ÖITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN V MACHINAAL RIETSCHEREN. „RASSENKEUZE." En wat verder met de akkerbouw samenhangt. Woensdag 23 Februari 1949 Vierde Jaargang No. 29 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Boawt a& zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdag». Abonnementsprijs i 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces t 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. In een druk bezochte Avondwake bad de W.-meer- jettgd voor de vervolgden in Hongarije. Wieringer vinding in de practijk. Een vorige keer hebben wij U en plassen en de grond is bevro- verteld, over machinaal melken, ren, kan de machine gemakkelijk MAANSTANDEN 194». Zondag 27 Februari N. M. Dinsdag 8 Maart E. K. Maandag 14 Maart V. M. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ------- - - - - Over bovengenoemd onderwerp 24 Fehruari 7 39 Woensdagavond j.1. werd in dej ditmaal nemen we het machinaal ook die plaatsen bereiken welke vrijdagavond de Heer J. 05 Februari 7 37 kerk te Wieringerwerf de avond- „rietscheren" eens bij de kop. Riet thans niet zo eenvoudig to eg anke- schipper, bedrijfsleider van de o« pphruari 7 35 wake gehouden, die, op verzoek wordt nu voor vele objecten ge- lijk zijn. Proef boerderij „Prof. Dr. v. Bern- 27 Februari 7 33 ▼an het vrouwelijke Jeugdwerk in bruikt o.a. voor dakbedekking bij meienhoeve" te Wieringermeer, HOOG WATER het bisdom Haarlem, dezer dagen huizen en boerderij-bouw. Enkele gedeelten zullen altijd een 0p uitnodiging van tf Dr\ OEVER in vele parochies heeft plaats Se_ was^het gebruikelijk ^og^^wel^met^de hand geschoren de Holl. Mij van Landbouw, Afd. 24 Februari 6.02 had. Massaal, zoals zij dat kan, heeft Jong - Wieringermeer aan de op- het riet met de hand te scheren, moeten worden. Aangezien ook hier grote uitge strektheden moeten worden be- A1 met al, vonden wij het de moeite waard, om de lezers hier- Wieringen, in Hotel Kaan te Hip- 25 Februari polytushoef. 26 Februari Nadat voorz. Mulder deze avond 27 Februari had geopend, in het bijzonder een 7.07 7.57 8.37 ond. 18.09 18.11 18.12 18.14 6.33 7.30 8.10 8.48 roep tot deelname voldaan. Meer werkt, en de hiervoor benodigde «v,,, 1^ dan 200 welpen, verkenners, gid- arbeidskrachten veelal niet- be- over eens in te lichten en bekend weikoni toeroepend aan de spre- Tn 19*2 is de boerderii tot stand «en, N.K.J.B.-ers en vrouwelijke schikbaar waren zochten twee te maken met het feit dat een ker en diens assistent> de Heer tomen^waarmede aanecntag eongreganisten vulden het kerk- Wiennger rietdekkers, n.1. de he- Amerikaanse machine dienstbaar Gootjes, kwam de Heer Schipper lëko-sterde wen™ voldaan! «ebouw ren C. Luiken en Molenaar te is gemaakt aan het in Nederland h„. wnord vuluaan. Nadat het Veni Creator was ge- H.-hoef naar middelen om machi- bij uitstek bekend rietscheerbe- sprekerbegon met Iets te ver- Stero^óorSi roals"^" zongen en het Allerheiligste uit-1 naai te kunnen neischeren. drijf. tellen over het ontstaan der Proef- zavel als klei Er vindt weten- gesteld, hield Aalmoezenier Le Zij zijn hierin volkomen ge- Hulde aan het initiatief van do boerderij. Hij ging hierin terug tot schenpelijk onderzoek plaats van Jeune een meditatie, die vaak slaagö, en naar aanleiding hier- firma Luiken en v. d. Grift en de 1880, toen Pref. v. Bemmel zich al bemesting en rassenkeuze van de meer weg had van een vurig be- van, cn ook> omdat zij m Noord- heer Molenaar voor het breken bezighield met het onderzoek der te verbouwen producten, toog om sterk te staan in 't geloof Hofland ^waarschijnlijk de enigen met de oude methode, waar dit Wieringermeergronden. Naar deze Hierna ging spr. over naar zijn Proefboerderij ge- onderwerp van deze avond en gaf en radicale