UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN MOND- EN KLAUWZEER. DE TULPEN- RALLYE. Woensdag 27 April 1949 Vierde Jaargang No. 47 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wleringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wlerlngerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeii, Bouwt aan zyt? toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Afscheid Ds. y. d. Winden. DE WAARDE VAN HET U.L.O.-ONDERWIJS. Zondagmiddag leidde de schei- dende Ds. vd Winden in de i Ned. Herv. Kerk te H.hoef, zijn' laatste dienst te Wieringen. Velen waren gekomen om de; afscheidspreek te horen van ds op Wieringen zeer geziene en gewaardeerde predikant. Na gebed en gemeentezang kield de scheidende leraar zijn afscheidsprediking, waarvoor hij tot tekstwoord had gekozen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen II 2 „Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn Dit woord van Paulus, wil ik, aldus spr., tot de mijne maken, nu ik U voor 't laatst hier in dit bedehuis 't Evangelie mag ver kondigen. Ik ben dankbaar dat ik 3 jaar in deze gecombineerde gemeente heb mogen doorbren gen als Uw voorganger, en zo ver mijn krachten reikten, heb ik getracht mijn plicht te doen. Het was wel eens moeilijk van wege de grote uitgestrektheid en ook omdat ik 'n consulent schap moest waarnemen en pre dikbeurten elders moest vervul len. Het jeugdwerk in de Oost moest ik daarom aan de hr. vd Berg overlaten en de predik beurten verdeelden we onderling Ik heb getracht aan deze ge meente te bouwen, en nu de va cature aanstaande is, zo vervult mijne blijdschap, dat gij moogt eengezind zijn. Komt, als ge meente, eensgezind op, als Gods woord wordt verkondigd en be houdt een „levend" geloof. Spr. heeft ook getracht het j jeugdwerk te bevorderen en hij j is dankbaar aan leiders en leidsters, die hem in deze krach tig ter zijde stonden. Hij sprak zijn dank uit aan de keren vd Berg en Deen en Ds. Goudsbloem, voor de steun i en samenwerking ondervonden. In zijn dankwoord werden ook Kerkeraden, Kerkvoogden, Zusterkringen, enz. betrokken en de heren P. Bruul als orga nist, Westra, Kiesling en Tijsen als kosters, voor het stipt ver-1 vullen van hun functie. Ook tot Consulent Ds. Rasch, richtte de scheidende dominee een kort woord. Even tipte Ds. vd Winden aan de mogelijkheid tot het -verkrijgen van twee predi kanten. De heer vd Berg, richtte als eerste, zich tot Ds. vd Winden en besprak de samenwerking die er bestond, de moeilijkheden die er waren en dankte namens Oosterland, Ds. vd Winden. Verder spraken de heer O. Deen, Ds. Goudsbloem en Ds. Rasch, die als Consulent de gemeente zal leiden tijdens de vacature en richtte zich tot de gemeente om steun en medewer king in de komende dagen. Gezien de resultaten die Ds. vd Winden heeft bereikt, is op Wieringen de mogelijkheid tot intenser kerkleven aanwezig. j De heer J. Bosker Jz. sprak' namens de Kerkeraden van Wie ringen en betrok ook Mevr. vd Winden in zijn dankwoord. in verband met het jeugdwerk en Zondagschool. Na zijn dankwoord, verzocht spr. staande de scheidende le raar toe te zingen. De heer Corn. Bosker, als Sedert een jaar is ook Wierin gen. evenals Wieringermeer reeds eerder, een U.L.O.