NIEUWJAARSREDE VAN DE BURGEMEESTER. Zaterdag 22 Jaanari 1949 Vierde Jaargang No. 20 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. PRACTISCH CHRISTENDOM. (W&nt gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo -is ook het geloof zonder werken doocA Jac. 2 26$ Wij willen hier niet iets zeggen •rer nuchter, zakelijk Christendom gelijk uit het woord „practisch'' zou kunnen worden afgeleid. Al zal geloof ook nuchterheid hebben te openbaren. Niet zonder reden vermaant de Apostel Paulus (1 Thess. 5:6) laat ons wakker en nuchter zijn. Het gaat in onze dagen wel zeer bijzonder niet om fantas- tisch. maar om realistisch Christen dom. Maar wij willen het woord prac tisch hier nemen in zijn oorspron kelijke zin practisch betekent ei genlijk werkzaam. Het gaat dus om Christendom van de daad. Het Christendom van de mens moet zich in zijn daden, in zijn hele levens houding openbaren. Jezus zelf ver maant niet een ieder, die tot Mij zegt Here, Here, zal het konink rijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. (Mat. 7 21.) Daar ontbreekt gewoonlijk nog al het een en anc'er aan. Wij zoeken het vaak wel heel erg in dat Here Here zeggen en zingen en menen vaak al ie snel dan daarmee klaar te zijn. De meeste Christenen va!- len niet erg door hun leven jp. Zij onderscheiden zich vaak weinig: van f.gewone mensen." En toch zou: dat het geval moeten zijn. Pauius waarschuwde daarom reeds (Rom. 2 24) de naam Gods wordt door uw toedoen gelasterd i onder de heidenen. En de doodsvij-' and van het Christendom, Nietzsche,; heeft ergens gezegd tot de Christe nen gij behoordet er verloster uit te zien. Dat kunnen we ons voor gezegd houden. De wereld lacht wat om ons woorden-Christendom Nu werpe men niet tegen het gaat niet om de werken, het gaat om geloof. De mens wordt door ge loof gerechtvaardigd zonder de wer ken der wet (Roin. 3 28.) Accoord, zeg ik, maar dan zult ge toch moeten beseffen wat geloof is: het ja" zeggen tot God. het beves tigende antwoord op Gods eerstge- sproken Woord, de aanvaarding van Zijn openbaring in Jezus Christus, daarmee een overgave, een onder werping, een nieuwe gehoorzaam heid aan Hem, die zich in daden uit. Nog eens niet Here, Here zeggen, maar doen. Nu zegge men niet dat kan de zondige mens niet: al zijn werken zijn boos; hij is tol geen goed in staat, alleen tot alle kwaad ge neigd. geneigd om God en zijn naas te te haten. Dat geldt van de na tuurlijke mens. maar dat geldt niet] van de Christen, die, als zijn Chris-j tendom iets betekent, geen natuur-j lijk mens meer is, maar een in begin-' sel nieuw mens. een nieuw schep-i sej, een wedergeboren mens. Want zi;n geloofsdaad is geen theoretische instemming met Jezus Christus, maar het is een existentiële daad (alweer: als het goed is een daad. die zijn ganse bestaan raakt Het is daadwerkelijke, actieve, prac tische gehoorzaamheid. Anders is het slechts een eren met de lippen. Hier ligt de grond van hel feit, dat geloof en werken niet geschei den kunnen (en mogen) worden. Ge- rechtvaardigd door geloof, niet door de werken. Dat is de ene Kant. Maar daar staat naast: gejoof zon der werken is dood. Of geloof wer kelijk rechtvaardigend geloof is en geen zaak van vrome woorden al leen, dat wordt aan de werken ge toetst In dit licht leze men de ge lijkenis van het oordeel van de Zoon des Mensen in Mt. 25 31-46. Het geloof aan cte werken ge toetst. Dan is er voor menig Chris- Van Zorg en Zegen. In de raadsvergadering van 17 Januari j.1. heeft Burgemeester Loggers een uitvoerige rede gehouden, waarin de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 1948 werden gereleveerd, en tevens een beschou wing over de toekomst van de Wieringermeer werd gegeven. De Burgemeester stond aller eerst stil bij de hoogtijdagen in het bestaan van het Nederlandss volk, nl. de viering van het gou den jubileum van H. M. Koningin Wilhelmina en de troonbestijging van H. M. Koningin Juliana. Te vens memoreerde spr. het optre den in Indonesië, sprak een woord van deelname aan het adres van hen, in wier huis daardoor zorg en verdriet hun intrede hebben gedaan, en uitte de beste weiisen voor de jongens, die in het verre land hun moeilijke en gevaarlijke taak verrichten. Hij hoopte dat dé Onzienlijke kracht en wijsheid aan de regering mocht schenken in deze dagen en uren van wel zeer buitengewoon belangrijke beslissingen. Totaal - indruk. Spr. wees er vervolgens