UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN KAN DE VEESTAPEL T.B.C.-VRIJ WORDEN GEMAAKT? WELKE SPORT ZAL IK KIEZEN Woensdag 20 April 1949 Vierde Jaargang No. 45 ff8SAflBS5£ --m^s^mmugmÊKSusmÊmirmantMi^miiÊiimKmihamuumhmsaamKmKcamnmÊaKrBammemÊ Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Een Volk dat ipeft, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaaL Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Houwt aatl Zljil toekomst Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. UITBREIDING PAASBOODSCHAP VAN DIENSTREGELING N.S. PRINSES WILHELMINA. De vraag, in hoeverre de vee stapel in ons land t.b.c.-vrij kan worden, gemaakt, heeft de Heer L. P. de Vries, Inspecteur van de Veeartsenij kundige Dienst, door middel van een radiopraatje, dat hij op Maandag 11 April j.1. voor de zender Hilversum heeft ge houden, beantwoord met de aan dacht te vestigen op hetgeen er in ons land op het gebied van de t.b.c.-bestrijding reeds is bereikt en op de maatregelen, welke ten aanzien hiervan nog zullen worden genomen. Het kernpunt van de bestrijding, aldus de Heer de Vries, vormen wel de Provinciale Gezondsheids- diensten voor Vee, welke als taak is opgelegd, leiding te geven aan de bestrijding van de tuberculose. Op het ogenblik is in 9 provincies het lidmaatschap van de Gezond heidsdiensten voor alle rundvee houders verplicht gesteld, terwijl in de komende maanden nog en kele provincies zullen volgen. Dan zullen alle runderen, welke bij de veehouders in de bedrijven aan wezig zijn, op tuberculose moeten worden onderzocht, hetgeen in houdt, dat de runderen gedurende de staltijd, getuberculineerd wor den. Door. het toepassen van tu- berculinatie kan worden vastge steld, welke dieren door tubercu lose zijn geïnfecteerd. Het succes hiervan zal echter geheel afhankelijk zijn van de medewerking der veehouders. Zij immers zullen er naar moeten streven, alle positief reagerende dieren, welke op hun bedrijven worden aangetroffen, streng ge scheiden te houden van de t.b.c.L vrije dieren. In Denemarken, waar de tuberculose onder het rundvee zich eveneens in hevige mate deed gevoelen, heeft men, door een strikte scheiding van de t.b.c.- vrije en de reagerende dieren in acht te nemen, opmerkelijke suc cessen geboekt. Na verloop van tijd werden dan de reageerders verkocht en vervangen door de in die tijd zelf aangefokte dieren. Ook bij de aankoop van vee werd er op toegezien, dat het inderdaad van t.b.c.-vrije bedrijven kwam of dat men in ieder geval een koe kocht met een geldige verklaring, dat zij t.b.c.-vrij was en dat zij op geen enkele wijze met andere? niet t.b.c.-vrije, in contact was geweest. Het is hier een verheu gend verschijnsel, dat ook in ons land steeds meer wordt ingezien, dat dit de beste methode is om uit de tuberculose te geraken. Vooral de zelf fokkers en zij, die in hoofdzaak zelf fokken, zul len het. voorbeeld van hun Deense collega's moeten volgen. Zij zul len wel iets grotere moeilijkheden hebben te overwinnen. Men den- ke alleen maar aan de stalbouw, welke een isolatie veelal niet mo gelijk maakt. Er zal echter, door voor ieder bedrijf een apart plan op te maken, in deze richting veel kunnen worden bereikt. Indien blijk wordt gegeven van een ern stig streven in deze zin, dan be staat zelfs de mogelijkheid tot het verlenen van enige financiële steun. Hoewel de tuberculïnatie in som mige streken niet de gewenste re sultaten heeft opgeleverd, een en ander als gevolg van een verkeer de toepassing, geeft de tubercu lïnatie, welke