UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN OOGSTFEESTEN 1949. Woensdag 13 April 1949 Vierde Jaargang No. 43 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dai leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Gerrlt Dekker gesneuveld. Zaterdagmorgen reeds vroeg verspreidde zich door Wierin gen de indroeve mare dat een onzer militairen in Indonesië bij de vervulling van zijn plicht, het leven had gelaten. Diep in ons hart waren wij allen er bijna angstig zeker van dat ook dit eens komen moest en thans worden wij dan voor de wrede werkelijkheid geplaatst. „GERRIT DEKKER TE MENES GESNEUVELD." Wij hebben Gerrit gekend als de aardige vlotte jongeling op de NACO-bussen, die door zijn innemendheid een grote popu lariteit genoot. Hij is niet meer en rust nu in verre vreemde bodem. Onze diepe deelneming gaat uit naar zijn jonge weduwe, zijn ouders en familie, voo: wie het vernemen dezer tij ding een ontstellend feit moet zijn geweest. Ook wij vermogen niet hier woorden tot troost te vinden ten ware het de wetenschap dat hij een toegewijd man en vader en liefhebbend zoon i geweest, en, ook daaraan be hoeven we niet te twijfelen, een goed kameraad voor zijn strijdmakkers. Mogen zijn nabestaanden de kracht vinden deze slag te dragen. Verloren een zakje gerst en een rijwiel. Gev.: een zakje gerst en een kinderkruiwagen. Komen aanlopen: een zwarte ruigharige hond. BRJDGE-NIEUWS. De drie koppels van de Wie- ringer Bridgeclub die zich on langs te Den Helder op de AVRO bridge-drive in de kwart-finale plaatsten, hebben Zaterdag j.1. te Amsterdam deze 2e ronde gespeeld. Het koppel Kooij - de Haan wist wederom beslag te leggen op de eerste plaats, zodat deze beide heren thans ook in de halve finale om het AVRO- landskampioenschap mogen deel nemen. Bij voorbaat veel succes toege wenst. BEROEPEN. Door de Geref. Kerk van Wie ringen, is beroepen Cand. A. O. Poppe, van Amsterdam. Wieringermeer. IN MEMORIAM B. ELBERTSE Een vlotte, geziene Beursfi- guur, de Heer B. Elbertse, is niet meer. Op de terugreis van onze Beurs is hij tezamen met de graanmakelaar C. vd Steen, nabij Purmerend met een motor verongelukt. Iedere trouwe Beursbezoeker kende onze vriend „Stempel", die reeds jaren iedere week weer present was. In die tijd heeft hij zich hier vele vrienden ge- gemaakt en altijd stond hij klaar als 't er op aankwam polder- vore--gingen enz. te steunen. Mi eden in zijn werk is hij weggenomen, en wij zullen stel lig deze persoon missen bij zijn tafeltje, met stempels, enz. Hij ruste in vrede. Bommenwerpers boven sprinkhanen. De schade die iedere drie jaar in Frankrijk door de sprinkhanen j wordt aangericht, is zeer aanzien lijk men schat de schade alleen al aan de suikerbieten toegebracht, op 3 milliard Franse francs. Het technisch suikerbieten-in stituut heeft dan ook, hierbij fi- j nantiëel geholpen door de open bare werken, enige millioenen ge offerd aan het met kracht be strijden van deze plaag. Sinds mensenheugenis is er in Europa i niet zo'n enorme campagne op touw gezet. In Vixin in Normandië staan I vliegtuigen zwaarbeladen met in- sectendodend middel startklaar en wachten op een sein, om enige dagen achtereen begin Mei, tonnen H.C.H. of S.P.C., zeer afdoenwer- kende insectendodende middelen, echter geheel onschadelijk voor warmbloedige wezens, te gaan uit strooien. Subsidie pootaardappelen. I Het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed maakt in aansluiting op voorgaande publicaties bekend, j dat 't heeft besloten de tegemoet- koming aan telers van pootaard appelen vast te stellen op f 7.50 per 100 kg voor klasse A; f 6.per 100 kg voor klasse A.B. f 3.per 100 kg voor klasse B f 1.50 per 100 kg voor klasse C j Deze