117/ APRIL 11' Van Polderland tot Palmenland ÜITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIE BLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 16 April 1949 Vierde Jaargang No. 44 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat °eft, v* Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs Hcent per m.m.' druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. PASEN!! Hij is Verrezen. ALLELUJA. Voor wie Pasen enkel een feest- is van voorbije winter en van de komende lente, van wat beter eten en een paar vrije dagen, voor hem is Pasen een Zondag, die maar weinig verschilt van de an dere. Maar voor de gelovige is het een dag van vreugde en van be moediging. Op Vrijdagavond hadden Jozef en Nicodemus voorzichtig de na gelen uit handen en voeten ge trokken en het H. Lichaam van het Kruis neergelaten. Het geron nen Bloed hadden zij afgewassen uit de vele wonden en dan het hele lichaam bestreken met een welriekende balsemwat was dat afgebeulde lichaam gehavend. Maar nu was het gezicht met die grote oogleden en zware wenkbrauwen, die toelagen, zeer rustig, als sliep Hij en rustte Hij uit van zijn lijden.... Daarna hadden ze Hem in een brede lijk wade gewikkeld en gedragen naar de Hof van Jozef en in het graf op de bank neergelegd en een grote sluitsteen er voor gewen teldSlaap nu in vrede, Jezus van Nazareth Maar 's morgens, toen het pas licht werd, waren enige vrouwen met balsem naar de hof gegaan daar was iets gebeurdhet hof poortje stond open, alsof er ie mand was binnengeweestEn de ronde steen voor het graf lag op zij geroldEn in het graf, op de bank, ter rechterzijde, zat een jongeling met een wit kleed aanen de vrouwen verschrik kenMaar de jongeling zei Wees niet bevreesd, gij zoekt Je zus, de Nazarenerde Gekruiste Hij is verrezen en niet meer hier Voor allen, die in de verrijzenis geloven is Pasen de dag der be moediging.want evenals Hij, zullen ook wij opstaanAllen die Christus ter dood brachten zijn vergaanGeen spoor wijst ons de weg naar Caiphas graf en Pilatus gaat verloren in fabel en spot.... en Jerusalemde stad die haar Verlosser verwierp, werd een grage buit voor rovende ben den en zit nu nog verlaten Christus verrees en is bij ons en zijn vijanden gingen ten onder. Zo ook de vijanden van de Kerk. en zij werden beschaamdAls een donkere mond heeft het Col- liceum te Rome eeuwen lang de wilde macht van keizers rondge- roepen over de wereldmaai de roem en de glorie van de kei zers is vergaanën boven de ineengestorte tribunen van de amphitheaters, boven de verval len en met gras begroeide kerkers staat het kruis van Christus en ruist de hymne van de kerk. Hij is verrezen, Alleluja. Op alle hoeken van de wereld rijst het kruis. Over alle zeeën waait de stan daard van de Kerk. Wel staan telkens nieuwe joden op en nieuwe verradersnieu we valse getuigen en nieuwe beu len en afgunstige dictators, om de Kerk en daarin Christus te treffen en de doodsteek te ge ven.... maar ieder jaar opnieuw zal het luide verkondigen Hij is verrezen en Hij leeft. Alleluja. Zalig Pasen. N. BIJL. Pastoor. In vele gezinnen in de Wieringermeer zal er morgen over gesproken worden hoe, nu vier jaar geleden, in enkele dagen vernield werd, wat in vele jaren moeizaam en vof toewijding was opgebouwd. Verdreven van huis en haard, wachtte velen nu een moeilijke tijd. Vele vragen rezen op. Diverse problemen vroegen de aandacht. Het samenwonen van meerdere gezinnen bleek ook nu een bron van onaangenaamheden. Ook Wieringermeer- ders kunnen hierover meepraten. Maar Gok zijn er in die tijd banden gelegd met mede mensen, die een goed begrip