UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN VRIJWILLIGE BRANDWEER WIERINGERMEER. 5 MEI. ar«s5'hïi,s.° ast1 Woensdag 4 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 49 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Wat.erkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. HET VRIJE WOORD In verband met een binnenkort te houden viering van het Mei- feest door de afdeling Wieringer- j meer van de Partij van de Arbeid verzocht men ons plaatsing voor de volgende beschouwing over het ontstaan en de bedoeling van het Meifeest. DE BETEKENIS VAN HET MEIFEEST. Daarover heerst begrijpelijk misverstand Het besluit tot de geregelde vie ring van het Meifeest dateert i reeds van 1889 en het werd geno men door het eerste internationale socialistische congres van dat jaar te Parijs, gehouden in Juli. Daar j werd besloten, dat op 1 Mei 1890 de arbeiders in alle steden van Europa en Amerika in het open baar zouden optreden ten gunste van een normale arbeidsdag van acht uren. Latere internationale congres sen (1891 te Brussel, 1893 te Zu- rich, 1900 te Parijs) hebben zich met die Meiviering en de demon stratie voor de achturendag steeds weer beziggehouden en daarop aangedrongen. Maar zo begrijpt men meteen het misverstand en het vooroor deel tegen die Meifeestvieringen nu. Velen toch redeneren aldus Waarvoor is nu die Meifeestviering nodig Die achturige arbeidsdag is immers reeds lang een feit en in vele landen vastgelegd in de wet i Wat valt er dan nog te de monstreren Het doel, waarvoor de 1 Meidag werd ingesteld, is bereikt. Inderdaad, zo redeneren vele mensen en die redenering heeft een schijn van recht. Bo vendien, zeggen velen, de Meivie ringen zijn als typische arbeiders demonstraties gedacht geweest. Zij stammen uit de tijd, dat heti marxistische denken theorie en practijk der socialistische bewe ging bepaalde gelijk dat tijdens de tweede Internationale, die uit deze congressen te voorschijn kwam, het geval is geweest. Toen zag men de arbeidersmassa, het zgn proletariaat, als de maat schappelijke groep, die de verwe zenlijking van het socialisme zou moeren brengen. Zij waren de uit- gebuiten, die naar de gedachten- gang van het Communistisch Ma nifest van Marx en Engels door het kapitalisme werden onder drukt- en die zich daarvan vrij moesten vechten en zich daartoe uit alle landen verenigingen moes ten. Tegen deze achtergrond dient men de hele proletarische actie te zien, ook die voor de achturendag en van de Meiviering. Maar, zo zegt men, nu liggen de dingen zo heel anders. Niet alleen dat de achturendag reeds veroverd is en daarmee aan de mensonwaardige arbeids- en levensomstandigheden een einde werd gemaakt, maar het socialisme heeft zijn grondslagen verbreed en in verband daarmee zijn methoden diepgaand gewij zigd. Het heeft zich ook tot de boeren gewend en tot de midden standers. Hoe kan men dan onder deze gewijzigde omstandigheden het Meifeest nog vieren als een de-1 monstratie van de arbeiders voor j de achturendag Kan het nog iets anders zijn dan een soort historische herdenking van deze typisch proletarische fase van de strijd Men leze hetgeen Troel- stra daarover schrijft in het eer- ste deel van zijn gedenkschriften! (bl. 257 vlg.) over „een heerlijke j aanblik, die feestelijk gezinde arbeiders, leden dier klasse, die geen verrukking, geen feest vreugde kende, maar thans mee gesleept door de internationale stroom van nieuw geloof en nieuw we wil, die vanuit Parijs over de wereld was losgebroken, zich voor i het eerst, voelde als de nieuwe