UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN TOEKOMSTBEELD. BRIEVEN. OUDEJAARS - OVERPEINZINGEN OP SLUIS I. „HET LIED VAN BERNADETTE." UIT EEN DER VELE Woensdag 5 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 15 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat Ityt, Bonuit aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WIERINGERMEER MAANSTANDEN 1949. Wieringen. AANBESTEDING. Onze plaatsgenoot, de Heer Js. Zoals bekend, is aan de Firma G. Wassink van Gar deren de bouw van de Geref. Kerk aan de Brugstraat op het bunkerterrein) te Mid- Bosker Oz,, was laagste inschrijver voor een gedeelte Ruilverkaveling ClGIimeei opgetll eigen, op het eiland Walcheren, voor de Met medewerking van de som van f 91.CC0-. Bouwcommissie, en dank zij de bereidwilligheid van de architect, de lieer H. Elde- ring, te Leeuwarden, zijn wij in staat enige afbeeldingen op te nemen van dat gedeel te van de Kerk met bijgebou wen, hetwelk het komende jaar zal worden uitgevoerd. Ook gtvcn wij een afbeel ding van de toren (die los van de Kerk zal komen te staan), doch welke voorlopig nog niet richt. mag worden opge- Palembang Reeds zijn ter plaatse voor; de courant wordt, dan ook hereidineen voor de bouw tot 2 gelezen en je blijft f met alles wat in de ons vertrouw- gelrollen. de omgeving voorvalt, uitstekend Met belangstelling zien WIJ op de hoogte. Nogmaals mijn har de ontw ikkeling van deze! telijke dank Kerk tegemoet, welke onge twijfeld een sieraad voor Mid dènmeer zal worden. J. HOCJKEMA, Leg. No. 26042120S. DE TOREN, DIE LATER VERRIJZEN ZAL. SLOOTDORP, OUDEJAAR 1918. Beste luitjes. 't Is alweer een jaar geleden, dat Dominee Vink schreef„ik houd niet van die sentimentele mensen" en dat Gesien zuchtte ik word aan 't eind van 't jaar altijd een beetje sentimenteel" En toch mag ze de dominee graag! Een jaar om Onwillekeurig kijk je naar wat achter je ligt, wat je gedaan en wat je niet gedaan hebt. wat goed geweest is en wat verkeerd, wat vreugde heeft gebracht en wat verdriet. Ons dorp heeft zich dit jaar zien groeien. We zijn nu zover dat ook de Westzijde van de Brink bewoond is. We wachten nog een paar maanden op de Sloot weg. Afgelopen Donderdag is Hotel Lely heropend een pracht gebouw met een buitengewoon keurige inrichting. Nog enkele middenstanders moeten terug, maar hun panden staan onder de kap. Het prettige dorpsleven herstel de zich weer. In 't afgelopen jaar is de eenheid duidelijk gebleken bij de prachtige Oranjefeesten. Het zilveren ambtsjubileum van Juffrouw van Harlingen werd eenvoudig gevierd, maar getuigde van grote dankbaarheid jegens onze pionierster. We kregen onze huishoud- en onze landbouw school. Op sportgebied boekte Vlug en Vaardig een groot succes. Haar herenelftal werd kampioen. DWO gaat. dank zij intensieve training, steeds vooruit. De Chr. gemengde Zangvereni- ging begon met een behoorlijk aantal leden. De Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk zijn klaar. I Een wens voor !t nieuwe jaar blijft een goedé brandweer. Regelmatig zal er geoefend raoe- ten worden. Hiervoor zijn vrijwil ligers nodig die over tijd beschik- ken. Soli Deo Gloria wordt een mu- i ziekcorps dat grote successen zal boeken. Het vervaarlijk grote in strument, dat Bandringa vroeger bespeelde, buist nu in de Kerk- straat. Eerst meenden de bu- 1 ren. die een dof gedreun hoorden en hun kopjes zagen bibberen, dat I er een nieuwe invasie kwam. I maar nu klinkt het geluid vertrou- j welijk. Met recht mogen we dankbaar terug' zien op het afgelopen jaar. j In willekeurige volgorde heb ik een lijst van goede dingen ge-1 noemd. i Blijft er niets te wensen Na tuurlijk. Ik denk bijv. aan een goed geoutilleerd sportterrein I en nog steeds droom ik van een j hersteld vlaggenmonument. Dan heeft ons postkantoor veel meer I j ruimte nodig. In 1949 zal het con- j i sultatiebureau zijn werkzaamhe- den hervatten, een uitkomst voor de moeders en een geruststelling 1 voor bezorgde vaders. Dankbaar gaan we het