UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 1948 WAS GOED VISSERIJ-JAAR. Woensdag 9 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 25. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan P toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Met een opbrengst van De Watldenzeevisserij, f 1.826.424.93 blijft de besomming: bleef aardig op peil. Ruim aan- van de aanvoer aan de Visafslag voer van bot (0.40—0.60) en zeer te Den Oever over 1948 aanmerk?- goede scharvangsten (0.25 per kg). lijk beneden die van 1947 toen rond drie millioen gulden werd besomd Ook de ansjovis meldde zien weer eens. Een tiental kamervis sers wist daarmede goede besom- Toch kon 1948 nog als een top- mingen te maken. De aanvoer jaar worden beschouwd want voor bedroeg 246.848 Kg. De prijs was 1947 werd een zo hoog bedrag nog nimmer bereikt. 1946 leverde rond 1% millioen op waarmede reeds •en record werd behaald. Twee factoren zijn er aan te wijzen die de opbrengst ten op- aichte van 1947 deed dalen. Ie. Lagere aanvoer uit de Noord zee »e- Lagere prijs voor de paling/aal. ad 1. In 1946 en ook nog in 1947 fconden in de Noordzee vlak onder de kust. belangrijke besommingen worden gemaakt. Ook de kleinere schepen kon- eerst f 1.later 20 a 30 cent. De Garnaalvangst bleef bevre digend Constant wordt de max. prijs ad f 0.50 per kg (die gehand haafd blijft) besomd. Voor bliek (met een weinig sar dien) dat in grote hoeveelheden werd aangevoerd, werd iets meer dan de pufprijs betaald (58 cent per kg). Thans is deze prijs reeds hoger De aanvoer uit het IJsselmeer liep bij 1947 terug. En 1949 Voor het komende jaar vormt de algehele opheffing van de den hiervan profiteren en ooglui- prijsstop op vis een onberekenbare kend werd de visserij met deze factor. In IJmuiden gaf zij reeds •ïgenlijk niet zeewaardige vaartui- aanleiding tot het tijdelijk snel gen toegelaten. j opklimmen der prijzen doch er Thans is het toezicht verscherpt; zyn zeer veei onvoorziene factoren en bovendien zou deze visserij.die ten deze corrigerend kunnen dicht onder de kust, niet meerwerken. Afwachten is de bood- Jonend zijn. schap Voor de Noordzeevisserij moet1 De visserij heeft gouden tijden Mien thans verder het water op, de beleefd doch de toekomst wordt Wieringer vloot telt slechts enke- steeds onzekerder en naar onze le grote vaartuigen. j mening zijn de tijden niet ver Andermaal mogen wij er de na- meer dat in het visserijbedrijf druk op leggen dat ombouw der evenals voorheen niet. dan met ▼loot voor de Noordzecvisserij de grootste moeite een boterham steeds dringender eis wordt. Op is te verdienen, de Wadden vindt men n.1. slechts Wij laten hieronder een over- in enkele takken van bedrijf een zicht van de aanvoeren in de laat- lonend bestaan en meer en meerste jaren volgen, wordt de totaal-uitkomst der vis- serij afhankelijk van de paling visserij in het IJsselmeer, Nu de plannen tot verdere inpoldering ▼an de Zuiderzee steeds vastere vormen aannemen uit de kort Jr }ouw geleden gehouden besprekingen in 1 de Tweede Kamer blijkt dat de 5' u I qahdiimc openbare mening daarvoor thans weer rijp is komt iedere specu latie op een blijvende gunstige ontwikkeling van de palingvisserij op losse schroeven te staan. ad 2. Reeds dit jaar was de fui Noordzeevis. Aanv. in kg 1948 Schol 583.990 Tong i Schelvis i Rog Hiek I Haai I Pieterman Haring kenvisserij niet daverend. Er werd ^?nJeï1 i 1JU oridc 53.168 9.940 12.944 47.530 263 1.381 100 80 232 187 10.479 ruim 200 000 pond aal minder aan de afslag gebracht dan in 1947 en slechts de goede uitkómsten van de kuilvisserij maakten nog een behoorlijke aanvoer mogelijk. Bovendien lag de gemiddelde prijs van de paling ver beneden die van 1947, het jaar waarin de Waddenzeevis Bot Schar Sardien Ansjovis Spiering Garnaal Toters Hosmakr. maximumprijs voor dit artikel zalm werd opgeheven, toen. ook door de ruimere vangst, fantastische j besommingen werden gemaakt. Slecht was de'prijs dit Kommera. Kreeft Wulken jaar kr IJsselmeer. 