UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIER1NGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 23 April 1949 Vierde Jaargang No. 4 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aa a 'jn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET VRIJE WOORD Geachte Redactie De Flevo-Bode van 23 Maart 1.1. werd mij toegezonden, omdat daarin het raadsverslag werd af gedrukt van de Raad van Wierin gen. Indien het verslag juist weer geeft wat de voorzitter o.m. gezegd heeft over de runder-t.b.c.-be- strijding, dan zou ik gaarne een enkele opmerking willen maken. Zoudt U dit in Uw blad willen opnemen De voorzitter heeft een deskun dige geraadpleegd en vertelde op diens gezag dat rioolwater, be smet met „mensen t.b.c.-bacillen" niet gevaarlijk zou zijn voor het vee, omdat de t.b.-bacillen van de mens anders zijn dan die van het rund. Inderdaad zijn beide type niet volkomen gelijk, maar de deskun digen op dit gebied, artsen zowel als dierenartsen (ik noem slechts de specialisten Prof. Dr. Ruys, arts en Dr. v. d. Hoeden, dierenarts) zijn het er reeds lang over eens, dat de runder-t.b.bacil gevaarlijk is voor de mens en omgekeerd de mensen-t.b.-bacil voor het rund en andere dieren. Dit is. in talrijke gevallen bewezen (zie standaard werk „De Zoönosen" van Dr. v. d. Hoeden) Zijn Edelachtbare is dan ook verkeerd ingelicht en rioolwater met menselijke t.b.-bacillen is dus WEL gevaarlijk voor het rundvee, indien het niet afdoende gezui verd wordt. Dat de uitbreiding van het aan tal reageerders ten dele zou zijn toe te schrijven aan de intensieve inenting, behoeft wel enige toe lichting. Het. zou juister zijn te zeggen dat door de betere tuber culine de reactie daarop ook meer de werkelijke stand van zaken naar voren brengt. De betere tuberculine „reageert" scherper. Dat de geïmporteerde veekoeken mede schuldig zouden zijn aan de uitbreiding van het aantal re ageerders lijkt mij zeer vreemd. Zou daar tuberculeus materiaal in verwerkt zijn Het is mij niet bekend dat t.b.c. bij planten, gra nen, oliehoudende gewassen, bo nen enz. geconstateerd is. De opmerking van de heer Mul der over zijn stal welke vrij was, en waar nu reageerders werden gevonden onder de koeien die rioolwater hadden gedronken, ver dient dan ook de volle aandacht. Het probleem „rioolwater" is veel ernstiger dan men zo opper- vlakkig zou denken, want de volksgezondheid is hier mede in het geding. Het schoolartsen-on derzoek (Dr. de Vries, Dr. Vermet e.a.) heeft onomstotelijk bewezen, dat met een verhoging van het j aantal reageerders onder het i rundvee een verhoging van het aantal reagerende kinderen ge- 1 paard gaat. Een onderzoek in deze richting in een bepaalde streek in Zuid- Holland wees uit dat er 10 x zo- I veel boerenkinderen reageerden, dan kinderen die niet met het vee In contact kwamen. Dit geeft toch wel te denken Mijnheer de Redacteur, ik dank U ten zeerste voor de verleende plaatsruimte. D. REMPT. Dir. Prov. Gezondh.d. v. Dieren. Filmverbod voor de jeugd tot 14 jaar' aanvaard. „Geef eerst wat anders", zeiden de communisten. Begrotingsdebatten ontaardden in politiek-gevecht dat met gemeentebeleid niets meer gemeen had. De Heer Clowting te Den Helder benoemd tol Hoofd der School te Westerland. Onder voorzitterschap van De Heer Lukkien We nemen Burgemeester Kolff vergaderde een genoegen weg en geven niets de Raad Donderdagavond. terug. Overigens is spreker het Afwezig was dhr. S. C. Tijsen er mee eens dat de jeugd in De voorgestelde regeling t.a.v. goede banen wordt geleid, het VERVOER DER LEERLIN- De Heer Bontkes We praten GEN naar scholen in deze ge- langs elkaar heen. U is wel voor meente (reeds in ons vorig num het voorstel, maar U vraagt mer toegelicht) werd aangeno- thans meer dan we geven kunnen men. Reeds lang is ,de jeugdzorg De Heer de Visser informeer- met de beste bedoelingen gehan de nog, waarom leerlingen van teerd. Nu eindelijk schijnt men openbare scholen tot dusverre op de goede weg te zijn en er is niets behoefden te betalen. De onder grote groepen der bevol- oude regeling was hoogst onbe- king belangstelling voor. Men vredigend en voor de bijzondere zal ongetwijfeld voor wat thans scholen een schip van bijleg. .weggenomen wordt, iets anders De Voorzitter zeide, dat slechts in de plaats stellen. 