UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN PRAATMIDDAG NIEUWE BONNEN Zaterdag 29 Januari 1949 Vierde Jaargang No. 22 iiiiiiiiiH—i mii'Mi Hiiii 'miiiM Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk'dat leeft, Boujvt aan zyr±toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. ONZE UITWEG. Exodus betekent uittocht. Het Oud Testamentische Bijbelboek beschrijft de uittocht van de Jo den uit Egypte, het land waar ze verdrukt werden. Twee van de overleveringen daaruit, zijn bijzon der belangrijk de zonde met het gouden kalf en de Wet de tien geboden. Als Mozes, hun leidsman, te lang op de berg Sinai blijft tot voorbereiding van de tien gebo den, wordt het volk ongeduldig. Ze moeten een macht, die ze zieu en die Mozes steeds toonde, die nen. Nu Mozes' raad en kracht is uitgevallen, maken ze zich zelf een god, die ze gaan aanbidden een kalf, gemaakt van het goud hunner sieraden. Zo hadden ze bij andere volken wel meer de godheid afgebeeld gezien. Ze gin gen aanbidden, wat ze zelf hadden bedacht en gemaakt. Dat was hun uitweg geworden. Plet was hoog tijd dat Mozes te rugkwam. Hij gaf zijn volk de tien geboden, kort samengevat in het Grote gebod God liefhebben en de naaste liefhebben zoals ons zelf. Dat was zijn uitweg voor hen. Hun keuze moest volgen. Mozes hielp. Hij liet het kalf verbrijzelen. De tien geboden bleven van de twee uitwegen waren die de enige uitweg. Zoals dat Joodse volk uit de barre woestijn gekomen is, zo was het ook in de eeuwen die volgden, de enige uitweg, dat zij God ble ven aanhangen en volgen. Dat geldt in onze dagen niet minder. Proberen we toch nog uitwegen met gouden kalveren of wagen we het met Gods gebod Zal mensen maaksel het winnen, of vertrou wen we dat God niet laat varen het werk Zijner handen In een angstige, onvolmaakte en zondige wereld wilde Jezus Chris tus nog eenmaal tonen God over wint. Hij vatte die tien geboden nog eenmaal op en samen in dat grote gebod God en de naaste liefhebben. Gouden kalveren lokken men sen in hun eigen waan begeren ze en maken ze. God is mijn lied. Hij is de God der krachten. Heer is Zijn naam, groot zijn Zijn werken t'achten, het gans heelal is Zijn gebied. De getuigenis van dat lied is nog steeds de enige uitweg voor ons mensen, Zijn schepsel want zijn wij zo anders dan de Joden bij hun uittocht uit Egypte, of ce nensen van Jezus' tijd We zijr niet meer (zie onze wereldoorlo gen en naoorlogse angst), maar ook niet minder dan zij. Dan mag 't ook voor ons klinken geen gouden kalf maar Gods gebod. Hebt Hem lief en iAv naaste. Dat is óók de enige uitweg voor óns en voor de wereld van 1949. Ds. J. v. d. WINDEN. van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer. Deze zeer druk bezochte en ge- animeerde vergadering, welke werd gehouden op 24 Januari j.1., in Hotel Smit, te Middenmeer, werd om ruim twee uur geopend door de voorzitter der vereniging de Heer G. P. Kistemaker. We mogen aannemen, aldus merkte de voorzitter in zijn ope ningswoord op, dat de praatmid dagen bij de leden in de smaak I vallen, daar de opkomst overwel- digend is. I Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, de factor welke op alle praatmiddagen van belang is, werd na een kort welkomstwoord tot de sprekers en de aanwezigen meteen het woord gegeven aan dhr. J. Schipper, bedrijfsleider van de Prof. Dr. J. M. van Bem- melenhoeve. Spr, behandelde in korte trekken de proefveldresul taten van 1948. Een uitvoeriger verslag hiervan werd reeds gepu bliceerd in die van de praatmid dagen te Slootdorp en Wieringer werf. Thans werd