UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERLNGERMEER EN OMSTREKEN VAN ZAAIEN EN OOGSTEN. Zaterdag 19 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 36 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeit, Bouwt aan J*jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. De tweede Woensdag in Maart staat in ons Vaderland bekend als de biddag voor het gewas. Zij, die belijden ik geloof in God de Vader, Schepper des he mels en der aarde, vullen dan de Kerkgebouwen door ons Va derland, om gemeenschappelijk de zegen van hun hemelse Va- j der af te smeken over de ar- beid in het komende oogstseizoen Straks wordt de aarde weer opengelegd door de ploeg, voor j zover het in het najaar voor de j wintertarwe niet is geschied. In: de open voren wordt de zaadkor rel gezaaid en de eg trekt de voren weer dicht. Zon en regen beginnen nu hun doordringend werk. Het eerste proces is ge heel voor het oog verborgen. Wannéér eenmaal de nieuwe halm zich boven de aarde ver toont, vindt U in de aarde de korrel, waaruit dat nieuwe le ven ontkiemde, niet meer terug. Dit beeld brengt de Bijbel in 1 Cor. 15 over op het begraven worden. Zoals die graankorrel, wordt ons lichaam straks in de aarde gelegd. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, lezen we. De Bijbel leert ons dat even als die graankorrel, straks ons lichaam in onverderfelijkheid en heerlijkheid zal opstaan. Onzichtbaar voor het oog, gaat de graankorrel in de aarde on der en te niet, maar o wonder, straks ontkiemt, daardoor een nieuw leven. Zo wordt ons lichaam ge zaaid, en verteerd. Maar zijn wij met lichaam en ziel gekocht door Jezus bloed, dan zullen wij eenmaal herrijzen in HEER LIJKHEID. Iedere geboorte vervult elke Vader en Moeder met diepe bewondering. Maar het lichaam dat eenmaal uit het graf herrij zen zal van hen die in Jezus Christus geloven, zal een nog veel groter wonder zijn. Jezus is eerst opgestaan. Hij is naar de hemel gevaren en I daar bereidt Hij plaats voor al- len, die Hij kocht met Zijn bloed Leest U nu eens rustig en aan j dachtig 1 Cor. 15 van vs. 35 af. j En denke bij Uw zaaien er eens aan, dat U straks gezaaid wordt J en wat Uw deel zal zijn, als ge op de jongste dag uit het graf herrijzen zult. Want er is tweeër lei opstanding. Ds. v.d. WIELEN EEN UITMUNTEND GESLAAGDE JAARVERGADERING EEN SCHITTERENDE REDE EN EEN GEZELLIGE AVOND. Op Woensdagavond 16 Maart organiseerden de besturen van de C.B.T.B. (Chr. Boeren- en Tuindersbond), C.B.P.B. (Chr. Bond van Boerinnen Plattelandsvrouwen) en de C.J.B.T.O. (Chr. Jonge Boeren en Tuindersorganisatie) een gezamenlijke jaarvergadering in Hotel Smit te Midden- meer, waar als spreekster optrad Prof. Dr. van der Molen, terwijl verder een gevariëerd programma werd afgewerkt. CORRESPONDENTIE. Een artikel van een belang stellend lezer naar aanleiding van onze publicaties over „De tuinders en de Veiling" zullen wij in een volgend num mer bespreken. RECTIFICATIE. Een zetfout in het verslag van de Kunstkringavond, gaf het slot onzer beschouwing, waar wij een oordeel uitspraken over; het stuk, een min of meer co- misch effect. Wij bedoelden niet onze waar dering uit te spreken over het „gecostumeerde" maar het „ge construeerde" (samengestelde.) j De voorzitter, de heer K. van der Veen, sprak in zijn openingswoord er zijn vreugde over uit, dat. niet tegenstaande symptomen van „vergaderingsmoeheid" in de Wie ringermeer, zovelen naar Hotel Smit gekomen waren om deze avond bij te wonen. Hij heette allen welkom, in 't bijzonder