't Is toch enkele leerlingen van openbaregeen systeem, te zeggen stuur scholen werden vervoerd. Oor- i de kinderen maar naar de bios. spronkelijk geschiedde de aan- j Hier wordt bovendien de in slag in de vervoerskosten naar druk gewekt dat men de jeugd geschatte inkomens. Indefrdaad thans alle vrijheid ontneemt, zijn de verhoudingen in de bij- IDat is niet het geval. Er zal ont dragen der verschillende scho-1 wikkelings- en ontspannings- 1 len zoek geraakt, doch men gelijkheid worden geschapen en j meent thans de juiste maatstaf dat moet komen uit de burgerij, te hebben gevonden. 't Is een De Overheid moet dit steunen, proefneming, de vergoeding te De Heer Bodde Wij zien geen i berekenennaar de schoolgeld- concrete voorstellen. maatstaf en de regeling lijkt bil- j De Heer Borgdorff is dank- I lijk. Ze is progressief, gaat naar baar dat het kwaad wordt weg- het inkomen en het aantal kin- genomen en informeert of er i deren. thans ook nauwlettender op I De voorgestelde WEGVER- wordt toegezien dat personen BETERINGEN (nieuwe opper- beneden 18 jaar geen voor die vlaktebehandeling) vond alge- I leeftijd verboden films bezoeken mene instemming. i De Voorzitter beaamt dit. De Heer vd Laan zou ook! Het voorstel van B. en W. gaarne verbetering zien van i wordt aangenomen, .met de andere wegen, o.a. de Waterweg stemmen der communisten tegen Vleesrantsoen weer 200 gram per week. Vooral ook met het oog op ae naderende jaarlijkse moeilijke periode in de vleesvoorziening acht de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening het raadzaam met ingang van 22 April het vleesrantsoen weer op 200 gram per week per persoon te brengen. Het verhoogde rant soen van 250 gram zal verlaten worden om zo lang mogelijk het basis-rantsoen van 200 gram te kunnen handhaven. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 23 April N. M. Donderdag 5 Mei E. K. Donderdag 12 Mei V. M. Donderdag 19 Mei L. K. ZONSTANDEN 1949. zon op oncL 25 April 6.57 7.13 26 April 7.35 7.50 27 April 8.05 8.18 HOOG WATER TE DEN OEVER. 25 April 5.22 19.55 26 April 5.20 19.56 27 April 5.18 19.58 De Zomerpostzegels 1949. Zondagsdienst Artsen. Van 2 Mei tot en met 30 Juni 1949 zullen bijzondere postzegels voor sociale en culturele doelein- den worden uitgegeven in de fran- keerwaarden van resp. 2, 5, 6, 10 en 20 cent, die met toeslagen bo ven die waarde van resp. 2. 3, 4, 5 en 5 cent zullen worden verkrijg baar gesteld. Ontwerper, mede van tekst en waardecijfers, is de heer P. Citroen te Wassenaar. Van de netto-opbrengst is de helft voor sociale, de andere helft voor culturele doeleinden bestemd. Van Zaterdag 23 April 2 uur tot Maandag 25 April 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 24 APRIL. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Kakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Wethouder Lont Dit is geen gemeenteweg en er is niet zo veel verkeer. Ook het heemraad schap gaat de wegen opknappen Bij het voorstel tot een VER- Het gevraagde crediet voor de SCHOOLTUINTJES werd verleend. DE BEGROTING De Communistische fractie AMBACHTSSCHOOL SCHAGEN De aanmelding van leerlingen voor deze school, moet reeds in de volgende maand geschieden. Men zie de advertentie in dit nummer. BOD VAN BIOSCOOPBEZOEK hield bij monde van de Heer VOOR KINDEREN BENEDEN Bodde, een z.g. algemene be- 14 JAAR zonder begeleider, von schouwing. Spreker verloor zich den B. en W. de Communisti- in critiek op het algemene rege- sche fractie tegenover zich. Iringsbeleid en in verwijten aan Hier wordt de jeugd iets af ge het adres van de Partij van de nomen, aldus de Heer Bodde. Arbeid en concludeerde dat deze Wat stellen B. en W. daartegen- politiek het Nederlandse volk over Wil men b.v. een speel-,tot de ondergang zou brengen, tuin gaan inrichten. j De Heer Bontkes diende van De Voorzitter De jeugdorga- repliek, waarna zich een poli- nisaties houden zich hier druk tiek debat ontspon tussen deze mee bezig. Reeds is gedacht aan en de heren Bodde en vd Laan, de Wielerbaan als speeltuin, die over en weer vrij scherpe waartoe de eigenaar wil mee-opmerkingen plaatsten, werken. j Een en ander nam geruime Ook naar andere zijde wordt tijd in beslag, gestreefd naar ontwikkeling en j De Voorzitter zeide de beschou ontspanning. De Overheid moet wing met genoegen te hebben dit „initiatief uit eigen boezem"gevolgd, ook al was de begro- steunen en zij doet dit door aanting met geen woord genoemd, een, wat