j kracht, opgenomen voor het ver- wezenlijken van een der hoogste j eisen van de arbeidersklasse Dat j was naar aanleiding van de eer- j ste Meiviering in Léeuwarden in 1890, het jaar na het eerste inter nationale congres van Parijs. En men voeltwelk een afstand tussen toen en nu En de vraag rijst dus in het vervolg maar geen Meifeest meer Het zijn niet alleen de niet-socialisten, die zo denken en spreken. Ook vele soci- alisten, niet tot de arbeiderswe- reld in engere zin afkomstig, redeneren blijkbaar zo en zij hou den zich van het Meifeest verre. Zij zijn goede socialisten, deze latere, deze socialisten uit de „bourgeoisie", deze doorbraak- socialisten Maar deze oude tra- ditie. waar zij buiten staan, zegt j hun weinig, gelijk de Internatio nale en de rode vlag hen niet zo veel doen. Historisch en psychologisch is dat begrijpelijk, en toch is m.i. deze gedachtengang fout. Want ook heT karakter van de 1-Mei-vie ring heeft zich met het socialisme mee gewijzigd en ook hier is de j doelstelling verbreed. Uit dis Meileuzen, die voor ieder jaar worden uitgegeven, blijkt dat steeds opnieuw. Men zou de ont wikkelingsgang van het socialisme misschien kunnen aflezen uit de opeenvolging dier leuzen gelijk die van iaar tot. iaar werden opge steld. Het gaat heus niet meer om de achturendag, hoogstens om zijn behoud en niet meer om de arbeiders alleen het begrip ar beider heeft een veel ruimer in houd gekregen, het omvat arbei ders van hoofd en hand. De Mei dag werd tot symbool van de vas te ernstige wil van millioenen mensen om tot een nieuwe maat schappij te geraken, niet op ei genbelang gegrond, maar op het recht voor allen, niet op het recht van de sterkste, maar op de ver antwoordelijkheid van en voor al len, niet op winstkans en winstbe jag van velen of weinigen, maar op de behoefte van allen, gelijk die in het socialisme wordt gedacht en nagestreefd. Men kan daar ernstige bezwaren tegen hebben van allerlei aard, van economische en psychologi sche aard, van zedelijke en reli gieuze aard. Daarop gaan wij hier niet in en het ligt buiten de be doeling van dit artikel, dat geen pleidooi voor het socialisme be doelt te leveren, alleen maar be grip voor de handhaving van de vieringen van het feest van de 1ste Mei, dit jaar voor de zestigste maal. Begrip zowel bij buiten staanders als bij aanhangers. Bui tenstaanders mogen gaan besef fen, dat hier in wezen een strijd gestreden wordt voor gerechtig heid op aarde in menselijke ver houdingen. Zij mogen methode en doelbepaling van die strijd afwij zen, niet het diepste motief, dat immers ook het grote thema is in de prediking van vele profeten (men denke aan Amos Zij mo gen hoogstens zeggen, dat zij de weg tot verwerkelijking van die gerechtigheid anders zien. Im mers v ee cc mens, die in geen gerechtigheid meer gelooft en niet bereid is haar tot norm van zijn handelen, ook van zijn maat schappelijk handelen te maken Begrip ook bij nieuwere socialis ten, opdat zij niet op 1 Mei uit misverstand verre blijven staan en toezien. Vk. AFSCHEID BRANDMEESTER J. K1NGMA. OVERNAME DER NIEUWE MANSCHAPPEN- WAGENS. De staf en de leden van de Vrijwillige Brandweer Wierin germeer kwamen j.1. Vrijdag in Hotel Smit te Middenmeer in vergadering bijeen om afscheid te nemen van de Heer J. Kingma, die om gezondheidsredenen bedankt heeft als commandant- van het corps Middenmeer. Tevens waren de Burgemeester en de Gemeente-secretaris aanwezig. De officiële overdracht der nieuwe manschappenwagens zou ook in deze samenkomst plaats vinden. Na opening der