-mm m UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Zaterdag 11 December 1948 Vierde Jaargang No. 8 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zïjh toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. NA DRIE JAREN. Vandaag staat in onze pol der alles in het teken van de herdenking. Want( nu drie jaar geleden werd de Meer, die door boze, schenncnde han den tot een groot meer ge maakt was, weer droog. Het kostelijke land, eens door noeste arbeid aan de gol ven ontrukt, werd ten tweede male zichtbaar. Hoe triest moet alles er die 11 Dec. uitgezien hebben Alles verwoest bijkans. Dedorpen ontzettend zwaar bezocht, gij stond daar aan de rand ^an Uw polder met een snik in de keel. Was er dan geen blijd schap Zeker, maar die was vermengd met droefheid. Al die kostelijke bedrijven waren als het ware weggemaaid. Dt eens zo trotse boerderijen wa ren nu een verwrongen massa Hel geraamte stond er nog soms ook niet^ Wie had er toen de moed om weer te beginnen Ik kan best begrijpen, dat toen geweest zijn die zeiden dat wordt niets meer. Em nu na drie jaren Lang zame! hand herrijzen de bedrij ven weer. De cVie dorpen zijn uit hun puin herrezen en het leven gaat al weer normaal zijn gang. Nu echter een vraag. Nu we de 11e Dec. weer herden ken is er nu ook dank in onze harten 4'te Ip# 4. ■Bb£. wtm Dc Burgemeester van Wieringermeer Voortgaan op de ingeslagen weg De derde herdenking van de hernieuwde drooglegging valt als het ware samen met het heengaan van de „Com missie Wederopbouw Wierin germeer." Een feit, dat aan deze herdenking en aan de balans, die telkenj are van de wederopbouw pleegt te morden opgemaakt, een bij zondere betekenis geeft. Een feit, waarop ik op een ander tijdstip en plaats nader hoop in te gaan. Ik wil het vertrouwen uit spreken, dat de instanties die de verdere herbouw zul len hebben te verzorgen op de door die commissie, onder leiding van haar energieke en onvermoeide voorzitter (Ir. C. Krijn) ingeslagen weg, zullen voortgaan. De Wieringermeer lééft immers enbouwt dus verder aan haar toekomst. LOGGERS. Burgemeester van Wieringermeer. FEEST- BIJEENKOMST. Wij herinneren onze lezers nogmaals aan de feestelijke bijeenkomst welke hedenavond ter ge legenheid van de 11-De- cember-viering door de vereniging „Contact". in Hotel Smit te Midden- meer, wordt gehouden. Naar wij vernemen zal de avond precies op tijd, om zeven uur, beginnen. Alle Wicringermeerders present maanstanden 1948. Donderdag 16 December V.M. Donderdag 23 December L.K. zonstanden 1948. 12 December 13 December 14 December 15 December op 8.40 8.41 8.42 8.43 onder 16.28; 16.28 16.28; 16.28 f hoog water te den oever 1948. 12 December 13 December 14 December 15 December v.m. 4.42 5.37 6.32 7.22 njn.' 5.171 6.12' 7. 7.47' Sinterklaasviering in Den Oever. Een woord van de Voorzit!et- naar der Commissie Wederopbouw Wieringermeer. Het is hier zo bizonder ge gaan, al klagen sommigen nog al eens. Zien we daar nu ook God in God, zo zult U zeg gen Ja. inderdaad God Want niets gaat buiten Zijn Be.shuir om. Luistert U maar eens het woord' uit het psalmboe. „Komt en ziet Gods daden! Hij heeft c'e zee veranderd in het droge. Wij waren in het water gekomen De eerste periode van de Maar Gij hebt ons uitge- werkzaamheden van de voerd.': Commissie Wederopbouw En toen de man dit alles' Wieringermeer, waarin ik duidelijk gezien had, wat was °P mljn reizen naar Medem het ONGEVAL G? DE AFSLUITDIJK Het dodelijk motorongeval tijdens de mist op de Afsluit- De Commissie Wederopbouw Wieringermeer, die gedu- I op Maandag j.1., heett zics rende drie jaar bezielende leiding heeft gegeven aan de j naar uit het door de Rijkspo- Wederopbouw van onze polder. lili* onder leiding van Opper- Van links naar rechts de heren G. G. Loggers (Burge meester) Ir. C. Krijn (voorzitter) Ir. A. Ovinge, (Rentmeester - Dijkgraaf). Drie jaar WederopW.iw. aan mij blik wekelijks, zowel ter hoogte van Aartswoud als b'.j de kruising van de Rijksweg kon constateren, dat het water toch weer bedwongen zou worden, lijkt nog zo nabij en toch ligt zij al weer drie