UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGEN. Woensdag 23 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 37 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk da^eit, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Wieringen. GENOOTSCHAP VAN DE STILLE OMGANG Woensdagavond hield de Afd. Wieringen van bovengenoemd Genootschap een vergadering in het Parochiehuis. In zijn openingswoord memo reerde de voorz. de hr. Schnei- der, dat dit de eerste officiële vergadering was, sinds de op richting in Maart 1948. Het nieuwe, keurig uitge voerde vaandel der vereniging stond dan ook opgesteld, als te ken der offervaardigheid. Verschillende kapitaalsuitgaven goedgekeurd. De vuilnisauto komt er, doch de raad. houdt benoeming van een chauffeur aan zich. Veroorzaakt rioolwater t.b.c. onder 't vee Verontrus tende toename dezer ziekte. Voorzitter waarschuwt tegen verdere hoge uitgaven. Noodlijdendheid als stok achter de deur. Voorzichtigheid is geboden. Schoolgeld wordt verlaagd. 18 Riolering Den Oever. MAANSTANDEN 1949. De voorgestelde voorzieningen Dinsdag 29 Maart N. M. ten aanzien van de riolering in V/oensdag 6 April E. K. Den Oever lichtten wij reeds in Woensdag 13 April V. M. ons vorig nummer toe. De Heer Bosker drukte zijn spijt er over uit dat aan de riool- putten in de Havenstraat nu niets wordt gedaan. Ze veroorzaken in 25 Maart de zomer veel stank. Volgens 26 Maart Woensdag 20 April L. K ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 24 Maart 6.35 6.33 6.30 18.59 19.01 19.02 19.04 Ir. Versteeg zouden er nieuwe 27 Maart 6.28 putten naast de roosters kunnen hoOG WATER TE DEN OEVER, worden gemaakt om dit euvel op 24 Maart 4.11 4.53 Vergadering van Vrijdag Maart 1949, nam. 7.30 uur. Voorzitter de Heer L. C. Kolff, Burgemeester. Secretaris de Heer C. F. van Mededelingen en ing. stukken. Ingekomen was een besluit Pastoor Bijl gaf vervolgens Duin. een geschiedkundig overzichtAfwezig z.k. ae Heer J. van het ontstaan van het Grote JG.z. Sacramentswonder, en behan delde de grote gebeurtenissen, die zich voltrokken rond dit Sacramënt. Het ontstaan en het wezenaankoop van het van 'de Stille Omgang werd door spreker behandeld. Aan het slot van zijn gloedvol gemakkelijk voor ander vervoer in te richten De Voorzitter bevestigt dit. Het bovenste gedeelte van de bak kan er afgenomen worden en dan is 't een gewone laadbak. Lont De Heer Bontkes De calculatie i t.a.v. het loon benodigd voor het' vuilnisophalen is berekend naar 5 dagen. Als de chauffeur-werk man het alleen doet zal hij 5 da te heffen. Waarheen wordt het water van de nieuwe leidingen afgevoerd De Voorzitter Naar de koog. De Heer Bosker Et zou toch qhR. NAT. SCHOOL een zuiveringsinstallatie komen. DEN OEVER. 25 Maart 26 Maart 27 Maart 5.46 6.11 6.48 7.08 7.36 7.51 van Ged. Staten waarbij werd gen nodig hebben. Krijgt hij hulp goedgekeurd het raadsbesluit tot dan is hij vlugger klaar en kan geragecomplex j ander werk doen. Aan de ophaal- Bosker aan de Parklaan. dienst zelf wordt dus niet meer (De eigendomsoverdracht heeft besteed dan het uitgetrokken be- inmiddels t.o.v. Notaris Groendijk drag. plaats gehad). j De Heer Lukkien zag gaarne Nu komt het vuile water toch weer in de polder. Waarom meteen niet deze installatie gemaakt. 