tegemoetkoming wordt al- I leen gegeven over de hoeveelheden die een teler per ras en klasse minder dan 8.000 kg per ha heeft laten plomberen van de daartoe aangewezen exportrassen. Een aanwinst voor de winkelstand van Slootdorp. J.1. Zaterdag vond de officiële opening plaats van de geheel her bouwde zaak van de firma G. A. Struik. Vele mooie bloemstukken gaven het interieur een vrolijk aanzien. Onder de talrijke geno digden merkten we o.a. op de Heer Suykerbuyk die het Rent ambt vertegenwoordigde. Verder waren aanwezig verte genwoordigers van de Midden stand terwijl vele zakenrelaties de Heer Struik met zijn mooie zaak kwamen feliciteren. Op moderne wijze is het interi eur ingericht o.a. was aan de voorzijde een nieuwe Philips - constructie aangebracht voor eta lage verlichting, terwijl aan de achterzijde vitrines met luxe arti kelen op indirecte wijze verlicht waren door middel van T. L.-bui- i zen. Op het gebied van electrische artikelen was een zeer ruime sor- tering aanwezig. Verder een ver- j scheidenheid van luxe artikelen i enz. Deze nieuwe zaak betekent voor Slootdorp en omstreken een mooie i aanwinst en wij feliciteren de hr. Struik dan ook nogmaals van har te en wensen hem goede zaken toe. R. K. Landbouwwinterschool Hoorn. De volgende Wieringermeerders behaalden het einddiploma P. J. Koenraadt, Middenmeer H. J. van Oosten, W.-werf (te vens hoogste aantal punten van de 19 geslaagden) C. P. van Soerbergen. W.-werf. Bevorderd van klasse I naar II P. C. v. Soesbergen, W.-werf. Middenstandsvereniging. |- MAANSTANDEN 1949. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op 14 April 5 46 Vrijdagavond hield deze Ver- Te even half elf sloot voorz. Apri1 5*44 mof oon förmo deze eniging een vergadering in Ho- Vos met een „ferme tik tel Smit. vergadering. De Heer J. Vos, die geruime tijd ziek geweest is, hanteerde (Wij kunnen het begrijpeii, deze avond de voorzittershamer dat onze Middenstanders de Za- 15 April WPAr terdag ongeschikt vinden, maar ig April ond. 19.36 19.33 19.39 19.41 weer. Onze middenstanders gingen wjj willen er even op wijzen 17 April deze avond diep op het belang- £at e 3e Maandag in September rijkste agendapunt „Oogstfees- Medemblik haar jaarlijkse hard ten 1949" in, waardoor het een draverij houdt. Daar deze dag langdurig geval scheen te wor- ook steeds vele polderbewoners den. De voorzitter wist dit te trekt geven wij de vvv gaarne voorkomen, door het stellen van overweging, bij verandering een vraag: „Wil de middenstand van de voorlopige datum, reke- meewerken aan de komende njng te houden met deze hard- oogstfeesten, ja of nee draverij. Red.) Na een interessante discussie. 16 April 5.41 17 Apirl 5.39 HOOG WATER TE DEN OEVER. 14 April 9.02 9.53 9.42 10.00 10.20 10.43 10.59 11.25 Tonegido verovert fraaie beker. Tournooi te Amsterdam. Beide eerste elftallen vertrok ken Zondagmorgen vroeg naar Amsterdam om deel te nemen aan het tournooi, dat door de vereni- n^Lwiidta\ntlwrrSnaemalrgdbé- Mededeling Keuringsdienst ging „The oatehere- was uitge- paalde organisatie-voorstellen van het V.V.V. gaarne veran- derd zag. N.A.K. Noord-Holland. In aansluiting op de 2e circu- schreven, ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan. De inzet van dit tournooi was een prach tige beker, te winnen door die In de eerste plaats vond men iaire van ^e. N.A.K. betreffende vereniging, welke uit alle wed de voorlopig gestelde dag (3e Za aangifteregeling, zij nog medege- strijden. dus van het dames- en terdag in September) juist voor deeld dat voor de aangifte van bet herenteam tezamen de mees- de middenstand niet geschikt, voorjaarsgewassen een afrekening te punten zou verzamelen. Door- Met alle andere dagen zou men van de voorlopige aangifte van dat beide Wieringer ploegen hun zich hebben kunnen verenigen, herfstgewassen welke daarmede beide wedstrijden met ruim ver- Ook bleek dat de Middenstand Pas definitief wordt, zitting wordt schil wisten te winnen, kwamen die dag gaarne in de morgen- «houden te Middenmeer, in de zij dus in het bezit van deze be- Beurs op de volgende Woensdagen ker. t.w. 13. 