toonden voor de moeilijk heden der evacué's. Wij zagen op de ongeluksdag een wagen het „oude land" binnentrekken, terwijl het dorp uitgelopen was, en een oud vrouwtje de daklozen tegemoet trad met de uitnodiging „Kom hier maar bij ons is nog wel plaats." Veel was er verloren. De moed bleef echter behouden. Verrassend snel viel de polder weer droog. En terstond ging men aan de slag. De polder trok onweerstaanbaar. Spoedig leverde het land opnieuw producten. Men maakte dagelijks grote reizen of nam een primi tieve woongelegenheid gaarne voor lief. De wederopbouw begon en vorderde gestaag. Doch is bij lange na nog niet voltooid. Staat momenteel zelfs vrijwel stil. Zo zijn de gevolgen van de misdaad van 17 April 1945 nog niet weggenomen. Het is zaak om paraat te blijven. De wederopbouw moet in snel tempo tot een goed ein de gebracht worden Paasboodschap H. K. H. Prinses Wilhelmina. Eerste Paasdag om 11.45 uur zal H.K.H. Prinses Wilhelmina een Paasboodschap uitspreken voor de Oecumenische Raad van Kerken, over Hilversum II, over 415 M. j Deze toespraak wordt gelijk tijdig uitgezonden via de zen ders van de Ned. Wereldomroep j Om 19.00 uur vindt een her haling plaats over Hilversum I, j 301 M. WIERINGERMEER EMMABLOEM - COLLECTE OP WOENSDAG 20 APRIL a.s. BRANDWEERWEDSTRIJDEN IN DE W.-MEER Evenals vorig jaar, worden ook nu weer brandweerwed- 1 strijden georganiseerd door de j Ned. Veren, van Brandweer- i commandanten. Ook de brandweer van de jW.Meer hoopt -weer van de par- j tij te zijn. i Nader vernemen wij nog dat aan het Gemeentebestuur ver zocht zal worden, de wedstrij den in de C-klasse voor de kring Den Helder in de Wierin germeer te mogen houden. Wij hopen van harte dat dit verzoek ingewilligd wordt, waar door velen een bezoek aan de Meer zullen brengen. maanstanden 1949. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 18 April 5.37 19.43 19 April 5.35 19.44 20 April 5.33 19.46 HOOG WATER TE DEN OEVER. 18 April 11.43 19 April 0.07 12.27 20 April 0.59 1.28 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 16 April 2 uur tot Dinsdag 19 April 8 uur v.ro zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker. Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 17 APRIL. Aanwezig de Heren v. a. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Sckager Markt. 14 Paarden f 300f 600; 1 Stier Centrale: .121 Magere Geldekoeien f 400f 550 71 Vette Koeien Centrale: 30 KaJf koeien f 550f 825: 20 Pinken f 250—f 325: 633 Nuchtere Kal veren Centrale: 10 Mag. Scha pen f 60f 75: 7 id. Vette Cen trale: 93 Overhouders f 40f 60 65 Biggen f 50f 60: 48 Konij nen f 1.50f 10: 12 Kippen f 2— f 7. TJ. DE JAGER IN HET NOORDHOLLANDS ELFTAL De ,,Flevo"-speler Tj. de Ja ger. is opnieuw aangezocht voor het Noordhollands Elftal, en speelt Tweede Paasdag de wed strijd tegen Schagen ly op het terrein te Schagen. De tol van de oorlog. In een tijdschrift, dat het inter nationaal recht behandelt, wordt een becijfering gemaakt van het geen de laatste wereldoorlog de mensheid heeft berokkend. Meer dan 20.000.000 jonge man nen verloren hun levens op de slagvelden. In de concentratiekampen wer- den 26.000.000 mensen vermoord. Door luchtaanvallen kwamen I 20.000.000 burgers om het leven, j Meer dan 10.000.000 personen zijn vermist, i Meer dan 30.000.000 mensen zijn verminkt. 