Zaterdag 5 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 32 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3 Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bonwt aan zijn tf.komst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. WIE IS MIJN DE K.L.M.-FILMAVOND VAN HET NUT. NAASTE Het Departement Wieringermeer van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen heeft zeker een goede keuze Ieder jaar meer vreemdelingen naar TexeL Wie is mijn naaste vroeg een wetgeleerde en Jezus antwoord de Eens reisde zeker mens van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers. Die schud den hem uit, sloegen hem deer lijk en lieten hem, toen zij De grote Beurszaal van i De V.V.V. Texel gaf in haar 'onlangs gehouden jaarvergade-' ring cijfers over het vreemdelin- i genbezoek. Het hieronder vermelde staat- ije geeft de cijfers van de Teso- Hotel tisch dat achter de wolken de zon maatschappij, waaruit wel het gedaan dcor zijn leden en verder belangstellenden middels de film in nader contact te brengen met de wereldvermaarde K. L. M. en hen te doen genieten van het schoons dat verre landen bieden. heengingen, halfdood liggen, gmit, te Middenmeer, was geheel zon schijnt, zij die 't luchtruim een en ander is af te leiden. Toevallig kwam een priester die gevuld, toen weg langs hij zag hem en ging voorbij. Desgelijks een Leviet hij kwam op die plaats, zag hem en ging voorbij. Maar een Sa- me^ een jj0r^ welkomstwoord de maritaan, die op reis was kwam avond opende en zijn vreugde uit- daar, zag hem en kreeg mede- sprak over de grote belangstelling, lijden; hij ging naar hem toe, De K.L.M. aldus spr., heeft recht op aller mede leven, daar zij er toe meewerkt de volken tot el kaar te brengen, en dus vredes werk verricht. doorklieven kennen deze erva- Sedert 1922 zien we jaarlijks de Heer P. de Jong, voorz. ring en zien de wolken in schit een toeneming van het verkeer van het Departement Wie- terende kleurenpracht, als grote per ooot tussen Den Helder eu proppen watten. Wanneer er een Texel. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 8 Maart E. K. Maandag 14 Maart V. M. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTAN DEN 1949. zon op 7 Maart 7.14 8 Maart 7.12 9 Maart 7.09 ÏIOOG WATER TE DEN OEVER. 7 Maart 0.09 8 Maart 0.51 9 Maart 1.43 ond. 1830 18.31 18.32 12.27 1.11 2.14 verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op; daarna hief hij hem op zijn eigen lastdier, voerde hem naar een herberg en verpleegde hem. De volgende dag nam hij twee zilverlingen, gaf ze aan de waard glijdt" en het vliegtuig „stilstaat." Prachtige opnamen van New- York en de Westindische eilanden met hun steden werden vertoond. De agent van de K.L.M.. de Heer H. D. Tel, te Zaandam, een korte beschouwing nu volgende over de en zei de verpleeg hem, en wat heette de Heer Leenders (propa- gij wellicht meer aan hem te derJt.L.M.) en zijn staf, kleurenfilm „VlengeJs over Werelddelen", Am sterdam-Ba tavia) Deze film had in het buitenland 1930 koste legt, dat geef ik U terug, echtgenote| weikom. wanneer ik weerkeer. Wie van q0jc cjeze spreker uitte ningen ervan werden in diversa zijn landen door vele die drie is naar Uw mening de vreugde over de grote opkomstheidsbckleders bijgewoond, naaste geweest van de man, die hij sprak een wcord van dank Geen der bezoekers aan deze in handen der rovers viel Hij aan de Firma Van Waveren, die Nuts-avcnd zal dit verwonderd zeide die hem barmhartigheid een groot aantal kaarten voor hebben. In stiUe aandacht werd bewezen heeft. Jezus zeide tot haar klanten beschikbaar stelde, dereis van de nnTT nn«- ru nvQPF HlJ deelde tevens mee, dat de 1947) langs de rOOR GIJ DESGE KLM bij voldoende deelname, Rome, Cairo. Bf LIJKS. tochten boven de Wieringermeer rachi, zal organiseren. Nog steeds komen in het ka der van de U.N.A.C.