-school rijk. Wij spreken met opzet van rijk, want dit is een kostelijk bezit, mits men het weet te waarderen. Met de plaatsing van dit bescheiden arti kel hopen wij iets te kunnen bij dragen om dit onze lezers te doen beseffen. Altijd heeft degene, die het meeste geleerd heeft, die het bes te onderwijs heeft gehad, een voorsprong en de beste kans om m de wereld vooruit te komen. Dit geldt te meer in een tijd ais de onze, in een land, dat overbe volkt kan worden genoemd, met een boerenbevolking, die groot gebrek heeft aan cultuurgronden, gezien het aantal candidaten, dat er gebruik van wil maken. De jeugd van het platteland heeft het in de strijd om het tot iets te brengen, veel moeilijker gehad dan die van de steden. De stedeling kon altijd zijn kinderen naar allerhande inrichtingen var- voortgezet onderwijs sturen, de dorpeling had slechts de dorps school voor lager onderwijs tot zijn beschikking en voor verdere ontwikkeling zijner kinderen had hij in zijn beurs te tasten om reis- en verblijfkosten te betalen en zijn kind had lange reizen te maken in weer en .wind, met veel verlies van studietijd. En dat in de beurs tasten was voor de mees- ten onmogelijk, voor 90% van de rest zeer bezwaarlijk. Zeker, de inkomsten zijn thans groter dan vroeger, maar de uitgaven soms niet V En toch kennen wij allen voorbeelden van dorpskinderen, afkomstig uit een bescheiden mi lieu in de een of andere achter hoek, die zich hebben weten op te werken, zelfs zich op een of ander gebied in den lande hebben onderscheiden. Maar tegenover die enkelingen staan tientallen, j die, als ze maar de gelegenheid I hadden gehad, het zeker even ver zouden hebben gebracht. Zijn er onder u niet lezers, die zich dit van zichzelf met droefheid, soms zelfs met verbittering, bewust zijn De intelligentie, de ver standelijke aanleg, van het platte- landskind is vast niet geringer j dan die van het stadskind. Welnu, een belangrijk deel van voornoemde bezwaren tegen het verkrijgen van meerdere ontwik keling zijn door het bestaan der U.L.O.-scholen in Wieringen en Wieringermeer opgeheven Voor welke leerlingen is nu U.L.O. het aangewezen onderwijs Het antwoord hierop behoeft niet lang te zijn voor alle kinderen (zij. die H.B.S. of Ambachtsschool of Huishoudschool gaan bezoeken uitgezonderd), die op de Lagere School minstens onder de middel- matigen kunnen worden gerekend enwerk en leerlust bezitten. Voor toelating tot een U.L.O.- school is een verklaring van het Hoofd der Lagere School, dat de leerling geschikt is voor U.L.O., noodzakelijk. Laat men niet de redenering volgenmijn kind behoeft niet zoveel te leren, voor de boerderij, voor boerenwerk in het algemeen, voor een vak of voor een winkel, is het niet nodig, zoveel letters te eten. Bedenk, dat op de U.L.O.- school ook natuur- en scheikunde wordt geleerd, hetgeen met het oog op de grondkennis en bemes tingsleer niet zonder belang is en dat hij of zij, die deze school heeft doorlopen, een aardige voorsprong heeft tot het behalen van het middenstandsdiploma. Er zullen er onder u zijn, die de H.B.S. prefereren boven de U.L.O.- school. Daar is veel voor te zeg gen. Maar er is een oud spreek woord, dat zegt Je kunt wel dan sen, al dans je niet met de bruid. Hebt U wel eens bedacht, wat zo'n H.B.S.-opleiding u kosten zal En dan nog ditom de H.B.S. zonder veel tobben en geld uitge ven te kunnen doorlopen, moet dé leerling boven het middelmatige zijn. Twijfelt u hieraan, of twijfelt u aan de kracht van de inhoud uwer portemonnaie gedurende- de eerstvolgende jaar of zes, zie de zaak dan nog eens aan, stuur uw kind naar uw eigen U.L.O.- school en als het die met succes doorlopen heeft, welnu, dan kan het nog overgaan naar een van de hogere klassen van de H.B.S. Een voordeel .van U.L.O.- boven H.B.S.