258.622 124.699 246.848 6.175 194.470 11.366 119 6 st. 43.687 43.122 1947 592.273 96.313 14.658 22.603 39.648 2.606 3.189 165 98 374 164 19.219 331.247 33.226 261 866 1.384 203.240 229 6.257 117 6 Hst. 42.879 1946 874.656 120.573 61.151 20.720 190.489 68 3448 170 98 492 39 14.421 195.165 104.903 70.236 19.581 24.020 234.594 1.562 42.157 1645 3 13 st. 139.235 19.247 11.002 303.197 nog niet te noemen maar de kuil aal naderde soms bedenkelijk de i Uitvis gulden en bleef er een enkele maal gn0ekb zelf onder. Dat kwam in 1947 niet pal /aaj vo°f. |Puf- De zwaardere paling bracht nog i Sard.blik flinke bedragen op, zelfs tot f 3.50 Tot. opbrengst per pond. 1943 f 1.826.424.93 1947 f 2.906.836.58 -| 1946-f 1.536.651.38 14.238 24.878 301197 210.121 198.642 31.096 51.706 414.506 317.373 WAT ONS BEZIGHIELD. Ook het beruchte „Scheermes" de, volgens dagbladen 41-j. duitser Jurgen Hinriehsen, in het laatste bezettingsjaar „de schrik van Wieringen" heeft zijn veroorde ling te pakken. Op 4 Nov. was tegen hem de doodstraf geëist doch het Bijz. Gerechtshof veroordeelde hem nu tot levenslang. Uit opmerkingen die wij naar aanleiding van deze veroordeling hier en daar opvingen kregen wij wel de indruk dat de hoogste j boom op het punt van ons helaas I vrij boomloze eiland voor dit su jet een betere plaats wordt geacht. I Of dus het rechtsgevoel van hen die met deze moordenaar- mensen jager te maken hebben gehad, of vreesden met hem te' maken te zullen krijgen, is bevre digd, menen wij te mogen betwij felen. Maar het recht heeft zijn be loop gehad en als we het zo eens zeggen mogen, voor wat Wieringen betreft zijn de landverraders, col laborateurs en moffenlaarslikkers er dan toch maar aardig goed afgekomen. Voor zover ons bekend zucht nog slechts een tweetal van hen in de kerker en de overigen zijn na enige tijd uit de circulatie te zijn genomen weer in de maat- i schappij teruggenomen. Het Scheermes kan en zal in tussen met belangstelling de be- i richten volgen over de heroprich- ting van een duits leger waarme de de Engelsen en Amerikanen zich tot grote schrik van Frank rijk en laten we eerlijk zijn. ook niet met onze volle instemming thans serieus bezighouden. Mis schien heeft men ook hem nog wel weer eens nodig In een Duits 'leger dan, dat sa men met de landen van de Wer- terse Unie het aangolvende Com munisme zal moeten weren, „voorlopig" als „contra-dreige ment." Zeker, met het voorbeeld van de Hitler-dictatuur voor ogen, weet men, beter dan in 1937 1940, welke houding ten opzichte van nieuwe gevaren die onze vrij- j heid bedreigen moet worden aan- J genomen. i Wat wij echter niet begrijpen is, j dat er, na alle ellende van een weergaloze terreur, nog mensen in ons land worden gevonden die de rol van de vroegere trawanten van typen als het Scheermes, nu ten aanzien van de rode dictatuur i gaarne zouden willen overnemen. Zelfs het gewetenloze Scheer mes toonde, als getuige gehoord bij de berechting van een zijner „inlichtingenbronnen" nog min achting voor hem bewezen knech tendiensten door hen die zich Nederlander durfden noemen. AAN DE WIERINGERMEERBEV0LK1NG. Nu de ingezetenen kennis genomen hebben, door middel van pers en folder, van de op 11, 12 en 13 Febr. a.s.. te houden fancy-fair ten bate van de Wieringer- meerfanfare, wil het door het bestuur van de Wieringermeerfanfare aangezochte erecomité langs deze weg nog eens nadrukkelijk wijzen op de nood zaak van het voortbestaan van deze muziekvereni ging. Een gezonde, bloeiende muziekvereniging is van groot belang voor ons polderleven. Laat ons goed bewust zijn dat deze vereniging Uw steun niet kan ontberen, bezoekt daarom op één van bovengenoemde dagen deze fancy-fair. Het erecomité G. G. LOGGERS, voorzitter. H. A. GIESEN. Dr. A. P. HOOGKAMER. Pastoor J. LANGEDIJK. Ir. A. OVINGE. Dr. A. J. TAMSMA. Ds. J. VINK. Wieringermeer, 7 Februari 1949. Waardebonnen Etalageverlichting vrij. De minister van Economische Zaken deelt mede, dat, nu de da gen langer worden, per 1 Februari j.1. de beperkende bepalingen voor het electrïciteitsverbruik zijn op geheven. Dat betekent, dat ela- lageverlichting, buitenverlichting en verwarming en verlichting in electrische treinen geheel is vrij gegeven. In verband met de kolenpositie is echter zuinigheid geboden en daarom blijft het verbod van re- elame verlichting voorlopig ge handhaafd. Nog een kans om „halve" munten in te leveren. i Het ministerie van Financiën deelt mede, dat wegens de vele 1 verzoeken tot na-inlevering van halve guldens, halve stuivers en halve centen over enige maanden alsnog een laatste gelegenheid tot i omwisseling van deze munten zal worden gegeven. Te zijner tijd zal nader worden bekend gemaakt. wanneer deze gelegenheid tot om wisseling nogmaals zal worden i geboden. Consumentencrediet De Directeur van. het Centraal I Bureau voor het Consumentencre- I diet, deelt mede, dat alle geldig ver Haarde waardebonnen van het Con- I urnen lener ediet - dus zowel de ou de genummerde als de nieuwe ong?