UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 12 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 17 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. '149972. Een volk dat /et;;', Bouwt aan zij toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WEG MET DIE ROMMEL Als gevolg van de bezetting van ons land en de hier te lande plaats gehad hebbende oorlogshandelin gen zijn vele ontplofbare voorwer pen, zoals projectielen, mijnen, munitie, ontstekingsmiddelen enz. in handen van onbevoegden ge raakt. Welhaast dagelijks vinden daarmede in den lande ongeval len plaats, vaak met dodelijke afloop. Jeugdige personen in het bijzonder blijken zich vaak schul dig te maken aan het spelen en experimenteren met ontplofbare voorwerpen. Onschuldig schijnen de voorwerpen kunnen vaak zeer gevaarlijk zijn. Men verzuime niet. zijn kinderen te ondervragen of zij misschien ook over gevaarlijke voorwerpen beschikken. De uiter ste voorzichtigheid is geboden. De explosie kan onnoemelijk leed voor U en de Uwen opleveren. Het door volwassenen als souve nir bewaren van projectielen en dergelijke voorwerpen vormt even eens een bron van gevaar. Het is bekend dat ook in Wie- ringen nog veel wapenen, hand granaten e.d. in particuliere han den berusten. Thans is het de tijd dat weg te doen. Men beseffe aan welke ge varen men zich zelf en anderen blootstelt door deze voorwerpen nog langer onder zich te houden. Gok na tientallen van jaren kun nen daaruit nog de ernstigste ge volgen voortspruiten. Men neme dus de lastgeving van de burgemeester (zie de off, bekendmaking) ter harte. Vóór 22 Februari moet men aangifte hebben gedaan. Het kan thans nog ongestraft geschieden. In geen geval moet men de voorwerpen zelf gaan vervoeren. Dat kan zéér gevaarlijk zijn. Men volsta met een kennisge ving bij de Rijkspolitie, na voor zorgsmaatregelen te hebben ge nomen dat minderjarige personen de voorwerpen niet meer in han den .kunnen krijgèn. Het is in uw eigen belang Weg met die rommel Een jeugdige Fransman in Engeland. Een Britse fabriek heeft het plan om een kleine auto in serie te gaan bouwen, waarvan het model door de CHAUSSON-fabrieken in Parijs is ontworpen. Dit 3 P.K. wagentje heeft een benzine ve: bruik van 4 li Ier en kan een gemiddelde snelheid van 75 Km. per uur halen. Belastingbetaler had geluk. Een Fransman betaalde zijn belastingen met „groot" geld en de ambtenaar kan het niet „ma ken." Hij paste met. goedvinden van de belastingbetaler bij met enige staatsloten. De belastingbetaler had geluk en won daarop de hoofdprijs, zijn- j de 400.000 francs. NEDERLAND HEEFT THANS ONGEVEER 12.000 TRACTOREN IN DE LANDBOUW. Sinds de bevrijding zijn in ons land bijna 10.000 landbouwtrac- toren geïmporteerd. waarvan 60% uit de Verenigde Staten van Noord-Amerika afkomstig zijn. Met de nog aanwezige vóór- oorlogse tractoren beschikt ons J land momenteel over ca. 12.000 j van deze mechanische trekkrach ten. Vooral met het in werking treden van de Marshall-hulp heeft de import van tractoren een gro te vlucht genomen, zodat Neder land in staat is sneller zijn plan nen op het gebied van de land- bouwmëchanisatie te verwezenlij ken. BEDRIJFSVOORLICHTING Binderen Schelven Loondorsen f 30.— MAANSTANDEN 1949. f 17.Vrijdag 14 Januari V. M. f 115.Vrijdag 21 Januari L. K. ZONSTANDEN 1949. Totaal f 162.j zon op 13 Januari 8.46 opgemerkt. 