UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBUD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Woensdag 16 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 35 Redactie SecretariaatKlleltstraat No. 12. Hippolytushoef Wierlngen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Boawt aan fijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kieine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De Speelwagen. In de Maartaflevering van de Speelwagen wordt medegedeeld dat men beslag heeft weten te leggen op een echte Hollandse boerenspeelwagen, met lof- en smeedwerk, met de aanschaffing waarvan dan een hartewens in vervulling is gegaan. De wagen eal het jubileum van „Oud-West friesland" op 3 en 4 Aug. a.s. te Hoorn luister bijzetten. Interessant vonden wij ditmaal een artikel over het ontstaan van verschillende straatnamen in Alk maar. Het bekende Payglop b.v. een naam waar we altijd vreemd op hebben afgezien, ze doet wat Engels aan, en je denkt steeds het allereerst aan „betalen" blijkt te zijn afgeleid van Pape-glop (pape- of pastoorsteeg). Vele straten danken hun namen aan afbeeldingen op uithangborden die er vroeger voorkwamen, 't Is aardig dat allemaal te lezen. Wat denkt U van ,,'t Ritse voort" „Rits", zo zegt de schrij ver staat in verband met rijden en „voort" is overtocht over een I water. Wie zich in al deze dingen wil j verdiepen kan bij „De Speelwagen"' terecht, telkens opnieuw zal men tot verrassende ontdekkingen ko men. De serie artikelen van de schrij- j ver Jan Meurs „Warreiweg door Waterland" doen ons deze streek met geheel andere ogen zien. De fraaie tekeningen van M. Oortwijn dragen daar mede toe bij. Zouden deze beide heren hun aandacht mogelijk eens aan het ex-eiland Wieringen kunnen wij den Wij zijn benieuwd hoe hun scherpe ogen en hun fijne pennen ons "land zouden „tekenen." Dat de Speelwagen ten aanzien van Wieringen steeds diligent blijft, blijkt ook nu weer. Ditmaal wordt de aandacht gevraagd voor het merkwaardige verschijnen van „de mol" waarover in ons blad onlangs bijzonderheden werden vermeld. Raadsvergadering. De gemeenteraad van Wierin gen komt Vrijdag a.s. des avonds om 7.30 uur, in vergadering bij een. jMTOiaBBillllllllllllllllll lllllllllllllllllMIIIWII I Mig iW VLAGGESCHIP DER MIDDELLANDSE ZEE. In de haven van Malta arriveerde dezer dagen het vlaggeschip van Vice-admiraal Graaf Mountbatten van Burma, de zware kruiser „Newcastle." Ter gelegenheid van een marinefeest werd de oorlogs bodem gepavoiseera en gaf een serie saluutschoten af uit het 21 pondsgeschut, waarvan het schip er verscheidene aan boord heeft. Amerikaanse en Britse oorlogsbodems vormen nog steeds een geduchte strijdmacht in de Middellandse Zee. HET "PALESTINA - VRAAGSTUK. Over dit onderwerp sprak Ds. Vink uit Slootdorp Donder dagavond 10 Maart in het Eigen Gebouw op een cursusvergadering van de afd. Wieringen van de P. v. d. Arb., samen met haar Vrouwengroep. Op boeiende wijze verduidelijk te spr. de verschillende aspecten van dit wereldprobleem van de eerste orde. Allereerst besprak hij de nati onale zijde. Zowel de Joden als de Arabieren menen aanspraak te mogen maken op het land. De Joodse aanspraken wortelen in het verre verleden. Volgens de oude Bijbelse verhalen had God het land beloofd aan de nakome-" lingen van Abraham. Vele eeuwen voor het begin onzer jaartelling ontstond er in Palestina een „WIE IS MIJN NAASTE schreef Ds. A. P. Goudsbloem in ons blad van 5 Maart j.1. en hij deed een beroep op onze lezers het U-N.A.C.-werk te steunen. Hij zei o.m.