UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERÏNGERMEER EN OMSTREKEN j Aangezien in het betreffende artikel, in het nummer van 12 1 Jan. j.1. enige foutjes zijn geslo pen, zal ik trachten deze in het I onderstaande te herstellen. A. De kostenberekening voor het geval van zelfbinderen met eigen machine en dorsen met loondorser. Zaterdag 5 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 24 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlana Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dai l&.eit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. FIJNHEID VAN GEWETEN. Het geweten van de Christen is als een fijn instrument-, dat gemakkelijk reageert en ook zwakke prikkels nauwkeurig aan tekent. Door het geweten te ver waarlozen stompen we de fijnheid er af en ten slotte blijft niets meer over, zoals een zintuig dat weinig of niet geoefend wordt zijn vermogen om scherp waar te lemen kwijt raakt. Het vermogen waarmee ieder van ons Gods be doelingen, Gods heilige wil kan waarnemen, is het geweten. Nu is de wil van God niet voor allen dezelfde en zelfs voor de afzonderlijke mens niet hetzelfde in alle omstandigheden, daarom is het een tragisch feit dat wie de inspraken van zijn geweten bij de beslissende keerpunten van zijn leven verwaarloost, gevaar loopt de stem van God niet meer te vernemen. We kunnen het geweten niet zonder meer gelijk stellen met ons verstandelijk vermogen dat bij voorbeeld een wiskundige redene ring naar believen kan herhalen en jaren later nog even helder in zien. De fijnheid van ons geweten hangt af van de fijnheid van ons leven. Het geweten is dus geen zaak van intellect alleen. Hij die eenvoudig en ootmoedig is, die de zuivere zin bezit voor God en de goddelijke dingen, hij zal weten te verstaan, wat God wil. „Als iemand bereid is Gods wil te vol brengen. zal hij kunnen uitmaken, •I mijn leer van God komt of dat Ik slechts uit mijzelf spreek", Johannes 7 17. Pastoor J. LANGEDIJK. "Wieringermeer. ENKELE OPMERKINGEN OMTRENT DE RENTABILITEIT VAN DE MAAIDORSER. In het eerste artikel was hierbij verzuimd de kosten in rekening te brengen voor het laden en rij- 1 den van de tarwe naar de dors- machine. Hiervoor moet een be- drag worden gerekend van onge- veer f 36.per ha, aldus gespeci- I ficeerd. 4 paarden 3 u. is 12 p.uren a f 1.— f 12.— 3 wagens 3 uren is 9 w.- uren a f 0.50 f 4.50 5 man 3 uur is 15 m.uren a f 1.30 f 19.50 1. Met eigen zelfbinder en eigen dorsstel f 153- 2. Met eigen zelfbinder met loondorserf 200. 3. Met eigen zelfbinder en rijdende pers f 224. Wij merken ten slotte nogmaals op, dat de genoemde cijfers als globale gegevens moeten worden beschouwd. Door de correcties wordt niets veranderd aan de strekking van ons eerste artikel, waarvan de conclusie was, dat, hoewel het gebruik van maaidor sers in zeer aanzienlijke mate besparend werkt op het aantal benodigde arbeidskrachten, de kosten echter te hoog zijn. Ir. L. R. DIJKEMA. Oprichting Christelijke Besturenbond Wieringermeer - Wieringen- Kolhorn. MAANSTANDEN 1919. Zondag 6 Februari E. K. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 7 Februari 8.12 8 Februari 8.11 ond. 17.37 17.39 17.41 1.53 2.56 4.21 Totaal per ha f 36. We krijgen dan in totaal de volgende berekening per ha tarwe: Binderen f 30. Schelven f 17. Laden en rijden naar dors machine f 36. Loondorsen f115. f 198.