vergadering weer hem nog vele aangename Dankbaar gedenken Nog bijna dagelijks worden wij in woord en geschrift her innerd aan de vreselijke be zettingsjaren. Men sla er de couranten maar op na. „Strijd voor eco nomisch en materieel herstel, berechting van oorlogsmisda digers, enz. enz. Op films en in tijdschriften worden wij nog aak gecon fronteerd met beel-^n uit de bezettingstijd. Toestanden in kampen, oor logsverwoestingen. soms ook de steeds beklemmende opna men van zwaargewapende, zelf verzekerde overweldigers. Wanneer wij dit alles op ons laten inwerken, komen die ja ren in al hun verschrikking weer tot ons en deze impres sies laten zich nog altijd moei- lijk verdringen door de weten schap dat het ..voorbij" is. Ja, het IS voorbij, en daarom heerst in onze harten zulk een diepe dankbaarheid en, op de dag van morgen. 5 Mei inzonderheid ook de grote er kentelijkheid tot hen, die er toe medewerkten dit. onze be vrijding, een feit te doen wor den. Bij Hotel ..De Wereld" te Wageningen, waar de caputi- latievoorwaarden getekend wer den, zal een gedenkteken van „de bevrijde mens" worden op gericht. Daarop zullen wij de vol gende dichtregelen van Prof. E. L. Smelink kunnen lezen Gij, die voorbijgaat, denkt gij vaak genoeg: Hoe was uw lot, als niet, die dag van Mei Gebreideld werd wiens klauw en beet u sloeg Toen is uw land bevrijd, ook gij, ook gij." Mogen we naar dit woorc HERDENKEN. Eendrachtig voort werken ook aan het herstel van ons in zo vele opzichten geschon den Vaderland. HOOG WATER TE DEN OEVER. 5 Mei 0.18 12.41 6 Mei 1.15 1.46 7 Mei 2.24 3.04 8 Mei 3.48 4.28 HELDENHERDENKING. 6 uur nam. Vlaggen HALF STOK uit. 7.457.58 Klokgelui. 8 uur 2 minuten stilte. Neemt deel aan de bloemleg- gingen en de stille tochten. Bezoekt de Herdenkings diensten in de Kerken. Jeugdprogramma. De Directie van Cinema de Haan gaat door met bet brengen I van goede jeugdfilms. I Donderdagmiddag (aanvang 12 uur) wordt een rijk gevari- I eerd jeugdprogramma vertoond. Uw kinderen zullen genieten, lachen en.... wat leren Een prettige middag voor de jeugd. Vacantielonds voor de Landbouw. door de Hoofd-brandmeester, de Heer W. Post erna, verkreeg Burgemeester Loggers het woord en sprak er zijn vol doening over uit dat hem deze avond de gelegenheid was gebo den om hier de Heer Kingma har telijk dank te zeggen voor het geen hij in de achterliggende 15 jaren voor de Brandweer Wierin germeer heeft verricht. Spr. wees op de zeer moeilijke omstandig heden waaronder de scheidende brandmeester met grote plichts getrouwheid zijn taak had ver richt. Het Gemeentebestuur is daar zeer erkentelijk voor, het- gedachten zou geven. De Hoofd-brandmeester dankte het Gemeentebestuur voor de uitgereikte onderscheiding, en feliciteerde de „geridderde." Na mens de brandweer overhandigde hij hem het boekwerk „Leiy, de bedwinger der Zuiderzee", er op wijzend dat hij 15 jaar mee gevochten had om te behouden hetgeen hier, dank zij het initia tief van Ir. Lely, tot stand geko men was. De Heer Kingma, hierna het woord verkrijgend. geen de Heer Kingma dan ook' VS*#" SS aftreden genomen had. omdat hij het brandweerwerk was medege- reeds schriftelijk deeld. uit te reiken het heidstoestand hem ertoe gedwon gen had. Met genoegen zal hij ereteken voor 12V2-jarige steeds aan de „joviale ploeg" te- trouwe dienst der Verèni- rugdenken. en sprak zijn dank- gïng van Brandweercoin- baarheid uit voor de verleende mandanten. onderscheiding en het prachtige Nadat de Burgemeester, onder boekwerk. Ook herinnerde hij aan applaus der