ook nog een zaaitijden - rassenproefveld met voederbieten behandeld. Hiervoor waren verschillende rassen op drie data's uitgezaaid, t.w. de 10e en de 20ste April en de 1ste Mei. Bij een Frans Importras was het schieteraantal bij de eerste zaai- datum 31 en bij de twee volgende 36. Bij de courante rassen bedroeg dit aantal ongeveer 35 bij alle drie zaaidata. Hieruit kan wor den opgemaakt, dat meer moet worden gezien naar het ras dan naar te vroeg zaaien, hoewel voor overdrijving moet worden gewaar- schifiSd. De opbrengsten waren bij de laatste zaaitijden het laagst. Zo gaf Groeningia resp. 72.000 70.000 en 65.000 kg/ha bij de eerste, tweede en derde zaaitijd en de Barris type resp. 100.000 96.000 en 78.000 kg per hectare. De discussie's en opmerkingen naar aanleiding van hetgeen de Heer Schipper had verteld werden uitgesteld tot na de pauze en meteen werd aan de tweede spre ker Ir. L. R. Dijkema, het woord gegeven. Alvorens Ir. Dijkema tot z'n beschouwing over een orga nisch bemestingsproefveld op de proef boerderij overging, gaf hij enige mededelingen. In de eerste plaats over de min der goede werking van de Ammo niak Stikstof in de Wieringermeer. Dit is ook reeds in het verslag van Slootdorp behandeld. Ir. Dijkema voegde er nog aan toe, dat niet alleen de Zwavelzure Ammoniak het minder goed doet, maar ook de Kalkammonsalpeter. Laatstge noemde bevat de stikstof voor 10% in ammoniakvorm, waarvan ook de helft als Ammonia vervluchtigt op onze kalkrijke gronden. Er blijft dus maar 15% werkzame N j over, waardoor een baal k.a.s. ge lijk kan worden gesteld met een baal k.s. of Ch. De tweede mede deling betrof het overal in het land actueel zijnde drogen van groenvoer, ook dit is uitvoeriger behandeld in het verslag van Slootdorp. Dan aan zijn eigenlijk onder- I werp gekomen zijnde demon streerde spr. aan de hand van een viertal grafieken de opbrengst aan resp. bieten, loof, suiker en het suikergehalte van de bovenge noemde proef, met de objecten geen organische bemesting tegen groenbemesting, stalmest en com post. De compost-akker werd in de bespreking weggelaten, daar deze nog te kort in proef is. Van de andere objecten kwam de groenbemesting ver bovenaan, j zowel in totale bietenopbrengst ais in kg loof en kg. suiker. De akker welke nimmer organisch materiaal ontving kwam het hoogst met het suikergehalte Uit de grafiek viel duidelijk op te maken dat de groenbemesting zonder een verdere stikstofgift nog gunstiger uitkwam dan de akker zonder organische bemes ting met 1500 kg kalksalpeter per ha. Het' stalmestobject lag onge veer het gunstigst bij 6 baal ks per ha. De loofopbrengsten vertoonden bij 1500 kg ks. op alle drie objec ten nog steeds een stijgende lijn. De suikergehalten liepen op alle drie objecten vanaf de laagste N-gift terug, waarbij het groenbe- mestingsobject op de laagste lijn was gelegen. De stalmestakker bewandelde bij deze grafieken steeds de middenweg. Toen na de pauze de discussie's waren begonnen, antwoordde Ir. Dijkema op diverse vragen betref fende deze proef, dat een afge maaid gewas wikken voor meer dan de halve waarde ten .opzichte van niet gemaaid gewas gesteld mag worden als groenbemester. Alle organische stof, zoals ook b.v. Haver onderploegen, is goed, maar de voorkeur moet worden gegeven aan de vlinderbloemigen in verband met hun stikstof-ver zamelende werking. Een vergelijking van onze pol der ten opzichte van bijvoorbeeld de Waard en Groet in vruchtbaar heid gaat niet op, daar de voorge schiedenis en omstandigheden van deze polders zo geheel anders zijn