UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN 10 MEI. DE NIEUWE N.A.C.O. - DIENSTEN. Woensdag 11 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 51 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3 Giro No. 149972. Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. ten VOiti dat leeit, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaaL 0 Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. BOUWt aan zijn oekomst Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Gisteren was het 9 jaar ge leden dat een zwarte nacht over ons Vaderland kwam, doordat een zware oorlogswals hier binnenrolde, om te ver pletteren alles wat niet strook te met de opvattingen van de overweldiger. De gevolgen hiervan zijn ons allen bekend Vogel-vrijheid der inwoners; vernietigingen op grote schaal aantasting van hetgeen ons het heiligst was en wat in taaie strijd ons deel geworden was. Daar echter ieder mens sou- verein in eigen hart is, en slechts overreding en niet dwang een mens van inzicht kan doen veranderen, hadden de gewelddaden vanzelfspre kend niet die uitwerking, wel ke de tyran verwacht had. En enige dagen geleden- mochten wij dan ook herden ken, dat Nederland zijn vrij heid herkreeg. Thans mogen wij weer in een geordende, op rechtsnor men gefundeerde, samenleving onze taak verrichten. Er is thans weer recht te verkrijgen voor een ieder. Men behoeft niet meer bang te zijn 's nachts plotseling van zijn bed gelicht te worden, zonder vorm van proces te worden vermoord of opgejaagd te worden als een wild dier. Ondanks de vele nog na- schrijnende wonden en toestan den die nog om verbetering vragen, vervult dankbaarheid ons hart, wanneer wij over denken hoe anders het kon zijn geweest. In dat licht bezien is de ver dediging en de bevestiging van de opnieuw verworven vrijheid ook zeker een taak waaraan wij gaarne allen }nze beste krachten wensen te ge- j Busverbinding op treinen in Anna Paalowna practisch opgeheven. Nog grote veranderingen op til. STATION A, WIERINGEN. PAULOWNA- Bus In d. Oever 9.50 13.50 18.25 19.55 22.20 10.30 14.30 19.05 20.30 23.— De nieuwe dienstregeling van de N.V. N.A.C.O., ingaande 15 Mei a.s., is thans verschenen en overal verkrijgbaar. Gver alle linies zien we grote veranderingen aangebracht in zonderheid ook op de lijn Den Oever - Anna Paulowna - Den j Helder, maar er zijn nog meer hervormingen in het verschiet I zodra de brug bij de Kooi is ge- j j reedgekomen. Alle Friese bussen van Leeu- ringermeer de lijnen S.B. en S.C. warden Alkmaar en Heeren- 1 Lijn N.A. wordt doorgetrok ken Alkmaar v.v. gaan dan ken naar Den Oever en geeft niet meer door de W.Meer, doch van Alkmaar via Aartswoud, !via Den Oever, H.Hoef, de Kooi, Middenmeer, Slootdorp, W.werf langs het Kanaal naar Alkmaar een 2 uurs-dienst. zodat. men pl.m. 24 maal V. 6.10, 8.10, 12.10 enz. tot 20.iö per dag naar Alkmaai a. 7.25, 9.25, enz. kan reizen. De reisduur is verkort uit DEN OEVER Tr.-aank. 