UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - W1ERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 2 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 23 Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van tèn hoogste 4 regels. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan f*ijn toekomst Holl. Maatschappij van Landbouw, afd. Wieringen, bespreekt de „Sociale Verzekeringen" en had voor dit onderwerp als inleider, de Heer M. van Ouden, j •hef afd. propaganda, van „De Centrale Landbouw Onderlinge." j Dat het van de afd. Wieringen goed gezien was deze avond te beleggen, om ook dit onderwerp eens onder de aandacht te bren gen, bewees wel de belangstelling. Een groot aantal vragen, na de j pauze gesteld, brachten voor ve- i Ten klaarheid in deze materie. Voorz. Mulder opent de vergade- ring met een kort woord en heet in het bijzonder de Heer Den Ou den welkom. Spr. begint zijn inleiding met er op te wijzen dat na de bevrij ding er een streven van het Ned. Volk was naar betere sociale ver houdingen om tot een bestaansze kerheid naar de huidige opvat tingen te komen. In de landbouwkringen was de belangstelling beperkt en stuitte voornamelijk af op de kosten daaraan verbonden. Vervolgens ging spr. 150 jaar in de geschiedenis terug en schetste de toestanden zoals die toen in Engeland waren in de katoenin dustrie. In 1802 kwam een wet tot stand, waardoor de arbeidsduur voor kinderen niet langer mocht zijn, dan 12 uur per dag. In 1819 werd de minimum leeftijd bepaald cp 9 jaar. De uitvinding der stoommachi ne bracht een algehele industri alisatie teweeg. De toestanden der arbeidersklasse waren toen vrese lijk. Hieruit is de Sociale wetgeving ter bescherming der arbeiders ge boren. Voordien gold in Engeland de uitspraak Ieder mens zoekt zijn eigen belang. Eigenbelang het best voor ieder. (Adam Smidt 1802.) In 1942 kwam het rapport van Bufferths, dat beoogde, een socia le verzekering voor iedereen van de wieg tot het graf. Dit rapport is de eerste stoot geweest tot de sociale wetgevin gen van heden en die in de toe komst. De toenmalige regering in Lon den heeft- een dergelijk rapport samen laten stellen door Dr. van Rijn. Wij ervaren nu, wat er is Tot stand gekomen. Nadat deze voorgeschiedenis was behandeld ging spr. de ver schillende sociale verzekeringen na. welke op het ogenblik in wer king zijn, voor de Landbouw. De Landbouw ongevallenwet in 1922 wet geworden, werd eerst uit gevoerd door de Rijksverzekering Bank. maar op aandringen der Maatschappijen van Landbouw later in eigen hand gegeven, de Landbouw Onderlinge. De bepaling geldt, dat iedere arbeider van rechtswege is verze kerd. De werkgever heeft dan ook de morele plicht tot het bijhouden der loonlijsten in verband met de ongevallenwet. De Ziektewet is van later datum. De regeling is hier anders, en wordt uitgevoerd door de Bedrijfs verenigingen. De premie wordt bier door werkgever en werknemer betaald. Vervolgens kwamen aan de or de. het Ziekenfondsbesluit. Hierbij dient de werknemer zich te laten inschrijven bij het Ziekenfonds, en de kinderbijslagwet. Alle 3 hebben één uitvoeringsorgaan (Bedrijfsvereniging). De invaliditeitswet i Zegels plak ken) is ontstaan in 1913. In 1919 kwam deze wet in werking en is ondergebracht bij de Raden van Arbeid. De werknemer moet hier zelf zorgen voor Rentekaart en zegels. De uitbetaling geschiedt naar het. aantal zegels. Het hieraan verbonden Wedu wen Pensioen wordt, uitbetaald aan de weduwe van de verzekerde bij invaliditeit of een ouderdom van 60 jaar. De uitkering bedraagt bij invaliditeit f 180 per jaar. onder die verstande, dat 2 3 gedeelte van de arbeidskracht verloren is ge gaan. Hierna ging spr. nog in op de VerèveningSbelastilig welke dooi de Duitsers hier is ingevoerd, om j vervolgens over te gaan op de sociale verzekeringen welke ons j nog staan te wachten, n.1. de Wachtgeld en Werkloosheidver- l zekering, en Alg. Pensioenverze kering. Nadat spr. de wens geuit had, dat alle Sociale verzekeringen in één hand zouden komen, wat de kosten heel wat zou verminderen, en de aandacht vestigde op zelf verzekering voor patroons in ver band met de zorg voor de nagela ten