UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VEILIGHEIDSBESLUIT ELECTRISCHE SCHRIKDRADEN WAT ONS BEZIGHIELD. DE UITSLAG VAN ONZE KERSTPUZZLE. Woensdag 26 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 21 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Bij Koninklijk Besluit is krach tens de Veiligheidswet 1934, vast gesteld het „Veiligheidsbesluit ©lectrische schrikdraden". Ook in onze streken kent men dit moderne weideafrasteringssy- steem. In het Veiligheidsbesluit zijn aan deze installaties eisen gesteld. O.m. is bepaald dat waarschu wingen („P^s op Schrikdraad") moeten worden aangebracht op plaatsen, waar de draden van de weg af aangebracht zouden kun nen worden. De afmetingen van deze borden moeten zijn 20 x 30 •m. Voorts is het gebruik van achrikdaden binnen gebouwen verboden. Tenslotte moet het hoofd of de bestuurder van de onderneming, waarin gebruik gemaakt wordt van een schrikdraad, in het bezit zijn van een door een bevoegd des kundige opgemaakt en geldig be wijs, waaruit blijkt dat ten tijde dat het bewijs werd afgegeven, aan de voorschrifen was voldaan. Het besluit is 1 Januari ji. in werking getreden. Nadere inlichtingen worden ver strekt door de Arbeidsinspectie. Visafsiag Den n<" NIEUWS VAN DE JONGERENKRING Door de slechte weersomstandighe- Dat er ae laatste tijd geen berichj den was de aanvoer gering, garnalen ten over deze kring verschenen,1 werden helemaal niet aangevoerd. komt niet, omdat ze na een kor'- j veel is er de laatste weken in Bot 5279 pond 65-84; Baars 476 stondig bestaan reeds ter ziele zou wjeringen en ook reeds daarbuiten pond 22-35; Witvis 4110 pond 2-13; z.]n gegaan, brtegenaeel. de Jonge-: gesprokeI1 over het korps Rijks- Snoekbaas 4814 pond 57-64. j renkrmg Oost-W leringen ,s nog 8 meerheid ten aanzien Priizen alle per pond i springlevend en haar leden komen p - rrijzen al.e pe p_ Bliek 10Plv, >-dhr. vd Kwast geregeld van de groep HippolytushoeJ iedere Vrijdag bijeen. °P z«n zachtst uitgedrukt, ons Na de lezing over „Muziek door pol^iekorps is in Opspraak^ g6- dhr. Joh v. Giabbeek, sprak dhr.: bracht cn wel op een zodanige Mannussen over „Schilcferkunst (met wijze dat dit er niet toe heefi» lichtbeelden), dhr. de Groot over bijgedragen het respect voor onze „Postduiven", dhr. S. Wigbout over, gezagsdragers te verhogen, „de Zuiderzeewerken", besprak dhr.! Daar komt nog bij dat de hier- Boon het boek ..Ciske de Rat" en bij betrokkenen zelve zo weinig verzorgden de jongeren zelf een begrip toonden voor de situatie Sinterklaas-avond)- en een Kertspro-j waarin zij zich geplaatst zagen deïijk een hali'.oe speelde de bal êra."lm,a- dat de toedracht dezer affaire, naar G Komduur', deze gaf een1 v"Jdag ,.J. hield ahr. vd Kwast vermoedelijk echter met. de ware mooie througn-pass naar Holst, deze voor leden Éas'en een causerie joedracht, tot gemeengoed 15 ge- omspeelde twee spelers en school °«r „Jeugdherbergen; waarvan Uworden hard tegen e'e kruising van het doel. c]dfers. "n vaJsiaÉ v,mdl' J Dit is de droeve achtergrond De toegesnelde M. Tijsen, die het de Jeugdhe.berg yan deze aJfaire Wulken 494 Kg 1.56-1.74; 22012 Kg 6.90-8.85; Spiering 17 Kg 0.65. Prijzen alle per Kg. Wiron - Nieuws Wiron 1 is er moeizaam in ge slaagd om de lastige uitwedstrijd le gen Hollandia T. te winnen. Wiron won de toss en Hollandia T. trapte af, maar M. Tijsen riep ze da- MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 29 Januari N.M. Zondag 6 Februari E. K. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 27 Januari 8.30 23 Januari 8.29 29 Januari 8.28 30 Januari 8.26 HOOG WATER TE DEN OEVER. 27 Januari 28 Januari 29 Januari 30 Januari 7.13 8.06 8.51 9.28 ond. 17.16 17.18 17.20 17.21 7.36 8.23 9.03 9.41 Derde Jeugdprogramma. Wij kennen de menselijke nei- leer opving, voltrok het vonnis. jNieuwlamT bleef naluulijk niet Binnen 30 seconden was het 0-1 jac w£rd de zanÈkunsl be_ ging tot generaliseren en moeten in het voordeel voor Wiron. 'beoefend daarom waarschuwen voor de Hollandia T hierdoor waaker ge-; Versch-illf,n<j£ lrekkerssliedjes w£r. reeds gevestigde indruk dat het schud, pakte flink aan en er ont jagestudeerd Dit yiel 2Q (1(J gehele politiekorps het vertrouwen stond een moor pari] voetbal. I smaak da( besIole!1 werd 6 Febr niet meer waardigis. er misvTrsiand tussen r. back en a-a- een speciale zang- en spelavond Uit de stroom van losgebroken keeper van Wiron en de vlugge e, ,h1ou?Jen- ,waar°P lonferen van geruchten mag wel met zekerheid Holh midvoor bracht de stand in 'aar hartelijk welkom zullenworden geconcludeerd evenwicht 1-1, er werd vinnig ge- Z1}n. r^r WCD Jorna'vS In dezeTer.^ê VMag Verloting SaCCeS. op, bij Hollandia was het de stop- Zaterdagavond vond b.g.n. ver- perspil die steeds met forse trappen loting plaats ten overstaan van i zijn voorhoede aan het werk zette. Notaris Grcendijk, in het clubio- Bij één van de Wiron aanvallen kaal van Succes, Hotel de Haan. speelde de r. back, die niet onder £r wag aarcjjg belangstelling en er! Zaterdag 29 Januari „de mid- ^^.50^015 dag" voor de jeugd. De Directie v/ilde doen voor zijn collega aan de iieerste een gezellige stemming. -1 .- 1 - --1 'r Kol r-.ro rr\ in L-POhPr van Cinema de Haan vertoont voor andere kant, de bal op zijn keeper onze jeugd een rijk gevariëerd terug, maar de bal was onbereikbaar programma van goede films. Wij noemen slechts de spannende, echt Amerikaanss jeugdfilm „De Jongen, die de Niagara stop- Op de volgende lotnummers zijn; nadenken. dat zich j ernstige misstanden hebben voor gedaan. Het is nog te vroeg vooruit te lopen op het uiteindelijk effect van het ingrijpen van hogerhand ai geeft d& voor ieder waarneem bare feitelijke toestand, o.m. de ontslagaanvrage van de verant woordelijke korpschef, reden tot GEVRAAGD per 15 Februari a.s. ACTIEF CORRESPONDENT voor Wieringermeer. Schriftelijke aanbiedingen vóór 5 Februari Stichting Flevo-Bode p. a. Redactie Wieringermeer, Wieringerwerf. *al| prijzen gevallen Lotno. 