- C. Hoe staat het met onze Huisbrandvoorziening. Toen in September 1948 de bonnen voor de tweede 6 eenheden vaste brandstoffen werden toege wezen, werd er de aandacht op gevestigd, dat voor dit stookseizoen geen bonaanwijzing meer zou plaatsvinden. De gezinnen zullen dus, evenals in de beide vorige winters, in het geheel over 12 eenheden op de bonnen beschik ken. Reeds vroeger is er al eens op gewezen, dat de totale hoeveel heid, die nodig is om deze 12 een heden te leveren, successievelijk in de loop van het tijdvak 1 Mei t.m. 30 April beschikbaar komt. Hieruit volgt dat de handel moei lijk de laatste 3 eenheden van het rantsoen reeds thans geheel of gedeeltelijk kan bezorgen, omdat hij deze zelf eerst in de nog res terende maanden van dit stooksei zoen zal kunnen bestellen. Het is helaas niet mogelijk het tempo van uitlevering van het resterende rantsoengedeeltete versnellen. Onze huisbrandpositie wordt nog steeds ongunstig be- invloed door de zich op een be- grpnsd niveau bewegende huis brandproductie van onze mijnen en door het deviezengebrek, waar door aankoop van huisbrand in het buitenland tot het uiterste moet worden beperkt. De hier en daar in omloop zijn de geruchten als zouden de gerin ge voorraden bij de handel een gevolg zijn van export van huis brand zijn niet juist, evenmin als de geruchten als zouden de'Lim burgse mijnen vóór 1 Januari j.1., de datum waarop de prijsverho ging is ingegaan, de anthraciet grotendeels hebben vastgehouden. De kostenberekening voor het maaidorsen en persen met rijdende pers. Hierin is een foutje gemaakt bij het bedrag voor het „halen men nen." Dat werd op f 30.geraamd. Dit moet zijn f 11.50. als volgt gespecificeerd. Men kan rekenen dat dit werk 2'/< uur vraagt. 2 man is 4J/2 m.uren a f 1.30 f 2 paarden ls 4x/2 p.uren a f 1.— f 1 wagen is 2'/< w.uren a f 0.50 f 5.85 4.50 1.13 Totaal per ha f 11.43 Onze berekening wordt dan voor 1 ha. taTwe Maaidorsen Balen persen j Zaad mennen j Balen mennen 1 Droogkosten I Stroverlies j Stro minder waard f 42.— 40.— 8.— 11.50 50.— 50.— 20.— f 221.50 Verder werd in ons vorig arti kel een trekkeruur op f 1.75 ge steld. Dit moet zijn f 2.60. Nemen we ook deze correcties nog in aanmerking, dan komen wij globaal tot de onderstaande vergelijking van de kosten van het maaien, dorsen en persen van 1 ha tarwe voor de drie genoemde methoden Ook ontkopte en gefileerde verse zeevis vrij in prijs. De opheffing van de maximum verkoopprijzen voor verse zeevis per 1 Februari 1949 betekent, dat van die datum af behalve voor alle soorten verse zeevis ook voor ontkopte en gefileerde verse zee vis voortaan vrije prijzen zullen gelden. Voor het gerookte en/of ge stoomde product, alsmede voor geïmporteerde diepgevroren zeevis en zoutevis blijven de bestaande maximumprijsregelingen van kracht, evenals voor verse- en gezouten haring en voor haring producten. Is Bedrijfspensioen voor de Landbouw noodzaak i Over b.g.n. onderwerp hield dhr. I Th. Haddcringh een inleiding in Hotel Kaan op 31 Januari j.1. I Nadat voorz. Roos de vergade ring had geopend voor een slecht bezette zaal, ving de Heer Hadde- ringh zijn betoog aan en zette op heldere wijze de zaken uiteen, en wees erop dat bedrijfspensioen niet alleen wenselijk, maar tevens noodzakelijk is. i De premie is na overleg met de regering geregeld op 2 cent per i uur, voor werkgever en werkne- mer. De bedoeling is te komen tot een gemiddelde uitkering gelijk de 1 Noodwet Drees, terwijl