jaren achter ons. De vraag of die jaren goed gebruikt zijn, zal in dc Wie ringermeer wel verschillend beantwoord worden degene, die weer zo ongeveer in zijn eigen doen is, zal er waar schijnlijk anders tegenover staan dan hij, die zich nog behelpen moet. Hoe dit ech- Zondagsdienst Artsen, ter ook zij, ieder zal, al mocht hij daar drie jaar ge- toen zijn persoonlijke dank Dit „Komt hoort toe en ik zal vertellen wat Hij gedaan heeft." Na drie jaren. Is ctit ook Uw dank Dan is deze dag voor U een dubbel feest. Dit leve m onze hele polder: GoJ zij altoos op 't hoogrt ge prezen Viert zo Uw feest wachtmeester Vroom, alhier ir.o'estelde onderzoek is geble ken anders toegecVagen dan in ons vorig nummer was ''er- meld De algemene lezing was dat do zo noodlottig om het leven j gekomen motorrijder T. Sm''. Lij het voorbijrijden van een j vrachtauto op een tegenligger was gereden. Dit was niet het geval. Lr reaen 2 auto's achter elkaar waarvan de achterste op n- veiantwoorDelijke wijze wilde' passeren. Toen deze auto zich i c-p het linker weggedeelte be- vond, naderde de Heer Smit van de tegenovergestelde zij- W.werf. Ds. POST. Van Zaterdag 11 Dec. 16 u. tot Maandag 13 Dec. 8 u. vm. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoed gevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groen- hart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Werner. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 12 DECEMBER. Aanwezig de Heren v. d Kolk, Nw. NiedorpDekke? 't Zandt. Afwezig de Heren Reits- ma. Slootdorp Hakkesteegt Schagen. leden misschien nog aan twijfelen, nu wel de overtui ging hebben, dat de Wierin germeer zijn vroegere glorie weer tegemoet gaat. En hoe kan dit cok anders, als iedere Wieringermeerder al is er geen één, die zich op twee kruisjes als zodanig kan be- roemen zich in zo sterke mate gehecht toont aan het tweemaal op het water ver overde gebied Dus, over nog eens drie jaar een geheel herbouwde Wieringermeer GI is dat niet optimistisch genoeg 0 Tk hoop het C. KRIJN. De Rentmeester - Dijkgraaf van de Wieringermeer Na drie jaren. Voor de huidige generatie van Wieringermeerbewoners, die de hernieuwde droogleg ging in 1945 heeft meege maakt, zal 11 December een datum zijn die hen meer zegt, dan de vroegere polder dag 21 Augustus. Na 1930 hadden we de laatste datum aanvaard, doch het gaf ons Q'e en bolste op De auto. eigenlijk nooit het gevoel, 1 Het ongeval was derhalve dat we met die datum sterk ie wijten aan de autobestuur- verbonden waren. ^er. Er is procesverbaal opge maakt. Anders is hef met 11 De- Het slachtoffer is Donderdag cember. Allen hebben we in j.1 op de begraafplaats te enz-o evacuatie-oorden uitge- Viiezelo in De gemeente Bel- zien naar de dag, waarop lingwolde, ter aarde besteld, de polder weer droog zou zijn en het grote wederopbouw- werk zou kunnen beginnen. Tn de maanden October en November daalde de water spiegel sneller en sneller, tot ifs 10 cm per dag in het begin van December. Vrij plotseling, zelfs nog eniger mate onverwachts, was het peil van 5.m N.A.P. be reikt en 11 December was eepromoveerd tot een feest dag voor de Wieringermeer. In alle evacuatie-gemeenten gingen de vlaggen uit. i Het is een prachtig kinder- feest geworden, j De voorzitter, dhr. D. Stee man heette Sint Nicolaas me CHR. NAT. SCHOOL zijn onafscheidelijke knech- Ook Deze school werd door hartelijk welkom. Eerst zongei de goeJe Sint niet vergeten. kleuters een paar St. Nico Maandag verscheen hij, ver- laasl.ed,es en daarna voerde., ,1 ze enige kinderspellet es nr gezeld van Pieterbaas, m oe g s i- die zeer goed slaagden, verschillende lokalen. Eerst HuMe aan dg onderwijz bij de kleintjes. Hij werd vro- I sen 1 lijk toegezongen en de gebrui Tussen de spelletjes dooj j kelijke versnaperingen, ca- j werden de kinderen getrac; Jeautjes en.... reprimandes teerd op suikergoed Het gro+ bleven nictl uit. Een enkele, te moment van deze midda* die het wat al te bont had ge- was voor de kleuters, toe:, maakt, kwam zelfs onder grote ze ^un cadeautje in ontvangst hilariteit in de zak terecht. moch^en