871 Ra- sette". Doch er is meer Jongens en meisjes, de voor stelling begint om twee uur. en tergend langzaam rolde de w,, diotoestel 2g21 RjJwiel 'D »U. d"t standen het voordeel j f j 2987 992 j'35 185 van Wiron. kwam de rust. ,2553, 1111 ,1269 Ï6 En zo luidde ook de eindstand.494 15-3 512 15 Wel waren de gastheren na de rustj 597 20<4 1253; 103; 2017 sterker, maar hun aanvallen strand- _2^53 645 laen alle op de hechte Wiron-verde- j diging, terwijl keeper J. vd Herik BLINDEN KOMEN op z'n rustige manier tal van ge- NAAR WIERINGEN, vaarlijke schoten op sublieme wijze Maandag 31 Januari komen de be- keerde. De sporadische uitvallen van kende blinde musici, Gusta van derj Wiron. daarentegen waren gevaar- Heyden, violiste en Joop Slegten-Hjker, vooral dat schot van G, Kom horst, organist, naar Wieringen en duur had beter lot verdiend, maar zullen in onze Gemeente - in de tegen de lat sprong de bal weer Doopsgezinde Kerk - een concert ge- het veld in. De laatsie minuten rer- 2934 255 2501 2473 2947 417 1629; 204 691 1985 298 2941 450 2523 1802 2142 2943 2( 836 1293 1103 311 1260. Na afloop dankte de voorz. al len die deze verloting mogelijk hoogste importantie hadden gemaakt'. Rest ons nog te vermelden dat Wij spreken slechts de hoop uit de hoofdprijs, het radiotoestel dat een nieuwe korpschef begrip j werd gewonnen door G. Zuidemn, zal tonen voor de hier heersend;.' Wat zich precies heeft afge speeld weet niemand te vertellen, en dit geeft het gerucht nog gro tere vlucht. Wij betreuren het ten zeerste dat het vertrouwen in het appa raat ter bescherming van de rechten en belangen van de bur gerij zulk een ernstige schok heeft gekregen. De onfeilbaarheid van het gezag is een zaak van de ven. Overal wekt hun prachtig ia- liepen onder spanning, maar tot doel siinrerwee, H.-hoef de 2e prijs situatie en met. tact te werk aai mtinerrjl rïrrr1.^ hownu/Jr-rlnd Maar fif r.unfon L-i.'om Kef ra - f rrt£»£-r - - SRC 16 12 3 1 27 Dirkshorn 16 11 2 3 24 Hollandia Boys 15 7 3 5 17 Wiron 16 6 4 6 16 Pelten 16 6 2 7 14 Texelse Boys 16 4 6 6 14 Hollandia T, 16 5 3 8 13 Callanisoog 14 5 2 7 12 Oon Zeio 13 3 3 7 9 Kolp. Boys 15 2 2 11 71 Wiron slaat op d.e 4e plaats en kranige prestatie voor deze club, daar dit het eerste jaar is. meespel grote bewondering. Maar er punten kwam het niet meer. is meer! De blinde propagandist van Scheidsrechter vd Brugge leidde de Ned. Blindenbond, Joh, van den deze sportieve wedstrijd* zeer zwak. Berg zal medewerking verlenen als Dc siand ;n 2c ls als volgt declamator. Ernstige verzen o.a. uit de verzetstijd en geestige gedichten zullen door hem worden voorgedra gen en hij zal spreken over het le ren en werken der blinden. M.edev erking zal worden verleend door het Gemengd Koor „Zang en Vriendschap" te Hippolytushoef, directeur de Heer J. van Glabbeetc Bovendien zal nog worden ver toond de interessante film Wakende Ggen", welke een prachtig beeld geef. van de trouwe diensten der,dit is een geleidehonden. Het belooft een avond te worden in de 2e klasse, vol afwisseling, een onvergetelijke, avond Wiron 2 ging met vier invallers De entrée bedraagt slechts f 0.75. naar het sterke Geel Zwart 2, en Kaarten verkrijgbaar bij Boekhan- verloor met 3-2 deze spannende del Bosker te Hippolytushoef en wedstrijd. Niettterain en mooie pres 's avonds aan de Kerk. tatie. binnen tien min. stond het al Tot een bezoek aan deze „Avond 2-0 voor Geel Zwart, maar Wiron door blinden wordt U opgewekt sloeg van zich af en bracht de door de Heren L. C, Kolff, Burge- stand zelfs gelijk, eerst een penalty meester; Tj. R. Groen'dijk, Notaris; die goed benut werd door C. Kooij J. vd Winden, Herv. Predikant en en het tweede doelpunt