14 Januari 8.45 15 Januari 8.44 8.43 als Zoals reeds werd moeten bovenstaande cijfers globale gegevens worden be- 16 Januari j schouwd. Men mag er eigenlijk niet meer inzien, dan enig Mededeling No. 385. ENKELE OPMERKINGEN OMTRENT DE RENTABILITEIT VAN DE MAAIDORSERS. schouwd. Men mag er eigenlijk I HOOG WATER niet meer inzien, dan enig TE DEN OEVER. In het onderstaande vindt men op het land heeft moeten liggen, cijfermateriaal dat ter beschikking 13 Januari 6.47 enkele globale kostenberekeningen kan de kwaliteit en dus ook de T°rd' gesteld, om als richtlijn te 14 Januari van een aantal verschillende me- prijs aanmerkelijk minder worden.1 dienen. voor elfen berekeningen 15 Januari thoden, waarop de graanoogst kan Wanneer men dan ook rekent met ™or worden verzorgd De gegevens een gemiddelde lagere notering 231 °P ™kele P°sten wel eens een wuruen verzur0u uv gtJoeveiiö 7PtPr aanmerking ter waarde van hiervoor zijn grotendeels ontleend van 1 D-Per lon> 1S men zeKer ™Tccr>>,i0r. f m de niet te hoog. Dit betekent echter of misschien f 10.kunnen weer een nadeel van de combine- hebben. Ook is dit- onderwerp met methode van f 20.per ha. Wan- deze weinige cijfers zeker niet neer voorts nog het zaad- envohec*ig uitgeput. Daarvoor wach- strobalen mennen in rekening ^en W]J liever de officiële rappor- wordt gebracht, krijgen we de 1 a ,.van .verschillende instan- volgende kosten voor het gebruike.s' welke zich gecTurende de af- van de maaidorsers voor 1 ha i s de, be- tarwe aan een enquête welke door heer E. Strooker, assistent bij de V. D., in de IJpolders, in 1947, wera gehouden. Waar nodig, wer den enige correcties aangebracht in verband met de ervaringen van dij; jaar, nu de capaciteit van de maaidorsers geringer is gebleken dan men voorheen meende te mogen aannemen. A> Kostprijsberekening van maaien met zelfbinder en dorsen vanaf het land, voor tarwe Er werden 10 bedrijven geënquê teerd. Kanten zichten kwam prac- tisch niet voor. Bij de berekening van de kos ten voor het binden werd uitge- Maaidorsen f 42.— Balen persen f 40.— Zaad mennen f 8.— Balen mennen f 30.— Droogkosten f 50.— Stroverlies f 50.— Stro minder waard f 20.— Totaal f 240.— 16 Januari 7.42 8.33 9.21 ond. 16.52 16.54 16.56 16.57 7.10 8.03 8.51 9.39 Post voor militairen onderweg uit Indonesië. C. Kostenberekening gaan van een trekker-binder van geval van zelfbinderen met eigen 8 vt. van f 2400.—, afgeschreven machine en dorsen met loondorser. in 15 jaar, gemiddeld per jaar maaien 26 ha, onderhoud, sme- Wanneer wij het tarief voor loondorsen (vanaf het land) stel- 3. Met eigen ring rente, verzekering touw, len op f~2.50per "loo" kg"en ljf c't. tractor en mannen enz. alles werd per pak str0 van gemiddeld 50 kg, studering van dit. vraagstuk heb ben beziggehouden. Wij menen uit deze cijfers ech ter wel deze conclusie te mogen trekken, dat het oogsten van graangewassen met maaidorsers voorlopig nog te duur is. Globaal kan men de kosten van het dor- sen en persen van 1 ha tarwe i voor de drie genoemde methoden l ongeveer als volgt stellen, voor het i. Met eigen zelfbinder en eigen dorsstel f 149. 2. Met eigen zelfbinder en met loondorser f 162.j maaidorser en eigen rijdende pers f 240.— Het s.s, „Waterman" is op 4 Ja nuari j.1. uit Batavia naar Neder land vertrokken met terugkerende militairen aan boord. Het schip zal op 19 Januari in Port Said aankomen; wil men dat de opvarenden <Jaar post krijgen, dan dient deze niet later, dan 11 Januari ter post bezorgd te :-.ijn. berekend. Bij de berekening van de kos ten voor het dorsen werd uitge gaan van dorsen vanaf het land. Berekend werden een aanschaf fingsprijs van f 9000.voor een dorsgarnituur met draadpers, waarbij inlevering van een oud stel werd aangenomen. Ook hier bij werden alle kosten van af schrijving, rente, onderhoud, ver zekering, draad, man-, paarde-, wagen- en trekkeruren enz. be- dan krijgen we de volgende bere kening voor 1 ha tarwe van 4000 kg korrel en 5000 kg stro In het volgend no. zullen enige opmerkingen plaatsen. De Bokswedstrijden in Concordia. daar op medisch advies OPHEFFING DER DISTRIBUTIE BEPALINGEN WANDTEGELS, DRAADGLAS, TUINDERSGLAS EN ASBEST. Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede, dat met in gang van 3 Januari 1949 j.1. de distributievoorschriften van wand- tegels, tuindersglas, draadglas en asbest is vervallen. Met ingang van dien zelfden datum is het kopen, verkopen en Totaal f 551.afleveren van wandtegels, tuin dersglas en draadglas dus niet langer aan bonnen of machtigin gen gebonden. Voor asbest geldt, behalve het bovenstaande nog, dat het bewer- de partij ken en verwerken thans niet meer aan bonnen of machtigingen is gebonden. WJj in de 2e ronde werd afgebroken. 7c Partij Weltergewicht A. KI. H. Antonisse „de Ring", Haarlem»! De Zaterdagavond j.1. gehouden j Fock S.S.S. Winnaar Antonisse bokswedstrijden in zaal Concordia l op punten. meer Daar dit perceel zich hier uit- j te Hippolytushoef, mochten zich8c Partij Zwaar gewicht C. KI. bekend voor leent, i 5? f f n en 6 f i°r!c resï>*slechts in een matige belangstel- j Demonstratiepartij. ,T. Post: „De j Wat het technische gedeelte aan- w i? ••'Tii H Cn h iline v^heugen. Ring" Helder H. Broekhuizen i £aa*. vertelde dhr. Duijnker, dat het we Krijgen ctan ongeveer ae Dc secretaris van de organise- i „De Ring" Haarlem. (Daar dit een sPuilen voortkomt uit het vroegere volgende kostenberekening voor j ren(je vereniging „de Ring", te demonstratiepartij was, is' hier Hjtuiglakken. >'c"a" Den Heider, constateerde dit oo'k geen uitslag.) Auto-spuiten is een vak dat men in zijn openingswoord, doch sprak 0rt T TJ., 'goed moet beheersen, vooral in kleu- de veronderstelling uit dat de het binderen, schelven en dorsen vanaf het land, per ha. tarwe. Binderen Schelven Dorsen en persen f 30.— f 17.— f 102 Totaal f 149.— onbekendheid met de boksspon hier wel debet aan zou zijn, en spr. was dan ook overtuigd dat deze avond zodanige indrukken op zou wekken, dat bij een even- B. Kostprijsberekening voor het tuöle volgende wedstrijd, het pu- maaïdorsen en persen met rijden- :3iiek zeer zeker in groter getale de pers. i Zou opkomen. 9e Partij Lich.tgew. C KI. C. rencombinaties en dergelijke. De Wisse „De Ring Den Helder H. synthetische lak heeft de voorkeui Wijngaard, S.S.S.Winnaar Wisse.daar deze langer glans houdt. °*in3U^'eii'hij hel spuiten speelt de weers- 10e Party Middengew. C. KI. gesteldheid' een grote rol. Zo kan Junioren: Jacobsz „De^Ring" Den b.v. bij mistig weer niet worden ge verwei- Helder Snijders S.S.S. Winnaar Jacobsz op punten. ?ïe Partij Weltergewicht A. kl. TT Alles „De Ring" Haarlem S. vervolgens werden de vereni- Bakker „De Ring". Den Helder MOOll «GO" i\ llrtvino v» w J-JP „uc Winnaar op punten, Bakker. 12e Partij Weltergew. A. Kl. Sandbrink „De Ring", Dén Helder Als scheidsrechters fungeerden Brouwer ,.De Ring", Haarlem, verfspuit, maaidorser.de heren H. de Wildt en J. Krom.Winnaar *op punten Brouwer. De eerste partij in de C. Kl. j I t irmppwirht ttcpn t miaanr» Vermelden we nog dat Dr. Vee- f - bifher deRine"Den Helder en ken deze avoncl als Ringarts fun- "m ^eld op het object gespolen Dyner „ae Ring Den Heiaer, en geer(je Lij het spuiten moeten de delen 1 welke niet moeten worden bewerkt, Ring" Haarlem hartelijk komd. Behalve de kosten voor het maaidorsen en persen met een Alkmaar en rijdende