- nummerde waardebonnen - NA 28 FEBRUARI 1949 hun geldigheid ver- j liezen. De winkeliers worden verzocht hieraan onder hun clientèle de grootst mogelijke bekendheid1 te willen geven. i LEVERANCIERS van duurzame j gebruiksgoederen kunnen de op jl Maart 1949 nog in hun bezit zijnde waardebonnen lot en met 19 MAART 1949 op de gebruikelijke wijze bij 'de banken ter verzilvering aanbieden WIERIN GERMEERNIEU WS. 5 GROTE SPANTEN waarin da vorige week een vlag wap perde, kondigen in W.Werf aan dat de vergaderzaal van Café-Restaurant ,,De Maaier" verrijzen gaat. Aannemer Schotte zet schot ach ter het werk, en de Wieringerwer- vers zien gaarne dat d'e vergader gelegenheid in hun dorp verruimd j wordt. Zou de nieuwe zaal ook gelegen heid kunnen bieden voor de beoefe ning d'er gymnastiek? .Lenigheid en 1 Kracht" zou er bij gebaat zijn. En het wachten op de herbouw van het j gymnastiekgebouw duurt lang. Te lang TENNISCLUB In Café-Restaurant ,,De Maaier", heeft een vergadering plaats gehad waarin besloten werd tot oprichting van een tennisclub voor <3e W.Meer. Het bestuur werd als volgt samen gesteld P. de Jongh, Voorz.; Mw.qjv. Mar-| wijk, secretaresse F. Beudeker, penningm. en Dr. Tamsma en J. v. Galen, leden. Er bestaan plannen, voor de op-' richting van een jeugdclub met trai-; ner, terwijl mede demonstraties doorj clubs uit de omgeving op het pro-! gramma staan. PARTIJ VAN VRIJHEID EN DEMOCRATIE. Wegens ziekte van enige bestuurs, leden is de ledenvergadering, die Vrijdag j.1. gehouden zou worden, en-j kele weken uitgesteld. ARSENICUM EN OUDE KANT. Twee goedige, oude vrouwtjes, een neef, die met- molentjes loopt, i een misdadiger, een politieagent, I een toneelrecensent en een aller- charmantste jongedame, ziehier de personen, waarmede Josef Kes- selring een griezelstuk heeft op- 1 gebouwd. Daar omheen groepeer de hij enkele bijfiguren zoals een dominee, een duitse doctor en een j oud heertje en „Arsenicum en oude kant" was geboren. Een stuk, de inhoud buiten be schouwing latend, prachtig voor-I een goede karaktertekening der figuren, doch zeer moeilijk voor een amateurgezelschap. Zo was het ook Zaterdagavond, toen de Toneel ver. Lutjewinkel in Hotel Smit dit. stuk ten tonele bracht. En toch moet ik waarde- i rende woorden zeggen over de MAANSTANDEN 1949. Zondag 13 Februari V.M. Zondag 20 Februari L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 10 Februari 8.07 17.43 11 Februari 8.05 17.45 12 Februari 8.03 17.47 13 Februrai 8.01 17.48 HpOG WATER TE DEN OEVER. 10 Februari 512 5.47 11 Februari 6.26 6.56 12 Februari 7.31 7.51 13 Februari 8.25 8.42 Gemeente Wieringen. DOOPSGEZ. GEMEENTE. Donderdag 10 Februari 2 uur Zusterkring Den Oever ten huize van zr. Kalf. 4.30 uur Lees- en Vertelclub. 8 uur Kring van Jonge Zus ters, Hippolytushoef. Voor alle bijeenkomsten geldt 1 1 2. opvoering. Het was wel is waar amateurtoneel met alle fouten, die schijnbaar gemaakt moeten worden, er waren uitblinkende spelers en mindere goden, maar het- geheel kwam toch boven het „middelmatig" uit. Lutjewinkel kwam vooral met het decor beslagen ten ijs, terwijl rolkennis, kleding en grime, op een enkele uitzondering na, voor treffelijk genoemd mag worden. Blijkbaar was het stik op kleinere toneelruimte ingestudeerd, som mige scenes gingen mank aan een te gedrongen opstelling, terwijl het derde bedrijf, vooral in het begin, enigszins trekkende ver liep. Jammer was het, dat het pu bliek niet over een programma beschikte en wij zullen dan ook nalaten persoonlijke critiek te leveren. Wel willen we het goe de spel noemen van Jonathan, de jongste der beide tante's, de mal le neef (regisseur Leguit) en de politieagent met het spraakge brek. Totaliserend, een goede uit voering van een zeer eigenaardig stuk. Ondanks ziekte van enkele leden' en een te laag gestemde piano, bracht de Orkest Ver. Kolhorn on der leiding van de Heer J. Stip- riaan voor de pauze enkele aar dige symphonische orkestnum mers met als best geslaagde com positie „Fantasie", van de dirigent zelf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1