geweest dan die van de Wieringer meer. Een kunstweide welke wordt beweid in plaats van gemaaid heeft als groenbemesting 'zijn waarde, maar toch zullen ook hier de klavers niet mogen ontbreken. Het is verder, aldus spr. aan te raden om met Lucerne het gehele bedrijf rond te gaan en niet al leen op de lichtere plekken te blijven. Dit houdt niet in, dat men op de lichtere plekken geen intensievere verbouw kan toepas sen. In de humuscijfers brengt de groenbemesting practisch geen wijziging, daar de groenbemesting tot de labiele humus wordt gere kend en dus na verloop van tijd weer verdwijnt. Van gemakkelijker bewerkbaar heid was nog niets bemerkt, ook niet bij zeer intensieve verbouw van groenbemestingsgewassen. Dhr. Oosterhoff antwoordde op een desbetreffende vraag, dat men bij het verbouwen van bieten op een baggerstrook een matige N- gift kan toedienen. Een opper vlakkige grondbewerking, zowel voor ploegen als eggen, achtte hij hier het. meest gewenst. Over de vlas verbouw werden enige opmerkingen gemaakt zowel van Handels- als verbouwerszijde, die allen in de richting van kwa liteitsverbetering wezen. Bij de spinazie-zaadteelt kijken nog verschillende problemen om de hoek. Het is niet eenvoudig om in deze materie zo maar een op lossing te geven. Er is reeds veel bereikt, maar er zal nog een lan ge tijd van proeven nemen moe ten verlopen alvorens de handel BRIEVEN VAN SLUIS I. Jaarvergadering Stichting van de Landbouw. We herinneren de lezers aan deze vergadering, die Zaterdag middag om 2 uur in Hotel Smit te Middenmeer, gehouden wordt. Het Scheermes voor het Bizonder Gerechtshof. In een deze week gehouden zit ting van het Biz. Gerechtshof te Amsterdam eiste de Procureur- Fiscaal tegen Jürgen Hinrichsen (in deze streken bekend als het Scheermes) levenslange' gevange nisstraf. De uitspraak is bepaald op 2 Febr. a.s. Beste luitjes. Ook al last van de griep Bij ons op 't dorp heerst die meneer nogal flink. We weten nog niet zeker of het Italiaanse of Spaanse of Franse griep is. Konden wij nu ook maar een stevig gordijn om cns dorp spannen, dan hadden we geen last. „En", zuchten de Ou ders van de Christelijke-school kinderen, dan konden onze jon gens tenminste naar school. Al leen meneer Froma staat als een rots in de branding misschien door ziin onafscheidelijke ..krom me". (Doodt, alle bacteriën Trouwens Gesien ook. Vanmid dag hoorden we bij de nieuwsbe richten. dat ergens een minister zijn portefeuille ter beschikking stelde. Vraagt Gesien Keees (met zo'n haaltje aan die 3de et, Keees wanneer stel jij je portefeuille beschikbaar Nee, last van de griep heeft Gesien helemaal niet. Weet je, waar ze hinder van heeft? Een paar kwajongens heb- Slootdorp, 25 Januari 1949. ben in een van de keten, die in i het wandelbos staan, een meetlat vernield en een schop laten ver dwijnen. Kijk, dat hindert haar en mij en alle Slootdorpers. Dat moet niet ook niet wan neer zo'n stuk of wat jongelui van 15. 16 jaar werkeloos zijn. Dio moeten maar piepersj assen voor moeder of voetballen. Dat laatste mag nu wel. want het terrein gaat toch ondersteboven. Een van de posten vroeg in de morgen belde laatst naast1 Van der Kooij aan om een expres se-stuk te bezorgen bij dokter Reitsma. Na enige keren bellen komt Egbert van der Kooij vra gen wat-ie eigenlijk moet. „Dit pakje bezorgen bij dokter Reits- ma!" „O" zegt Ep, „probeer het dan eens aan het eind van de Brink." (Hij had nog niet verno men dat dokter Reitsma verhuisd was). Enfin, binnenkort zien we de dokter helemaal niet meer. Jammer hoor We wensen Mijn- I heer