UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- LN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER LN OMSTREKEN Zaterdag 7 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 50 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een oolk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst l Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdaga. Abonnementsprijs t 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. 50-Jarig bestaan zeilmakerij te Den Oever. BENOEMINGEN. In de vacatures ontstaan door Fa. H. X. V. Kalsbeek en Zn. het bedanken van de heren J. Engel en J. Huibers als leden van het R. K. Armbestuur H.Hoef, in verband met hun waardige wijze gevierd. Het was gevorderde leeftijd, zijn benoemd vorige week al een drukte van be de heren J. Mol en J. Engellang in de Dijkstraat waar alle Het feest van de Buurtveren. „Gnderiing Genoegen." Ook de jonge buurtvereniging B.O.G. heeft Koninginnedag op MAANSTANDEN 1949. Donderdag 12 Mei V. M. Donderdag 19 Mei L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. Genoemde firma herdenkt he den haar 50-jarig bestaan. In verband hiermede, hebben wij ons tot de oudste firmant, de •prichter dezer zaak, de Heer M. K. v. Kalsbeek gewend, om enige inlichtingen. Deze krasse 73 jaar oude baas, die zich reeds enige jaren uit de actieve deelneming aan het kedrijf heeft teruggetrokken en in H.Hoef van zijn welverdiende rust geniet, heeft ons enige aar dige bijzonderheden over de ont wikkeling van de zaak verteld. 50 jaar geleden, in 1899. ves tigde de Heer v. K. zich te De Haukes in de wierschuur naast Café G. Omis, v.h. Wed. Blaau- boer, als zelfstandig zeilmaker. Zijn leerschool, een harde doch uitstekende, genoot hij bij zijn broer in Broekerhaven. Het was voor de jonge ondernemende za kenman die eerste jaren een karde strijd om het bestaan. Steeds werkte hij alleen. Eerst in 1912 kon hij zich de eerste machine voor het naaien van de zeilen aanschaffen. Inmiddels was hij gehuwd en hem viel rijke kinderzegen ten deel en bij het ouder worden van zijn zoons kwam hem de hulp in de band. Nadat de haven te De Haukes haar betekenis voor de visserij als gevolg van de Zuiderzeewer ken had verloren, bracht dhr, v. K. het bedrijf over naar het pand in de Hofstraat te Den Oever, waar thans zijn zoon, de Heer C. v. Kalsbeek, bedrijfs leider is. Het was het initiatief ook van •Ie oude heer v. K. dat zijn twee de zoon Sjoerd een bedrijf ves tigde in Den Helder, nadat in 1928 van beide thans florisante zaken, één firma was gemaakt •nder de huidige firmanaam. Inderdaad mag de Heer v. K. met trots op deze ontwikkelings gang terugzien. „Het was met Gods hulp", al- „dus de Heer v. K., dat ik dit ,.heb mogen bereiken en dank- „baar ben ik ook voor het geno den vertrouwen van mijn cli ënten." 9 Mei 10 Mei 11 Mei 5.08 6.10 7.05 Jacz. In de vacature in het Kerk bestuur, ontstaan door het be danken van dhr. Jac. Engel, eveneens wegens gevorderde leeftijd, is door Z. Ex. Mgr Huibers benoemd de heer Crommentuyn. bewoners in de organisatie waren Ingeschakeld, groot en klein, om deze dag onvergetelijk te maken. En dat is het bestuur gelukt. Jam mer was het dat een koude Noor- dewina precies in de straat blies. Om de feeststemming te W. verhogen, had men drie prijzen uitgeloofd voor diegenen, die het ZONSTANDEN 1949. zon op 9 Mei 4.55 10 Mei 4.53 