Prof. Dr. van der Molen, Burgemeester en Mevrouw Loggers, de predikan ten, en de afgevaardigden van de afdelingen van de Ned. Chr. Land- arbeidersbond. Spoedig daarop kreeg Prof. van der Molen het woord voor het uitspreken van haar rede over „Christendom en Wereldorganisatie." Spr. begon met op te merken dat het haar voldoening schonk, dat zovelen door hun aanwezig heid blijk gaven, dat zij naast hun eigen zorgen in een wederop- bouwgebied als de Wieringermeer ook interesse hebben voor de grote vragen buiten eigen kring. Komende tot haar onderwerp, wees spr. er op dat er stellig ver band is tussen „Christendom" en „wereldorganisatie." Immers, het Christendom geeft richtlijnen aan voor alle terrei nen des levens, dus ook voor het internationale terrein. Terwijl het van ontzaggelijk belang is, dat in de wereldorganisatie de christe lijke ideeën tot hun recht komen, was er, aldus spr., in onze kringen ten aanzien van de interesse voor internationale vraagstukken een zekere matheid te constateren* vooral in de tijd toen men nog dacht dat men hier niet met de oorlog van nabij in aanraking zou komen. Spr. schetste hierna de chaos, die er momenteel nog in de we reld heerst als nasleep van de tweede wereldoorlog. De interna tionale hemel ziet er verre van rooskleurig uit, en, aldus spr., velen zoeken kracht, in innig ge bed, daar zij anders niet weten hoe de toekomst tegemoet te gaan. Hoe zijn wij in die chaos ge raakt, en hoe komt het dat er in diverse landen rust is, terwijl er tussen de landen onderling steeds onenigheid heerst Als diepste oorzaak noemde spr. de zonde schuld, de afval van God, waar door alle verwarringen zijn ont staan. Het is echter niet juist nu een houding aan te nemen van „Er komt toch niets van terecht". In tegendeel hoewel de christen rekening houdt met het feit der zonde, moet hij vooral opkomen voor recht en gerechtigheid. Helaas is de „begeerte naar macht", de zonde, in het Paradijs begonnen, overal doorgedrongen, en ontstaan daardoor steeds wrij vingen en botsingen. Misschien dat de vrouw ook een goede bij drage kan leveren tot oplossing der internationale vragen, daar z-ij vaak intuïtief een uitweg ziet, die de man niet ontdekt. Beginnende bij het jaar 1532, ging spr. hierna de diverse opvat tingen na van de staatsidee, o.a. het Macchiavellisme, (de leer dat de staat zich slechts door wat doelmatig is, niet door principiële principes heeft te doen leiden), waaruit later het Hegelianisme in Duitsland is ontstaan. Met de practische toepassing 1 dezer principes hebben wij ken- nis gemaakt in de tijd der Naci- terreur. Spr. herinnerde aan de leus uit die periode „Gij zijl i niets Uw volk is alles." Volgens spr. had dit moeten luiden „Gij zijt niets de staat is alles." Echter, aldus spr., waren er in de oudere tijden reeds de grote Hervormers en voormannen der rooms-katholieken, die de leer van de staat boven het recht bestre den, en aan de hand van Gods Woord aantoonden dat de rechts normen ook voor de staat gelden. Spr. wees op de Volkenbond, die als een zeepbel uiteengespat is. De 2de wereldoorlog volgde. Wat bleef er over van de verwezenlij king van het ideaal der internati onale rechtsorde En toch, aldus i spr., moeten wij blijven volhar- den in dit verband releveerde zij 1 de evolutionistische ontwikkeling van het recht. Vroeger was ieder j eigen rechter. In 1918 werd in Duitsland eerst het duel afge- 1 schaft. De Naci's voerden het weer in. Verder haalde spr. als bewijs voor haar stelling aan, dat het vroeger onmogelijk was recht te