-onderwijs is, dat alles in langzamer tempo gaat. Alles samenvattende Het Paas- rapport van uw kind, dat thans in de hoogste klasse v. d. Lagere School zit, is thans in uw bezit bestudeer het zorgvuldig en maak er uit op, of uw jongen of meisje geschikt is, om wat verder te Ie ren Heeft de leerling onvoldoen de qf twijfelachtig voor taal. re kenen of vlijt, stel dan het UL.O. maar uit het hoofd, maar ziet het rapport er voldoende uit, bedenk dan, dat de gelegenheid tot ver dere ontwikkeling tot een betere kans op slagen in de maatschap pij voor uw kind thans vlak bij de hand ligt. En ook nog ditHoe meer leerlingen de U.L.O.-school in Uwe Gemeente heeft, hoe meer leerkrachten het Rijk haar toe staat en hoe beter het onderwijs er kan zijn. V. SERENADE KON. HARMONIE. De Kon. Muz. Vereen. Harmonie zal Donderdagavond kwart voor acht te Westerland serenades brengen aan de gouden echtparen Ruitenburg en Bais. MAANSTANDEN 2949. Donderdag 28 April N. M. Donderdag 5 Mei E. K. Donderdag 12 Mei V. M. Donderdag 19 Mei L. K. ZON STANDEN 1949. zon op end. 23 April 5.16 20.00 29 April 5.14 20.02 30 April 5.12 20.04 1 Mei 5.10 20.06 28 April gedeeltelijke zonsver duistering. Begin 7.20, einde 9.10. Grootste verduistering te 8.10. HOOG WATER TE DEN OEVER- 28 Apiri 8.35 8.49 29 ADril 9.03 9.20 30 April 9.32 9 50 1 Mei 10.03 10.22 In de gemeente Wieringen is opnieuw een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd, ditmaal bij een jong beestje dat kort geleden op de markt was gekocht. Een paar weken later werd de ziekte onderkend. In dit verband vestigen wij nog eens de aandacht op het volgende EEN GEVAAR VOOR ONZE VEESTAPEL. Laat de dieren inenten. De directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren, de Heer D. Rempt, schrijft Telkens horen wij nog weer van nieuwe mond- en klauwzecrgevallen in onze provincie ten ook in overig Nederland). Het blijkt in vele gevallen door een marktkoe te zijn aangebracht en het bepaalt zich in tal van bedrijven tot die marktkoe, indien het reeds aanwezige vee korte of lange tijd tevoren was geënt tegen mond- en klauwzeer. Een prima serum. Zonsverduistering op 28 April 1949. A.s. Donderdagmorgen zal er een gedeeltelijke zonsver duistering plaats vinden, die hier te lande zichtbaar is. Om 7.22 uur raakt het maan- silhouet de zonneschijf om ruim 8 uur is een vierde deel der zon verduisterd, om 9.16 uur is de éclips beëindigd. Indien de zon niet reeds to taal verduisterd is door een wolkendek, kan men de éciips het beste volgen door een beroet glaasje of een foto grafisch negatief. Zelfs op verschillende bedrijven, waar de veestapel langer dan 7 maanden geleden werden geënt, blijven de geënte dieren gezond. De enting tegen mond en klauw- Maar nu kunnen wij beschikken over een prima mond- en klauw zeer entstof en daarom ligt het geval nu veel gunstiger. Door uw vee in te laten spuiten zeer is praktisch afdoende en met mond- en klauwzeer entstof welk kapitaal de zorgzame vee- bent U zeker, dat U de gehele houder zich door tijdige inspuiting weideperiode overbrugt en dat bespaart, is niet bij benadering te Uw vee tot het eind van 1949. schatten. Maar, er zijn meer diersoorten ge- praktisch gesproken, geen mond en klauwzeer zal krijgen. Dat er voelig voor mond- en klauwzeer nog altijd veehouders zijn. die het en nu in het voorjaar, nu- er weer maar afwachten, in de stille hoop laatste spreker, memoreerde nog maals het tot stand gebrachte' werk door Ds. vd Winden te Wieringen en wenste Dominee j en zijn vrouw, Gods beste zegen; toe in hun nieuwe gemeente j Naaldwijk. Ds. vd Winden bedankte de sprekers voor