volgens de huidige voorschriften wordt uitgevoerd, vrijwel alle dieren aan, weike door tuberculose zijn geïnfecteerd. Al thans. als men er zich aan houdt, dat de tuberculïnatie minstens zes weken na een voorgaande verricht wordt en men er rekening mee houdt, dat op hogere leeftijd een andere infectie wel eens geen aan leiding meer geeft tot reactie. De Heer de Vries gaf tenslotte het schema aan, dat voor de tu- berculose-bestrijding gevolgd moet worden, hetgeen op het volgende neerkomt. Nauwgezette tuberculinatie. Zo mogelijk reageerders opruimen en vervangen door zelfgefokte dieren. Indien dit niet mogelijk is, dan scheiding tussen de reagerende en de andere dieren. Klinisch onder zoek met sputumonderzoek ten einde het verspreiden van smet stof zo beperkt mogelijk te doen zijn en vooral ook in het belang der kinderen van het boerengezin. Vertrouw geen enkele reageer den Met alleen klinisch onderzoek kunnen wij wel iets, doch te wei nig bereiken. Elke reageerder kan elke dag open lijder worden en vele open lijders vindt men pas na herhaald onderzoek. Daarom Veehouders, schenkt alle aandacht aan Uw reageerders. Denk aan de t.b.c.-vrije opfok. De in Mei ingaande Zomer dienstregeling van de Nederland- se Spoorwegen zal. wat Noordhol land betreft, op de lijnen Alkmaar Amsterdam en AlkmaarHaar- jlem een belangrijke wijziging on- dergaan. Op de halve uren zullen treinen lopen van Alkmaar naar Haarlem. Voor Amsterdam dan te Uitgeest overstappen. De treinen die 10 min. over de hele uren rijden, zullen ook bij de nieuwe dienstregeling recht streeks naar Amsterdam blijven rijden. Naast een belangrijke uitbrei ding in de verbinding met Am sterdam betekent de nieuwe dienstregeling een belangrijke verbetering voor hen die van Alk- maar naar Haarlem zullen reizen. Er is een tijd geweest, waarin alleen al de gedachte aan deze vraag voor de grote massa van het volk niets meer of minder dan een absurditeit betekende. Dat- was in de dagen, waarin de sport nog niet binnen het bereik lag van de gemiddelde burger, toen de sport nog slechts gemonopoli seerd was voor de beter gesitueer den en aan nog uitsluitend voor de vooruitstrevende!! onder hen, de „buitenbeentjes". Want het is een onmiskenbaar feit, dat de sport niet onmiddellijk door ieder een voor „vol" werd aangezien. Integendeel, zij scheen in veler ogen een weliswaar leuk en aar dig tijdverdrijf, doch men sloeg het lange tijd gade met dezelfde i lilikken als die waarmee men de jeugd tijdens een naief kinder spelletje beziet. Die tijd is gelukkig al zeer lang voorbij, de sport is wie zal het durven ontkennen in ons leven een zeer belangrijke en on misbare plaats gaan innemen. Vandaag komt in het leven van welhaast iedereen het moment, waarop hij of zij zich gaat afvra gen „Welke sport zal ik nu eens kiezen." Een vraag welke zich niet iedereen zal stellen, omdat in veel gevallen die keuze immers reeds bij voorbaat vaststaat. Een vriend of een vriendin toch is al „bij de voetbalclub" of „op de gym" en dus „ga ik daar ook maar in." En zo men zich wel een keuze denkt te maken, dan blijft deze in de regel beperkt tot die takken van j sport, welke in de plaats van in- woning van de betrokkene reeds i bestaan. Vooral nu men in onze dagen zelfs in de kleinste plaat sen doorgaans in die keuze ver bijsterd geraakt. Het streven naar iets nieuws ontbreekt daardoor veelal, 't Is immers zo eenvoudig zich bij een bestaande on gere nommeerde club aan te sluiten Dat kost de piinste hoofdbrekens In die, in zekere zin als