20 en 27 April en 4 Mei en De heren speelden eerst tegen uren een tentoonstelling zou or- -«J. z. v z 1 znu: .1 cr i .MCI C li -z jn-nucu ccio. - icu er 18 m°f" alle dagen aan het kantoor van de „Catchers" van wie met 104 werd gewonnen. Een uitstekende prestatie dus, temeer als men óp bedenkt, dat de Amsterdammers een klas hoger in de competitie met uitkomen, waar ze dit jaar een eervolle 3e plaats op de ranglijst bezetten. Daar de wedstrijd tegen G.V.A Tvêdérkerendë per ~Are tot 25 HA 5_cent "per vlak na de voorgaande moest, wor- gen geen andere attracties ge houden zullen worden. Verschillende opmerkingen van de leden, zullen enkele mid denstands-afgevaardigden op de komende VVV-vergadering naar f 1-per H.A. verhoogd, voren brengen, opdat men in Dit is nu minimum per aan- gezamenlijk overleg kan komen gifte f 2.50 tot 10 H.A., 6 cent de Heer Mooi aan het Schoolpad. De Keuringsgelden voor aardap pelen zijn verhoogd van f f 10.- per H.A Voor granen is het tarief tot een jaarlijks feestdag voor de W.Meer. ■^re 50 H.A. 4 cent per Are t en boven 50 Are 3 cent per Are, Rest nog te vermelden, dat alles per bedrij{ b€rekend de opkomst voor deze vergade- Denkt v er syp v00ral om de ring bevredigend genoemd mocht gegpvens van de erkende stamse- worden en jaarverslag en notu- jecne mede te nemen, len, gelezen door secr. Smit, wer De aangifte sluit op Woensdag den goedgekeurd. avond 4 Mei. KERKHOF UIT HET STENEN TIJDPERK. Medemblik. GESLAAGD. De Heer P Commendeur behaal- de het einddiploma van de R.K. ILandbouwwinterschool te Hoorn. den gespeeld, hadden onze heren hier van zelfsprekend met ver moeidheid te kampen. Desondanks I wisten ze verdiend met 31 te i winnen. Dë wedstrijd tussen de I twee A'damse ploegen eindigde in een 42 overwinning voor de i organiserende vereniging. I De dames behaalden tegen de Catchers een 36 overwinning. Ook in de tweede wedstrijd waren i zij de betere ploeg wisten hier met 14 te winnen. Ook hier won The Catchers tenslotte van GVA, zij het op het nimmertje met 10. Het 2e elftal deelde niet in de glorie, daar zij, spelend op het terrein van Succes, in AVA haar meerdere moest erkennen. Met niet minder dan 61 gingen zij ten onder. j In de eerste helft was er van I enig overwicht van AVA geen j sprake, en kwam zij door een 13- j meter worp fortuinlijk aan een doelpunt, nadat Tonogido eerst de j score geopend had. I Na rust wilde het bij de thuis- club, zowel voor- als achter niet meer vlotten en AVA maakte bier j dankbaar-gebruik van, door niet minder dan 5 doelpunten te sco ren. Jammer, dat de gasten wel eens wat onbesuisd speelden, zo zelfs dat enkele Tonegido-spelers I er door verwond raakten, zij het j gelukkig niet ernstig. Q.i. zal AVA l het- in de komende competitie wel i niet kunnen bolwerken in de le i klasse afd. N.holland. Wieringen. EO VAN EEN B teze alom 1. de Hee HOESEL HEEFT ENOEMING In 5e buurt van Parijs, in het dorpje Presles, werd bij het ploegen van een akker een prea-historisch kerkhof ontdekt, dat dateert uit- het stenen tijdperk. Ongeveer tienduizend jaar geleden werd het gebruikt. Er zijn belangrijke archeologische vondsten gedaan. r Theo v g dezer dagen verblijdende r i was benoemd bij de N..V Dn icstad" te Haarl n Hoesel de voor ededeling, tot steno- -kerij „De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1