geloofsbeleving. De j ziJn, hebben wij de heer Luiken mogelijk en noodzakelijk blijkt te man is deze predikant voerde ons mee naar de l bereid gevonden ons het een en zijn. noemd. Hof van Olijven, waar Jezus in ander mede te delen, aijn doodsangst ook de kerkver- machine werd geleverd door volging van onze tijd voor zich de firma P. C. Luijt en is geïmpor- zag. Jezus vond in zijn geweldige i teerd uit Amerika, n.1. van de strijd met de duivel daar in Geth- fabriek „Gravely Motor Plow and semané geen troost bij Zijn Apos- Cultivator Co. Dunbar, West Vir- teleh, doch de Vader moest Hemgmia, een Standaard machine, de een engel uit de hemel zenden om z-g- „Gravely Tractor". Hem te sterken. Zo willen wij worden in Amerika tegen- vanavond de troostengelen zijn, woordig vaak machineriën ge „NICODEMUS EN ZIJN SCHADUW DE SLOTAVOND VAN EEN WELGESLAAGD CONCOURS. --a-, - Het toneelconcours van de Ver-1 Hierna trad Hein Pot als de uaat uporentrst die Christus, Die nu lijdt in Kar- maakt, die verschillende functies emging „Wieringermeer Klein- dubbelganger van Nicodemus op. Op zeer overzichteliike wiiz* en Hpnanl T\/Tir»H-7or»Hr ad rto Hnnaoor. kunnen Verrichten, dit OH1 d© Tnnppl» wrA -u„<- - J!vg. e" een overzicht van de resultaten i over 1948, van de verschillende granen, als zomertarwe, haver en j gerst. Vervolgens erwten, vla3, spinazie, aardappelen, voederbie- ten en bruine bonen. I Gerekend naar een bepaald scbrt een z.g.n. Standaard ras worden andere soorten vergeleken de naar de opbrengst. denaal Mindzenty en de Hongaar- bunnen verrichten dit om de Toneel" werd Donderdagavond Uiterlijk het evenbeeld van Nico- meTvoöybeeiden weVdTén"enkn- se gelovigen, met ons gebed bij- machine zo rendabel mogelijk te besloten met de opvoering van de demus dolle verwikkelingen doen dor duidelijk, waaruit bleek, dat *taan- maken. klucht in 3 bedrijven „Nicode- zich voor, zodat Nicodemus aan rassenkeuze voor de akkerhonwpr Hierna gaf de aalmoezenier: Zo kunnen ook aan deze machi- mus en zijn schaduw", van J. W. zijn schaduw vraagt: „Kunt U wel zeer noodzakelijk is enige markante feiten uit het le- ne verschillende hulpwerKtuigen v. d. Heijden en Henk Bakker, bewijzen dat U mij is Behalve de rassenkeuze ven van de Hongaarse Kerkvorst worden bevestigd die ieder een Thans was „W.K.T." zelf in dc allo snreekt ook de bemestin^ no^ pen •n schetste hij zijn zeer sobere aparte functie hebben, b.v. heo gelegenheid te tonen wat zij kan, komt echter „op zijn poot- ^nrier •as-, won,. jes terecht, en wanneer het doek ••UUIUJp mee zo ais spreKer onder levenswijze, zijn grote liefde voor de kerk en het Hongaarse volk. Omdat de Kardinaal niet alles „aan den Keizer" wilde geven, doch aan God wat God toekomt, moest hij door het totalitaire com munisme wel uit de weg geruimd worden. Spr. had Maandagavond 14 Februari de binnenkomst van onze kardinaal in het A'damse Concertgebouw meegemaakt, waar oen vrij katholiek volk zijn gees telijke leiders minuten lang kon toejuichen. Wat zijn wij bevoor recht, vergeleken bij het Hongaar se volk en waaraan hebben wij dat te danken Alleen aan Gods goedheid Zorgen wij die goed heid waardig te zijn. Dit kan al leen als de gidsen, welpen en ver kenners hun ideaal goed beleven in het leven van iedere dag, als aij immer „bereid zijn" om in alli gebruiken als gazonmaaier, gras-. <jaar «p uitvoering fhuitpn mpdp ies terecht', en wanneer het doek L—sneeuwploeg,dfnging) door haar vmd™rd. V°°r de laatste maal ZaM' 6taaa maaier, cultivator, kunstmeststrooier, boombesproei- De beurszaal er enz. maar ze werd niet ont-grootste gedeelte gevuld, toen de voor het er diverse gelukkige paren op het worpen als.... rietscheermachine. De heren C. Luiken en van de Grift echter hebben in samenwer king met enige