UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE VOORJAARSSTIERENKEURING NIEUWE BONNEN Zaterdag 26 Maart 1949 Vierde Jaargang No. 38 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, HIppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. KRUISDRAGEN. W. Pranger, In de Evangeliën wordt ver- teld, dat de Romeinse soldaten op Din£dagmiddag werd,op het .Berlus", eig. de Kruisweg „een zekere Sunon fa.. de OLS te H.-Hoef Anna raulowna. van Cyrene, die daar voor y- stierenkeuring gehouden. „Cla.a's Adema", eig. Jn. ging, komende van e ei, stieren van Wieringen, Wie- Meeldijk, Anna Paulowna. vader van lexander en u rjngermeer en Anna Paulowna „Sjou!:e", eig. E. Romar, Anna tas. dwongen, dat hij zijn kruis n keuring aanwezig. Pau3owna. éroeg. (Mare. 15 2 De was volgt Roland 2". eig. H. J. Veeman Over hem wordt beschikt en 3_JARIGE EN OUDERE STIE W.-Meer. in de sombere stoet wordt hij „Realist 3", eig. ingelijfd, beladen met een ver- Opgegeven 4 stieren. Wieringermeer. nederende as es in Afwezig 3 stieren. ..Adema 13 v. Haukeshoef, eig. mocht m verzet komen wegens H. Grin, deze inbreuk op zijn vrijheid, Afwezig 3 stieren. „Pietje's Adema:\ eigenaar H. c. J. Montsma, Wieringermeer. J. Veerman, W.-Meer, neemt ,.Fred\ eig. Staatsl. bedrijf «aar voor het ruw geweld moest Centrale Keuring hij buigen. Alkmaar Zo wordt ook ieder mens ge- '2_JARIGE STIEREN, dwongen zijn deel van het grote wereldleed te dragen. Maar dan ge wordt de vraag, of hij dit nood-1 ee wendige en vaak onbegrijpelijkeRozalina>s Ade^a"t eigenaar keurd P. te G. M. vd Boogh, W.-Meer. „Ingena's Piet", eig. Mevr. de Gogd- Wed. Th. Tjalma, W.-Meer. .,Romkje's Deijne", eig. Tj. Haukeshoef", eig. Kooistra, W.Meer. leed willoos ondergaat, of dat het zelfstandig wordt aanvaard, Staatslandb.-bedr. S. J. Zoodsma „Holter", eig. J. M. Postma, zodat hij er anders door wordt. Wieringermeer. I Wieringen. „Grietje's Eduard v. Haukes- „Ceres 2", eig. Jn. Kooij, Wie En bij deze vraag zullen we Montsma, Wie ringen, aen, dat we allen te maken 6 - hebben met het lijden van Chris- nn£?ern^eiA c. „Lmdbergh Adema tus waarbij wij, als eens Simon, ▼an Cyrene, betrokken worden. 5", eig. Want christelijk gesproken is •r verschil tussen leed en kruis. 6UE 'ard Leed is een deel van deze we- reld, behorend tot de Schepping en saamgeweven met ons lot geen leven immers, zonder lij- Exglent den, maar de Christen hee g j Koom_ wieringen. „Dirk", eig. P. de Jong, Wie ringen. „Marie's Sikkema", eig. Gebr. .Zwarlje's Adema"', eig. P. eig. I Keppel, Anna Paulowna. H. Homan, Wieripgermeer. „Eduard 20", eig. M. Bakker, 2-JARIGE STIEREN, goedge- Wieringen. MAANSTANDEN 1949. Dinsdag 29 Maart N. M. Woensdag 6 April E. K. Woensdag 13 April V. M. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN" 1919. zon op end. 28 Maart 6.26 19.06 29 Maart 6.23 19.08 30 Maart 6.21 19.09 HOOG WATBR TE DEN OEVER. 28 Maart 8.10 8.22 29 Maart 8.40 8.53 30 Maart 9.09 9-20 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 26 Maart 16 uur tot Maandag 28 Maart 3 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 27 MAART. Aanwezig de Heren Bouwman, Evangelist uit 49 na Chr. j Slootdorp Hakkesfceegt, Schagen. I Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. eig. i „Olivier v. Petrushoef" Jn. Bakker, P. de Caluwé, W.Meer. Wieringen. Hillebiand", eig. Staatslandb. „Sjoukje's Adema 2", eig. C. bedrijf, J. J. v. Oord, W.Meer. daar iets van te maken, het om te zetten, te verheffen tot kruis. Het lijden als gemis, smart, rouw, teleurstelling en kwelling, is in zichzelf niet hei- Bg. Alles verandert er door, ook de mens, maar niet altijd ten goede. De Stoïcijn hardt zich af, •efent zich in ongevoeligheid om in gelatenheid, onbewogen - sterk het nood wij dige te dragen. De Boeddhist ziet, dat heel het leven staat in het teken van de smart door teleurgestelde en gebroken begeerte en oefent zich in het doven van alle le vens begeerte door ascese. En de overgevoelige of senti mentele blijft treuren in zelf medelijden, terwijl de lichtzin- mige zo spoedig mogelijk tracht te vergeten. En de zelfzuch tige wordt verbitterd, oordeelt Gr. Hoven", laidb.