'uit Alkm. 9.42 13.42 No Zo 18.13 No Za 19.36 No Za 21.39 DE WIERINGERMEER. Voorlopig behoudt de Wie- Inlevering overcomplete spaarzegels consumenten- crediet. Werkgevers of organen, door wier tussenkomst de afbetaling van het consumentencrediet ge schiedde, kunnen hun overcom plete spaarzegels. opgeplakt op een formulier a 12, indienen bij de secretaris van de Districtsraad voor het Consumentencrediet. p.a. Noodraadhuis .LuEIekolhorm dus niet bij een postkantoor, waar zij gekocht werden. Het Centraal Bureau voor het Consumentencrediet te 's-Graven- hage betaalt t.z.t. de waarde van deze zegels rechtstreeks aan be langhebbenden uit. Denk om de Runderhorzel. Volgens het zgn. Runderhorzel- besluit is elke veehouder verplicht elk jaar voor 1 Juni alle larven van runderhorzelvliegen, die ge durende de maanden Februari tot en met Mei bij zijn vee voorko men, en waarvan men de aan wezigheid veelal door bulten kan constateren, te doden. Dragen in de weide gejaagd vee de kenteke nen van de aanwezigheid van de larven van de runderhorzel, dan te men krachtens dat besluit, i strafbaar. Reeds zijn de daar geldende dienstregelingen op de lijnen S. B. (uurdienst) en S. C. (2 uurs- dienst) in het busboekje opge nomen, DOCH WIJ WIJZEN ER NADRUKKELIJK OP, DAT DE ZE THANS NOG NIET VAN KRACHT ZIJN. Wieringermeer krijgt als com pensatie voor het gemis van de Friese bussen een nieuwe lijn N.A. van Den Oever naar Alk maar en E. A. Den Oever/Hoorn, terwijl de Q lijn van Den Oe ver/Schagen via Westerland. Slootdorp, W.-Waard, voor het Noord-Oostelijk deel van de W.-Meer voor de aansluiting op de verbindingen naar het Zui den zal zorgen en A E voor de verbinding M.Meer-Schagen. MEN ZIE DE BELANGRIJKE MEDEDELING OP HET INLEGVEL VAN DE NIEUWE DIENSTREGELING. DE VERBINDINGEN OP WIERINGEN. S. B. Leeuwarden-Alkmaar v.v.: blijft voorlopig ongewijzigd. 6.40, 8.40 enz. tot 20.40 Aank. Alkmaar: 7.55, 9.55 enz. LIJN E. A. Den Oever-Hoorn v.v. (naar W.werf, M.meer) V. Den Oever 7.45, 8.45 en verder om de 2 uur tot 20.45 A. Hoorn 9.20. 10.20 enz. V. Hoorn 6.45, 7.45, 8.45, 10.45 en verder om de 2 uur tot 18.45. LIJN A E Schagen-M.Meer v.v. Vertrek Middenmeer /7.50 9.05 13.05 17.05 21.05 Aankomst Schagen 8.25 9.40 13.40 17.40 21.40 Vertrek Schagen 7.15 8.25 12.20 16.20 2020 Aankomst Middenmeer 7.50 9..00 12.55 16.55 Wielerwedstrijd op Hemelvaartsdag. Route via Wieringermeer. De fietsclub ..Alcmaria Victrix' te Alkmaar zal op Donderdag, 26 Mei a.s. 'Hemelvaartsdag), van 11 tot 17 uur, een wielerwedstrijd houden. De route gaat van Alkmaar over Egmond aan de Hoef, Bakkum, Limmen, Uitgeest naar Beverwijk en terug naar Alkmaar, langs de zelfde rcute, en vervolgens via Omval Schermerhorn, Midden- weg-Beemster. *Avenhorn, De Hulk, Berkhout, Hoorn, café „De Bruine Hengst" n. Enkhuizen. Vervolgens over Andijk, Wervers- hoof naar Medemblik. en over Lambertschaag, Aartswoud, over de Groetweg door de Wieringer meer tot de Waardbrug en over de provinciale weg naar de Stol pen, De Kooi, Den Helder, Julia- nadorp, 't Zandt, weer de Stolpen, Schagen, Zijde-wind, Niedorper- verlaat, sluis Noordscharwouds. :Boterdijk, Huigendijk, en Omval weer naar Alkmaar. DUIVENSPORT. De afd. Wieringermeer deed mee aan de vlucht vanaf Vil voorde (België.) De afstand be droeg 216,570 Km. De duiven werden om 8 u. 10 in vrijheid gesteld. De eerste duif werd ge signaleerd om 11.22.36. Dit be tekent dus een snelheid van 1125,4 meter per minuut. De prijzen vielen als volgt E. Kon 1—2—7—12—16 J. P. Horst 3, P. v. Loon 414 P. Keet 5 D. Janssens 6-9-10-11 J. de Kort 8: W. Deijkers 13-16; N. Kuiper 15. 