1 De Heer MulderOp iedere lanöbouwvergadering wordt er t over het vuile water geklaagd. Het de Weieerw. Heer Deen, de hr. rioolwater verontreinigt de zoet- Wor en het Hoo£d der School, watervoorziening die nu juist met F d Goo,ier J n v-11 ilvrovb-o vrcl i-n rr oor-Hirr unhr pl - J Op Maandag 14 Maart hielden de leerlingen van deze school een onderlinge reciteerwedstrijd. De jury werd gevormd door woord spoorde spr. de aanwezi- qq^. begroting van dat voortaan in Westerland ook gen aan tot deelname aan de j de dienst 1948 werd door Ged. j wekelijks werd opgehaald 't Ge- Stille Omgang. j Staten goedgekeurd. schiedt nu om de 14 dagen. De Voorz. bedankte de Z. E.Aan de Heer L. Niemeijer, (Wordt toegezegd), voor zijn heldere uiteenzettin- fcbans te Den Helder, werd alsnog Voorts vond spreker het bete een en ein* vervoleens over op diens verz°ek eervol ontslag de benoeming van de chauffeur trvt Ho Hot- wiorir.eïore verleen<* ult zÜn functie als amb- niet aan B. en W. over te laten, tot de deelname der Wieringers tenaar van de Burgerlijke Stand, ter vermijding van kwesties als aan de Stille Omgang. ingaande 1 December 1946. destijds bij de benoeming van een De datum is bepaald op Zon- Aan de Afd. Wieringen van werkman-voorman. Spr. houdt de dag 27 Maart en afd. „Wierin- j de Ver. v. Vreemdelingenverkeer, 1 benoeming liever aan de Raad. gen" sluit zich aan bij afd. „Den wier rekening over 1948 een nade- De Voorzitter zegt de raad geen Helderllig saldo aanwijst van f 185.38, Zaterdagavond 26 Maart is er fm-voo™' V6rIeend een kort Lof in de Kerk van de i H. Hippolytus, om 10 uur. De bus vertrekt 10.30 uur, kreeg wegens benoeming elders eervol ontslag als onderwijzeres aankomst aan het Centraal Sta-| aan de O. L. S. te Hippolytushoef. De begroting 1949 werd in deze vergadering aangeboden. Zij zal in de eerstvolgende vergade ring van de raad worden behan deld. Voor het aanschaffen van een trapnaaimachine voor het handwerkonderwijs is aan de school voor V. G. L. O. een crediet verleend van f 380.—. tion pl.m. 0.45. Om 1.30 vindt de Stille Om gang plaats, en verdere bijzon derheden worden natuurlijk nog nader besproken. Er zijn momenteel 25 deelne mers, mochten er nog Wierin gers zijn, die ook graag mee gaan, dan kunnen die zich aan melden bij de Heren J. Koster te H.hoef en J. C. vd Made, Molgerdijk, Den Oever. De kosten bedragen voor le den f 4.00; voor niet-leden f 4.50 per persoon. De intentie dit jaar is Dat God allen, die te lijden hebben om Chris tus, met Zijn bijzon dere genadekracht moge zegenen. Hierna volgde sluiting van deze druk bezochte vergadering door de Voorzitter. DOOPSGEZ. GEMEENTE, Donderdag 24 Maart n.m. 2.30 Zusterkring Den Oever, ten huize van Zr. Blankman. n.m. 4.305.30 Lees- en Vertel- club. 's Avonds 8 uur Kring van Jon ge Zusters te Hippolytushoef. Bespreking Feestavond Komt allen. Vrijdag 25 Maart 'sav. 8 uur: Repetitie Kerkkoor. CORRESPONDENTIE. Mej. S. E. M. Verberne ver- bespreken. geschikt, college te vinden voor een dergelijke benoeming. In B. j en W. kan men deze zaak beter Per klas werden prijzen toe gekend. De gelukkigen waren Klas 2 J. Verwoerd, A. Leut j scher, J. Uiterdijk, W. Bakker, H. Landman, E. de Vries. Klas 1 H. Boogaard, C. de Haan: S. Terlouw e.a. Klas 3 en 4a H. Veenkamp, E. Schaapman e.a.. G. v. Koe- veringe