spr. noemde, „verder- j Hierna volgde hoofdstuks- felijk bioscoopbezoek"-een ein- gewijze de behandeling van de de te maken. begroting, hetgeen in snel tem- De Heer vd Laan Wij zijn po plaats vond. Slechts een en- van mening dat men dan eerst kele opmerking werd geplaatst.1 iets anders moet kunnen aan--1 Zo vroeg de Heer Bodde nog-1 bieden. Men handelt te voorba- maals naar de huisslachtingen, rig. Bovendien treedt men op De Voorzitter veronderstelde het terrein van de Centrale dat deze in het a.s. slachtseizoen filmkeuringscommissie, die films wel weer „thuis" konden ge- voor alle leeftijden goedkeurt. beuren. De Voorzitter Er zijn reeds De Heer Lukkien vroeg ot speciale kinderprogramma's. Mis f 100.000 voor overbruggings standen behoeft men niet te la- uitkering wel voldoende werd ten voortbestaan. De jeugdorga- geacht. nisatie zal wel met wat anders De Voorzitter antwoordde, dat komen, maar ze staat nog in de de post al verhoogd was. Mocht kinderschoenen. zij ontoereikend zijn, dan kan suppletoir verhoogd worden. Het Rijk betaalt alles terug. De Heer Lukkien zeide te j hebben vernomen dat er al weer tamelijk veel werklozen waren en vroeg of B. en W. al i plannen hadden tot beteuge- ling der werkloosheid, i In verband hiermede kwam j er een interessante discussie1 over „het arbeidersvraagstuk" liever gezegd over het „arbeiders overschot" in deze gemeente, waarop wij in ons volgend num- j mer zullen terugkomen. De begroting 1949 werd ver-1 volgens in haar geheel onver anderd vastgesteld. Verordening gemeente begraafplaatsen. B. en W. bieden een ontwerp verordening aan op de begraaf plaatsen. De verordening bevat o.m. be palingen omtrent de openstelling der begraafplaatsen (van 9 u. I voorm. tbt zonsondergang) de administratie van en het toezicht op de graven, de plaatsing en het1 onderhouden van grafmonumen- ten, het aanbrengen van beplan- tingen e.d. op de graven en de uitgifte van (eigen) graven. (Aangenomen.) Benoeming hoofd ener school. In verband met de ontstane va cature van hoafd der openbare lagere school te Westerland, we gens de overplaatsing van de Heer H. N. Cornelissen naar de school voor uitgebreid lager onderwijs, wordt door B. en W., ter benoe ming van een nieuwe functiona ris de volgende voordracht aan-j geboden, welke in alphabetische volgorde is opgemaakt, te weten j I. P. Clowting te Den Helder H. Kostwinder te Apeldoorn S. v. d. Zee te Wieringen W.land. Omtrent deze voordracht be raadslaagde de vergadering in comité. Na heropening der vergade ring. werd tot stemming over gegaan. De Heer Clowting verwier* 7 stemmen, de Heer vd Z°e 5 stemmen, zodat de Heer Clow ting is benoemd. RONDVRAAG In volgend nummer. Geldig van 24 April7 Mei. 101 Vlees (A, B, D> 100 gr. vlees 102 Vlees (A, Bi 300 gram vlees 103 Vlees D 100 gram vlees 105 Alg. (A, B, D) 250 gram boter, margarine of vet 106 Alg. (A, B) 500 gram boter, margarine of vet 107 Alg. (A. B> 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 108 Alg. (A, B) 125 gram koffie 109 Alg. (A, B>, 500 gram sinaas appelen (inl. uiterl. 30 April). 112 Alg. (B) 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 114 Alg. (D) 250 gram boter, margarine of vet 115 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 116 Alg. (D) 1 kg sinaasappelen, (inl. uiterlijk 30 April.) TABAKSKAARTEN. 76 Tabak (QA) 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 78 Tabak (QC) 2 rantsoenen siga retten of kerftabak TOESLAG KAARTEN. Voor de periode van 24 April tot en met 7 Mei zijn geldig de bon nen. gemerkt met de letter L. (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waar op de betreffende bonnen voorko men). De bonnen 084. 089, 090, 091, 093. 098 en 099 Algemeen der bon kaarten kunnen vernietigd wor den. Wieringen. Paarden op hol. 'n Tweespan paarden voor een driewielde boerenkar, bestuurd door de heer Pol, op weg van de Mekkenstuinweg naar de Wierin germeer, geraakte bij de Hollebalg op hol. Öp de hoek van de Poel- weg vloog het geval uit de bocht en geraakte op de stoep voor de winkel van de heer p. C. Luijt. Eén der paarden ging met zijn kop door her grote spiegelruit. Ook een ander raam gaf de geest. Da dieren bekwamen enkele snijwon- denden door glasscherven. Ove rigens kwam het ongeval goed af. De bestuurder was al eerder van de wagen geslingerd en bekwam geen letsel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1