gemak zucht aan te duiden gedachten- gang, schuilt evenwel een niet denkbeeldig gevaar. Het gevaar namelijk, dat men daardoor onwe rend blijft van de vaak onverge lijkbaar mooie eigenschappen en de enorme dosis sportvreugde, welke andere in de naaste omtrek niet beoefende takken van sport. elders aan haar toegewijde en entnousiaste aanhangers vermag te bieden Het gevaar, dat men eenvoudig niet weet, wat men mist Een van de sporten, welke een felle strijd heeft moeten leveren tegen wanbegrip en vooroordeel en deze strijd zo glansrijk heeft doorstaan, een sport welke zich sinds jaar en dag een welgefun- deerd bestaansrecht heeft verwor ven, die sport is: KORFBAL!! Korfbal, dat na voetbal in Neder land als veldsport het grootste aantal beoefenaren telt, beoefena ren, die zonder uitzondering met hart en ziel aan deze sport ver knocht zijn Over die mooie, oer Hollandse sport willen wij U in 'n 4-tal vol gende artikelen iets meer vertel len. Wilt U er reeds nu meer van weten Welnu, wendt U dan van daag nog tot het Bestuur van de Noordhollandse Korfbalbond Se cretariaat, Koningsweg 14 te Alk maar. Men zal U gaarne alle ge wenste inlichtingen verschaffen en U met. raad en daad terzijde staan. Melkdistribatie volledig Op de eerste Paasdag sprak H.K.H. Prinses Wilhelmina de volgende radioboodschap uit „De stem, die de luisteraars thans over de gehele wereld horen, moeten zij uitsluitend beschouwen als de overbreng- ster van de boodschap, die nu zal volgen, eerst in het Neder lands en daarna in het Engels, l I Op deze Paasmorgen roept Christus allen op, die hunkeren naar opheffing van de ellende, en de verwording van de we reld. Niet tot de hoofden, maar tot de harten richt hij zich. Christus roept allen op tot het zoeken en vinden van de levende gemeenschap in Hem. Zelf wekt hij allen op tot het j leven en het ademen in de sfeer van zijn liefde en offer, liefde en offerbereidheid voor Hem en tegenover de naaste, waardoor ontstaat de heilige i vlam, de onweerstaanbare kracht der genezing van de zieke we- ireld, door naastenliefde in zijn gemeenschap. Hij leidt tot God den Vader, hij breekt alle vormen terwille van de mens en hij leidt allen in de enige, ware weg. Laten wij ons bezinnen op deze boodschap, teneinde de rus jtige kracht te ontvangen, die van de Herder uitgaat en die ons in staat stelt persoonlijk de taak te vervullen, die Hij ons wil opleggen. Christus Help ons door U i bereid te worden. Amen." WIJZIGING DER N.A.C.O.- DIENSTREGELING. De „NA" gaat het traject Den OeverAlkmaar v.v. rijden. Een nieuwe lijn „A E" Middenmeer Schagen. MAANSTANDEN 1949. Woensdag 20 April L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 21 April 5.31 19.48 22 April 5.29 19.49 23 April 5.27 19.51 24 April 5.25 19.53 HOOG WATER TE DEN OEVER. 21 April 2.04 2.41 22 April 3.29 4.10 23 April 4.59 5.31 24 April 6.05 0.27 Holland - Frankrijk. Deze wedstrijd, die a.s. Za terdag in het Feijenoord-Sta dion te Rotterdam wordt ge speeld, wordt volledig uitge zonden over Hilversum I (301 M.) De reporter is Ir. A. v. Em- menes. De reportage begint om 3.45 uur n.m. opgeheven. Toen in Juli 1948 de distributie van melk voor de consument werd opgeheven, bleven nog beperkende bepalingen van kracht voor ha-t verbruik van melk voor industri ële doeleinden. Ook deze zijn thans komen te vervallen, zodat melk b.v. voor ijs- bereiding, chocolademelkbereiding, verbruik in laboratoria, enz. niet meer aan toewijzingen gebonden is en vrij kan worden betrokken. Het afleveren van taptemelk voor bovenbedoelde doeleinden is eveneens vrij. mits dit rechtstreeks door een zuivelfabriek geschiedt aan de consument mag derhalve geen taptemelk worden geleverd. Voorts is met. ingang van 15 April 1949 het verwerken van melk en taptemelk in beschuit, koek. banket en wafels eveneens geoorloofd in brood mag uitslui tend magere melkpoeder, rracon- denseerde melk en taptemelk wor den verwerkt. Naar wij vernemen zullen per 15 Mei a.s. enige wijzigingen in de N.A.C.O.