UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 25-JARIG JUBILEUM N.A.C.O. eWoensdag 29 December 1948 Vierde Jaargang No. IJ Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanü Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste14 regels. Een goede bekende, ook in onze streken. Op 7 Januari a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat door de heiren F. A. de Raadt en J. Kistemaker, de firma De Raadt Kistemaker werd op gericht, welke een autobus- dienst Purmerend-Amster- iam ging exploiteren. Wij herinneren ons nog le vendig dit begin met een kleine Ford-bus. Het bedrijf maak'e echter opgang, en spoedig werden de grote Dion-Bouton-bussen aange schaft en deze vertrokken ook 's avonds nog laat vanuit Am sterdam naar Hoorn, en eens is er in de Gemeenteraad van Mei 1940 werd ook voor de N.A.C.O. fataal. Vloeibare brandstoffen ver-, dwenen langzaam maar ze ker. Maar de NACO bleef ech] ter op de weg, zij het soms met uitermate veel krachts inspanning. De chauffeurs deden alles om hun „kachel tjes" brandende, en zo hun wagens rijdende te houden. In de loop van de bezettings jaren gingen de aandelen van| de N.V. over naar de Neder-] landse Spoorwegen. Verschil] lende andere ondernemingen (WACO, HABO, „Stormvo-i gels", „Atbonta" e.d.) werden] bij de N.V. NACO onderge-; «en der plaatsen tussen Hoorn en Purmerend over geklaagd, bracht, dat, als die „nacht-express" In Mei 1945 waren nog in voorbij snorde, dei burgers uit] totaal 15 autobussen in be- Uun bed dreigden te tuime- hoorlijk rijdbare staat, len j Spoedig daarna kregen de lijndiensten weer de aandacht Door deze eerste dienst U verscheen wcrd de grondslag gelegd, de eu,fte dienstregeling. voor het huidige N.A.C.O-] bedrijf en de opheffing vanj Momenteel wordt er VC,e j ~5-000 Km. per dag gered door l.m.1 gereden Nadat aan het traject Hoornl <Per, maand P1™" 18 maal, Amsterdam meerdere lijnen ro»d dc, aarde nI m De motten verbruiken pl.m. waren toegevoegd, weid i 18ü()()0 Jiter diesel-gasolie per telandsgemeenten 1 Januari 1932 de naam Fa. De Raadt ui Kistemaker on dergebracht bij de N.V. „Ne derlandse Auto-Car-Onderne- ming", kortweg genoemd N.A.C.O. Nog steeds groeide het aan tal lijnen; in 1933 werden nieuwe diensten ingelegd, b.v. van Tolhuis (Amsterdam) maand en het passagiers-ver voer Inloopt pl.m. 900.000 per! sonen per maand. De NACO heeft momenteel pl.m. 550 man personeel in dienst en beschikt over 114 bussen ter waarde van f 40 000.- a f 50.000.- per stuk. Ook op Wieringen en in de RansdoVp-Durgerdam~cn A~!k'\\ ieringermeer zijn de grote maar-Egmond aan Zee. i groene bussen populair, daar iduze het zijn die de verbin- De N.A.C.O. was toentei-dingen met de .,meer-be\voon tijd practisch het enige be- (le we|.,,kr in st;md houden drijf dat de verbindingen bo- En a| he(,f, he, reizen per ven het Noortlz ekanaal tot sp()0|. onmisbaar voordelen op aan de lijn Hoorn-AIkmaai ]H,t hnsvervoer, toch heeftde onderhield. NACO, mede door de stipt- Ook ging men zich toeleg-, beid, waarmede de diensten gen op hot touringbcdrijf.i uitgevoerd worden, hier een Menig massa-transport, we goede naam verworven, denki-n slechts aan hel ver- l'n uilten v\ ij in ons 'blad voer van „De Stem des Volks" nsen ten aanzien van ge- naar Berlijn in 1932 werd noemde maatschappij, dan uitgevoerd. Iiehb n wij met voldoening] EEN BATTERIJ „GROENEN." DE TROTS VAN DE N.A.C.O. OP DE THUISREIS. Met het troepentransport schip „Grote Beer", op 13 Dec. j.1. uit Tandjong-Priok vertrokken en vermoedelijk 6 Jan. a.s. aankomende te Amsterdam, zijn uit Indo nesië op de. thuisreis de mi litairen A. Scheltus en I'. Vrone. heiden uit H.-Uuef. Waarmee werd begonnen. GOED BERICHT VOOR DIJKSTRAATBEWONERS Een vehikeltje van vroeger tijd. kunnen constateren, dat men steeds tracht aan onze ver langens tegemoet te komen. Wij hopen dat de Directie van de NACO zich steeds zal blijven beijveren de verbin dingen met Wieringen en, Wieringermeer té vervolma ken. Mogelijk wordt er bij de vol looi-ing van de Rijksweg Den Oever-Amsterdam nog een sneldienst, via' Hoorn, tussen genoemde plaatsen ingelegd- Wij hebben respect voor de leiding van deze onderne ming, die steeds kans ziet de diensten vlot te doen func- tionneren, dank zij de toewij ding van het personeel. Met bewondering slaan wij inzonderheid de verrichtin gen der chauffeurs gade bij mist in de W.meer. Zij schij nen daar „radar-ogen" te heb ben en volbrengen rustig en vastberaden ook dan hun ver antwoordelijke taak. Wij hopen dat velen bij de voortduur een goed bestaan, en ecu verzorgde „oude dag" mogen vinden door hun werkzaamheden in dienst van dit bedrijf. 