betrekkingen, eindigde hij zijn lezing over dit onderwerp en werrl de gelegenheid geopend, vragen te j stellen. Na de pauze werd hiervan een druk gebruik gemaakt en naar ieders tevredenheid beantwoord. In zijn sluitingswoord, dankte j de voorz. de inleider vóór zijn in teressant betoog, en hoopte dat ieder hier weer iets van opgesto- I ken had. Het was weer een goede j avond voor de afd. Oorzaken van onkerkelijkheid. Aac de hand vjn gegevens, ver strekt door .sociologen nis dr. J. p. Kruijt. drs. C. D. Saai, Tenhaeff e.a. gaf Ds. vd Winden op de laatst ge houden bijeenkomst van de Mannen- kring, een interessant overzicht van de vele oorzaken der onkerkelijk heid, zowel landelijk gezien als .e- gionaal en ook plaatselijk. Van Je meer algemene oorzaken noemen we a. de sociale nood en de onaan doenlijkheid der Kerk daartegen over, die volstond met berusting te prediken en verder wat liefdadigheid te bedrijven b. de trek naar de stad, waar men los kwam te staan van de tradi'ie en waar men de controle van de j dorpsgemeenschap m,oest ontberen c. c'e grote afstand tussen leer I en leven van kerkelijke personen d. de invloed van de moderne we- tenschap naturalisme, rationalis- j me, etc. e. door de ontwikkeling der i techniek ontstond grotere welvaart en voel Je men zich minder afhan kelijk f. gebreken in de kerkorgani satie g. gemengde huwelijken h. ...concurrentie"'" van het mo- derne verenigingsleven i. het optreden van de Overheid i als sociale verzorger j. de benoemingen van de voor gangers met de keuze van politieke; partij of vakbeweging, etc. De nieuw gebouwde vergaderlokalen der Geref. Kerk te Slootdorp. MAANSTANDEN 1949. I Zondag 6 Februari E. K. j Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 13 Februari 8.20 17.29 4 Februari 8.18 17,31 5 Februari 8.16 17.33 6 Februari 8.14 17.35 HOOG WATER TE DEN OEYT2R. 3 Februari 11.30 11.40 4 Februari 11.58 5 Februari 0.09 12.26 6 Februari 0.46 1.10 Vorige week is op feestelijke wijze officieel in gebruik genomen de geheel gerestaureerde en her bouwde Geref. Kerk in Slootdorp. Medewerkenden voor deze avond waren de Vrouwenver., Mannen- ver. Meisjesver.. Jongelingsver., Jonge-Meisj esver.Knapen ver. Muziekver. en Zangvereniging. Nadat gezamenlijk gezongen was Ps. 150 1 en 2 ging de leider van deze avond de Heer R. Spik- man voor in gebed. Hierna werd gelezen met het oog op deze avond Ps. 98. In zijn openingswoord schetste de voorz. deze avond als één van dank aan God die ons dit heeft gegeven. De voorzitter maakte het kor.t en wilde eerst Ds. Meijering na mens kerkeraad gelegenheid geven het woord te voeren. Ds. Meijering stelde de gebou wen ter beschikking van alle ver enigingen van Slootdorp en gaf een uiteenzetting van de moeilijk heden die overwonnen waren. In Ps. 150 en 98 wordt dg. dank uitgesproken die wij allen moeten tonen. In het bijzonder moésten wij deze avond denken aan de 7 jon gens die in Indonesië vertoeven, hen willen we deze avond niet ver geten aldus eindigde spreker. Hierna bracht de voorz. dank aan de kerkeraad namens alle verenigingen. Een gevarieerd programma wer.i hierna afgehandeld. In de pauze werden de nieuwe gebou wen bezichtigd, waarvan druk gebruik werd gemaakt. De dames zorgden voor een ver snapering terwijl intussen 7 ge schreven brieven aan de achter zijde van handtekeningen van de hele gemeente werden voorzien. Verder werden 3 foto's van de gebouwen gezonden aan de jon gens in Indonesië en de 5 gezin nen, welke zich in Amerika be vinden. Aan het slot van deze avond sprak Ds. Meijering nog een dank woord aan allen die tot het slagen van deze avond hebben meege werkt. Na gezongen te hebben van gezang 29 sloot Ds. Meijering de ze feestavond met gebed. W'fct Noordholland boven hel Y| betreft en dan in 't bijzonder het platteland het kerkprobleem is hier niet zozeer de onkerkelijkheid, maar meer het weinig- en onkerks zijn, i want er zijn nog wel kerkelijke ban- j den. De kerk vertegenwoordigt een sluk levensfatsoen dat men niet mag ontberen. Het probleem van „leer en leven-' wordt centraal gesteld. De Nocidhcllander kent zijn bijbel slecht en er wordt zelden door hem gebeden. Godsdienst is voor hem, braafheid en