten zouden er bijna van barsten. Dan een daverend gejuich daar is St. Nicolaas met zijn trouwe knecht. Een wel- 1 komstlied weerklinkt als St. Nicolaas de zaal betreedt, waarna hij wordt begroet door het hoofd der school, de I Heer Holl. Dan vertelt Sinterklaas van zijn reiservaringen, waarna met spanning wordt geluisterd. Maar nu pakt hij zijn grote boek en roept ver- schillende leerlingetjes bij zich. 't Zal je gebeuren Ge- j lukkig deelde hij meer pluimpjes dan standjes uit. In verband met zijn ver dere bezoeken, o.a. aan Slootdorp, moest St. Nicolaas weer spoedig vertrekken, veel te gauw natuurlijk. Met luid gezang worden Sint. en 1 Piet uitgeleide gedaan. Na enige tractatie, wordt het programma met eigen I krachten voortgezet, afgewis seld met zang van de tradi- I tionele Sinterklaasliederen, j (Welke componist krijgt eens een inspiratie voor een serie j nieuwe frisse Met sobere middelen werden door enige oudere leerlingen enkele stukjes voor het „voetlicht" gebracht, de een met wat meer, de ander met wat min der „talent", maar toch allen heel verdienstelijk. De jeug- dige toeschouwers hebben genoten. Tot besluit nog een trac- j tatie mee naar huis en de laagste klassen een presen- j tje, dat de goede Sint had 1 laten bezorgen, en dan is deze feestelijke middag al weer ten einde. Druk „rede nerend" trekken ze langs onze polderwegen om thuis verslag te gaan uitbrengen. Tot weerziens, Sint Nico laas Aardappelverbouw om de 3 jaar Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot bestrijding van de zoge naamde aardappelmoeheid. Tn dit wetsontwerp wordt voorgesteld de vruchtwisse-1 ling ten aanzien van de I aardappelteelt verplicht te s stellen en slechts eens in de drie jaar aardappelverbouw toe te staan. Dit geldt voor alle gronden, ook die, waar geen aardappelmoeheid kan worden geconstateerd. Aardappelmoeheid is een 1 aardappelziekte, die zich met j een dusdanige snelheid uit- j breidt, dat na enkele jaren i volslagen misgewassen op treden, wanneer geen maat- regelen genomen worden. De ziekte wordt veroorzaakt door een aaltje, dat alleen De 5e klas van de Wie- ringermeerschool te Sloot- dorp heeft de 2e prijs ge wonnen van de Radioluis- terwedstrijd voor het kind. Dit betekent een reis van 7 dagen voor de hele klas door geheel Nederland. Het enthousiastme op de school was geweldig. Toneelnieaws. 3e Wedstrijdavond W. K. T. Donderdag 16 December a.s. wordt het toneelconcours te Middenmeer voortgezet met het optreden van de „R.K Gem. Toneelver. Sint Bonifacius" te Krommenie. Deze vereniging brengt een uit het Engels vertaald toneelspel in 3 bedrijven „Branding". Na een comedie en een blijspel thans een toneelspel, zodat op deze wijze de be zoekers „elck wat wils" ge boden wordt. De vereniging „Bohifacius'1 geniet in de Zaanstreek en omgeving een goede naam, en in veie plaatsen is men reeds op uitnodiging opge treden. Vele malen heeft zij de laatste jaren aan con coursen deelgenomen en met prima resultaten. Op de na tionale wedstrijden te Heemstede, Lisse, Warmend, Haarlem, Den Haag en Lei den behaalde men le prij zen (2 x het hoogst aantal punten) en te Breda een 2de prijs. Men heeft zich zelfs ge waagd aan het grote toneel werk „Maria Stuart" en twee grote zalen totaal uitver kocht, hebben het bewijs ge leverd, dat deze voorstellin gen gewaardeerd werden. We hopen, dat deze ver eniging er in slagen mag de reeds bestaande spanning nog op te voeren, opdat de Wieringermeer kan blijven spreken van „goed geslaagde toneelavonden." Ook de liefhebbers van de dans kunnen na afloop hun hart ophalen, daar deze 3de concoursavond met „bal na" besloten zal worden. aardappelen en tomaten aantast. De eitjes van dit aaltje kunnen langer dan tien jaar levenskrachtig in de grond blijven en de aardappelen aantasten, zodra deze weer verbouwd worden. Volgens het betreffende wetsontwerp zal de teelt van aardappelen en tomaten op reeds besmette terreinen voorlopig geheel gestaakt moeten worden, ten einde de grond de nodige rust te gunnen. Ter bescherming van de export is voorts bepaald, dat de teelt van aardappelen en tomaten ook verboden kan worden in overwegend voor de export werkende gebieden, zonder dat er aardappelmoe heid is aangetoond. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 16 December V.M. Donderdag 23 December L.K. ZONSTANDEN 1948. op ondei 9 December 8.37 16.28 10 December 8.37 16.23 11 December 8.39 16.28 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. v.m. n.m. 9 December 1.32 2.12 10 December 2.32 3.17 11 December 3.37 4.22 POLITIE. Gevonden een stormlan taarn met rood glas, een kinderwant. Verloren 20 zakken ver pakt in een zak, een bivak muts. een bankbiljet van f 10.—. Inl. Politie Slootdorp. OOSTERLAND. SINT NICOLAASFEEST En in Oosterland trokker de kleintjes 's middags d< Sint en z'n knecht zingend tt gemoet. Na deze ontmoeting trok de stoet naar Café Klein waai de kinderen voor hun 01 ders een bont programma tei uitvoer brachten dat zeer de smaak viel. Op onbevangei wijze werden leuke zangspel- 'ctjcs, een pantomime ,,D< f in de kist" e.a. nummert ten tonele gebracht. Tot slot was er een poppen kast ver toning door de hee cn Mw, Blom, waar de jeugc sterk in meeleefde. Toen deelde Sint Nicolaai met enkele vermanende woor den de cadeautjes en het lek kers uit. s Avonds was de beur aar. de hoogste klassen. Ook boden een programma vol af wisseling. Er werden allerlei liedjes gezongen, o.l.v, Mw vd Kwast werden door de meisjes aardige jeugddanser uitgevoerd, terwijl „De boer 11 l Zwitserland" eveneens veel bijval oogstte. Het grootste deel van het succesvolle programma werd ingenomen door een 4-tal kor tere en langere toneelstukje Sommige artisten hadden wel wat last van plankenkoorts, maar ever bet geheel genomen liep een en ander vlot van stapel. Het zou ons te ver voeren om namen te noemen, maar de kinderen hebben allen hun best gedaan en het was een genoeglijke avond, die door de aa&wezigen zeer is gewaar? 1 deer-J. Tot slot werden woorden van dank gesproken tot allen, die hadden meegewerkt om het feest te -doen slagen. En j tuurlijk waren er voor de kin deren ook cadeaux en versnape ringen, zodat ze blij huiswaarts keerden Uitgave Stichting Fievo Bode. Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor Wie ringen N. H. Klomp, Klieft straat 12, Hippolytushoef. Telefoon No. 103. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofdstr. 14, Hippolytushoef. Telef. Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1