7 Januari zal de Heer J. Kistemaker - de lieer F. A. do Baadt trad 1 Januari 1948 uit di Directie - recipiëren in Iiotol „De Rustende Jager', te Ileiloo. Het zal deze geziene- Direc teur, mede onder wiens lei ding en de toewijding van het personeel, dit bedrijf tot zulk een geweldige omvang is gegroeid, zeker niet aan belangstelling ontbreken. Ook van deze plaats felici teren wij de NACO met haar jubileum de prijs van pindakaas Naast potjes pindakaas, waarvan do maximumcon sumptieprijs f 0.90 per potje van ongeveer 370 gram netto is. komt thans losse pinda kaas in de handel, waarvoor een prijs van f 0.24 per 100 gram is vastgesteld. In dt laatstgehouden raads! vergadering deelde de Voor zitter mede, dat de wijziging van de Bouw- en Woningver ordening. inhoudende dat Bur gemeester en Wethouders, indien de lozing van een pri vaat aanleiding geeft tot bo dem- of waterverontreiniging of merkbaar luchtbederf, dan wel schadelijk is voor de ge zondheid der bewoners, KUN NEN EISEN, dat een privaat met waterlozing wordt aan gebracht, welkfl aangesloten moet zijn aan een openbaar riool. Door he1 hanteren van deze bepaling, waarvan de nale-j ving kan worden afgedwon-j gen, is het Gemeentebestuur! in staat een einde te maken |aan toestanden zoals die ten aanzien van de privaatlozing o.m. in de Dijkstraat heersen. MAANSTANDEN 1948. Donderdag 30 December N.M. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 7 Januari E. K. Vrijdag 14 Januari V. M. Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1948. 30 December 8.49 16.36 31 December 8.49 16.37 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 30 December 8.27 8.37 31 December 9. 7 9.17 1 Januari 9.36 9.50 2 Januari 10.15 10.28 Aanbesteding Havenmeesterswoning te De Haukes. Door de Commissie Wederop- j bouw Wieringermeer is Dinsdag- morgen j.1. onderhands aanbe- j steed het bouwen van een havenmees- i terswoning te De Haukes. De inschrijvingen waren als volgt H. Moes, Oldekerk f 21820. i N.V. v.h. A. Kingma en Zn., Sloot- dorp f 21745. L. Schotte, W.werf f 21700. H. Lont, H.-hoef f 21580. I De gunning is aangehouden. Hoge bomen vangen veel wind. Dat er emigranten zijn, die ook bij hun afscheid de zorgen j van hun vaderland niet vergeten I kunnen, blijkt uit een adverten- tie in een Westiands weekblad, luidende 1 „Bij ons vertrek naar Nieuw- Zeeland groeten wij alle vrien- I den en bekenden, speciaal mi- I nister Lieftinck." Sneeuwruimen. De Directeur van het Geweste- lijk Arbeidsbureau Alkmaar ves- tlgt. er de aandacht, op. dat de arbeiders, die overbruggings- of vorstverlet-uitkering ontvangen, zich bij sneeuwval des morgens om 9 uur dienen aan te melden i de dienst voor sociale zaken van hun woonplaats of indien in die plaats een arbeidsbureau (evt. i Bijkantoor) is gevestigt, aan dit bureau. Op die plaats worden eventuëel beschikbare arbeiders ingedeeld in ploegen en bij het sneeuwruimen te werk gésteld, waarvoor een schop dient te worden medegeno men. Voor deze werkzaamheden zijn speciale lonen en arbeidsvoorwaar den vastgesteld. Indien men overbruggings- of vorstverletuitkering ontvangt en I zich niet aanmeldt op de hierbo ven aangegeven post, wordt aan genomen dat men ander werk heeft gevonden, zodat de uitkering wordt stopgezet. Bij onmiddellijke opgave ook telefonisch), tot uiter lijk Donderdagmorgen 9 u. kunnen nog Nieuwjaars groeten worden opgenomen. Lustrum „Wiron - Symphonie." Symphonie - orkest „Wiron- Symphonie" herdenkt haar eerste lustrum. Het mannenkoor „De Verenig;- de Heideree Zangers" werkt aar I het programma mede. Iii Januari a.s. is het weer vijf jaar geleden 'la het Wieringer Symphonie orkest'' werd opgericht. Het spreek! vanzelf I men dit feit niet ongemerk| voorbij wil laten gaan. Haar eerste uitvoering lari a.s. zal dt I -.■.ins feestelijk karak| ter dragen. Woensdag 12 Januail het orkest een u| voerii Als bijzonderheid kan wc den medegedeeld dat dez uitvoering zal medd grote mannefl koor „De Verenigde Helders Zangers" onder leiding vc do bekende radiio I Geérl de Boer uit HaarleTi Dit mannenkoor is zogf men zich zal herinneren <1 jaar enige malen niet grol oor de I den. erder orden enige sop zang- en muzieknummel gegeven. The Kilima Hawaiians. Na een tournee in ScandinaJ en een verblijf van drie maandl in Indonesië, waar zij tot Eil Front Cabaret benoemd werdf een onderscheiding die nog no| aan artisten werd verleend, de beroemde Kilima's weer in land teruggekeerd en maken een tournee door Nederland hun geliefde melodieën, in programma waaraan de allerbl te artisten hun medewerking vl lenen. Het optreden in onze omgevl vindt, plaats Woensdag 5 Janu a.s. in Cinema de Haan te HipJ lytushoef. Aanvang 8 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1948 | | pagina 1