Hollend - België UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN Zaterdag 12 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 34 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zj toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kieine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. En God zeide „Daar zij licht" en daar werd licht. In zee zeeg als een goud-ballon de zon Als niets ter wereld schoon in ondergaan Een banen-bundel licht toeschietend aan De lucht rondom der zonnen stervens-spon. Een kille mistbank, die het zongraf dekt, Verblekend licht dat 't duister nader trekt Snijden ruw aan het oog alle gemeenschap af Met 't mysterieus doorluchtig zonne-graf. Wij zaten met elkander op een duin aan zee En leefden droef-verrukt, doch vroom dit schouwspel mee; Eén toon kwamen de verre golven kabb'len Dood Doch plots toverstaven die de golven wekken Myriaden lovers die de zee bedekken, Blauw-groen sulfer lichtend langs een late boot. Vol verbazing stappen wij naar 't strand Onze voeten trappen sprankels uit het zand. In aanbidding stil wij stonden Dat zelfs donk're golven lichten konden. 'k Heb eens de zee zien „vuren" in een winter Eind Februari, daags was 't koud en nat Op Zondagavond, maar nog blij bevindt er De Passie in mijn hart, die 'k nooit vergat. Wij hebben aan dien oever nog een poos staan zingen De ebstroom heeft ons lied, gewijd, aan God verklankt En toen wij daarna uit elkander gingen, Hadden wij elk voor zich denzelfden God gedankt. Wij vloden toen naar huis groot-begenadigd, Herkennende Gods Hand vér-zorgend uitgestrekt Wijl Christus' licht Gods' Schepping heeft verzadigd Waaraan Hij zelfs bij het graf, ons zegenend, ontdekt. Slootdorp. Ds. M. Medesablik. GYMNASTIEKUITVOERING O. S. S. Het wetsontwerp op de materiële oorlogsschade. Schager Markt. Op de gehouden veemarkt wa ren aanvoer en prijzen: 21 Paarden f 350 - f 850; 18 Mag. Geldekoeien f 275 - f 500; Room weer verkrijgbaar. Tot dusver bestaat in ons land een algemeen verbod tot het be reiden en afleveren van room. Blijkens de publicatie van de desbetreffende verordeningen Daarvoor zal zéér zeker nu In een stampvolle zaal gal nog gevochten moeten worden. Zondagavond de gymnastiek- Dit blijkt wel uit de Memorie veren. O.S.S. haar jaarlijkse ui van Antwoord op het Wets- voering. ontwerp, dat een dezer dagen Dit keer werd een gymnastiek bekend werd. revue onder de titel „Was da' Dat deze actie echter kosten maar waar", auteur D. var meebrengt, zal ieder duidelijk Beveren, opgevoerd. z;jn. Wij hebben slechts één De hoofdrollen werden op uit-keer een klein bedrag van nemende wijze g#speeld door de gevraagd over de jaren 1945-'46 heer v. Beveren zelf en C. van en '47. Het blijkt echter dat wij Resteren. opnieuw, en wel over de jaren Er werden door de veren, ver 1948 en 1949 een beroep op Uw schillende mooie dingen naar beurs moeten doen. voren gebracht o.a. Oosterse Wij verzoeken U dan ook bij dans, baloefening en een gezel-,de aanbieding der kwitantie, Uw lige „heksendans." volle medewerking te verlenen. De gymnastiek-oefeningen aan Tevens delen wij belangheb- brug, paard, ringen en rek le- benden mede, dat het Congres te verden het bewijs dat er ook dit 's-Hertogenbos staat gehouden jaar weer goed is geoefend. te worden op 26 Maart a.s. In de pauze werd een verlo- Helpt nu allen de landelijke ting om mooie prijzen gehouden, federatie, én financieel én moreel De gymnastiek stond onder in haar zware strijd voor een leiding van dhr. A. P. W. Ame- volledige vergoeding. MAANSTANDEN 1949. Maandag 14 Maart V. M. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 14 Maart 6.58 18.42 15 Maart 6.56 18 44 16 Maart 6.53 18.45 HOCG WATER TE DEN OEVER. 14 Maart. 8.05 8.24 15 Maart 8 50 9.06 16 Maart 9.31 9.48 ling. BENOEMD. Met ingang van 1 April a.s. is dhr. J. Prins benoemd tot ob- servatie-berekenaar bij het K.N.M.I. De Bilt. HET BESTUUR Stichting R.O.S., W.-Meer J. P. Koolhaas, Voorzitter D. Stompedissel, Secretaris G. P. Kistemaker, Penningm. JUBILEUM. GESLAAGD. Dezer dagen slaagde de Hille gersberg Mej. T. Kool voor Cos Op 10 Maart j.1. is het 25 jaar tumiére. Dit examen werd af ge- geleden, dat dhr. C. Warnaar nomen door de Stichting „De werd benoemd als lid van het Verenigde Modevakscholen in College van het Burgerlijk Arm .Nederland bestuur te Medemblik. ZÜ werd opgeleid aan de Mo- In deze lang reeks van iaren de-vakschooz. Dir. N. Wonder, heeft de heer Warnaar Voor de periode van 13 tot en met 26 Maart zijn geldig de vol gende bonnen 024 Alg. (reeds aangewezen, gel dig t.m. 12 Maart) 50 gr. vlees 041 Vlees 100 gram vlees 043 Vlees 100 gram vlees 042 Vlees 300 gram vlees 045 Alg. 250 gram boter of marg. of vet 046 Alg. 250 gram boter of marg of vet 047 Alg. 200 gram kaas of 250 gr korstloze kaas 052 Alg. 500 gram boter of marg of vet 054 Alg. 125 gram boter of marg, of vet 055 Alg. 