UITGA VE VAN DE STICHTLNG NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Ir. CORNELIS LELY. NIEUWE BONNEN Zaterdag 9 April 1949 Vierde Jaargang No. 41 Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. LUISTERT U EVEN? In verband met een ontvan gen brief, schrijft Ds. Post, Geref. Pred. te Wieringerwerf, het volgende „Ik kan Uw grief, die U enige tijd geleden uitte tegen de kerk mens in 't algemeen, heel goed begrijpen. Als het van de kerk mens moest komen, dan zag het er ook voor U aller ellendigst uit U zei toen Die mensen laten ook niet ZIEN dat ze zo geluk kig zijn met al hun godsdienst. En U hebt volkomen gelijk. Maar nu begaat U één grote fout U kijkt teveel naar men sen, naar vrome mensen. En dat moet U NIET doen. Om geluk kig te worden, moet U zich niet aan mensen meten noch spiege len. DIE hebben er ZELF altijd een heel werk mee om het hele maal vast te houden. Zij verge ten ook veel te vaak, dat het geluk alleen daarin ligt, dat ze het óók weer van een ander moeten verwachten „De bedwinger der Zuiderzee Bij de Uitgeverij H. J. Paris. Er zijn er te Amsterdam, is verschenen de Haarlemmermeer 1852. Het plan Lely, ontworpen in 1891, werd aangekondigd in de Troonrede van 1913 en aanvaard bij de wet van 14 Juni 1918, ter wijl op 29 Juni 1920 het histo risch ogenblik aangebroken was, dat Nederlands grootste water bouwkundige werk, waarvan de1 wereld, althans in Europa, het gelijke nog niet gezien had. werd aangevangen. Welk een volharding en uit houdingsvermogen spreekt er uit, zovele jaren zijn ideaal, on danks de aanvankelijke afwijzing van de zijde der regering, te blijven nastreven Via het particulier initiatief (de oprichting der Zuiderzee- vereniging in 1886) bereikte Ir. Lely ten slotte toch het door hem steeds in het oog gehouden doel. Wanneer in het aanstaande MAANSTANDEN 1949. Woensdag 13 April V. M. Voor de periode van 10 tot en Woensdag 20 April L. K. met 23 April zijn geldig de vol- 1JU9 gende bonnen in iö*z- Q81 Vlees (Aj B D) 10Q gr vlees n April 082 Vlees (A. B) 400 gr. vlees 12 April 083 Vlees (D) 100 gram vlees 13 April ZONSTANDEN 1949. margarine of vet 086 Alg. (A, B) 250 gram boter 12 April margarine of vet 087 Alg. (A,B) 200 gram kaas; of 250 gram korstloze kaas. I 092 Alg. (B) 500 gram boter, j margarine of vet 094 Alg. (D) 125 gram boter, margarine of ve$ 095 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. zon op ond. 11 April 5.53 19.31 12 ADril 5.50 1932 13 April 5.48 19.34 HOOG WATER TE DEN OEVER. 11 April 6.46 7.10 12 April 7.37 7.59 13 April 8.21 8.41 TABAKSKAARTEN 73 Tabak (QA) 2 rantsoenen si garetten of kerftabak 74 Tabak (QA) 2 rantsoenen si garetten of kerftabak 75 Tabak (QC) 2 rantsoenen si garetten of kerftabak TOESLAGKAARTEN Voor de periode van 10 tot en met 23 April zijn geldig de bij, die menen dat ze het HEB- „Lely, de bedwinger der Zui- seizoen weer velen naar onze ijxct BEN en daarom vergeten er el- derzee", geschreven door mr. K. P°*der zullen komen, en moge- bonnen, gemerkt met ietter K. ke dag om te VRAGEN. Jansma, secretaris van de Zui- gasten zijn, zal het al- Ik zie Uw vraagogen al weer. derzeeraad. Ja, dat meen ik ze moeten er licht gebeuren, dat zij informe ren, wat er eigenlijk wel aan om VRAGEN. Kijk, nu komen to.,de bijgevoegde beschrijving de totstandkoming van deze pol- voorkomen wnrdt over de droogleffemff od- dor ïc voorafgegaan. Wanneer, (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, I waarop de betreffende bonnen om vn-ttAjiMN. JS-ijK, nu Komen alle mensen op hetzelfde adres wordt over de drooglegging op- der terecht. Want er is er maar Eén Someï T die gelukkig maakt. We hebben "Wat weet det gemiddelde Neder de vrager volledig