1 Door de bombardementen verlo ren 21.000.000 mensen*hun huis en haard en hun bezit. Ongeveer 45.000.000 mensen zijn geëvacueera, gedeporteerd of op een andere wijze van hun haard steden weggevoerd. Er zijn 30.000.00 woningen totaal vernield 150.000.000 mensen zijn dakloos. Ongeveer 1.000.000 kinderen heb ben geen ouders. In Duitsland zijn door de bom bardementen 500.000 mensen ge dood, 800.000 gewond Aan geld heeft wereldoorlog No. II gekost 375.000.000.000 dollar. De eerste wereldoorlog' kostte „slechts" 100.000.000.000 dollar. Extra verlichting op Koninginnedag. In verband met de viering van de verjaardag van H. M. de Ko ningin is door de minister van economische zaken bepaald, dat od 30 April a.s. -extra verlichting zal zijn toegestaan. Hrt ontsteken van extra ver lichting voor of na die datum is niet- toegestaan. Beste Vrienden, Deze brief staat in het nummer van „Stille Zaterdag." De lijdens weken zijn ten einde, en alom in de wereld zal de Christenheid morgen het feit van de herrijze nis weer herdenken. Ik hoop dat jullie in de onge twijfeld vaak moeilijke en zware omstandigheden in het verre land kracht moogt putten uit de diepe zin van het Paasfeest. Zó blijft er altijd uitzicht, ook in jullie leven. Met weemoed denken wij ook nog in dit verband aan de geval lenen, inzonderheid aan die wa penbroeder uit onze gemeente, die niet meer terugkeert. Wij hebben echter het woord van Pastoor Langedijk gelezen, waarin dezë schreef over het „eeuwig vader land" en het „voleinden van zijn strijd." Dit zal zeker de achterblij- venden tot troost zijn. Laatst ben ik zelf ook nog in Indië geweest. Ik heb nl. met de K.L.M. een reis naar dat mooie land gemaakt, en bezocht er ver- scheidene prachtige bouwwerken j en genoot van de weelderige na- tuur. Maar.het was slechts een i „film-reis." Ik ben namelijk naar de K.L.M.-avond van het Nut in Hotel Smit geweest. Jullie hebt zeker het volledig verslag al wel I in de „Flevo-Bode" gelezen. Nu. i 't was een prachr-avcnd. temeer j daar de film in kleuren was op» genomen. Jammer, dat zo'n mpoi land nu reeds zo'n lange tijd verdeeld en verscheurd wordt door hetgeen daar gebeurt. Moge het jullie gegeven worden er toe mede te werken ook daar rust en vrede te scheppen. ..April doet wat-ie wil." Nu. 't weertje is ook dit jaar erg grillig Wij maken weer van alles mee. Een storm dat wij gehad hebben Bar Een stuk of vier „boerderij- geraamten" konden de strijd niet volhouden, en duikelden in elkaar. Van tijd tot tijd is de polder in zware stofwolken gehuld, en stui- I ven sloten vol en wordt er schade aan de landerijen toegebracht. Dan klettert de hagel weer eens tegen de ruilen, of gutst de regen van de lucht, op een wijze, dat je j denkt dat ook hier de „natte moesson" begint. In menige nood woning moet dweil of emmer er dan aan te pas komen Maar ondanks alles werkt de boer voort. Er wordt gezaaid, gepoot, ge^ ëgd rusteloos is men bezig om de akkers toe te bereiden tot her geven van hun gewassen. Morgen 17 April zal menig een. en stellig jullie ook, er aan i denken dat wij 4 jaar geleden i overijld de polder verlaten moes- 1 ten. Over deze épisode uit de Wie- ringermeer-geschiedenis is reeds een toneelstuk geschreven onder de titel ..Toen het koolzaad bloeide." De natuur is dit jaar nog minder ver er zijn nog geen hel gele velden in de Meer te bewon deren. Het weer werkt niet mee. Maar als er mildere temperaturen komen, herstelt de natuur zich veelal snel. Uit de vele brieven die bij de redactie binnenkomen, blijkt dat jullie de toezending van de „Flevo- Bode" zeer op prijs stellen. Mochten er nog speciale wensen zijn, of hebben jullie soms welge slaagde foto:s. stuur die dan aan mij door. Mogelijk kunnen wij er enkele in ons blad opnemen. Ontvangt allen de beste wensen en harteliike groeten van iullie MEERINA. Pa san 1949.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1