burgerdeugd in de be tekenis van verdraagzaamheid eerlijkheid en hulpvaardigheid. van „Wij geven ieder het zijne." Daarbij komt zijn afkeer van twist de richtingsverschillen en te genstellingen in de kerk begrijpt hij niet Kerkgang hangt voor hem dan cok niet samen met het ware gevoel en begrip voor goed en kwaad. Hij is gesteld op zijn geestelijke vrij heid. Na de oorlog is evenwel een opleving van het godsdienstig besef in Noordhollaud te constateren. Tenslotte citeerde ds vd Winden nog enkele fragmenten uit Ten haeff ,,Ce samenleving van Wierin gen." (1946) Wieringen vormde vóór de Zui derzeewerken een gesloten samenle ving, onderverdeeld in buurtgemeen schappen, die o.a. een belangrijk aan deel hacden in de opvoeding der kinderen. Hoewel de Wieringers vóór de Z.Z.W. reeds weinig kerks waren, is dat er later niet beier op geworden de binding aan Kerk en kerkelijke tradities verslapte meer en meer. Cok op ander ter rein ondervond men de gevolgen van de verbroken gemeenschap. Naar aanleiding van de uiteenzet ting van ds. vd Winden, ontspon zich nog een uitvoerige discussie, waaruit o.m. bleek dat een oplos sing van de besproken problemen niet direct bij de hand was. Er werd neg besloten cm voor de vc-igende bijeenkomst een ondere uil te nodigen, die op de hoogte kan werden geacht van de kerkelijke geschiedenis van Wieringen. Mededeling van de Rijkslandbouw- voorlichtingsdienst. Splitsing Consulentschap. Aan belanghebbenden wordt medegedeeld, dat met ingang van 1 Februari 1949 het Rijksland- bouwconsulentschap Noord - Hol land, Voordam 5, Alkmaar wordt opgeheven. Het Consulentschap wordt ge- j splitst in het Rijksiandbouwcon- sulentschap voor Noord-Holland- Ncord (Consulent Ir. L. R. Dijke- l ma), p.a. Rij.kslandbouwwinter- schoo'1 te SCHAGEN, Telefoon K 2240 425 en in het Rijksland- bouwconsulentschap voor Noord- Holland-Zuid (Consulent Ir. L Hartman), Landbouwhuis, Breed- j straat 12, PURMEREND, Telefoon 351. De grens der ambtsgebieder: loopt langs de gemeenten Bergen, Koedijk. Heerhugowaard, Hens broek, Avenhorn, Oudendijk en Beets, waarbij aangenomen wordt, dat vorengenoemde gemeenten gerekend worden te behoren tot het Rijkslandbouwconsulentschap voor Noord-Holland-Noord te SCHAGEN. Men wordt verzocht van het bovenstaande goede nota te ne men. Distributiedienst Schagen. E ONK AARTEN - UITREIKING te MIDDENMEER op 1. 2 en 4 Fe- bruaii a.s.; van 9 tot 15 uur te W.WERF, W -Meerschool, op 8 en 10 Februari a.s. van 9 lot 14.30; Zie stempel op huidige bonkaart voor de datum der uitreiking. Wij vestigen er <Je aandacht op dat behalve de stamkaart en de in wisselingsbon. links bovenaan van de thans geldige bonkaart, óók bon TABAK 07 of DIVERSEN 10 /an Je gemeng'de kaart meegebracht moet worden. ZWARE ARBEID Uitreiking te MIDDENMEER op 3, 8 en 9 Februari a.s., van 9 tot 15 uur. Zie de advertentie in een der vo rige nummers. Boelhuis Middenmeer. Ten overstaan van Notaris Groendijk te Wieringen had Zater dagmiddag de aangekondige ver koping plaats der algehele inboedel zulks ten verzoeke van de heer J. Stijfhoorn te Middenmeer we gens vêrtrek naar de Veren. Sta ten. Voor deze boeldag was zeer goede belangstelling terwijl de prijzen sterk varieerden. Geref. Kerknieuws. Bedankt voor beroep Cand. E. Koops te Delfzijl, beroepen pred. bij de Geref. Kerk Art. 31 K.Ó. te Wieringerwerf. Kleine oorzaken Hoe gemakkelijk 'n klein wond je tot grote gevolgen aanleiding kan geven, ondervond de monteur H. Hak te Middenmeer. Een klein puistje opengekrabd ontaarde zich in bloedvergiftiging. SIcotdorp. Plattelands - Jongeren Gemeenschap. De P.J.G. is voornemens een uitvoering te geven op Woensdag 9 Februari a.s.' in Hotel Smit te Middenmeer. Opgevoerd zal wor den „Zondvloed", spel uit Zeeuws Vlaanderen. Er komt een tegelplein op de Terp. Naar wij vernemen is aan de aannemer Joh. Pais, te Hippoly tushoef, opdracht verleend tot het leggen van een tegelbestra ting op de Terp, nabij de barak waarin de U.L.O. gehuisvest is. Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie. Met. ingang van 1 Februari is de Heer K. Nobel, te Nieuwe Nïe- dorp benoemd tot inseminator.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1