Wieringer smeden, de grasmachine voorzien van een apparaat, waardoor deze ook dienst kan doen als rietscheerder. Een hulpwerktuig dus volgens eigen ontwerp. De tractor zelf heeft een 5 PK motor, slaat gemakkelijk aan, en is voorzien van zware luchtban den, die eventueel van kettingen kunnen worden voorzien. Ja zelfs afgenomen kunnen worden en vervangen kumien worden door rupswielen. De machine is gemakkelijk te handteren, en in verhouding tot omstandigheden het goede te haar grootte zeer sterk, wat in de doen als de jonge mannen sterk vaak drassige landen van Neder- staan in de strijd tegen het lage-land> en vooral op de rietlanden re in zichzelf en pal staan voor van grote waarde is. «e belangen van het Godsrijk,Wij werden uitgenodigd de ma- voorzitter van WKT de Heer A Wij Seloven dat de aanwezigen Kluft, de aanwezigen hartelijk ?lch ^lelijk geamuseerd hebben. welkom heette, inzonderheid de Hein Pot was een pracht-type, leden van de verenigingen die hun te™Ül Nicodemus ook prima zijn prestaties voor het concours gele- - _sPeelde- De andere spelers verd hadden, en waarvan velen, in verband met de prijs-uitrei- king, naar Middenmeer waren gekomen. Burgemeester Loggers had me degedeeld dat hij tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn. Spoedig betraden hierna de „W.K.T.-ers" het toneel De Pan toffelheld - makelaar Nicodemus v. d. Wall (Jb. Kossen), Josefine, zijn bazige vrouw (Mevr. D. Bou- ma - Knoppers), Hetty, de char mante dochter (Rie Bouma), Toos, de dienstbode, (Mevr. Kok), Jan Werburg, de zwager van de make hebben, de een in meerdere, de ander in mindere mate, er toe bijgedragen, dat de Wieringermeer op toneelgebied ook buiten de polder een goede naam zal krij gen. Hierna vond de prijsuitreiking plaats. (De volledig uitslag publi ceerden wij reeds in ons vorig nummer). Dit geschiedde door het jurylid de Heer J. B. Schuil. De voorzitter van de R.K. Toneel vereniging St. Bonicacius, de Heer Bischot, regisseur van ..Horatio". voorzitter De Wit van „D.I.U." en de regisseur, de Heer E. Nieuw- laar (P. Jannenga) en Dcra, zijn kerk, van „Jan v. Beers" voerden zenuwachtige vrouw (Mevr. Jan- hierna het woord en bedankten nenga-Rus), Frank van Tiel, de „w, K. T." voor de prettige samen vooral bij hun contact met an- chine in de practijk in werking te kantoorbediende, (J. Bouma) Ka- werking en medewerking bij het ge i komen zien, van welk aanbod wij reitje (R. Schaafstra). de ioneste ■wan Viiin t/inppl dersdenkenden, als de jonge vrouwen zich zelf modelleren naar geïnteresseerd een gretig gebruik de moeder van Kardinaal Mind- hebben gemaakt. Inderdaad, toen xenty, die steeds aan haar grote wij de machine op de rietlanden zoon bleef denken, voor hem bleef in de Polder Waard Nieuwland in ■orgen en bidden. Met een pero- werking zagen, waren wij verbaasd ratie waarin hij de ofioverwinne- 1 over de sterkte en het gemak in lijke kracht van de kerk schilder- het nemen van hindernissen, die de en de zwakheid van ieder on- de bodem op die plaatsen nu een- Christelijk systeem aantoonde, maal heeft zoals greppels, kuilen, eindigde de Kapelaan zijn medi- drassigheid etc. reltje (R. Schaafstra), de jongsteopvoeren van hun toneelstuk, bediende, de welbespraakte Wed. De voorzitter de Heer A. Kluft Kachel (Mevr. van Tongeren), en bedankte hierna de Directie van niet te vergeten Hein Pot (A. Hotel Smit, de jury. met het re- Kluft), Nicodemus' schaduw", en servelid de Heer P. Wiersma en de de hypnotiseur Boudin (J. Swier) j schenkers van de vele prijzen, met zijn impressario Müller (G. i Een gezellig bal met muziek van v. d. Male). cje cabollero's besloot dit concours. Nadat men eerst een indruk krijgt van het sullige leven van tatie. Laten wij Christus trouw. Vermeldenswaardig is nog het