kunnen te- het dus niet bij een vroom mens ,lander van dit bi.uitstek Neder vreden stellen, te zoeken, neen, we moeten allen Jandse wf hoeveel arbeid al- De herinnering naar JEZUS. Hij maakt geluk- 'een de voorbereiding gekost kig, doordat Hij de mens weer iee doet zien het DOEL van zijn Wat weet men van de ontwer bij Medemblik en het Hotel te leven. Per en motor van deze vreed- Slootdorp. DAT zijn we kwijt geraakt. zame annexatie £)00r dit (Het zou me te ver voeren, dit Toch is het onze plicht als Ne-monUment alles nader uit te leggen. Kom derlander de persoon van Ir. C. vader dcr iLely niet te vergeten. richt Wij sluiten ons bij het boven- v. 1 v -k i De niet-aangewezen bonnen men dan dit boek bezit, zal men 069 070 Q71 Q73 q 7g Q?7 Q73 kunnen en 079 van de bonkaarten 903 'en de bonnen 62, 65, 68 en 71 aan Ir. Lely van de Tabakskaart QA 903 kun werd reeds levendig gehouden nen worden vernietigd, door de naam van het gemaal Voorkomt Stormschade. LET OP UW RAMEN. De zware stormen die van daar maar eens over praten.) Ik zeg er alleen dit van die I boek is thans een voor de geestelijke drooglegging opge- Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 9 April 14 uur tot Maandag 11 April 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 10 APRIL. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieaorp Dekker Jt Zandt. Attentie. De volgende week wordt huisvuil als volgt opgehaald B'nsdag Wieringerwerf. Woensdag Middenmeer. Donderdag Slootdorp. het DEN OEVER. VOOR DE MICROFOON Naar we vernemen, zullen Aukje Dijkstra en Willy de Groot, leerlingen van de Chr. Nat. School te Den Oever, als deelneemsters aan een Reciteer - wedstrijd, Dinsdag 12 April a.s. naar Hilversum gaan. In de NCRV-studio zulleri tijd tot tijd over de polder ra- hun bijdragen op de plaat wor- zen, trachten ook onze woning- den vastgelegd, waarna te zijner Jezus heeft het waarachtig, ern- staande aan en geloven ook dat stig en eerlijk met de mens ge- de gemiddelde Wieringermeer- G. meend. En Hij meent het vandaag nóg voor 100 pCt. Nu moet U niet gaan afkeu ren wat U zelf niet weet. Dat is niet eerlijk. U moet Jezus ook der weinig afweet van het leven en streven van de man, die de grondslag gelegd heeft voor het bedwingen der Zuiderzee. bouw schade te berokkenen. Inzonderheid hebben zij het gemunt op geopende of nie' goed gesloten ramen. Het Bestuur van de Stichting tijd uitzending zal plaats vin- 'den. Veel succes, meisjes Welnu, een pracht-gelegenheid verzonden. "I DE A.S. KONINGINNEDAG. Door het bestuur van de Oranje-Vereniging „Oost-Wie- worden om de bewoners der huizen er ringen" is een voorlopig pro- op attent te maken, dat men gramma voor 30 ZEEPOST NAAR INDONESIË. Met het s.s. „Grote Beer" kan Bouwbureau verzocht ons daar- zeepost naar Indonesië om zijn kennis ten deze te ver- De te verzenden corresponden- bij stormweer de ramen geslo- maakt. April opge- niet verwerpen omdat Uw kerke rijken, biedt dit uitnemend werk, tie dient uiterlijk a.s. Zondag ten moet houden, opdat klachten! De bedoeling is ?s morgens in lijke buurman nou net zo'n geschreven door iemand, die 10 April op de bus te worden c>ve" het uitwaaien van ramen Den Oever kinderspelen te or- voorkomen worden. schijnheilig iemand is. Evenmin Ir. Lely van zeer nabij gekend j gedaan, omdat U bij die buurman zo- heeft. veel fouten ziet. U moet voor j Uitvoerig vinden wij in dit dien Jezus gaan staan. Dat is j typografisch keurig verzorgde de Bijbel ter hand nemen en en fraai ge-illustreerde boek, het eerst eens lezen wat Hij, neen ieven van deze grote Nederlan- niet alleen GEZEGD heeft, maar der, met zijn hoop, teleurstelling, waarschuwt voor „harde wind",1 diende