-actie, grote' een uitvoerige vlotte groepen buitenlandse kinderen over: over onze grens, om gedurende: de tijd, dat zij hier verblijf hou- j te Skymaster (in Bangkok, Singapore naar Batavia gevolgd. Vele prachtige De Heer Leenders hield hierna opnamen van stedenschoon, met causerie de diepe bewondering afdwingende voortbrengselen der Islamietische de ontwikkeling van onze en Boeddhistische bouwkunst, nationale luelitvaarfmaat- maakten een diepe indruk op de aanwezigen. Jaar passagiers rijwielen auto's 1920 56000 12900 1921 56200 13700 196 1922 55000 13400 203 1923 60000 13800 286 1924 73000 14800 398 1925 81000 15300 605 1926 86000 15800 904 1927 88000 16100 1315 1928 97000 17900 1521 1929 94000 17600 2129 1930 105000 20800 2962 1931 122000 24700 3694 1932 123000 25700 3779 1933 141000 32300 3803 1934 147000 24600 4063 1935 150000 33200 3764 1936 158000 33200 4339 1937 168000 32300 4940 1938 169000 31000 5926 1939 183000 35000 11326 1947 342000 58900 10625 1948 361000 79900 10739 In Aug. 1948 werden 75972 KRIJGT SL00TD0RP EEN VEEMARKT? Naar wij vernemen worden plannen overwogen om m Slootdorp tot de instelling van een veemarkt over te gaan. den een .liefderijk tehuis te] In 19ï9h bestaat de K.L.M. 30 vinden bij Nederlandse pleeg- jaar. Spr. schetste hoe men in 't ouders. Het aanbod van deze begin vloog op de eerste luchtlijn aanwezigen werd aangehoord buitenlandertjes overtreft echter Amsterdam - Londen. Na stijf De Heer De Jong sprak aan 't verre de vraag en het Neder- ingepakt te zijn in een schapen- slot een dankwoord aan het adres lands U N A C -Comité doet daar vacht, werd men voorzien van val- van de Heer Leenderts en zijn om ppn diwpnrf hprnpn nn HP helm, in het toestel „gehesen" en, medewerkers, en deelde hun me- w P als het weer gunstig was, vloog de, dat de Secretaris als stoffelijk gezinnen, die in staat zijn een men yan Amsferdanls lan^s d| blijk van waardering enige „boe- kind voor emge tijd onderdak te kustlijn naar Calais, waar de kenbons" voor hen gereed had verschaffen. sprong van 39 km over 't Kabaal liggen. personen en 22308 fietsen als mede 1851 auto's over het Mars-, diep gebracht. Texel heeft dringend behoefte De film eindigde met het „Wil- aan uitbreiding van pensiongele- helmus", dat staande door de genheid. In haar werkzaamheden stond V.V.V. Texel aan de spits Nadat de voorzitter de volgende Nutsavond op a.s. Maandagavond had aangekondigd, waar de schrij De jongens en meisjes, die naar Dover werd gewaagd om ver voor uitzending in aanmerking volgens langs de spoorlijn Dover- komen, worden in hun Vader- Londen in de Engelse hpofdstad land medisch onderzocht en bij arriveren, aankomst in ons land ten twee-' Hoe geheel anders, hoe comfor- ver W. van Iependaal zal optre de malp orn fp vprhindprpn dat tabel en onafhankelijk van weers- den, gingen de aanwezigen hoogst lii 1 ij«L k invloeden, reist men nu naar voldaan huiswaarts, er zich over j a"dere besmet- Schier alle uithoeken der aarde ij verwonderend dat het buiten zo telijke ziekte Zouden worden Spr stond uitvoerig stil. bij de guur was, daar men zich intens toegelaten, 1 - - formaliteiten die men vóór 't ma-1 de sfeer der blauwe Oosterse luch-opraakte Lezers en lezeressen, ik zoek ken van een vliegtocht te vervul- ten en witte zon-beschenen ste- nel water lerecnt en geraas van alle badplaatsen langs de Noordzeekust. Het prachtige eiland is wel bijzonder in trek. En terecht AAN EEN GROOT GEVAAR ONTSNAPT Onze plaatsgenoot, de expedi teur Slot te Middenmeer, over kwam gisterochtend bij Leeuw ar den een ongeluk, dat naar om standigheden bijzonder goed af liep. Toen hij met de hand een aanhangwagen wilde draaien, kwam hij met wagen en al in kindertjes voor deze ders. i naar en door Portugal, welke hij God heeft U rijk gezegend; toont bad.