op dat 1948 de Wieringermeer weer een belangrijke st?p nader gebracht heeft tot het algeheel herstel. Rusteloos is er allerwege gewerkt. Het aantal inwoners bedroeg per 1 Jan. 1949 5874, dat is rond 1500 meer dan op dezelfde datum van 1948. Nauw in verband hiermede staat de herbouw der woningen. Waren er op 1 Januari 1948 to taal 314 noodwoningen, noodwin- kels, definitieve woningen en woon-winkelpanden gereed, op 1 Jan. 1949 bedroeg dit aantal 748. Nu de herbouw zo goed als vol tooid is, moet aldus spr., aandacht besteed worden aan de nieuwbouw. Spr. wees ten deze op de aanbe steding van de 40 woningen te Miaaenmeer door de Gemeente, en op het feit dat dit jaar in de begroting rekening is gehouden met de bouw van gemeentewege van 150 woningen. Tevens herin nerde hij aan de oprichting van een woningbouwvereniging in elk der 3 dorpen, en verzekerde dat het dagelijks bestuur der Gemeen te alles in het werk stelt om de betrokken instanties ervan te overtuigen dat voor deze Ge meente bijzondere maatstaven moeten worden aangelegd bij het verdelen van het woningbouw volume. Spr. behandelde in het kort de goedkeuring van de basisplannen voer de wederopbouw van de drie dorpen, en deelde mee dat het in het voornemen van B.«en W. ligt de gehele bevolking de gelegenheid te bieden, zich te laten voorlichten omtrent de be tekenis en de omvang der uitbreidingsplannen. ten, ja eigenlijk voor allen, reden om het hoofd wat minder hoog «e dragen en wat minder verzekerd te zijn. Bij practisch Christendom, bij Christendom van de daad zou onze werelo' er anders uitzien Slootdorp. Ds. J. VINK. Ook wijdde spr. aandacht aan het besluit van de Minister van Volks huisvesting en Wederopbouw tot overdracht van de weder opbouw - bevoegdheden aan de Gemeente en tot opheffing van de Commis sie Wederopbouw Wieringermeer. Kerk- en Scholenbouw. De Geref. en R. K. Kerk te Wie ringerwerf kwamen gereed met de bouw van de Geref. Kerk te Middenmeer is begonnen. De herbouw van de ULO-school te Wieringerwerf is aangevangen. Bij het gereedkomen van deze school heeft de herbouw van alle verwoeste schoolgebouwen zijn beslag gekregen. 2 Scholen werden geopend, ni. de Landbouwhuishoudschool en i de Lagere Landbouwschool, beide gevestigd in de Noodschool te Slootdorp. Ten aanzien van de economische positie j der bevolkingsgroepen werd opge merkt dat de oogst, in het alge meen gesproken, goed is geweest, terwijl de toestand van de vee- houderij in het algemeen gunstig is, hetgeen ook gezegd kan worden van de tuinbouw, hoewel de mi- sère met de afzet' der pootaardap- I pelen niet onvermeld mag blijven. De middenstand verkeert nog steeds in onzeker- heid door het uitblijven van de i wettelijke regeling van de oor logsschade, hoewel het wetsont- werp ten deze reeds op 23 Janu ari 1948 aan de volksvertegen- woordiging werd aangeboden. Ook liet spr. de belangrijkste raadsbesluiten de revue passeren, en wees hij er op dat de organisatie der politie nog steeds is overeenkomstig de uit de bezettingstijd stammende regeling. De opbouw van het brandweerapparaat I werd uitvoerig behandeld. Met i voldoening maakte spr. gewag van de schitterende resultaten van het corps Wieringerwerf, dat in de districts-, afdelings- en landelijke wedstrijden steeds de 1ste prijs behaalde. De financiële toestand breedvoerig besproken in de vori ge raadsvergadering, is zodanig, i aldus spr., dat het een moeilijke j opgave zal blijven het evenwicht i tussen ontvangsten-en uitgaven te; handhaven. Hij lichtte dit verder toe aan de hand van feiten en cijfers. Spr. somde in dit verband op welke werken nog op het pro gramma staan de bouw van de R.K. School te Wieringerwerf, de Lagere Landbouwschool, de Land bouwhuishoudschool, Raadhuis uitbreiding, loswallen, welke te zamen (de loswallen niet meege rekend) een kapitaalsuitgave ver- DISTRIBUTIE - NIEUWS. RIJST. In de bonnenlijst van 27 Januari zal een bon worden opgenomen recht gevende voor alle leeftijds groepen op het kopen van 250 gram rijst. Eén prijsklasse voor boter. In het vervolg geldt voor boter slechts één maximumprijs. Deze bedraagt inclusief verpakking bij verkoop aan detaillisten f 4.13 en bij verkoop aan consumenten f 4.48 per kg netto. De aanduiding van de prijs klasse komt dus te vervallen ge durende de eerste tijd kan het voorkomen, dat deze aanduiding nog op de pakjes voorkomt, daar de aanwezige wikkels mogen wor den