20.55 OOK DE SPOORWEGEN komen met een nieuwe regeling van de zomerdiensten, ing. 15 Mei. Op de lijn Den Helder—Alk maar zijn verschillende wijzigin gen aangebracht. Nu de bussen van de NACO het station Anna Paulowna practisch niet meer aandoen, heeft deze dienstrege- S. C. Heerenveen-Alkmaar v.v.: ling voor Wieringen-W.Meer blijft voorlopig ongewijzigd, weinig waarde meer. Q-lijn Alkmaar-Den Oever v.v.: VERTREKTIJDEN Anna- Vertrektijd uit Alkmaar Paulowna naar Alkmaar ongewijzigd. j 6.33x 7.02x 7.5o 9.24 Vertrektijden uit Den 11.32 13.24 15.24x 16.27 Oever 5 min. vervroegd, 17.30 19.35 21.81 22.31 15 Mei dus 6.55, 10.10 en De met x gemerkte niet op verder tot 20.10 om de Zondagen. 2 uur. O-lijn Den Oever Den Helder Van Den Oever blijven er 9 2'uurs verbindingen rechtstreeks naar Den Helder, 6.35, 8.35 enz. tot 20.35 en op werkdagen ook op 7.35 uur. V an Den Helder om de 2 uur, 7.35 etc. tot 19.35 rechtstreekse diensten op Den Oever. Op werkda gen ook om 8.35. WIERINGEN-A.-PAULOWNA Van Den Oever rijden nog slechts 4 diensten op Anna Pau lowna, waarvan de 3 eerste door gaan naar Den Helder. Vertrek Aank. Tr. n. Alkm. Den Oever A.-P. 6.55 10.35 16.35 19.10 7.35 11.15 17.15 19.55 7.52 11.31 17.30 21.21 AANKOMST UIT ALKMAAR 5.49x 754 9.43 11.33 12.37 (alleen op Zondag) 13.33x 14.23 (alleen Za.) 15.43x 16.49 18 23 (n. o. Za.) 18 49 (al leen Za.) 18.59 (n. op Za en Zo.) 19.36 (n. o- Za), 21.40 23.36 0.39 (alleen v. Zondag op Maan dag en in de nacht na een feest dag.) De met x gemerkte niet op Zondagen. Op de lijn Alkmaar-Amster dam is practisch een half uurs- dienst ontstaan. Voor recht streekse verbinding 10 minuten over 't hele uur. Daar tussen door lopen recht sreeks.-- treinen om het uur OP HAARLEM (zonder overstappen in Uitgeest) om 1 minuut over 't halve uur. Deze treinen geven in Uitgeest aansluiting op Amsterdam. Kamp „De Terp." Door de Centrale van Ver bruikscoöperaties, werd Woens dagavond cp verzoek der Con tactcommissies van weder opbouw kampen in de Wierin germeer gratis een filmvoorstel ling gegeven. I De Heer Polak, vertegen- i woordiger der Centrale van 1 verbruikscoöperaties was daar bij in het kamp de gast der ar beiders, waar hij door de Voor zitter der Contactcommissie welkom werd geheten. Allereerst werden op het witte doek de verschillende fa brieken vertoond van de Haka- bedrijven. Men kreeg zodoende te zien, welke enorme fabrieks- j complexen dit bedrijf onder beheer heeft. Aan het einde van deze film, 'zette de Heer Polak uiteen wat het doel was van de Coöperatie. Hierna werd een kwartier gepauzeerd en daarna vertoonde de Heer Polak nog een film van Charly Chaplin en enkele an dere filmpjes. De lachspieren werden hierdoor danig in bewe ging gebracht. Maar aangezien de klok inmiddels naar 12 uur wees, werd besloten om de avond te eindigen. De secretaris der Contact-com missie, dankte de Heer Polak j namens de arbeiders voor het gratis gebodene en bood hem ais bli.ik van waardering een doos sigaren aan, daarbij de wens uitsprekend dat de Heer i P. in de toekomst nog eens een avond in W.werf zou willen i verzorgen. De Heer Polak zegde zijn me- lewerking toe en dankte harte lijk voor de aardige attentie van de arbeiders. maanstanden 1949. Donderdag 12 Mei V. M. Donderdag 19 Mei L. K. hoog water te den oever. 