de inko- I menaftrek is verworpen. Dit is dan het z.g.n. bodempensioen. De oudere arbeiders genieten hetzelfde pensioen als de jongere, al is natuurlijk door hen minder premie betaald. Dit wordt opge vangen doordat de jongeren meer betalen, m.a.w. zij betalen mee voor de oudere. Na de pauze werden nog ver schillende vragen gesteld, welke alle door de Heer Hadderingh 1 werden behandeld. O.a. De Regeling, waardoor een 1 arbeider, welke op 1 Mei 1947, 65 jaar werd, in aanmerking- komt I voor een pensioen van f 6.per week. Ook hoopt men in de toe komst een overeenstemming in de verschillende bedrijfstakken te bereiken aangaande het Pensioen- fonds. i Nadat nog gelegenheid werd j gegeven zich op te geven voor het Pensioenfonds, en de mededeling werd gedaan, dat ook hier een Sociale Commissie in 't leven was I geroepen, waartoe men zich kan wenden bij eventuële verschillen tussen werknemer en werkgever, I (cpg. bij Jaarsma), sluit voorz. de j vergadering met een woord van dank aan de inleider, en uitte zij n 1 spijt, dat er deze avond zo weinig I landbouwers aanwezig waren. Cp uitnodiging van de Chr_ Be- s'.urenbond Medemblik. kwamen 9 Februari 8.0J Woensdagavond de afgevaardigden HOOG WATER van diverse Chr. Vakorganisaties .pg DEN OEVER, uit de Wieringermeer, Wieringen en rj Februari 1 30 Kolhorn in het locaal der Geref. g Februari 2.26 Ke:k te W_Werf bijeen, teneinde Februari 3A5 te komen tot de oprichting van een Chr. Besturenbond voor genoemde plaatsen. CACAOPOEDER ZONDER BON Vertegenwoordigd waren ofe afde-Cacao- en chocoladepro- hngen van de Chr. Land- en Bouw-( ducten vrij in prijs, j ak-arbeiciersbonden uit alle drie an officiële zijde wordt thans plaatsen, alsmede de Chr. Ambte- bevestigd, dat - overeenkomstig het I narenbond, afcJ. Wieringermeer. (streven tot beperking der distribu- De Heer Boersma uit Medemblik.l tie-bemoei-ingen - de rantsoenering bij wie de leiding van deze avond van cacaopoeder met ingang van berustte, sprak zijn blijdschap uit j Febf. een einde heeft genomen, over de grote opkomst, en zette het Tegelijkertijd worden de maximum doel van een besturenbond breed- prijzen voor cacao- en chocolade- voerig uiteen. producten ingetrokken. Aangezien in Wieringen in Octo-i js niet de bedoeling der Re- ber 1948 reeds een voorlopige Be- gerjng de met vreemde valuta te sturenbond werd opgericht, werd bekostigen import van cacaobonen overwegen of men voer de drie 0p te voeren. Wel zal als gevolg van plaatsen apart een Besturenbond een gewijzigde methode bij de ver- op zou richten cf één voor alle.weiking der cacaobonen, meer ca- plaatsen. caopoeder worden geproduceerd dan Besloten werd tenslotte hel laat- tijcJans de rantsoenering, ste te doen Ket centrale punt zou dan WAVerf zijn, waar ook het da- DE MET WINTERGRANEN gelijks bestuur zou zetelen. EETEELDE OPPERVLAKTE. Het voorlopig dagelijks bestuur Blijkens het Statistisch Bulletin werd samengesteld als volgt; no 7 jaargang 1949. van liet Cen- Voorz. H. Leppink; secretaris traal Bui eau voor de Statistiek, wa- A. de Kroon; Penningm. P. de Wit,, ren in December j.1. 