-dienstregeling worden ingevoerd. i De lijn NA wordt belangrijk ge- I wijzigd. De te rijden route wordt Den Oever, Wieringerwerf, Sloot- I dorp, Middenmeer, via Verlaat i i naar Alkmaar. De eerste bus vertrekt op werk- dagen om 6.40 uur uit Den Oever en is om 7.55 uur in Alkmaar uit Alkmaar om 6.10 uur en om 7.25 j uur in Den Oever. Deze dienst wordt om de 2 uur gereden. Vertrek laatste bus uit Den Oe- ver 20.40 uur uit. Alkmaar 20.10 j uur. De nieuwe lijn A E rijdt het traject SchagenMiddenmeer, via Barsingerhorn. Hemme - De Kreil - Kolhorn. De dienst wordt gere den vanaf Middenmeer om 7.50, 9.05. 13.05, 17.05 en 21.05 uur. Van- af Schagen om 7.15, 8.25, 12.20. 16 20 cn 20 20 uur. i De bussen der O-lijn (Den Oe verDen Helder) welke niet over Anna Paulowna gaan, zullen 5 mi ne.'en eerder uit Den Oever en i Den Helder vertrekken. De Q-Iijn (Alkmaar - Schagen- j Den Oever ondergaat een wijzi ging doordat de eerste bus uit Den Oever niet- meer cm 7.05 uur, doch reeds om 6.55 uur vertrekt. Stichting 19401945. De Mei-actie 1949. Gedurende de eerste veertien dagen van Mei zal door de Stich ting 19401945 opnieuw een be roep op het Nederlandse volk ge daan worden om zijn bijdrage voor de verzorging van de ver- zetsslachtoffers te geven. Van belang is, dat dit jaar te gemoet gekomen kon worden aan een dikwijls gehoord bezwaar waarom alleen voor de verzets- slachtoffers en niet voor de nabe staanden van anderen, die voor de vrijheid van ons land vielen, b.v. de militairen. Met de militaire verzorgingsor ganisaties werd ii.l. overeengeko men, dat een gedeelte van de door Stichting 19401945 te organise ren Mei-inzameling aan deze or ganisaties (Fonds 1815. Stamil, Karei Doormanfonds. Prins Bern- hard Stichting, Ereschuld en Dankbaarheid, Margrietfonds en van Weerden Poelmannfondszal worden afgedragen. Anderzijds zal van de door hen in het najaar te houden coliecte een deel aan Stichting 1940—1945 ten goede komen. Geeft één uur van Uw tijd, voor hen, die alles graven is het devies, waaronder de Mei actie van Stichting 1940—1945 dit jaar zal worden gevoerd. Alle Nederlanders zullen wor den opgewekt, één uur loon. even tueel verkregen uit overwerk, aan Stichting 1940—1945 af te staan. Ook zij, die niet in loondienst werkzaam zijn. zullen gelegenheid krijgen hun bijdrage te geven. In vele gemeenten zal de bevolking huis aan huis bezocht worden. Medewerking van officiële instan ties is reeds allerwege toegezegd. Iedere Nederlander kan. naast hei- offer van een uur loon, mee helpen om deze actie tot een suc ces te maken door in eigen omge ving, op kantoor, in de werkplaats enz. zijn vrienden en colleva's aan te sporen tot actie. Tien dui zend vrijwillige medewerkers van de Stichting 1940—1945 zullen hen hierin voorgaan en steunen. De resultaten van 1948 hebben bewe zen, dat deze actie kan slagen. Hij zal slagen. Ui i ave Stichting Flevo'- Bade Verantwoordelijk redacteur: te vens redacteur voor Wieringen N. H Klomp, Klieftstraat 12, HrYirriytushoef. Telef. No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1