e.a. Klas 4b en 5 A. Visser, H. Ploeger, D. de Vries, H. Liebe, H. v. Asperen* Klas 6 en 7 E. Stulp, A. Ver schoor, Tr. Dijkstra, W. de Groot Donderdag 17 Maart hield de school haar jaarlijkse ouder- De uit 24 punten bestaande agenda werd vervolgens in vlot tempo afgewerkt en de meeste punten gingen zonder enige dis cussie onder de hamer door. Iets langer werd stilgestaan bij het voorstel tot instelling van een De Heer Lukkien Kunnen B. en W. misschien een voordracht aan de Raad doen De Heer Bosker We kunnen er toch in comité over praten en in 't openbaar stemmen. De Heer Bontkes 'k Geloof niet dat dit de gang van zaken is. Dergelijke benoemingen lenen zich niet. voor een bespreking in de Raad 't Is niet gewenst. Spre ker vraagt zich af of de uitslag van de stemming dan wel zodanig zal zijn dat de juiste man op de juiste plaats komt. Ondanks de praatjes rond de vorige benoeming is ieder zeer tevreden over die keus. Spr. acht het verstandiger B. en W. te machtigen. De Heer Borgdorff Juist in de Raad kan de zaak veelzijdiger eigen reinigingsdienst. (Reeds in worden bezien, ons vorig nummer toegelicht). De voorzitter Onze keus is de De Heer Bosker vreest dat devorige keer toch juist geweest, geraamde post voor personeels- De Heer van der Laan 'k Wil uitgave (f 2750.-) niet toereikend dit niet ontkennen, maar daar zal zijn. Kan de chauffeur-werk- gaat het hier niet om. Spr. ziet mandie toch een behoorlijk toch liever een voorstel aan de loon zal moeten hebben het Raad. werk alleen af Van Duin deed Ook de Heer Lukkien acht het het wel alleen maar met een auto 1 beter. Bij onderwijzersbenoemin- kan dat niet. Er moet met 2 men- I gen kan de Raad ook keus maken sen worden gewerkt dan kan men j uit verschillende candidaten. vlugger opschieten. Er zal dus het j De Voorzitter Gezien de stern- loon van één man bijkomen. ming in de Raad zullen we dan De Voorzitter Eén man kan heteen voordracht indienen. B.v. van wel doen. Er zit een dubbele 2 personen stuurinrichting aan de auto,1 waarvan één aan de buitenzijde j naast de cabine. De ophaler kan j Verschillende stemmen drie. De Voorzitter Dan drie. Overigens werd het voorstel tot dus naast de wagen lopen en de instelling van de dienst en wat l3-3^-011 fn) _Pe_ waSen ^an heel j ciaar mee samenhangt goedge- getiteld: keurd. Gok het Bestuur van de Henricusschool vraagt gelden H. langzaam doorlopen. De Heer Bosker vraagt of ook gerekend is op het legen van put- Wil „Middenstander" nog even ten. Zal van Duin dat blijven beschikbaa^ tewïllen stellen'vooV zyn naam bekend maken aan doen Zo met., dan worden dehet aanschaffen van een hand- ons Secretariaat Klieftstr. 12. kosten nog weer hoger. Zijn ingezonden stuk zullen De Voorzitter Jt Is niet naaimachine. (Toegestaan.) Het presentiegeld van de le- wij dan gaarne en gezien de vraagt aan van Duin maar het den van de Commissie van Advies aard van het behandelde onder— van putten staat hier bui- krachtens de Woonruimtewst werp, voor ditmaal bij uitzonde afzonderlijke dienst werd vastgesteld op f 4.- per Hei en spr. hoopt dat van Duin t zal per vergadering. rinff nnnpr «phiii naam nnnomon ring onder schuilnaam, opnemen blijven doen. Red. De Heer Mulder Is de auto1 De toelage voor de secretaris dier commissie op f 5.per week. de ruilverkaveling aardig voor el kaar is. (Vervolg pag. 2.) EINDLES. i J.l. Vrijdag 18 Maart werd in: de W.