aanwezigen, de Heer de moeilijkheden uit het verleden. Kingma het onderscheidingsteken Het. viel niet mee ..een vuist te op de jas had gespeld, en de bij- maken als men geen hand" heeft; behorende oorkonde hem had het „leent.je-'ouur spelen" of wei - overhandigd, wenste hij hem van ken met slecht materiaal is niec harte geluk, en hoopte dat het prettig. Daarom is spr. blij dat aanschouwen dezer herinneringen het „nu eindelijk voor elkaar is", aan zijn loopbaan bij de brand- i en wenste de brandweer in 't alge meen en de ploeg Middenmeer in 't bijzonder, onder leiding van zijn opvolger de Heer B. Wassink, veel succes toe. Hierna droeg de Burgemeester op „symbolische wijze" de 2 nieuwe manschappenwagens over aan het corps. Spr. doet dit met heel veel plezier, omdat hij verheugd is dat het met de brand weer „de goede kant uitgaat." Hij wees de manschappen op de grote verantwoordelijkheid die de verkrijging van deze wagens voor het corps met zich medebrengt, daar de gemeenschap ten deze zware financiële offers moet bren gen. en sprak de wens uit dat men menige brand met succes mag blussen. De Hoofdbrandmeester ant woordde hierop, dat hij met ge noegen de nieuwe wagens accep teerde. Hij wees er op. dat men er „hoog nodig aan toe" was, en hoopte dat de manschappen met de wagens zouden omgaan, alsof het hun persoonlijk eigendom is. Hierna werd overgegaan tot be handeling der interne aangelegen heden van de brandweer. Verzilvering Vacantiebonnen Zomer 1949. Her. Bestuur van het Vacantie- fonds voor de Landbouw deelt j mede, dat dit jaar TWEEMAAL I gelegenheid zal* worden gegeven tot het doen verzilveren van alle vacantiebonnen van het boekjaar 19481949 (kenbaar aan de op druk ..Geldig tot en met 30 April 194S"1. welke op 1 Mei nog in het bezit van de arbeiders waren. De eerste verzilvering zal plaats vinden Maandag 23 tot en met Zaterdag 23 Mei 1949, waartoe de bonnen van te voren moeten worden ingeleverd van Maandag 2 t.m. Zaterdag 7 Mei a.s. Er zij echter met nadruk op ge wezen, dat deze eerste gelegenheid tot het doen verzilveren van va cantiebonnen uitsluitend bedoeld is voor d i e arbeiders, welke hun vacantie in Mei of Juni willen nemen. Arbeiders, die later met vacan tie gaan. doen goed met het in wisselen van hun restant vacan tiebonnen te wachten tot de twee de verzilvering, welke eind Juni of begin Juli zal plaats vinden. Verdere bijzonderheden hierom trent zullen nader worden be kend gemaakt. Arbeiders, die ziek zijn geweest en van de Bedrijfsverenigingen of i de raden van Arbeid z.g. chèque- bonnen hebben ontvangen, kun- nen deze tegelijk met de vacan tiebonnen ter verzilvering aan bieden. Hierbij wordt er de aandacht op i gevestigd, dat deze chèquebonnen j alleen zullen worden verzilverd, indien men zich op voldoende wij- ze kan legitimeren. Worden de chèquebonnen t.b.v. (een) ander(en) aangeboden, dan zal een machtiging moeten wor den overgelegd, waaruit blijkt, dat men bevoegd is chèquebonnen te laten verzilveren. Het aanbieden van bonnen kan uitsluitend geschieden bij een plaatselijk penningmeester van i één der navolgende bonden Algemene Nederlandse Landar- beiclersbond, Nederlandse Chris- Lelijke Landarbeidersbond, Ne derlandse R.K. Landarbeidersbond „Sr. Deusdedit." Bonnen, welke niet in de hier voor bestemde opplakboekjes van het Vacantiefonds voor de Land bouw zijn geplakt, kunnen niet worden aangenomen. Bedoelde boekjes zijn eveneens bij de plaatselijke penningmees ters van bovengenoemde bonden verkrijgbaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1