UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN GROVE ONBILLIJKHEID. Zaterdag 8 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 16 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972.' Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. RIJKDOM, ZONDER SMART. De zegen des Heeren, die j maakt rijk, en Hij voegt j er geen smart bij. Spreuken 10 32. Om het bovenstaande woord goed te begrijpen, moet de nadruk gelegd worden op „die" en „Hij." j Rijkdom is door alle tijden heen «en begeerlijke zaak geweest. Om die te verkrijgen legt de mens srichzelf de zwaarste lasten op, awoegt hij zijn leven lang om ten slotte de met zo veel zorg bijeen gegaarde rijkdom bij zijn dood af te moeten staan aan zijn erfgena men. Ja, de rijkdom dezer wereld gaat met smart gepaard. Het winstgevend bedrijf, de goed ren derende onderneming ze worden bedreigd door concurrenten. Aard se rijkdom en het blijvend bezit ervan, is vergankelijk. Wij die leven na de grote wors teling der volkeren, weten van «eer nabij d&t in t één moment grote rijkdommen vernietigd kun nen worden. Welke rijkdom geeft God Innerlijk evenwicht, dus rust. Geen vrees een blijheid, die on afhankelijk is van wat de dagen ons brengen, en.... Hij voegt er geen smart bij. want al dezè din- {rer> blijheid, rust, vrede vinden hun oorsprong in Hem en Hij is eeuwig, onveranderlijk en zo is alles wat uit Hem ontspringt. Prijsstop voor de vis vervalt. Naar in betrokken kringen te IJmuiden verluidt, zal 1 Februari de prijsstop voor alle soorten vis ver-' vallen. MARKTBERICHTEN. Schagen, 6 Jan. 1949. Op de heden gehouden week- mark waren aanvoer en prijzen als volgt 15 Paarden I 350800; 2 Tijdkoeien 400—550 2 Stieren Centrale 10 Geldekoeien (mag.) f 350475 26 Idem (vette) Cen trale 6 Kalfkoeien f 650800 3 Vaarzen 300—375 3 Pinken entrale 2 Graskalveren f 150 225 43 Nuchtere kalveren Cen trale 19 Schapen (vette) Centr.; 40 Biggen f 45—65 15 Konijnen I 4—14 26 Kippen 3—7. Verzwaard Middenstandsexamen. Tot op heden was het mogelijk om te slagen met een dikke onvol doende voor een belangrijk vak, j mits dé andere cijfers hoog ge noeg waren. Thans is hieraan-een einde ge maakt door de bepaling, dat elke combinatie va'n 2 vakken minstens 9 punten moet opleveren. „Een candidaat wordt afgewe zen, indien zijn cijferlijst voor, meer dan twee vakken onvoldoen de aangeeft of indien op die cij ferlijst 2 cijfers voorkomen, waar van de som minder dan 9 be draagt." Heeft men dus bijvoorbeeld voor Handelsrekenen een 2, voor een ander vak een 6 en voor de rest allemaal negens en tienen, dan la men toch gezakt, omdat de som van twee vakken lager is dan 9. (2 6 8.) Zeer zeker een bepaling waar rekening mee gehouden moet wor- cton. Het plassificatievraagstnk, heeft, vooral op het platteland, al heel wat pennen (en monden) in beweging gebracht. In vele gemeenten zijn actie comité's voor rechtsgelijkheid tus sen stad en platteland opgericht. Immers, de bevolking van het platteland acht het onbillijk dat naar algemeen oordeel gelijkwaar dige prestaties van vergelijkbare arbeidskrachten niet gelijkwaar dig worden beloond. Nu zou men kunnen zeggen goed, ook wij, voorstanders van classificatie, zijn voor gelijkwaar dige beloning. Echter, wat is ge lijkwaardig Gelijkwaardig kan b.v. zijn f 10.verdiend op het platte land tegen f 20.loon in b.v. Amsterdam. Het is gelijkwaardig, als men voor hetzelfde bedrag hetzelfde kan kopen, maar ook, als men met ongelijke bedragen toch dezelfde behoeften kan be vredigen. Zo is het dus mogelijk, door verschillen in loon- en prijs peil, dat ongelijke bedragen toch uiteindelijk slechts dezelfde waar de hebben. Op deze basis is mede de clas sificatie opgetrokken. De kosten van een aantal artikelen van da gelijks levensonderhoud voor een gezin, bestaande uit 4 personen, de woninghuren, en de belasting druk, ziedaac de grondslagen, waarop het systeem der classifi catie is gebouwd. Want naar het oordeel der regering waren deze kosten en deze belastingdruk in de gemeenten van ons goede va derland dermate verschillend, dat er aanleiding was om de gemeen ten in klassen 'te verdelen. En deze indeling in klassen was zo danig, dat in de grootste gemeen ten geen standplaatsaftrek nood zakelijk werd geacht, in kleinere gemeenten moest deze 4% bedra gen, en in de kleinste gemeenten, op het platteland, 8%. Iemand, die op het platteland werkzaam is, in een 3e klas gemeente, ter- dient dus, ook indien hij overigens precies dezelfde arbeidsprestaties levert als zijn collega in de stad in een eerste klas gemeente, 8% minder dan die collega. De vraag is nu is deze onder