^ Uw dankbaarheid, neemt een de- daarbij bekneld. zer kleinen in Uw huis op. Pleegouders kunnen zich wen den tot Ds. A. P. GOUDSBLOEM, Doopsgez. Predikant Hippolytushoef. pleegou- len heeft, en beschreef een reis den had ingeleefd i.iNiettegenstaande de vele sa-! Gelukkig werd het ongeval menkomsten die er in de Meer opgemerkt, zodat hij nog tijdig eerste gehouden worden, zullen derge- uit zijn benarde positie kon wor lijke avonden stellig steeds vele ^en bevrijd. Hierna kondigde hij de film aan de reis van do PH-TAR bezoekers blijven trekken. („Rotterdam") van Amster- j EEN ERNSTIG WOORD TOT dam via New York naar ONGELUK IN DE COÖPERATIE DE AARDAPPELTELERS. onder commando van Evert van I TE SLOOTDORP' Een ernstig woord zal de Di Dijk die als eerste Nederlander de Enkele arbeiders waren Don- recteur van de Plantenziekten- sprong over de Oceaan volbrachtderdagmiddag bezig met het af- kundige Dienst, de Heer Dr. C. De film gaf een duidelijk beeld graven van super. j. Briejér in een radio-causerie van het leven der passagiers en Plotseling stortte de berg in welke hij zal uitspreken op de leden der bemanning aan boord en een der arbeiders, de heer Maandag 7 Maart 1949 des a- Op de gehouden veemarkt van de luchtreis,, welke veelal op Besoo, geraakte onder de neer- vonds van 19.45 tot 20.00 uur f?™ wull' stortende massa super. via de zender Hilversum 1, tot MARKTBERICHT SCHAGEN waren aanvoer en prijzen 22 Paarden f 300 - f 800 6 Stieren Centrale; 11 Mag. Geldekoeien f 350 - f 450 49 idem Vette Centrale; 18 Kalf-' koeien f 600 - f 775; 4 Vaarzen Wieringen. f 375 - f 450; 7 Pinken f 150 - f 225; 2 Pinken Centrale 458 DIENSTPLICHT. doerbedreiktniWetehn wü'^heore" Inderhaast toegeschoten arbei de aardappeltelers richten. ders groeven hem eruit en waar Het spreekt welhaast vanzelf, schuwden de dokter. dat dit in het bijzonder voor .de j Dr. Nauta- uit W.Waard con- zo gevreesde aardappelziekte, stateerde een bloeduitstorting bi.i met name de „Aardappelmoe- de slaap, terwijl de super ook in heid", geldt, de luchtpijp en maag gedrongen; Jaco- was. j WEER EEN, DTE DE POLDER De patiënt is naar het Cen- GAAT VERLATEN. De Heer G. Stroo, bedrijfs- Nuchtere Kalveren Centrale;! Aan de dienstplichtige 16 Mag. Schapen f 65 - f 85; 7 bus Smit, dienstplichtige van de idem Vette Centrale; 98 Over- lichting 1946, is algehele vrijstel traal Ziekenhuis te Alkmaar ver houders f 40 - f 55; 37 Biggen ling van de militaire dienst ver- voerd. f 45 - f 70: 9 Konijnen f 2- 10 leend wegens persoonlijke on- Naar wij thans vernemen, 16 Kippen f 3 - f 6. misbaarheid. de toestand redelijk wel. leider van J 31, 1, heeft een be-[ is drijf gepacht in de Biesbos t (Noord-Brabant.) DE STORM IN OOSTERLAND. Ook in Oosterland moesten verschillende percelen het ont gelden bij de storm van begin dezer week. Toen de storm ge luwd was, vertoonden de daken hier en daar flinke hiaten in het pannen- of rietdak. Dit laat ste was het geval met de Jeugd herberg „Nieuwland", waar flin ke schade werd aangericht. Ook het water vertoonde zich weer rondom een deel van de huizen van het MUZ-park. De vraag rijst, of aan die tel kens terugkerende misère voor de betrokken bewoners geen einde kan worden gemaakt. Het dijkje, indertijd op kosten van de Jeugdherbergcentrale rondom de Jeugdherberg aange legd, heeft niet afdoende gehol pen deze keer een paar kleine gaten werden er in geslagen. Toch zou het van belang zijn, als deze dijk versterkt werd en meteen ten profijte van de an dere slachtoffers van de water snood werd doorgetrokken. Ligt hier misschien een taak voor ons gemeentebestuur DE BESLISSINGS WEDSTRIJDEN De thans door de staartclabs van 3 A gespeelde wedstrijden moeten worden beschouwd als een verlengstuk van de gewone competitie. Hieromtrent schijnt nogal enig misverstand te be staan gezien ook de uitlatingen van andere bladen. De verlengde competitie geeft thans de volgende stand Succes 19 5 6 8 20-36 16 BKC 20 6 4 10 27-42 16 ADO 19 3 8 10 27-32 14 2 van de hier genoemde clubs moeten degradatiewedstrijden spelen. Succes heeft dus bij een gelijk spel of bij een overwin ning in haar laatste wedstrijd meer punten dan de overige clubs en kan zich daarmede veilig stellen. Wint daarentegen ADO de belangrijke strijd van Zondag a.s., dan eindigen alle drie clubs gelijk. In dat geval beslist het doel- gemiddelde, zoals dat na de 20 wedstrijden luidt. In dit opzicht heeft ADO dus de gunstigste papieren. Voor Succes een reden temeer om zich a.s. Zondag van haar beste zijde te laten zien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1