opgebruikt. Extra voedingsvetten in de bonnenlijst van 27 Januari. Einde Januari zal een extra rantsoen voedingsvetten beschik baar worden gesteld, t.w. 250 gram voor de leeftijdsgroepen A, B en C en 125 gram voor de groepen D en E. De verbeterde vetgrondstoffen- positie heeft het reeds in 1948 mogelijk gemaakt de basisrant soenen te verhogen met de be schikbaarstelling van een extra rantsoen met Pasen, op 2 Septem ber, op 21 October en op 2 De cember en bovendien door het verstrekken van spijsolie. Voorts is sedert 30 December 1948 de rantsoenwaarde van spijsvet ver hoogd. Het zal van de vetgrondstoffen- positie afhangen of de extra ver strekkingen in het komende jaar met regelmatige tussenpozen zul len worden voortgezet. De ver strekking van spijsolie zal. zoals tot nu toe gebruikelijk, op een afzonderlijke bon geschieden. GOED VISSERIJJAAR MELDT IJMU1DEN. Het Staatsvissershavenbedrijf heeft ziin boeken afgesloten en komt voor 1948 op een totale visomzet van f 21.927.333. In 1947 bedroeg d'e omzet f 17.307.242, zodat 1948 een stijging van niet minder dan f 4.620.091 laat MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 29 Januari N.M. Zondag 6 Februari E. K. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 24 Januari 8.34 17.11 25 Januari 8.33 17.12 26 Januari 8.32 17.15 HOOG WATER TE DEN OEVER. 24 Januari 3.25 4.01 25 Januari 4.52 5.27 26 Januari 6.10 6.38 HOEVEEL RADIOLUISTERAARS TELT NEDERLAND Het aantal aangegeven radio-toe stellen in Nederland bedroeg op 11 Jan. j.1. 1.132 093 tegen 1.112.250 op I December j.1. Op 1 December waren er 502.809 j aangeslotenen op het Rijksradio-u'is tributienet legen 500,327 op 1 Nov. DERDE BONAANWIJZING VOOR SINAASAPPELEN. Dank zij de versnelde aanvoer van Overzee is het mogelijk een 'derde bon voor sinaasappelen aan j te wijzen. Uiterlijk 29 Januari moet het pu- l bliek c'e bonnen 573 en 579 Alge- meen bij een handelaar in groenten en-of fruit inleveren. Bon 573 Algemeen. voorkomende op de A-, B- en C-kaarten, geeft recht cp 500 gram. bon 579 Alge meen, voorkomende op de D- en E- kaarten, op één kilogram sinaas appelen. Bij de aflevering op de nieuwe bon nen hebben oude bonnen voorrang. MARKTBERICHTEN. j SCHAGEN, 20 Januari 1949. Op de gehouden veemarkt waren aanvoer en prijzen j 22 Paarden f 4C0 - t 800; 5 Stieren i Centrale; 13 Mag. Gelde koeien f 375 tot f 500; 44 idem Vette Cen j trale; 6 Kalfkoeien f 700 tot f 825; ]2 Tijökoeien f 450 lot f 550; 3 Pin ken Centrale; 2 Graskalveren f 200 tot f 225: 58 Nuchtere Kalveren Cen trale; 17 Mag. Schapen f 60 lot f 85; j 20 idem Vette Centrale; 19 Overhou .ders f 40 tot f 55; 47 Biggen f 45 tot i 70; 8 Konijnen f 1.50 tot f 10; (32 Kippen f 2 tot f 6. De „Haarlem" maakte in 1948 in ir 0ft o totaal f 845.000. het record van IJ- «Men JU pet. OlRROOg l muiden. Minister In 't Veld heeft op een vergadering van het gewest Zuid- Holland van de Partij van de Arbeid te Leiden blijkens een 1 verslag in „Het Vrije Volk" medc- j gedeeld dat. de huishuren dit jaar met 30 pet. omhoog zullen moe- ten.De regering wil de huurverho ging beschouwen in het kader van de loon- en prijzenpolitiek. Wanneer dus de huren omhoog gaan. zullen ook de lonen moeten worden verhoogd, want de rege- ring wenst, geen huurverhoging ten koste van de arbeiders, aldus i de minister. gen van pl.m. f 820.000.—. Hoewel de opgelegde taak, aldus spr., niet gemakkelijk is, en moei lijk zal blijven, zal echter het werk voor de verdere ontwikkeling der gemeente die ons allen lief is, slechts goed kunnen worden ver richt in Samenwerking en onder eerbiediging van het streven der verschillende groepen en richtingen. Een samenwerking, die verschil van inzicht niet be hoeft uit te sluiten. Spr. maakte met erkentelijkheid gewag van die wil tot samenwer king der leden van de raad, waar door tevens de taak van het da gelijks bestuur verlicht werd, terwijl hij ook met waardering sprak over de ijver en toewijding, betoond door alle ambtenaren en werklieden. Ten slotte sprak spr. de wens uit dat ook in 1949 mocht worden gewerkt in goede verstandhouding tot het welzijn der Gemeente, en beëindigde zijn rede met het uit spreken van de beste wensen voor de leden van de Raad en hun gezinnen in het nieuw ingetreden jaar. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd- Telefoon Hippolytushoef No 19. straat 14, Hippolytushoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1