Nicodemus, die niet opgewassen! zo behoort dit concours weer beloven, trouw als het moet tot feit, dat, wanneer een steen of is tegen zijn vrouw, treedt de hyp- het. verleden. Wij menen tc in de marteldood I ander voorwerp tussen het maai- notiseur op, die op uitnemende m0gen constateren dat W.K.T. er mg" met genoegen op terug Hierna werd gezamenlijk en i mes komt, dit automatisch door v.'ijze zijn rol vertolkte en „vaart massaal gebeden voor de Kardi- de „slip-koppeling" buiten werk ng in hst spel weet ts biengen. Fel naai, voor de Paus, voor de ver- wordt gesteld, terwijl de motor schitterden de ogen van Boudin volgden én voor de vervolgers, j rustig blijft doorlopen. en spoedig weet hij het gezelschap Indrukwekkend klonk het samen n - T ..«i^ Vprte!de ons en onf!?r ',iypnose brengen. rvprfry' nnt ria De -"eer Lulken vert-eidc ons en Nicodemus is vanzelfsprekend loftc van trouw aan Konn- dat blepk °°k da'hf door eer. cmakkolijk slachtoffer Bou- Chilstus werd do^r ffle aanwez'- hen oruworPe» nulpwerktuig nos; t n laat hem optreden als be- Chr.stus v.era coor alle aanwe enjge verbetering behoeft, wat. roc-md wielrenner en weet hem gen met nadruk uitgesproken. ech~ter ZQnder y|el mQcite kan wielrenner en weet Met een jubelend „Christus vin- geschieden, •Jt" werd de avondwake besloten. fcan zien. Wij besluiten met aan te halen een passage uit het voorwoord van de Burgemeester in de con- COUrsgids ,ie v/ijze wuitiup zij nei, euinu De Kunst kan stand weet te houden met haar fieiieimcr cu weei. «i» element in Ieden- D«e Interessante en leer- zelfs in de waan te brengen dat gemeenschap niet „cmlst wo.den. zaa!e av0nden zullen de belang- hij de bokser „Joe Louis" is W.K.T. heeft door dit concours stelling gaande houden, hetgeen aantoonde. Hieraan is echter ver- benden kennis van de grond, wafr ook weer met voorbeelden aange toond werd, daar op de boerderij ook proeven met bemesting wor den genomen, o.a. stalbemesting, compost en groenbemesting. Onder applaus der vergadering eindigde de spreker zijn interes sante lezing. Tijdens de pauze deelde de voorz. mede, dat op Woensag a.s. in Ci nema De Haan een z.g.n. „Contact avond" zal worden gehouden uit gaande van de Plattelands Vrou wenver., de Coöp. Aankoopveren, en de Holl. Mij van Landbouw afd. Wieringen. Spr. wektê allen op deze avond te bezoeken. Na de pauze was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt, en welke tot volle tevredenheid wer den behandeld. De Heer Schipper spoorde de aanwezigen aan, de Proefboerderij eens te bezoeken om één en ander in ogenschouw te nemen en ken nis op te doen. Dit was volgens de voorz. al besloten daar een aan tal cursisten van de „Moderne Bedrijfsvoering", het plan had op gevat een excursie naar dit be drijf te organiseren. In zijn sluitingswoord dankte de voorz. de inleider voor deze avond die volgens hem weer zeer nuttig was. Tevens deelde hij mede dat dit de laatste avond was van dit sei zoen, en hij sprak zijn overtuiging uit dat ze wel hebben voldaan, ge zien de goede belangstelling die er viel waar te nemen. Wij van onze kant- kunnen de afd. een compliment brengen voor de wijze waarop zij het contact in Een rietscheer-seizoen met flin- Hierdoor was het mogelijk dat het een waardevolle bijdrage geleverd de 4-3 wieringen van de Holl. Mij Moge in de toekomst de Woens- ke vorst is natuurlijk voor de zielige makelaartje zich veranderde aan de culturele opbouw onzer van Landbouw, en de leden per dagavond beloofde trouw aan rïetscheerder het meest verkiese- in een krachtmens en plotseling Gemeente. nkjk, zeer aeker ten goede zal G-od en Kerk metterdaad blijken lijk, dan immers, wanneer sloten het toneel „leegbokste" Lang l67o 77 -K T. komen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1