11 Mei 4.51 5.40 6.35 7.28 ond. 20.19 20.20 20.22 de Parochie bewezen. Succes - Nieuws. Aan de aftredenden werd mooist hun venster had versierd, dank gebracht voor de diensten 's Avonds brandden er honderden gekleurde lampen, er was een prachtige geluidsinstallatie, die geheel gratis beschikbaar was ge steld door de hr. Alb. de Kaan, hetgeen door de bewoners zeer I Programma voor Zondag a.s.werd gewaardeerd, 's Middags wer- Succes A - Wiron A. Aanvang den er spelletjes gehouden voor m mir IVriendschaDueliik 1 de Aderen. De uitslagen waren i0 uur. (Vriendscnappe ïjK.j alg yoIgt Leeftijd 3_5 jaar mejs_ I Succes 1 - Giashoppers 1 jes ^biokjesrapen" le pr. Beren- i Aanvang 2.30 uur. dina Pijlman, 2e pr. Ineke Poel, i Zondag dan voor Succes de 3e pr. Lientje Jorna. laatste degradatie-wedstrijd, Leeftijd 35 jaar Jongens welke tevens zal beslissen over „Turfrapen" le pr. Bertje Wieg- 'het feit of Succes dan wel Gras- m^n. 2e pr. Guusje v.d. Klei3c hoppers het volgende ^izoen m jaar „Blok- de 3e k.asse Uit zal komen. jes j?apen - le pr Dient je Mei- 1 Succes kwam Zondag j.1. te-nette, 2e pr. Teusje Slagboom. 3e gen Randers net met de hakken pr Gerrie Garrelts. over de sloot, terwijl G. een. Jongens 68 jaar: ..Hardloper, j grote overwinning op, een door niet zeilkruipen" le pr. Martien invallers verzwakt en daardoorLont, 2e pr. Jan de Groot, 3e prijs in actie. Alles was feestelijk ver licht, zo mooi was de Dijkstraat nog nooit geweest, men had de achterkant van de straat afge schermd met een groot zeil voor de koude Noordewind, zodat men enigzins beschermd, de spelletjes kon doen. Kwart voor twaalven kondigde de voorzitter van de Buurtvereniging, dhr. T. Slag boom, het einde van deze zeer goed geslaagde dag aan. De uitslagen van de spelletjes waren als volgtFietsen met hin dernissen voor Heren vanaf 14 i. le pr. Job. Verwoerd, 2e pr. Inelle Jcrna, 3e pr. Simon Poel. Ballopen Dames vanaf 14 jaar le pr. Mej. S. Lont, 2e pr. Nel Poel, 3e pr. mej. Bosma. Karrace Heren vanaf 14 jaar le prijs J. Verwoerd. 2e pr. Eb. Akkerman, 3e pr. A. v.d. Klei. Het deed aangenaam aan te Kruiwagenrace voor Dames en.kunnen constateren, dat voor de Heren vanaf 14 80 jaar en ou- Herdenkingsplechtigheden, der le pr. Nel Poel en F. Ver- Woensdagavond in deze ge- woerd, 2e pr. Alie Komduur en raeente gehouden ;n z0 wijde Simon Poel 3e pr. Willem Boo- k ^langstelling bestond, gaard en Mej. Boogaard. i A Raamversiering le pr. W. Boo- Velen hadden zich naar het gaard, 2e pr. J. Pijlman, 3e pr. A.Kerkplein begeven, waar even y Kle| I Afï CAKAAItyioicioC De Herdenkingsplechtig- heden. ZOMER ZEGELS. Wieringers, helpt mede verkoop van Zomerzegels doen slagen. De gewone posttarieven vóór achten 40 schoolmeisjes, die een kleine rondgang door het dorp hadden gemaakt, allen met een bosje witte tulpen in de te hand, zich naast de daar verza melde welpen der padvinders op zij11 stelden. gedeprimeerd, BKC behaalde. Echter in andere wedstrijden: hebben de Iioogwouders bewe zen, dat zij geduchte tegenstan ders zijn. Succes moet dus ter- J Jacob de Groot. Meisjes 914 jaar „Koekhap- pen" le pr. Willie de Groot-. 