verkrijgen tegenover een hoogge- plaatst persoon. Thans is er in Nederland een rechtspraak „zon der aanziens des persoons." Uit een en ander blijkt dus, vervolgde spr., dat de christelijke idee doorwerkt in de harten der mensen, zodat er steeds geprotes teerd wordt als er onrecht ge schiedt. Het volksbewustzijn wordt rijper. Er is evolutie in de wereld- verhoudingen. In dit verband wees spr. ook op de belangrijkheid der kiezers (essen), i.v.m. de invloed t.a.v. de staatkundige verantwoor delijkheid. Ook bestreed Prof. van der Mo len de opvatting van sommigen, die op Bijbelse gronden zich af zijdig houden t.a.v. het orde- scheppen-in-de-chaos, daar de Bijbel voorspeld heeft dat er te gen het einde der dagen een steeds grotere chaos zou ontstaan. „En nog is het einde niet." Het is dus best mogelijk dat er na de oorlogen een periode van rust kan ontstaan. God wekt in Zijn Woord op de vrede te zoeken. Ook voor de vertegenwoordigers van Nederland in Lake Success is het een bezielende gedachte, als zij zich gedragen weten door hun I landgenoten. Ten slotte vestigde spr. de aan dacht op de grote nadruk, die Christus legt op de betekenis van het individu. Er is vreugde in de hemel als één zondaar op die vele millioenen zich bekeert. Deze gloedvol uitgesproken rede werd door de aanwezigen met grote aandacht gevolgd, terwijl zowel het applaus der vergadering als het dankwoord van de voor zitter Prof. van der Molen over tuigen konden dat haar redeJ ten zeerste gewaardeerd werd. In de hierop volgende discussie werden nog enige nieuwe punten door spr. behandeld. Wij noemen hiervan Wereldburgerschap Verenigde Staten van Europa wereldfederalisme het trachten samen te werken met landen, die er geen rechtsidee op nahouden en de vraag of op grond van het Handvest der UNÓ het plicht kan Band Nederland - Indonesië. De Band vergaderde Woens dagavond j.1. in Hotel Centraal. De voorz., de heer Steeman, verwelkomde de aanwezigen en gaf verslag van zijn ervaringen opgedaan op de gehouden Pro vinciale vergadering. Door het Hoofdbestuur werd het plan naar voren gebracht, om te komen tot het houden van een „landdag." Op de Provinciale- en ook op deze vergadering, stond men er in het algemeen, afwijzend te genover. De financiële bezwaren vooral kwamen na gedachtenwisseling naar voren. Er werd dan ook besloten een afwachtende hou- mng aan te nemen. Volgens de voorz., werd .er door het Hoofdbestuur op aan zijn zich te bemoeien met de in terne aangelegenheden van leden der Verenigde Naties. Nadat de eminente spreekster nogmaals door de voorzitter be dankt was, werd een ogenblik gepauzeerd. Hierna stak de Heer C. Nouwen namens de Chr. Landarbeiders- bond een keurige speech af hij hoopte, mede in verband met de gehouden rede, dat er door pa troons en arbeiders tezamen ge streden zou worden voor de ge rechtigheid. Vervolgens hielden 1 dame en 2 heren een sprekerswedstrijd. De Heer G. Smid, Slootdorp, zag zijn welsprekendheid beloond met een taart, daar de jury, bestaande uit de Burgemeester en de predikan ten Meijering en Van der Wielen, van mening was dat' hij aan de gestelde voorwaarden het beste voldaan had. De Heer P. v. Andel, uit Wie ringerwerf, woog door middel van een „vragenspel" de intelligentie van de dames tegen die van de heren af. Beide ronden werden door de dames gewonnen. (Hoewel er geen discussie toe gestaan was omtrent de antwoor den van het vragenspel, vroeg een der plaatselijke predikanten ons te publiceren, dat het antwoord dat Rachal te Bethlehem begra ven is, inderdaad