12 Mei 7.51 813 13 Mei 8.36 8.59 14 Mei 9.19 9.45 15 Mei 10.02 10.31 zonstanden 1949. zon op ond. 12 Mei 4.50 20.24 13 Mei 4.48 20.25 14 Mei 4.46 20 27 15 Mei 4.45 20.28 V erbasteringsgevaar, tengevolge van ongewenste kruisbestuiving. Verwijdering koolafval e.d. Zowel van de zijde van de Land- bouvvoorlichtingsdienst als van ^'^"eriandse Algemene Keu ringsdienst voor groentezaden wordt de aandacht van alle zaad telers gevestigd op het volgende Sinds 1942 bestaat voor West friesland een wettelijke regeling tot bestrijding van kruisbestui ving, welke gebaseerd is op de Boripmnroductiebeschikking 1942 kruisbestuiving. Deze regeling beoogt om de voor I Westfriesland zo belangrijke 1 groentezaadteelt te beveiligen te gen verbasi-eringsgevaar tenge- volge van ongewenste kruisbestui- ving. In verband daarmede zijn in deze regeling voorschriften opge- nomen, die er op gericht zijn om i de zaadgewassen, welke voor el kaar verbasteringsgevaar opleve- ren, zoveel mogelijk van elkaar te i isoleren. Speciaal wordt nu aandacht ge vraagd voor het voorschrift, krachtens hetwelk koolafval bin- nen een afstand van 800 meter moet. worden verwijderd van de plaats, waar een koolsoort (rode-, savove-, boeren-, spruit-, of wit- tekool) voor zaad wordt geteeld. Vooral in particuliere tuinen en j ook zelfs bij groententelers komen 1 echter allerlei plantendelen van kool voor, soms ook gewone con sumptiekool van vorig jaar, dat is blijven staan, en nu schiet. Een dringend beroep wordt, nu gedaan op al diegenen, die derge lijke kolenresten in hun tuin^of op hun bedrijf hebben staan, de ze zo spoedig mogelijk te verwij deren, juist omdat de bloei, van cie restanten hier en daar reeds begonnen is, of spoedig zal begin nen. Het zakenleven te Hippolytushoef floreert. I De Heer A. Lont. groente- en fruithandel, heeft de zaak gemo derniseerd en de nieuwste snufjes en machines aangeschaft. Aannemer Klein voerde de ver bouwing uit en alles is gebaseerd op hygïene en gemakkelijke bedie ning. Van de gecombineerde schrap en snijmachine zal door de cliën ten wel een druk gebruik worden gemaakt. In een minuut schraapt de machine de aardappelen, wor teltjes, uien, enz. en gewassen en gedroogd heeft men ze maar in entvangst, te nemen. Ook is er een snijmachine voor snij- en slabo- nen aan gecombineerd. De aardappelsilo. een vinding van de heer Lont zelf. is al even vernuftig. Ontdaan van zand cf klei komen de aardappelen voor "net front in een hoeveelheid, die juist de bek van de c-foma:i- sche weegklok kan bevatten. Dan is er de diepvries-kast. Het is reeds 't publiek bekend, dat de producten daaruit !n delicatesse voor 'fc dessert zijn. V/ij maken de heer Lont 'n com plicen*. voor zijn gemoderniseerde zaak en wensen hem veel succes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1