Reitsma en zijn 'familie alle I goeds toe op zijn zwerf tochten door Noord-Holland. Zijn jullie al in de gereformeer de kerk geweest Moet je toch eens doen Prachtig geworden 't Postkantoor krijgt zijn zo hoog nodige uitbreiding. Rijksge bouwendienst zet 't, dus 't wordt prima, spanten, meneer Als voor een cultuurschuur De Slootweg wacht op aanrech ten, dan kan daarheen ook de grote t-rek beginnen. De middenstand hoeft ook niet zo gek lang meer te wachten om goed voor de dag te kunnen ko men. Ons Hotel verheugt zich in een drukke klandizie. De „Soos" zal er ook wel in willen. Mijnheer Smit geeft biljartlessen, maar die beroepsman van laatst was hem toch de baas. Het grote nieuws voor Slootdorp was. dat er nog een school bij komt. Zou Slootdorp dan toch het centrum der wetenschap worden Ik zal het m'n vriend, de boven meester eens vragen Vrienden, zet je schrap tegen de griep, So long. KEES en GESIEN. MAANSTANDEN 1949. Zondag 6 Februari E. K. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 31 Januari 8.25 17.23 1 Februari 8.23 17.25 2 Februari 8.22 17.27 HOOG WATER TE DEN OEVER. 31 Januari 10.01 10.13 1 Februari 10.31 10.41 2 Februari 11.02 11.12 en de verbouwers tot volledige overeenstemming zullen zijn ge komen. Hiermede was dan weer het ein de gekomen van deze voorlopig laatste praatmiddag. 1 De Voorzitter bracht dank aan de sprekers en beloofde de aanwe zigen dat op de Algemene verga dering. welke in Februari wordt gehouden, de voordracht van dhr. Oosterhofff over de „Mechanisatie in de Suikerbieten-cultuur", het- welk hedenmiddag, door de tijd gedwongen, onbesproken moest blijven, zal worden behandeld Verder wenste Voorzitter de aanwezigen een wel thuis en een ..tot ziens" op de Algemene Jaar vergadering in Februari. H. DE HAAN. In de periode van 30 Januari tot en met 12 Februari zijn de volgen- de bonnen geldig 601 Vlees 100 gram vlees 1 603 Vlees 100 gram vlees 602 Vlees 200 gram vlees 607 Alg. 250 gram rijst 608 Alg. 250 gram boter, margarine of vet 611 Alg. 500 gram boter, margarine of vet 612 Alg. 400 gram kaas of 500 gr. I korstloze kaas 613 Alg. 125 gram koffie B 625 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas ,617 Alg. 250 gram boter, margarine of vet 618 Alg. 100 gram kaas of 125 gr, j korstloze kaas TABAK EN DIVERSEN. 31 Tabak 2 rantsoenen sigaretten cf kerftabak 34 Diversen 2 rantsoenen sigaret ten of kerktabak. TOESLAGKAARTEN. Voor de periode van 30 Januari tot en met 12 Februari zijn geldig ce bonnen van strook D. De reeds aangewezen bonnen 573 Alg. <500 gram sinaasappelen) en 579 Alg. (1 kg sinaasappelen) moeten uiterlijk op 29 Januari bij een handelaar in groenten en/of fruit worden ingeleverd. MARKTBERICHT SCHAGEN. 15 Paarden f 350-f 75C: 2 Stieren j Centrale;; 13 Mag. Geldekoaien f 375 'iit f 5C0; 32 id. Vette Centrale; 8 jKalfkoeien f 560 lot f SCO; 1 Pink !rertiale; 62 Nuchtere kalveren id. 28 Mag. Schapen f 70 tol f 95; 13 id. Vette Centrale; 20 Ovei houders f 40- jt 60; 6 Bokken en Geiten f 10-f 20; i A2 Eiggen f 45 tot 70; 16 Konijnen f 2 lot f 6 Kippen? f 2 tot 4. TONEEL WEL STRIJD TE WIERINGEN. In een verslag van de laatst ge'hou |den toneelavond te Den Cever, werd! geschreven dat van DWO en WKT andere personen de regie voerden als in het programma vermeld, o.a. voor WKT de auteur Henk Bakker. Dit dient te worden herroepen, waar de heer Bakker wel enige ma len de repetities bijwoonde en richt- j lijnen gaf aan de regisseur en spe lers, maar niet formeel de regie voerde en ook niet zal voeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1