juist is. (Genesis 35 19 48 7). Zodoende hadden z.i. de dames alsnog recht op 10 punten zodat haar voorsprong op de heren dus nog groter is.) Ds. Wiegers, Ned. Herv. Predi kant, merkte in zijn slotwoord op, dat als Jezus Christus het op alle terreinen des levens te zeggen had. er geen afzonderlijke chris telijke organisaties nodig zouden zijn. Christelijk georganiseerd zijn, wil echter niet- zeggen, aldus spr dat men onbewogen zou staan t.a.v. de noden van andere bevol kingsgroepen. Wij hebben, aldus spr., de plicht mee te werken in positief - christelijke geest aan de oplossing der maatschappelijke vragen. Nadat Ds. Wiegers in gebed was voorgegaan sloot de Heer Van Veen de samenkomst met een dankwoord aan allen, die hun medewerking verleend hadden tot het welslagen ervan. Vermeld dient nog te worden dat gemeenschappelijke zang. aan het orgel begeleid door de Heer A. Terpstra. Middenmeer, mede afwisseling in het programma bracht. Ongetwijfeld keerden de bezoe kers hoogst voldaan huiswaarts, zodat de besturen met genoegen op het organiseren dezer samen komst kunnen terugzien. MAANSTANDEN 1949. Maandag 21 Maart L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 21 Maart 6.42 18.54 22 Maart 6.40 18.56 23 Maart 6.38 18.57 HOOG WATER TE DEN OEVER. 121 Maart 0-28 12.48 22 Maart 1.19 1-47 23 Maart 2.30 3.18 gedrongen zoveel mogelijk abon- né's te werven voor het Bonds orgaan, de z.g. „Band-krant. De leden zegden hieraan mede werking toe. ..WELKOM-THUIS-AVOND" Een der leden, Mw. Oegema, bleek bezwaren te hebben tegen het houden van zulk een avond in deze tijden. Nadat verschillende aanwezi gen hun mening hadden ken baar gemaakt, bleek men van gevoelen te zijn, dat deze avond toch doorgang moest vinden. De avond werd vastgesteld op Dinsdag 29 Maart a.s. Hij wordt gehouden in Cinema de Haan, met velerlei attracties echter alles in gepaste vrolijk heid. Een Katholiek lid vroeg, of de datum wellicht kon worden uit gesteld tot na de „vasten." De Voorz. antwoordde, dat ook I dit probleem onder ogen was ge i zien, maar na verschillende da- tum-opschuivingen was geble ken, dat 29 Maart de enigst ge schikte datum was. Er zal echter met de Pastoor van gedachten worden gewisseld over deze kwestie. Vervolgens besprak de Voorz. de binnengekomen brieven van de jongens uit Indonesië. Alle brieven getuigen van een blij zijn met de wetenschap dat Nederland hen niet vergeet. Vóór alles moet worden voor komen dat onze jongens zich „verlaten" gaan voelen. Nadat verschillende kleinere zaken waren besproken, o.a. de samenstelling van een commis sie, die zich zal belasten met ,het doen slagen van de te hou- jden verloting, werd deze zeer geanimeerde vergadering geslo ten. Schager Markt. 19 Paarden f 600f 700; 3 Stie ren Centrale; 21 Mag. Gelde koeien f 400f 500; 57 id. Vette Centrale; 26 Kalf koeien f 550 f 750; 6 Vaarzen f 375f 450 12 Pinken f 200—f 275; 4 Tijd- koeien f 450—f 550; 388 Nuch tere Kalveren Centrale; 16 Mag. Schapen f 50f 80; 7 id. Vette Centrale; 66 Overhouders f 45 f 60; 38 Biggen f 50—f 60; 25 Konijnen f 1.50f 10; 29 Kippen f 2—f 7. PLUIMVEE- EN KONIJNEN LIEFHEBBERS TE SLOOTDORP! Wij herinneren U aan de ver gadering van de Pluimvee- en Konijnenfokvereniging „Het Nieu we Leven", die op Maandag 21 Maart, om 8 uur in Hotel „Lely" wordt gehouden. 40 WONINGEN MIDDENMEER. Deze week heeft men de wonin gen uitgezet, terwijl door de aan nemer P Bot. van Heer-Hugo- waard, ter plaatse een directie keet is neergezet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1