-bedrijf, W.-Meer. H. J. A. Croon, Bakker, Wieringen. „Adema v. Valkenhof", eig. E. Romar, Anna Paulowna. 2-JARIGE STIEREN, goedge keurd P. „Reino", eig. V. Koorn. ringen. 1-JARIGE STIEREN, keurd N.R.S. „Ymkje's Lindbergh 2" J. D. Aij, Anna Paulowna. „Grietje's Adema 1", eigenaar Wed. D. N. Mulder, Wieringen. „Eduard 17", eig. Fa. M. Bak ker, Den Oever, Wieringen. „Grietje's Eduard", eig. Wed. D. N. Mulder, Wieringen. „Eduard Adema", eig. Fa. M. Bakker, Den Oever. Wie- eig. ..Riekes", eig. A. J. HeiJa, Wi eringermeer. „Hiltje Eduard", eig. J. de Jong, Wieringen. 4 cèn-jarige stieren werden af gewezen. 6 één-jarige stieren waren niet verschenen. Succes - Nieuws. Succes 4 - Petten 2. Aanv. 10 u. Succes a - Alcmaria a. Aan vang 12 uur. Succes c - Kaagvogels b Aan vang 1.15 uur. SUCCES 1 - RANDERS 1 Aanvang 2.30 uur. Succes 4 kan van Petten 2 win nen. Succes A start niet met zulke kansen tegen Alcmaria. De grootste belangstelling concentreert zich natuurlijk op i Krishna Venta, die wij hier boven afgebeeld zien op bet mo ment dat hij met zijn 34-jarige vrouw in het jaar 1949 de West minster abdij van Londen verlaat, predikt niet alleen handhaving van de Hen Geboden en liefde voor uw naaste. Hij vertelt ook, dat hij voor zijn geboorte in Los Angeles al eens eerder geleefd heeft, namelijk 1900 jaar geleden. De Engelse kerkbezoekers staan daar echter sceptisch tegenover. „Realist v. Haukeshoef, eig. het le £>e Successers kunnen er en veroordeelt, omdat het hier w ™QQT. beneden zó toegaat ^^14 v '™n verzekerd zijn, dat zij aan Wanneer er zo uit het nood- »Ac*ema 14 v- Randers een hele kluif zullen Wanneer er zo uit het nood ej c j Montsmai w.-Meer. hebben en dat de Alkmaaraers -wendig leed mets schoons op- T*PTr-p cmrrnirN neooen en aat de AiRmaaraers bloeit, als er niet komt inzicht, ',.01ird ^f S g ;alle pogingen in het werk zullen -ij---■jjKeu ra in. n. stellen om hun eerste promotie „Marinus Lindbergh eig. wedstrijd tot een goed einde te Staatsbedrijf G. M. vd Boogh, brengen. Ook Succes zal zich levensverdieping, vermeerdering van de edele zielekrachten. meerdere rijpheid, is 't alles ver Meer" ,door een overwinning gesterkt Eduard 22 eig. Fa. M. [voelen VOor de verdere afwerking van het programma. Daarvoor geefs. Hier kunnen wij zien het noodzakelijk verband met het ke'r~Den "oever, lijden van Jezus, het onbegrijpe- lijke en onverdiende, dat toch Zo kan allerlei soort verdriet aanleiding wordt om te stijgen worden tot ondergang, maar ook tot al ijler hoogte van grootheid tot oefening in zielegrootheid en en goedheid, om te ontvouwen verloochening, tot het beter die- de bovenmenselijke zielekrach- nen van God en de mensheid ten. Zijn lijden laat zien, hoe met de zachte krachten der liefde het alles stiller, dieper, geduldi- In Maximum Gorki's Nacht- ger wordt en dat de levensnood asyl is er onder de ellendigen wordt de vrijwillige daad in de helpende hand van een mid- maa^^ dat bij het betreden van Gods dienst om Hem te verheer-1 dernacht-zendeling, die op de *eT rein^ de lidmaatschaps- lijken. j vraag van een teringlijdster 10SP- donateurskaart moet wor- „vadertje, waarom sla je mij den