x?cm,en Da! was de schrik L u Cok bij de oudere leerlingen Ê.r°tc ,T°Woe?m« t s de kleuters tegen 4 werd een bezoek gebracht en huis. ook hier kwam van alles voor i de d'ag. Daarna werd voor al- Ook de Buurtvereniging „On^ !e kinderen de film gedraaid, derling Genoegen" hield Zate^ die deze zomer door de heer dag voor de jeugdige Dijk E. ZuiJema te H.Hoef van het straalbewoners een genoeged schoolreisje van O.L.S. en lijk St. Nicolaasfeest. N.C.S, was opgenomen. Maandagavond werd doc„ Deze vertoning sloeg gewei- ^cZeHde vereniging groot fessjt dig in. Het overkomt je ook ^eho,Ulden voorde JT°[er niet dikwijls, dat je jezelf op ™«^ew.oners m zaal Moeijei t;i -x n - u U°k Lier was men tot n, ee f,!m ziet. Dat is n gebeur- middenBch! gezellig bijeen, tens op zichzelt. Geen wonder, POi dat de film meermalen ge- i -Gev.: een paar kmderwan oraaiv! moes! worden. I ieU| Wlt mel ,00(1 gekUurd_ Donderdag werd deze film Lil. bij de Gem.-Jbode. voor de kinderen van de O.L. School vertoond. SttCCeS NteUWS. Alle hulde aan de opera- teur. die een en ander geheel i Voor a.s. Zondag is maar ee'^ gratis uitvoerde cn de film fer i klein programma vastgesteld.^ beschikking van beide scholen Succes 1, 2 en 4 alsmede dp be telde. Resumercrc'e kan constateerd worden, dat het voor de kinderen van de C.N.S. een bijzonder feeste lijke dag is geworden. O? DE KLEUTERSCHOOL. Dinsdagmiddag 2 uur arri veerde de Goede Sint bij Dirk Lont, waar hij werd opge wacht door de kleuters van Den Oever. Over twee dingen kunnen i we het echter waarschijnlijk allemaal eens zijn, n.1. dat j er veel ten goede is gekeerd in de Wieringermeer, en dat we er nog lang niet zijn. Bij de wederopbouw van 1 de gebouwen in de Wierin-1 germeer, mag men het jaar j 1946 gerust als een aanloop- jaar beschouwen. De Dienst Wederopbouw moest zijn vorm nog vinden en de on vermijdelijke kinderziekten Nu is het drie ja^en later j te boven komen. In 1947 en en we hebber weer deze pol- 1948 kwam er meer en meer derdag bereikt We hebbensang in. Mojnenteel is van neiging om eens terug te de domeingebouwen als boer- blikken over deze periode en derijen, enz. ruim 50% her- vergelijkingen te maken met steld en nog 8 in uit- d° toestand, een. twee ofvoering. Overzien we deze drie jaren geleden. Al naari cijfers en bedenken we hoe de persoonlijke omstandig- j het vroeger in de Wieringer- heden en geaardheid zullen j meer is gegaan onder heel deze vergelijkingen meer of i wat gemakkelijker omstan- minder gunstig uitvallen. 1 digheden, dan mogen we te- b en c-adspiranten zijn vrij. Succes 3 ontvangt Kaagvc c gels 2, waarvan misschien geh wennen kan worOen. te;cces 5 speelt om 12 uilt tegen Geel Zwart 2% wat vere moed el ijk een te zware ope gave voor Visser c.s. zal zij.'Zi. Schagen A Succes A is stiijd tu.' n 2 gelijkwaardig^6 j tegenstanders. n« 1 1,11,1 Het aanvangsuur van Su«al vreden zijn, hoezeer wij ons "4 's voo:' ook bewust zijn van het feit, Jg komen, dan zal dit clublokaal bekend dat de 155 boeren, die nog niet over een schuur beschik ken nog uiterst moeilijk wer ken. Wat het volgende jaar ons brengen zal op het gebied van de wederopbouw is niet duidelijk. Een reorganisatie órengt ongetwijfeld altijd weer moeilijkheden mee, die' terugslaan op het tempo van werken. Een verjaardag is echter niet de dag, waarop men over de eventuële moeilijk heden van de jarige in de toekomst, gaat zitten denken 11 December moet dan ook voor ons de dag zijn, waarop we ons gezamenlijk verheu gen, in blijde herdenking van de hernieuwde droogleg ging in 1945. worden. uur. wijzigir"* in gemaak^ Uitgave Stichting Flevo Bod' Verantwoordelijk redacteur tevens redacteur voor WD ringen N. H. Klomp, Klieft straat. 12. Hippolytushoeeï Telefoon No. 103. Redacteur voor Wieringee meer j, a. Gerritsen^ Kazantstraat 11. WieringetÏR werf. Telefoon 123. Voorzitter G. p. Kistemak» r Wagenpad H 46. Middenmeet Telefoon 20 Nw. Almersdorf^ Di ukkerij Corn. j. Boske1 Hoofdstr. 14. Hippolytushoe Ir. a. OVINGE. i Telef. Hippolytushoef No. lf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1