2e pr. Cobie Verwoerd, 3e pr. Bet je Terlouw. Jongens 914 jaar „Touw- verhoogd met een kleine toeslag. Klokslag 8 uur viel een in- Het batig saldo wordt ver-j örukwekkende stilte in, die deela onder verschillende lief- 2 minuten duurde. Daarna ver- daöigheids verenigingen. richtten 13 meisjes de bloem- Leerlingen van de lagere legging op de graven der ge scholen zijn zo vriendelijk me- sneuvelden op de Algemene Be de te helpen bij de verkoop graafplaais op Zandburen, ter- stuurt ze met weg, maar koopt .wijl de overigen zich voor het- één of meerdere postzegels.zelfde doel met de bus naar het Wij willen aan de vele, de drie firmanten reeds bereikte geluk wensen met dit 50-jarig bestaan •Ier zaak, gaarne ook de onze toevoegen, daarbij de hoop uit sprekende dat de Heer v. Kals beek Senior nog vele jaren ge tuige mag zijn van de goede voortgang in beide bedrijven. dege aanpakken, om zijn bela- j springen met zeilkruipen" le pr. gers van het lijf te houden. j Broer de Jong. 2e pr. Aart v. d. Wij hopen, dat alle S.-spelers1 3e pr. Piet de Waard, zich van de grote verantwoorde-L «Avonds om kwart over acht r, j kwamen de oudere buurtbewoners lijkheid, welke Zondag op hun; schouders zal drukken, bewust! zullen zijn en dat zij in een eer- Uitvoering U helpt mede het lot van vele j lijdende medemensen te ver- jzachten. Ik reken op U, Wieringers. T. Goudsbloem-Lugt lijke, faire wedstrijd de blauw zwarte kleuren ter overwinning zullen voeren. De opstelling is als volgt S. IJzer A. d. Hollander C.Lont D. Veerdig, J. Iedema, E. Hart- ,,De IJpelaars." De toneelv. „De IJpelaars", voerden Zondag j.1. in het Paro chiehuis ten tonele „De Pastoor van Eikendonk", spel in 3 bedrij ven, naar R. Bosch, regie Th. Rasch. De avond werd door Pastoor Bijl j met een kort woord geopend, Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 7 Mei 2 uur tot Maandag 9 Mei '6 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 8 MEI Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. i Afwezig de Heren v. d. Kolk, I Nw. Nledorp Dekker 't Zandt. man waarin hij er op wees, dat het te J. Doves, A. Schmitt, J. Metse- spelen stuk realistisch is, in die laar, E. Bos, C. Rotgans zin, dat de menselijke zwakheden Res. W. de Bie, J. vd Welle, j naar voren worden gebracht. T. Rijkers, A. Mast, C. Slikker. inhoud van het spel, bracht 0 u de menselijke IJdelheid en zwak- Succes I speelt m wit shirt. j he(jen inderdaad naar voren. Pastoor van Eikendonk, het I type van de oude, gemoedelijke. maar vooral strikt rechtvaardige geestelijke, die te kampen heeft j met de trots en ij delheid, verdor- week- i venheid en toch ook weer met de goede hoedanigheden van zijn parochie. Wij zien hoe de benoeming van een onderwijzer, moeilijkheden geeft, want deze onderwijzer is de j keurige oppassende zoon van een dronkaard en nietsnut. De here- boer Rooyers en zijn zuster Aagje verzetten zich met hand en tand i tegen de benoeming, vooral ook omdat Elsie (dochter van Rooyers en Herman (de onderwijzer) lief-; de voor elkaar hebben opgevat. Het geeft heel wat verwikkelin gen. Wanneer de oude, moe ge- j worden Pastoor in de strijd tegen veroordelen een hartaanval krijgt, is de weerstand gebroken en de dronkaard, Rooyers, Elsie en Her man vinden elkaar. Stieren (mag.) Schager Markt. Donderdag, 5 Mei 1949. Op de heden gehouden markt waren aanvoer en prijzen als volgt 8 Paarden f 300650 5 Centrale 83 Geldekoeien f 45C600 49 Idem (vette) Cen trale 27 Kalfkoeien f 650—900 7 Vaarzen f 500650 10 Pinken f 250350 1 Graskalf Centrale 202 Nuchtere kalveren Centrale 20 Schapen (mag.) (m. stelletjes) f 90110 3 Idem (vette) Centrale 68 Overhouders f 5565 46 Lam meren f 2834 134 Biggen f 45 73 14 Konijnen f 1 6 15 Kip pen f 14. gespeeld en de climax ontbrak. De regie was in goede handen en naar wij menen, was de ver zorging ditmaal veel beter, ook van details van het decor. De grime van de oude pastoor kon ons niet bekoren. Ook de spelopvatting van de dronkaard, die later berouwvol beterschap belooft was ons inziens niet ge heel juist. Het spel van J. Mol, als de oude. goede Pastoor was zeer goed. evenals W. Beemsterboer als de zelfbewuste.bruuske, rijkgewor- den Hereboer. hoewel het 3e be- j drijf zijn zwakste was. i Mevr. Cloots-de Haan kwam na een onzeker begin er later beter in. Monument in Westerland bega ven. Op beide plaatsen waren zeer veel belangstellenden, uit wier midden nog verschillende personen bloemen neerlegden. Burgemeester en Mevr. Kolff woonden de plechtigheid, zowel op het Kerkplein als in Wester land bij. De houding van het publiek was in alle opzichten correct te noemen en in volkomen overeen stemming met het doel dezer samenkomsten. Tonegido - Nieuws. Het dames elftal en het eerste heren elftal gaan Zondag naar AVA. Vertrek om 8.30 per bus van De Haan. Het tweede speelt om 1 uur op het Succes-terrein tegen Jo Rasch Dd., als Elsie speelde [DWO. De opstelling der elftallen haar bijrol uitstekend, wat haar jg gis volgt Visafslag Medemblik In de week van 25 t.m. 30 April bedroeg de aanvoer op de Gem. Visafslag 3620 pond kuilaai f 1.02—0.85 p.p. 2096 pond lijnaal f 1.801.04 p.p. 1736 popri fuik aal f 1.10—0.88 p.p. 38 pond bot f 0.70 p.p. 1555 kg nest f 3.20 per 100 kg. Voor een goede vertolking van dit stuk moeten de spelers vooral hun rol prima kennen. Op ver schalende momenten mankeerde i er nog wel eens wat aan. Het derde en laatste bedrijf j werd ons inziens het minst goed in een tragisch moment door het lachen van het publiek niet ge makkelijk werd gemaakt. C. Luiken was, zoals eerder ge zegd, niet het type van een be rouwvolle dronkaard. D. Vries was goed en het- spel van Meester Schemkes als de no taris was naar onze mening, na een aarzelend begin, vooral in het onderhoud met de Pastoor, als hij in dit moeilijk ogenblik zijn fout aan zijn vriend moet bekennen, prima. Jn. Rasch heeft zijn figuur me de, wanneer hij duidelijk en des noods langzaam spreekt, zal dit zijn spel ten goede komen. Het spel van Mevr. Klaver-Boer- sen, was zoals altijd, zeer goed, en J. Koster was inderdaad de voor alle karweitjes bestemde koster. In het geheel genomen was het een geslaagde opvoering en het- publiek heeft ten volle genoten. Een gezellig bal besloot deze mooie avond. Wij hopen de ..IJpelaars spoedig weer op de planken te zier- Dames Doel M. Beers; achter Zw. v. Klinken en F. IJzer midden J. v. Klinken, G. Kroon en Sj. Drent; voor D. Koorn, A. Molenkamp, M. de Wit, Tr. Kooij, A. Half weeg. Reserve, G. de Smit. Heren I Doel P. Wigbout achter; R. Veenstra en J. Bos midden: A. Oldersma. A. de Vries en G. Goedkoop; voor: H. Cornelissen, H. Barelds, W. Moeiliker. G. Wieringh, H. v. Klinken. Reserve J. Doves. Heren II. Doel H. Doesburg: achter: B. Holtjer Ez. en S. Koorn: midden J. Lincke; S. vd Zee en A. Beers voor J. Ba relds. J. Trompetter. B. Hol tjer Rz„ J. Kuit en Tj. Wigbout. Reserve Frans. P. Tijsen en KI.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1