getoond. Zo kan lichaams-zwakte voor niet ten antwoord geeft Wedstrijd Bondselftal de mens worden reden tot voort- „omdat het leven mij geslagen Engeland B (profs, durende aanklacht, omdat men heeft Bovenbedoelde wedstrijd wordt zal het echter nodig zijn, dat er in het elftal een andere geest heerst als tegen ADO. De idee van „dat winnen we wel", zal iedere speler van zich af dienen te schuiven. Leden en donateurs worden er nadrukkelijk op attent ge ran zijn plannen wordt terug geslagen, maar.voor de her- borene en gelouterde kan zij worden tot nieuwe werkkracht «n andere werkkring. BRANSTOFFENSFAARKAS HEROPGERICHT. J.l. Woensdagavond had er een bespreking plaats in het Parochiehuis o.l.v. Z.E. Pastoor Bijl om te komen tot heroprich ting van een algemeen R.K. Spaarkas. De Pastoor wees op het zegen rijke werk van de brandstof- fenspaarkas St. Jozef, welke kas in de oorlog moest worden opgeheven. Thans doet de behoefte om weer te sparen voor de Brand stofuitgaven, zich weer gevoelen Besloten werd tot heroprich ting en alle aanwezigen (de ver gadering was goed bezocht) ga ven zich spontaan op als lid. Een reglement werd vastge steld. De mogelijkheid tot deelname aan het sparen staat ook voor met-katholieken open. In het voorlopig bestuur wer den gekozen de heren: R. Rennings, Voorz. V. Vroone Secretaris G. v. Hoesel, Penn. Voor nadere inlichtingen wendde men zich tot één dezei personen. In zijn sluitingswoord sprak Z.E. de hoop uit, dat door velen ook niet-Katholieken - van de nuttige instelling gebryik zal worden gemaakt. Voor de periode van 27 Maart tot en met 9 April zijn geldig de volgende bonnen 1061 Vlees (A, B, D) 100 gram vlees 062 Vlees j 063 Vlees 064 Alg. rijst 065 Alg. boter, (A, B) 300 gr. vlees (D) 100 gram vlees (A, B, D) 250 gram (A, B, D) 250 gram margarine of vet 066 Alg. (A, B) 500 gram boter margarine of vet 067 Alg. (A, B) 200 gram kaas of 250 gram korstoze kaas 068 Alg. (A, B) 125 gr. koffie 072 Alg. (B) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 074 Alg. (D) 250 gram boter, margarine of vet 075 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAKSKAARTEN 70 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak 72 Tabak (QC) 2 rantsoenen si garetten of kerftabak TOESLAGKAARTEN Tot en met 9 April zijn geldig de bonnen, gemerkt met letter J (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen.) De bonnen 044, 048, 049, 050 051, 053 056, 057, 058 en 059 Al gemeen der bonkaarten voor voe dingsmiddelen kunnen vernietigd worden. Het harde leven dat sloeg, op Woensdag 18 Mei a.s. nam. deed de helpende krachten der 7 uur te Amsterdam gespeeld, liefde ontwaken. j Kaarten kunnen worden aan-| Zo werd het leed tot Kruis. [gevraagd bij de secretaris tot, (Overgenomen.) H. A. E. 9 April a.s. Flevo - Nieuws TRAINING. Maandagavond trainen onder leiding vsn de Heer Sluik op het veld te Wieringerwerf van 4.30 tot 5.30 uur voor B-adspiranten van 5.30 tot 6.30 uur voor A-adspïranten - junioren en i -senioren. Over enkele weken zal de trai- rang van senioren om ongeveer 7 uur beginnen, om en om te Mid- denmeer en Wieringerwerf. Schager Markt. 15 Paarden f 400f 850 4 Stieren Centrale; 24 Mag. Gel dekoeien f 350f 475: 43 td. Vette Centrale; 25 Kalf koeien f 600—f 775; 4 Vaarzen f 350— f 425; 8 Pinken f 180f 225 2 Pinken Centrale; 558 Nuch tere Kalveren Centrale: 40 Mag. Schapen f 70—f 80: 7 id. Vette Centrale; 62 Overhouders f 45- f 60: 50 Biggen f 40—f 65; 20 Konijnen f 3f 7; 18 Kippen f 1.50—f 10.- Wieringen. POLITIE. Komen aanlopen een zwarte gladharige hond met gele poten. Inl. bij de Gera.-Bode.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1