„Ik zoek voor deze kinderen pleegouders." Mogen wij U dan dit plaatje nog even aan deze woorde» herinneren Weet wel „Millioenen kinderen lyden honger bloeiend Joods rijk, dat zijn hoog tepunt bereikte omstreeks het jaar 1000 voor Christus onder de Ko ningen David en Salomon. Later ging het rijk wel achteruit, het viel in twee delen uiteen, die 700 voor Chr. beide werden opgeslokt. Sinds die tijd was het gedaan met de zelfstandigheid van het rijk. Het ging van de hand van de ene bezetter over in die van de andere, tot het ten slotte een deel werd van het Ro meinse keizerrijk. Verschillende opstanden tegen deze overheersers hadden tenslot te het gevolg, dat het hele rijk werd ontwricht. De Joden verstrooiden zich over een groot deel van de wereld. Zij bleven echter overal een aparte categorie vormen, assimileerden zich niet met de volken, waarvan zij de gast werden. In vele landen ontstond een vijandige houding tegenover de Joden. De grondoor zaak van antisemitisme is volgens spreker het rasverschil, dat onge twijfeld bestaat. Dit is echter geen kwestie van meer of minder zijn, wel van anders zijn. Hierbij komt dan nog het gevoel van Germ. minderwaardigheid, daar het Joodse volk op verschil lend gebied toonde, de meerdere te zijn. Vooral op het gebied van handel, wetenschap en kunst bleek, dat dit Oosterse volk over eigenschappen beschikte, die de Westerse volken in veel mindere mate bezaten. Hoewel hun trouw aan het nieu we vaderland boven alle twijfel verheven is, hebben de Joden toch door de eeuwen heen vastgehou den aan hun historische rechten. Spr. schetste vervolgens de op komst van het Zionisme, onder leiding van Herzl en de tegenw. President van Israël Weismann. Na de uittocht der Joden werd het aldus ontstane vacum aan gevuld door de Islamitische stam men. Omstreeks 600 n Chr. pre dikte Mohammed de Heilige Oor log, met als gevolg, dat W. Euro pa van twee kanten door de Ara bische strijdmacht werd bedreigd. Een derde stroming richtte zich naar het Oosten, waar o.a. in Indonesië het daar bestaande Weer uitgifte van gronden in Noordoostpolder In tegenstelling tot 1949 bestaat V er goede hoop, dat dit jaar, ver- moedelijk na de oogst in de Noord oostpolder weer gronden zullen worden uitgegeven. Het voorlopig uitgifteplan voor 1949 spreekt van 91 uit te geven bedrijven, waarvan 23 van 43 ha., 1 van 42 ha, 18 van 36 ha en 44 van 24 ha. Hiervan zullen waar schijnlijk 22 bedrijven worden ge geven aan boeren van Walcheren, zodat er voor de groep pioniers dan nog 69 overblijven. Hiermee kunnen nier alle nog wachtenden worden geholpen. De minister van financiën heeft toegezegd om, alvorens een definitief uitgifte- olan vast te stellen, overleg te plegen met de Stichting voor de Landbouw, die een vrij groot aan tal kleine bedrijven gewenst acht. Hindoerijk vrijwel geheel werd vernietigd. Tegenwoordig herin neren slechts enkele bouwwerken, als de Boroboedoer aan haar be- staan. Deze Arabieren nu beschou- wen de Joden als indringers in het hun rechtmatig toekomende land. De grootste tegenstelling tussen de twee volken is echter volgens spr. die op Sociaal econo misch gebied. De Arabische sheiks zijn vooral beducht voor een pro gressieve Joodse staat die de on tevredenheid onder de feliats, j die meestal onder zeer armelijke omstandigheden leven, sterk zou kunnen vergroten. Er is echter ook een internati onaal aspect aan de zaak. Het ge bied waartoe Palastina behoort is n.1. van groot economisch en stra tegisch belang. We hoeven maar twee dingen te noemen Olie en Suezkanaal. Het is dan ook niet toevallig, dat zowel in de eerste als in de tweede wereldoorlog een verbitterde strijd is gevoerd om dit gebied, terwijl tegenwoordig tussen de