86.238 ha. met allen wonende te W.Werf. wintergranen ingezu>aid, 174.908 ha. Dit bestuur werd nog aangevuld! met wjnterrogge en 9.176 ha. met met een lid van iedere afdeling. wiintergerstj. Aan het slot van de vergadering! In Mei van het vorig jaar be sprak dhr. Bcersma zijn dank uitdroegen de met deze gew^sen be- voor de medewerking, welke hij teelde oppervlakte respectievelijk had ondervonden en hoopte, dat nu de oprichting een feit is gewor I den, de diverse afdelingen hiervan de vruchten mogen plukken. Chr. Gemengd Zangkoor „Middenmeer" geeft haar eerste concert. Het initiatief van het Chr. Gem. Zangkoor „Middenmeer" om een uitvoering te geven verdient alle hulde. Het getuigt van durf en ondernemingsgeest en hoewel er te elfder ure nog moeilijkheden waren te overwinnen, mag worden geconstateerd dat het koor Woens dagavond in de Ned Herv. Kerk jme^ te 2'in- te Middenmeer, onder leiding van dé bekwame dirigent, de Heer i Jac. Broer van Andijk een pro- j Heer Jac. Broer heeft in be- gramma uitvoerde dat verdiende 1 trekkelijk korte tijd kans gezien lof oogstte. een zangclub te formeren, die de 80.592 ha, 181.591 en 9.397 ha. ONDERSCHEIDINGSTEKENS INLANDSE TABAK en SIGAREN De bepaling volgens welke uit inlandse tabak vervaardigde sigaren moesten zijn voorziem van een ban derolle met opdruk van twee rode balken is komen te vervallen in ver band met de unificatie van de ta baksaccijns in de Benelux-landen. In het vervolg moet, indien deze sigaren1 stuksgewijs van een bande- rolle zijn voorzien, op de binnen kant der banderolle duidelijk ver meld zijn „vervaardigd uit inlandse tabak". Bij sigaren waarvan de banderolle op de verpakking is aangebracht^ alsmede bij kerftabak dient oteze aanduiding op de verpakking ver- Geref. Pred. 1 MARKTBERICHT SCHAGEN Cp tJe gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 26 Paarden f 3C0 tot f 8CO; 2 Stie ren Centrale; 12 Mag. Geldekoeien f 400 tot f 550 35 id. Vette Centrale 12 Kalfkoeien f 600 - f 9C0; 2 Vaar zen f 400 - f 450: 6 Pinken f 2CO- 225; 145 Nuchtere Kalveren Cen trale; 10 Mag. Schapen f 70 - f 85; 12 id Vette Centrale; 24 Overhou- ders f 45 - f 55: 2 Bokken en Gei ten f 2.50 tot f 60; 61 Biggen f 1.50 tot f 10; 11 Kippen f 3 - f 6. Ds. v. d. Wielen, ter plaatse, opende met samenzang (Ps. 150 13) las Ps. 148 en memoreerde in het kort, na verwelkoming van het grote publiek, (het kerkgebouw was bijna gevuld) Directeur en leden, de velerlei moeilijkheden die regelmatig opkwamen, zelfs tot op de uitvoering-avond. Spr. breekt een lans voor het bestuur ener goede zangvereniging en pleitte voor wat meer belangstel ling tot actieve deelname, (de he ren zijn even te zwak vertegen woordigd). Het sterk gevariëerde program ma werd vervolgens vlot afge werkt en onder ademloze stilte werd genoten van werkelijk goed geschoolde stemmen. He; trof ons dat ook de uit spraak zeer duidelijk was en het klankvolume was zelfs zeer goed Niet minder mooi waren de solo nummers, sopraansolo's, vrouwen koor en hobo en orgel. lust bezit tot enthousiaste trai- ninS waardoor zeer zeker nog iets avonc, te bereiken valt. De 10 nummers tellende koor zang werd vlot uitgevoerd, afge wisseld door een 4-tal solonum mers van Mcj..Bettie Broer met orgelbegeleiding van Mw. van Andel. De Heer Sijbesma, beroeps- declamator bracht enige verdien-, stelijke nummers in ..ernst en luim". Het was reeds tegen elven toen Ds. C. G. Wiegers, Ned. Herv. pred. te Middenmeer deze mooie avond besloot met een opwekkend slot woord,, waarna met de avondzang en dankgebed het geheel besloten werd. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H Klomp, Klieftstraat 12, Hipnolytushoef. Telef. No. 103. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1