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas TABAKSKAARTEN. 67 Tabak 2 rants. sigaretten of kerftabak 69 Tabak 1 rants. sigaretten of kerftabak. jaren zich doen kennen als een harde wer ker, die geheel met sociale ge voelens bezield, veel voor deze nuttige instelling heeft verricht. WONINGTOEWIJZING. Medemblik heeft vergunning gekregen om vijf woningen te bouwen; er word actie gevoerd om er nog drie bij te krijgen. 45 idem Centrale; 14 Pinken van het Bedrijfschap voor Zui- f 150 - f 225; 495 Nuchtere kal- j vel in het Voedselvoorzienings veren Centrale; 15 Mag. Scha- blad van Zaterdag 5 Maart '49, pen f 60 - 80; 16 idem Vette Cen zijn thans de beperkende bepalin trale; 30 Overhouders f 45 - gen ingetrokken, zodat room, f 55; 21 Biggen f 45 - f 65 22 bereid uit volle melk, (koffie- Konijnen f 2 f 10; 14 Kippen room met tenminste 20 pCt. vet en slagroom met tenminste 40 pCt. vet) evenals voor de oor log, weer vrij verkrijgbaar zal zijn. Ook het verbod tot verwer king van room in ijs, zgn. ijs- compositie of ijsmix, is inge trokken. f 3 - f 6.- Huisslachtingsseizoen 1948/49 eindigt op 31 Maart 1949. Zondagmiddag 2.20 uur zal de K.R.O. over de zender Hilver sum I (301 meter) een repor tage geven van de Interland Voetbalwedstrijd Holland-België gespeeld in het Amsterdamse Stadion. De reporter is Leo Pagano. Zaterdagavond (hedenavond) kunt U eveneens over Hilver sum I (301 m.), een uitzending beluisteren onder de titel „The orie en Practijk." Een wedstrijd in spelregelken nis tussen elf sportjournalisten en elf oud-internationals. Jury: W. Burgwal, hoofdbe stuurder KNVB; F. van Veen, hoofd scheidsrechterscommissie K. van der Meer, Internationaal scheidsrechter. Leiding Leo Pagano. Belanghebbenden worden erj De beschikbaarstelling van aan herinnerd, dat op 31 Maart room is mogelijk geworden door a.s. het huisslachtingsseizoen de gunstige melkpositie, waarbij 1948-1949 eindigt. tevens van invloed is, dat thans Zij, die nog een varken of een het laagste peil in de productie schaap voorhanden hebben, het- van melk in de winter voorbij welk zij gedurende dit seizoen is. Door deze maatregelen kan in huisslachting mogen slach- tevens een einde komen aan ten, dienen tijdig de vereiste het ongewenste verwerken van machtiging bij de plaatselijkeboter tot „room/' bureauhouder aan te vragen. Alleen instellingen met een liefdadig karakter, die in de zelf verzorging voor vlees zijn opge nomen, worden in de gelegen- i heid gesteld, ook NA 31 Maart toestellen in Nederland bedroeg a.s. een huisslachting te verrich 1 Maart j.1. 1.184.590 tegen ten. 1.152.608 op 1 Februari. HOLLAND. KRAAK (Stormvogels STEENBERGEN SCHUVENAAR (S.V.V. (E.D.O.) VAN SCHIJNDEL MÖRING DE VROET (S.V.V.) (Enschede) (Feijenoord) LENSTRA WILKES BRAND ES RIJVERS CLAVAN (Heerenveen) (Xerxes) (Feijenoord) (N.A.C.) (A.D.O.) HOEVEEL RADIO-LUISTE RAARS TELT NEDERLAND' Het aantal aangegeven radio-1 THIRIFAYS COPPENS MERMANS GOVARD LEMBERECHTS (Mechelen) (Luik) (Anderlecht) (Beerschot) (Charleroi) HENRIET CARRÉ MEES (Antwerpen) (Luik) (Charleroi) GILLARD AERNAUDTS (Berchem Sport) (Standard) MEERT (Anderlecht) Scheidsrechter BELG ES. TOESLA GK AARTEN. Voor de periode van 13 to^ en met 26 Maart zijn geldig de bon nen van de strook G. De niet-aangewezen bonnen 029, 030, 031. 033. 037. 038 en 039 kunnen worden vernietigd. MIDDENSTANDS TENTOONSTELLING. „Medemblik Vooruit" heeft grootse plannen. Van 23 April tot 1 Mei zal er een midden standstentoonstelling worden ge houden, de Mi-Mi-To. De voorbereidende werkzaam heden zijn al in volle gang. De Kalivoorziening in het lopende bemestingsjaar. De kalitoewijzingen, die voor het thans lopende bemestings jaar 1948-1949 (1 Juli 1948 - 30 Juni 1949) aan verbruikers zyn uitgereikt, zijn in totaal on geveer even groot als in het vo rig seizoen; dit betekent, dat ruim 100.000 ton zuivere kali (K 20) nodig is om alle uitge reikte bonnen te kunnen hono reren. De voorraden, inbegrepen der halve de invoer in het tijdvak 1 Juli 1948 - 1 Maart 1949, zijn reeds voldoende om een zeer groot gedeelte van de voor '48- '49 uitgereikte bonnen vóór het einde van het verbruiksseizoen te honoreren. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wierirfgen N. H. Klomp. Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer •T. A. Gerritsen. Faz-antstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No 123. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd, straat 14, Hippolytushoef i Telefoon Hippolytushoef No 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1