nieuwe I jaar in. De zorgen blijven groot, de internationale toestand lijkt heel slecht en toch blijven we j optimistisch. En waarom zouden we niet. Onze scholen zijn I overvol met een pracht van een jeugd. Omwille van die jeugd zijn we optimistisch en staan we sterk b&reid om zelfs te vechten te gen de belagers van wat ons het dierbaarst is. Al onze vrienden en vriendinnen Gods zegen in 1949. KEES en GESIEN. TEXTIELPUNTEN. Voor vier maanden 35 aangewezen. WIERINGERMEER. BURGERLIJKE STAND van 22 29 December 19-18. Geboren Catharina Mam, d.v. J. I. de Groote en D. J. Kfcnse Trijntje, d.v. Sj. Hiemstra eri Sj. Heeringa Hendrikus Johannes, z.v. Joh. II. Martens en D. Bakker; Johannes, z.v. J. v. d. Kooij en J. v.d. Kooij Jan. z.v G. C. van Aalsburg en A. Bakker. Ondertrouwd, Gehuwd en Over leden geen. Ingekomen personen. Pieter Koster, Nieuwesluizerweg B 8, met gezin van Barsingerhorn; Simon Smit, met gezin, Fazant straat 6, van Wieringerwaard Maartje Postma, Sportweg 23, van Oostdongeradeel Folkert Idzin- ga, met echtgenote, Brink 3. van j Wieringerwaard Jacobus Romp, j Cudelanderweg D 46, van Amster- dam Dirk Meinema. Brink 14, j met gezin, van Wieringerwaard Cornelis van Kaam, met gezin, j Brink 10, van Wieringerwaard Willem van Liere, met gezin,1 Brink 8, van Wieringen Frans Kootstra, met gezin, Brink 16, van Wieringen Wed. Noordvjk-Lin- denbergh, met gezin, Brink 2, van Wieringen. Vertrokken Geen. Met ingang van 1 Januari j.L zijn 35 textielpunten van de tex- tielkaart VA 804 geldig verklaard. Het C.D.K. vestigt cr echter de aandacht op, dat deze puntenaan- wijzing practisch geen ver ruiming betekent, daar het niet in de bedoeling ligt vóór 1 Mei 1949 wederom punten geldig te verkla ren. De thans aangewezen punten zullen dus voor de periode van vier maanden in plaats van een kwar taal moeten strekken. De volgende bonnen zijn met ingang van 1 Januari geldig ver klaart „Textiel Q 1 punt", „Tex tiel R 1 ramt", Textiel Q 5 pun ten", Textiel „Reserve Q" ter waarde van 10 punten en „Tex tiel Reserve R" eveneens 'ter waar de van 10 punten. Boerderij - Branden in 1948. 26 Februari H. Zeinstra, Noor derdijkweg I 65 22 Maart J. C. Onderdijk, Ou- delanaerweg D 52 31 Juli A. P. J. M. Moors, Schervenweg K 25. In 1946 en 1947 brandden er resp. 5 en 2 boerderijen af. CINEMA DE HAAN II.-HOEF Zaterdag, Zondag en Maandag. Verplaatsing Hulp-Secretarie. Met ingang van 4 Januari 1949 is de hulp-secretarie in het Do meinkantoor verplaatst naar KA MER 8 (beneden.) GEMEENTELIJKE WET EROPBOUW-AMBTEN AREN Als uitvloeisel der liquidatie van de Dienst Wederopbouw Wieringer meer, zijn ook enige ambtenaren van deze instantie overgegaan in tijde lijke dienst van de Gemeente. J.l. Woensdag zijn deze in de vergadering van het College van B. en W. ontvangen en door de Burgemeester toegesproken. Deze wees o.a. op hetgeen door hen gepresteerd was in dienst van de Commissie Wederopbouw, en sprak de wens uit dat zij ook hun beste krachten zouden blijven ge ven, nu zij, rechtstreeks onder lei ding van het Gemeentebestuur, be trokken worden bij de voltooi-ing van de herbouw van de W.-Meer. Nadat een der ambtenaren de toe spraak had beantwoord, werd deze samenkomst gesleten.' Vrijdag 7 Januari E. K. Vrijdag 14 Januari V. M. i Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. I '6 Januari 8.51 16.41 7 Januari 8.50 16.43 i 8 Januari 8.49 16.45 19 Januari 8.48 16.47 HOOG WATER TE DEN OEVER 1948. 6 Januari 0.13 12.34 ■7 Januari 0.53 1.15 8 Januari 1.37 2.02 9 Januari 2.31 3.01 GROTE BEER" WOENSDAG THUIS. Het troepenschip „Grote Beer' met enige contingenten zieken en afgekeurde militairen van het Kon. Ned. Indisch Leger, de Kon. Marine, en de Kon. Landmacht aan boord, wordt in de loop van Woensdag uit Indonesië in de haven van Amster dam verwacht. De ontscheping zal - onvoorziene omstandigheden voor behouden - Donderdag des morgens negen uur beginnen. GEREFORMEERDE KERK, MIDDENMEER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1