van de veel A. P. Goudsbloem, Doopsgez. Predi- belovende jonge speler J. Komduur, kant. iEerst vijf min. voor het einde kon; Geel-Zwart de overwinning uit het! POLITIE, Gev. een paar grijs wol vuur slepen, ieo wanten. Verloren een paar blauw wollen gehaakt dames handschoenen met een 7-C nederlaag naar huis, wit randje en een bruin leren schou-j wedstrijd verliep in een goede spor-, dertas irfc. een portefeuille, porjte-tieve strijd^ J. Stobbe doelpuntte een Rijwiel door H. IL-hoef. de Boer, Elft, gaan om dit vertrouwen te her winnen. Wiron 3 stuurde Succes 5 met deze ■lonnaie met 38 textielpunten enz. lal. bij de Gem-Bode. j driemaal, A. Cornelisse® tweemaal en C. Tijsen tweemaal. In het speciale nummer van de „Flevo-Bode" voor ..onze jongens overzee" was een kruiswoordraadsel opge nomen. Naderhand hebben wij ook de lezers in het moederland in de gelegenheid gesteld deze prijsvraag op te lossen, terwijl onder de inzenders van goede oplossingen een drietal boekwerken zouden worden verloot. De trekking heeft deze week plaats gevonden, daar de termijn van inzending 15 Januari eindigde. De prijzen vielen ten deel aan P. HAAKMAN, noodwoning IV, Lut je-Kolhorn J. DE JONG Jr., Nieuwesluizerweg A 17, Slootdorp G. POPPEN, Hoofdstraat 17, Hippolytushoef. Onze gelukwens aan de prijswinnaars In verband met de zeer gewijzigde omstandigheden onzer militairen in Indonesië, is voor hen de termijn van inzending verlengd tot 1 APRIL 1949. Wij hopen dan de volledige oplossing te publiceren. De Heer J. de Jong Jr. schreef ons „Mocht ik in aan merking komen voor een boekwerk, stuurt U het dan aan een der minder gelukkige jongens overzee Die zul len meer behoefte hebben aan een goed boek, wijl ze da. daar niet kunnen kopen." Wij waarderen ten zeerste dit sympathieke gebaar. e« zullen gaarne aan aöjn wens voldoen. WERKNEMERS OPGELET! Waarover moet de loonbelasting berekend worden Wanneer wij een werknemer de vraag stellen of hij op de hoogte is van de berekening der loonbe lasting welke door zijn werkgever wordt ingehouden, zullen de mees te werknemers deze vraag ont kennend moeten beantwoorden, omreden dat zij hiervan weinig afweten. De loonbelasting dient te wor den ingehouden van het totaal in geld en natura ontvangen loon. Dit loon dient echter te worden vermeerderd met de door de ar beider (indien" deze hiervoor in aanmerking komt), kinderbijslag. Dit bedrag mag weer verminderd wórden met le De ingehouden premie Z:ek- tewet (niet te verwarren met de premie Ziekenfonds aangezien deze premie niet voor de aftrek in aanmerking komt 2e de ingehouden premie voor pensioenfondsen 3e het reisgeld hetwelk wordt ui'.gegeven voor het reizen van zijn woning naar de plaats waar het bedrijf wordt uitgeoefend, indien dit reisgeld bij het loon is inbegrepen, maar alleen dan, wanneer de Inspecteur het ten deze ingediende verzoek heeft in gewilligd. Contributie voor de vakvereni ging mag niet worden afgetrok ken. Tevens moet loonbelasting wor den betaald van tijdens een ziekte of ongeval ontvangen uitkering. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 46. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon HippoJr^uehoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1