wereldmachten de z.g. „koude oorlog" mede wordt ge voerd om de macht in het Middel landse zee gebied. Spr. schetste vervolgens de houding van de Britse Labourregering t.a.v. Pales tina. In 1917 werd in de Balfourver- klaring Palestina verklaard als het Joods Nationaal tehuis. Het tragische van de Britse politiek ligt echter hierin, dat ze zowel de geit als de kool hebben willen sparen. Zo konden ze niet aan de i Joodse verlangens voldoen, zon- j der daardoor de Arabische wereld tegen zich in het harnas te jagen, met alle gevolgen van dien. We i kunnen ons, aldus spr. de politiek van schipperen zonder einde, wel begrijpen. Dit betekent echter niet, dat we haar aan de Br. La- bourpartij zouden vergeven. De praktijk van de laaste tijd heeft bovendien uitgemaakt, dat men zich in de krachtsverhoudingen sterk heeft vergist. De Israëli's hebben bewezen sterker te zijn dan de hen omringende Arabische machten, die overigens lang niet MAANSTANDEN 1949. Maandag 21 Maart L. K. ZOXSTANDEN 1949. zon op ond. 17 Maart 6.51 18.47 18 Maart 6.49 18 49 19 Maart 6.46 18.50 20 Maart 6.44 18.52 HOOG WATER TE DEN OEVER. 17 Maart 10.09 10.28 13 Maart 10.49 11.06 19 Maart 11.29 11.49 20 Maart 12.05 EINDE DER DISTRIBUTIE IN ZICHT. Van min of méér officiële zijde wordt ons verzekerd dat ophef fing van consumptiegoederen spoedig, in ieder geval nog dit jaar, kan worden tegemoet gezien. De eerstvolgende bonuitreiking zal naar verluidt tevens de laat ste zijn. Omtrent brandstoffen, textiel en tabak zijn nog geen bijzonderhe den bekend. Wel wordt als de verwachting uitgesproken dat brandstof ook het volgend seizoen nog gedistri bueerd zal zijn. Ontheffing Zondagsverbod. Ten einde in de gelegenheid te zijn de bloeiende Betuwe of de bollenvelden te bezoeken zal voor de Zondagen 17 April (le Paas dag) en l en 8 Mei a.s. ontheffing van het rijverbod voor auto's wor den verleend. zo eensgezind bleken te zijn als werd aangenomen. Spr. eindigde zijn betoog met het uitspreken van de hoop, dat het de Vereen. Naties mag zijn gegeven een oplossing voor dit wereldprobleem te vinden. Bit zal de Stabilisatie van de verhouding in de wereld en daar door de kans op een duurzame vrede zeer zeker verhogen. Nadat nog enkele vragenstellers op uitvoerige wijze door Ds. Vink waren beantwoord, kon de voor zitter de vergadering sluiten met een dankwoord aan de spreker, voor ziin helder betoog. Hij was hiermede de tolk van alle aanwe zigen. AANRIJDING. Maandagmorgen reeds de mo torrijder N. uit Nieuwe Niedorp vanuit de Hoofdstraat met grote snelheid bij het Kerkplein de bocht om. Van de andere zijde naderde een tankauto van de A. P. C. Esso uit Den Helder, die een aldaar geparkeerde au to links moest passeren. Door de aldus ontstane situa tie en het feit dat de motorrij der te snel reed, raakte deze de macht over het stuur kwijt en botste tegen de tankwagen op. De bestuurder brak zijn pols en moest zich dus onder medi sche behandeling stellen. De auto kwam er met een ka potte koplamp en voorspatbord af. Het motorrijwiel werd geheel omzet. De koplamp werd ver nield. De politie heeft de zaak in on derzoek. Uitgave Stichting Flevo - Bode Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, KI ie ft straat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103. Redacteur voor Wieringermeer J. A. Gerritsen, Fazantstraat 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Voorzitter G. P. Kistemaker, Wagenpad H 45. Middenmeer. Telefoon No. 20 Nw. Almersdorp. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd, straat 14, Hippolytushoef Telefoon Hippolytushoef No 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1