hun woorden en sprak aan 't slot de zegebede over de gemeente uit. Evenals de geachte sprekers, wensen wij Ds. vd Winden en zijn echtgenote, een vruchtbare arbeid in hun nieuwe gemeente. De taak als predikant in een zo grote gemeente als de Ned. Herv. Kerk te Wieringen, is zwaar en wat de scheidende pre dikant heeft verricht in het be lang van zijn gemeente, is ver melding ten volle waard. zoveel jong leven op de boerderij ronddartelt, leek het mij goed hier via de krant nog eens op te wijzen. Er gaan lammeren en biggen dood aan mond- en klauwzeer en de ouderen onder ons zullen zich nog goed weten te herinneren, hoe vlak na^ de oorlog 1914'18 er tal van jonge kalveren sneuvelden dat zij er „doorlopen" is een feit. Dat is dom, want wanneer een veestapel wordt geënt tegen mond en klauwzeer, duurt het toch altijd nog 14 dagen voor het op ..volle sterkte" werkt. En, we weten nu toch zo langzamerhand wel, hoe grillig de mond- en klauwzeerin- fectie verloopt. Daar hoef je he lemaal niets voor aangekocht te In de regel gebeurde dit tijdens j hebben, om het te krijgen. Neemt het voeren, wanneer de jonge kal veren haastig de melk of melk producten naar binnen slobberden en dan soms met een enkels schreeuw plotseling dood neervie- TJ toch geen risico, maar laaf. nog in de staltijd Uw vee inenten. In de buurt' van Alkmaar heeft een veehouder 35 lammeren dood aan mond- en klauwzeer. En. op len, tengevolge van een mond- meerdere plaatsen zijn er biggen en klauwzeer hart-aandcemng. Toenmaals werd er op grote aan gesneuveld. Wanneer er op een boerderij schaal met bloed van pas gene- mond- en klauwzeer is uitgebro- zen dieren gespoten. Dat gaf maar ken. is het te laatDan kunt U een tijdelijke weerstand, mis schien van hoogstens 14 dagen of trachten met seruminspuitingen 't jonge vee te redden, maar af- i uiterlijk 3 weken. Ook werd toen doende is dat niet. wel serum ingespoten en serum Ook hier gaat de „eest voor de gaf niet veel langere immuniteits baet" uitVoorkomen is beter dan (weerstands-) duur. genezen. Wanneer U dit leest, zullen de deelnemers aan de interna tionale Tulpen-Rallye 1949 reeds onderweg zijn. Vanuit zes plaat sen in West Europa is deze non stop-rit begonnen, met als eind doel de plaats Noordwijk. Zoals wij reeds in ons vorige nummer vermeldden, worden de deelnemers a.s. Donderdagmid dag tussen 12 en 18 uur in de Wieringermeer verwacht. De 163 deelnemende auto's zullen herkenbaar zijn aan oranje gekleurde ovale schilden met' het opschrift: „Tulpen-Ral lye 1949 Holland". Vanaf Dinsdagmorgen geven de gezamenlijke radio-omroepen reportages van de Rallye. zodat het mogelijk is, de diverse deel nemers op hun tocht te volgen. De route door de Wieringer meer is aangegeven door gele, met tulpen versierde pijlen, wel ke op diverse kruispunten zijn aangebracht. De auto's rijden Frieseweg- W.Werf - Schagerweg - Midden meer - Alkmaarseweg. Wij verzoeken belangstellen den, zich zodanig langs het par cours op te stellen, dat het uit zicht op deze richtingpijlen niet wordt belemmerd. Daar gereden moet worden met een gemiddelde snelheid van 50 Km., verdient het aanbeve ling, de te volgen weg zoveel mogelijk vrij te houden. Bewoners van nauwe wegen (zoals de Terpstraat oneven zijde) worden dan ook ver zocht. die middag geen auto's voor hun winkelpanden te laten parkeren. Wil «men die middag bij wijze van welkomstgroet de vlag uit steken, dan zal zulks ongetwij feld als een aardige attentie door de deelnemers op prijs worden gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1