kunstmeststoffen, ook GEDAAN heeft om de mens üefde en smart, en de bekroning en het is droog, zonnig weer, Zandstorm over de W.meer. AL1 het K.N.M.I. te De Bilt waaiden ook de gelukkig te maken. Laten we afspreken dat U' daar mee begint. van zijn streven, op boeiende dan kijken veel pachters in on ze polder, voornamelijk die op de de lichtere gronden, met bezorgd De mate van deze schade wijze beschreven. Ook behandelt dit werk pas te constateren als de gewas sen reeds ver ontwikkeld zijn, ganiseren, terwijl de middag ge vuld zal worden met een wed strijd op fietsen voor ouderen. TLerbij zal Oosterland inge schakeld worden, reeds toege- Wat er 's avonds zal gebeuren is nog een vraagteken. Ais vanouds zal „Apollo" een en ander weer met muziek op- Dan dank ik U voor Uw aan-oudste plannen, voor de Zuider beid over hun akkers. dacht. P.S. jeedrooglegging, zoals die ont-f J.l. Maandag, bij een krach- Ds. POST stonden na de drooglegging van tige zon, welke het land Hebt U vragen, schrijft U me dan nog' maar eens, of kom an ders nog eens praten. OOK VENEMA HEROPENT. Het herbouwde pand van de Ju.1 sieren. J liet slagen der feestelijkheden |en is dan vrijwel onherstelbaar. Kangt uiteraard verder af van In de regel zijn het alleen de bet aantal deelnemers en van snelbchtere zandgronden, welke van de medewerking van de burge de verstuiving te lijden hebben, rij in hetalgemeen. deed opdrogen, zagen we stofwolken met bet toenemendoch deze keer werden ook van de windkracht, steeds dich zwaardere gronden geteisterd. de velden DE STORM VAN DONDER DAG, toen de grond door de re- OPENING RESTAURANT KOOIJ Gaarne verwijzen wij naar de De Minister van Weder- Heer G- Venema te Middenmeer zal op 16 April a.s. worden ge- opbouw en Volkshuisvesting opend. De Héér Venema heeft ter en dichter over trekken. Omtrent de middag bereikte Sens werd nat gehouden, - de storm het hooetenunt om oorzaakte geen stuifschade. Dit opening van bovengenoemd Kes dL^na gel Jdelijk af Te nemen, laatste wil niet zeggen dat het tanrant op a.s. Zondag. ver-1 advertentie, waarin vermeld de ajs i De aangerichte schade gunstig weer voor de landbouw Het voldoet aan alle moderne bezoekt de polder. handig zakenman, zijn bedrijf aanzienlijk. grootser opgezeV als voorheen. Hoogstwaarschijnlijk zullen n was, want ook de slagregens eisen, die men aan een derge- kunnen zeer schadelijk zijn. lijke zaak mag stellen. Een totaal-indruk van de ge- Smaakvol is 't interieur van Mr. Dr. J. in 't Veld, Minister In de pui prijken thans twee aantal percelen vlas en bieten, je(jen schade is thans nog niet het. Café: boven is een ruime 'van Wederopbouw en Volkshuis grote spiegelruiten en ook de en ook nog erwten, opnieuw te geven \\re zuilen eerst watvergaderzaal cn 'n zestal slaap- vesting, heeft Vrijdag 8 April winkel is veel ruimer geworden moeten worden ingezaaid. Oorf groeizamer weer moeten af- kamers voor eventuele logés; in de namiddag een bezoek ge- doordat de woonruimte thans enkele percelen grasland kregen wacbten om met zekerheid le zelfs een badkamer ontbreekt bracht aan de Wieringermeer. op de le étage is aangebracht, het zwaar te verduren en staan kunnen vaststellen, of er wel, niet. De keuken is voorzien van Nadere bijzonderheden omtrent De zaak is werkelijk een sie- thans kaal. dan niet opnieuw moet worden een Aga-fornuis, enz. dit bezoek hopen wij in ons raad van Middenmeer en volgend nummer te kunnen ver- wensen de Heer Venema melden. succes in de toekomst. wij Verder zijn alle dicht gestoven. Op sommige diverse sloten ingezaaid, plaatsen ver- „LANDMAN." Het is een werkelijke aanwinst voor 't Westdeel van onze Ge meente.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1