pers, moet nog een aan tal posten in rekening gebracht worden, waardoor de onkostenbe rekening van het wordt verhoogd. In de eers! plaats zijn dat de droogkosten. Deze kunnen zeer sterk variëren. Een gemiddelde van f 50.perFolkers „S,S,S. Aïkmaar eindig- i spoten, daar dit de glans be-iovloedt V at het spuiten zelf betreft het volgen de Met behulp van een compressor wordt de lucht samen geperst en deze gaal vanaf de Ke tei naar de reiniger, vandaar via een reduceerventiel, dat zorgt voor een eenstante spanning, naar de De verf in het reservoir van de spuit wordt met de lucht mengd naar buiten gevoerd, ha mag worden aangenomen.j de in-het voordeel op punten voor Verder moet worden gerekend j Folkers, die alle 3 ronden ook de met stroverlies. Dit kan ook uit- j meerdere bleek, eenlopen, doch voor die gevallen, j 2e Partij Weltergewicht C Kl. waarbij men een stoppelklaver i Junioren Govers „De Ring" heeft ingezaaid, moet minstens j Haarlem Vermanen „S.S.S." een 12 a 15 cm lange stoppel wor- Winnaar op punten Vermanen. I behoorlijk worden afgedekt, of I mogelijk afgenomen. Voor tot spuiten wordt overge j gaan, moeten de oude lagen wor Jen verwijderd tot soms het metaal Vrijdag j.1. werd door Duijnker'sj t°e- De tegenwoordige syniheti'sche Automobielbedrijf een Auto- Lak--Ja^ al in 2 uur stofdroog Wieringen is weer een industrie rijker. den genomen, waardoor het stro-1 3e Partij Middengewicht C. Kl cn Spuit-inrichting «eopend in de Tot zover de Heet )>»i,alter verlies op ongeveer 30% zal komen De Winter „de Ring" Den Helder voormalige garage in de Koning- E'at hier prima werk w< j' gele Dit betekent bij een stro-op- Broekhof ..de Ring" Haarlem, „draal. Er was (linke belangstelling,; verd, bewezen ons een r.ar at'ie- brengst van 5000 kg en een prijs Winnaar door opgave in de 2e;VooiaI van c'a zijde van de diverse werkte auto's die er werkelijk van 35.— dus een verlies per ha. Ronde van de Winter, Broekhof. „vakmensen", en vertegenwoordi- schitterend uitzagen en niet van van f 52.50. De opbrengst van stro 6e Partij Weltergewicht C Kl. gerr van diverse lakfabrieken nieuw waren te onderscheid®» kan natuurlijk ook weer zeer sterk „De Ring". Haarlem Veenstra J„ een onderhoud dat wij .net dc Het feit toch dat één dezer da Uiteenlopen. Verschillen van 2000 „S.S.S.". Winnaar Smit, op punten, i Heer Duijnker hadden, vertelde hij sen een afgewerkte wagen naar de of zelfs 3000 kg per ha kunnen 5e Partij vlieggewicht C. K). ons. dat hij in <Jit pand in 19fl een lakfabriek gaat, op verzoek van de heel goed voorkomen. Wanneer Junioren. Nebbeling „De Ring", garagebedrijf was begonnen. Ma de vertegenwoordiger dezer fabriek om wij dan de verliespost op stro ge- Den Helder J. C. Antonisse „De oorlog werd het daar te klein en nu daar bezichtigd te worden, zegt ge middeld op f 50.— per ha stellen. Ring". Haarlem. Winnaar Anto-1 is de reparatiewerkplaats inmiddels n°cg- zijn wij niet te hoog. Daar komt nisse op punten. overgebracht naar de Bellslraat We wensen de Heer Duijnaer nog bij. dat het stro van de rij-1 6e Partij Weltergewicht C. Kl.:' Er moest echter iets met het ou-Jan c:°l< veel succes en geluk met dende persen minder waard is dan Jozefs „De Ring" Den Helder de pand gebeuren, en zo kwam dil nieuwe bedrijf en hopen dal zijn het stro van de gewone draadper- Visser „De Ring" Haarlem. jhet plan op om hier een auto-, lak- d°0'zi<:ht en energie ruimschoots be sen. Vooral, wanneer het te lang' Deze partij was voor Visser, en spuit-inrichting te vestigen, te- '°°nd zal worukn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1