scheiding verantwoord Het antwoord op deze vraag, gegeven door een commissie van vertegenwoordigers van alle groe pen van gemeenten, ingesteld 'dooi de Vereniging van Nederlandse gemeenten, luidt Neen het systeem der clas sificatie is onjuist, en betekent een achterstelling van het platteland bij de stad het leidt t-ot cultu rele verarming van het platteland, en bevordert de zuigkracht van de steden, een zuigkracht, die onrust barende omvang heeft aan genomen. Uit onderzoekingen, verricht door deze commissie, is namelijk gebleken, dat prijsverschillen, in dien zij op enig gebied al aanwe zig mochten zijn, van zodanig geringe betekenis zijn, dat zij in geen geval kunnen dienen als basis voor classificatie van de gemeenten in verschillende groe pen. Hieruit volgt echter meteen, dat dus voor gelijke prestaties ge lijke lonen moeten worden uitbe taald. Naast de kosten van levensonder houd hebben wij de kosten van culturele behoeften, en de behoef te aan ontspanning. De culturele behoeften van het platteland achter te stellen bij dl© van de stad, zou een onbillijk1 DAT KAN ZO NIET BLIJVEN beid tegenover het platteland zijn. Echter, dat in feite het platteland bij de stad is achtergesteld, is dui- I delijk. De mogelijkheden van het 1 platteland staan bij die van de steden op b.v. het gebied der on- j derwij svoorzieningen verre ten achter. Men denkt b.v. aan het ambachtsonderwijs, het huishoud- j onderwijs, de opleiding van leer- krachten, om van hpger onderwijs nog niet eens te spreken. Enkele cijfers kunnen het bovenstaande bevestigen en verduidelijken in 1946 vond men in 650 gemeenten met minder dan 5.000 inwoners vier opleidingsinrichtingen voor onderwijzers tegen twee en tachtig i in de overige, 366 gemeenten met meer dan 5.000 inwoners. Gemid- j deld vindt men in 67 stedelijke gemeenten met meer dan 20.000 inwoners gemiddeld bijna één op- leiding per gemeente, terwijl er voor de gemeenten met minder i dan 20.000 zielen gemiddeld per j 30 gemeenteneveneens 1 op- leidingsinstituut wordt gevonden, j Voor andere behoeften, als het i bijwonen van voordrachten, to- j neelvcorstellingen, concertep, het I bezoeken .van tentoonstellingen of musea, bioscoopbezoek, sportwed strijden, enz. precies hetzelfde. Men kan dus zonder twijfel van een culturele achterstand in het platteland spreken. En wat is het gevolg van deze achterstand Het klinkt voor een buitenstaander ongelooflijk terwijl het platteland hogere uitgaven moet doen om dezelfde behoeften te be- bevredigen als de stedeling, terwijl daarnaast is aange toond, dat de kosten van levensonderhoud niet hoger zijn in de stad dan tc ulat- telande, zijn de plattelands gemeenten lager geclassifi ceerd dan de stadgemeen- ten, is de loonschaal op het platteland dus lager dan in de stad Zolang het platteland ontoerei kende mogelijkheden biedt, zal het op de stad zijn aangewezen. Wil de plattelander zijn behoef ten aan ontspanning en vermaak, zijn behoeften van culturele aard in het algemeen, in gelijke mate bevredigen als de stedeling (waar op hij toch recht heeft), dan kan hij dit slechts doen tegen betaling van aanmerkelijk hogere kosten. Hetzelfde geldt bij het doen van inkopen, bij ziekenbezoek, bij het inroepen van specialistische hulp, enz. De soms vrij ver Van een stad wonende plattelander wordt tel kens tot vervoers- en verblijfkos ten gedwongen. Men denke in dit verband ook eens aan de dage lijks weerkerende onvermijdelijke; kosten van in de stad schoolgaan de kinderen. En desondanks be staan er voorschriften, die de achterstelling van het platteland bij de steden in'stand houden Die op in kleinere gemeenten ver diende salarissen kortingen van 4% en 8% vorderen, en die op elk gebied van *ïoon-. en prijspolitiek het platteland achter menen te moeten stellen bij de stad. En wat is het gevolg van de achterstelling Een onvermijdelijke trek naar de steden. Deze trek is de laatste jaren verontrustend groothet hogere loon en de aan bevrediging van culturele en ontspanningsbe- hoeft-en veel meer mogelijkheden biedende stad trekt de platte- I landsbevolking. i En wat doet de regering Niets. Zij geeft toe, dat de geldende clas- i sificatie als verouderd is te be- j i schouwen." Maar bij diverse wet- Verhoging Brandstolfenprijzen. In de regeringsverklaring over lonen en prijzen van October j.1. heeft de Regering medegedeeld dat in verband met de beëindiging der subsidiëring van de kolen, de prijzen van de meeste brandstof fen zouden moeten worden ver hoogd. Aan dit voornemen is uitvoering gegeven met ingang van 1 Janu ari 1949, waardoor, zoals in da re geringsverklaring werd aangekon digd, de prijs voor anthraciet is gestegen met 60 cent per hl. Eierkolen blijven gelijk in prijs. De prijs van gas-cokes, voor zover betreft kleine huisbrandle veringen, zal met 25 cent per hl. worden verhoogd. In verband met de stijging der kolenprijzen zullen de gastarieven in het algemeen met ongeveer 2 cent per M3 wor den verhoogd. Met de verhoging der kosten van levensonderhoud, welke het gevolg is van de boven genoemde prijsstijgingen, werd bij de bepa ling van de loontoeslAg van f 1. en bij de toekenning van de ver hoging van de kinderbijslag reke ning gehouden. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 14 Januari V. M. Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 10 Januari 8.48 16.48 11 Januari 8.47 16.50 12 Januari 8.46 16.51 HOOG WATER TE DEN OEVER. 10 Januari 3.37 4.08 11 Januari 4.44 5.12 12 Januari 5.49 6.15 Oplossingen van de Kerstklok- kruiswoordpuzzle worden nog tot 15 JANUARI a.s. ingewacht. Dan sluit de termijn onher roepelijk. PREDIKANT BEROEPEN. Door c!e Geref. Kerk van H.Hoef en Den Oever, werd tot predikant beroepen, in de vacature Ds. M. Schenkeveld, Cand. F. Minnema te Weesp. "ten en regelingen van de laatste tijd handhaaft zij de classificatie ais vanouds. Want het is niet waar, dat al leen ambtenaren en onderwijzers tegen classificatie zouden zijn, omdat zij de enig belanghebbenden uitmaken. Neen, ook de ouden van dagen, de werklozen, degenen, die in een of andere steunregeling vallen, zijn, en zeker niet in de laatste plaats belanghebbenden, ook al weten zij dit zelf vaak niet. Wantook de Noodwet-Ouder domsvoorziening telt 5 klassen, evenals de wet op het consumen- tencrediet, de overbruggingsrege ling en de sociale bijstandrege ling. Er. telkens weer leidt deze .klasse-indeling tot achterstelling van het platteland. Telkens weer wordt er blijkbaar vanuit gegaan, dat de plattelander het wel met .wat minder kan doen, dat zijn culturele behoeften ophouden met een uitvoering van het plaatselijk fanfarekorps of de plaatselijke gymnastiekvereniging bij te wo- nen, en dat zijn behoefte aan sport ruimschoots wordt gedekfj door aan het lijntje de plaatselij- j ke voetbalclub aan te moedigen. Een keer een goed orkest te. horen j of een wedstrijd van tweede cf eerste klassers bij te wonen is overbodigdat is iets wat alleen de stedelingaangaat. En wil de j plattelander een en ander ook, dan moet hij maar extra betalen, ook al is zijn salaris, zijn uitke- ring, zijn loon, lager, dan dat van de stedeling Het is duidelijk, dat afschaffing van de classificatie voor het ge hele platteland van eminent be lang is. En thans, nu ook een zo uitermate deskundige en uit allo groepen van gemeenten samenge stelde commissie over het classi ficatiesysteem de staf heeft ge broken, schijnt het tijd te worden, geleidelijk, binnen het raam van de mogelijkheden welke loon- en prijspolitiek toelaten, tot afschaf fing van dit systeem te besluiten. Op dit gebied zal classificatie ter stond kunnen worden afgeschaft, op dat gebied zal er enige tijd mee heen gaan, maar afgeschaft behoort het te worden. Het is het voldoen aan het rechtvaardige verlangen van het platteland, ge lijk gesteld te worden met de stedeling, en de zo ongeveer uit de Middeleeuwen starm aende ach terstelling ongedaan te maken. BONAANWIJZING SINAASAPPELEN. Vóórinlevering van bonnen tot 15 JanHari. Er is een nieuw bon aangewe zen vdbr sinaasappelen. Uiterlijk 15 Januari moet men de bonnen 534 Algemeen (A-, B- en C-kaar- ten) en 540 Algemeen (D- en E- kaarten) bij een groentehandelaar inleveren. Hoewel de in begin December 1948 aangewezen bonnen tot dus ver slechts in enkele gedeelten van ons land zijn gehonoreerd, is het noodzakelijk wegens de te ver wachten grote aanvoeren in deze maand reeds thans een tweede bon aan te wijzen. Bon 534 Algemeen geeft recht op 500 gram, bon 540 Algemeen op een kilogram sinaasappelen. De detaillisten moeten de bon- nen uiterlijk 19 Januari inleveren bij een grossier. Deze dient de bennen uiterlijk 22 Januari in te leveren bij de raycnleider van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit. De rayonleiders moeten ten slotte uiterlijk 25 Januari de bon nen bij de distributiediensten in leveren ter verkrijging van een ontvan e s tbewij s. Instellingen kunnen zich ter verkrijging van sinaasappelen tot de rayonleiders wenden. Naarmate de aanvoer voortgang heeft, zal op de ingeleverde bon nen kunnen worden afgeleverd, met dien verstande, dat eerst do <5ude bonnen gehonoreerd moeten worden. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46, Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1