-Meerschool te Midden- meer, de eindles gehouden van de 2-jarige Rijkslandbouw- wintercursus. Aanwezig waren bij de ope ning de afgevaardigden van de .3 landbouworganisaties en in 't j K. Kooiman bijzonder werd welkom gehe- i ten de Heer Ir. Rinsema, Rijks- landbouwconsulent te Schagen. De diploma's werden van de eindles uitgereikt door Ir. Rin- i jij - avond m ae Geref. Kerk te Den isema, aan de volgende cursisten: p MET ZEER VEEL VRUCHT „er- rp, j T Tv/r v Ruira 8 uur opende de Voorz. i Th. Memdersma, J. Mooij, K.,1T T, J. Muller, H. vd Sluis. de Weieerw Heer Deen, deze MET VEEL VRUCHT iV °"d' door zmgcrl J. Bruin, J. Laan, P. de Maat, ,T 1 en e t /~t j j o j o j Na het voorlezen van een ge- J. Onderdijk, S vd Sande. T u 10 v u- deelte uit Joh. 13, heette hy ai- len hartelijk welkom en sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst. (Ruim 150 ouders wa ren aanwezig.) Onmiddellijk werd begonnen met het programma. Juffr. vd Schoot liet met kl. 1 een bewerking zien van het sprookje „Sneeuwwitje", hetgeen zt-er in de smaak viel. Nu was meteen het ijs gebroken en tra den de debutantjes de een na do ander voor het voetlicht, van de laagste tot de hoogste klas toe. Enkele leerlingen uit klas 4 en 5 lazen een eigen ge maakt opstel voor. J. Bos ..Het gevaarlijke spelletje" en Gina Hensen „Toch teruggekomen terwijl de hoogste klassen een 6 -tal tweestemmige liederen ten geliore bracht. Na de pauze werd de film van het schoolreisje 1948 vertoond en konden vele ouders hun kinde ren zien wandelen, spelen in Oud-Valkeveen of eten bij Het gemeenteraadslid de Heer „Heek." „Zo'n reisje zou ik ook kield hierna een referaat. nog wel eens willen meemaken'' i was veler ouders verzuchting. „Is samenwerking mogelijk j De Heer Zeistra hield een refe tussen alle protestants- TT christelijke uartijen raat over -Het onderwijs m de Spr. kwam tot de conclusie dai B'ib- Geschiedenis op de lagere samenwerking zeer wel mogelijkschool." is, en grotere kracht zal geven 1 Hij behandelde achtereenvol- aan het protestants-christelijk gens het doel van en de wijze def,'.d^r bev0"jin" waarop het Bijbels onderwijs Uit. de gaammeerde bespreking. d, eeeeven die op dit referaat volgde, konw(?, geconstateerd worden dat er gro-1 een kort slotwoord aoor de te belangstelling voor dit onder -1 Voorz., werd de avond om half werp bestond. twaalf gesloten. I MET VRUCHT R. Bekema, F. Boerhave, Jn. Grooteman, K. Rarije, W. Rui- «ter, S. v. Schagen, W. Scholtens |en IJ. Tijsma. I Na de uitreiking van de di ploma's, bedankte de Heer K. vd Veen namens het bestuur van de cursus, de leraar en feli j citeerde de cursisten. Anti - Rev. Kiesvereniging Slootdorp. 18 Maart j.l. vergaderde boven genoemde kiesvereniging, onder leiding van de Heer A. Postma, daar de voorz.. de Heer A. Froma. wegens ziekte verhinderd was. Na gebruikelijke opening werd eerst een stemming gehouden voor de groslijst, in verband met de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Door de uitslag hiervan werd een kleine wijziging hierin aange bracht. Of deze nog van invloed zal zijn op de gecombineerde ver gadering van afgevaardigden, staat te bezien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1