de Haat" OP HONK UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Gedrang bij de Afsluitdijk Woensdag 18 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 53 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Ook in Haarlem weer Automarkt WEER KOFFIE. In de bonnenlijst van Don- 1 derdag zal weer een bon worden Zoals niet een ieder bekend zal bekend gemaakt, die personen zijn, werd in Haarlem gedurende jpoven de 5 jaar recht geeft op enige jaren vóór de oorlog aan k0pen van 125 gram koffie, het Kennemerplein een automarkt gehouden, welke door particulie- o Li j ren hoofdzakelijk in de avonduren tYOOiemen Van de pOSl. werd geëxploiteerd. Aangezien het gemeentebestuur de laatste tijd Dat in ons land verschillende van particuliere zijde meerdere plaatsen dezelfde naam dragen, verzoeken bereikten, welke beoog- zal een ieder wel bekend zijn. den de vroegere toestand te her- Het is dan ook niet te ver stellen, was het van mening, dat wonderen, dat ..Tante Pos" brie- er inderdaad aanleiding bestond, 'ven met onduidelijke adressen verschaffen^ weder tot instelling van een au- vaak niet op tjjd kan afleveren. verschatten. MAANSTANDEN 1949. Donderdag 19 Mei L. K. In de Haagse Post lazen we het volgende artikel Wie in deze tijd van het jaar "s nachts over de afsluitdijk- rijdt, kan met een beetje geluk een ze kere bedrijvigheid bij de uitwate ringssluizen bespeuren. Maar wis zal er aan denken, terwijl men door de donkere nacht tussen twee onafzienbare watervlakten over de weg suist, dat men daar doende is opdringende legioenen toegang tot ons lieve landje te 19 Mei 20 Mei 21 Mei ^nagemeeentbewèUgeen' dan|' oeSSfS? me" vLgde^wordln ^L^ieï Cu 1 1 Als een centrum van Kennemer- U enig inzicht in de moeilijkhe- begroet die nachtelijke drukte sluiskoIfer binaJen. Na een poosje „StCfkCF 030 land en de Bollenstreek zal Haar- aen, waarmede de Deambten 1 oAumri «n Ho lem met de thans in te voeren der Posterijen soms hebben t> uiteen, soms ziet men de eerste aaltjes pas in 't begin van Maart, in zachte winters veel eerder in 1948 bv. al op 17 Januari. Zodra men van gedrang voor de afsluitdijk kan spreken, gaat men des nachts de diertjes door de uitwateringssluizen te Den Oe ver en Kornwerderzand naar binnen ..schutten". Dit doet men 20 Mei speciaal in de nacht, omdat juist 21 Mei dan de aal reisneigingen heeft. Hoe gaat dat nu, het naar bin nen schutten Wel. men opent IIOOG WATER TE DEN OEVER. 19 Mei 0.45 1.38 2.42 ZONSTANDEN 1949. zon op 4.39 4.38 4.36 1.07 2.08 3.16 ond. 20.34 20.36 20.37 automarkt de eerste in het wes- i kampen. is n.1. gewijd aan de glasaal. worden deze deuren gesloten en Glasaaltjes, de talrijke nakome- dan worden de IJsselmeerdeuren lingen van de volwassen paling, Zwolle b.v. is ijsel's hoofstad, behalve Over-de gewoonte onze doof h\n begeerdf zofte ook nog zeegaten binnen te trekken, om na de lange tocht uit de Oceaan dorpje in de buurt van Groenlo. in onze binnenwateren te trach- °ngeveer half Maart tot half Mei ;cuilleton, in Zeeland Plaatsnamen zoals Rijswijk die driemaal voorkomen, ten des lands zijn. In overleg en met medewerking van de betref fende organisaties, zal deze nu uitsluitend bij daglicht wor den gehouden, waar verkopers met hun wagens worden toegela ten, die georganiseerd zijn in een bond of vereniging van bonafide handelaren of die als particulier een wagen te koop aanbieden, zonder dat zij van de handel in auto's hun beroep maken. Men is van mening, dat deze maatrege len tevens een eind zullen maken Ham 16 x Hoek 13 x Horst v aan de onjuiste en overdreven 15 x Moleneind; 16 x 't Zandt dijk en werd het een probleem ecbter 26000 en in 1948 slechts verhalen, welke over automarkten 18 x Loo (de) 25 x Heikant en voor ze hoe komen we binnen 1505 Natuurlijk is dit nie- het de ronde deden, terwijl het de Heuvel en 27 x de, op en ter de Slasaal antichambreerde.Sute aantaï palerende die?- bedoeling is, het daarheen te lei Heide, zoek het maar uit r tjes, het zijn slechts de proef den, dat kopers en verkopers met j J vangsten, vertrouwen zaken kunnen doen. ïtooit gehoord van „Muggen- Afsluitdijk. Misschien zult u zich afvragen Met het glasaaltjes-schutten water in kunnen trekken. Van' Dat is de titel van ons nieuw Stroe en Oosterland vinden £n"zö" spöëdïg "mögeüjk ^root^ën ls. men ieder-£aar -elke nacht -op we nog resp. op de Veluwe en vet te worden, gelijk dat een fat soenlijke paling betaamt. Ook de Zuiderzee was een invalspoort en zo lang de afsluitdijk nog niet zijn er ge- dicht was, trok een menigte aal- noeg. 4 maal zien we Aard tjes door de openingen naar bin- 6 maal Den Haag; 7 x de Buurt; nen. Toen het laatste sluitgat was Boemendaal; 11 x (den) waarvan wij heden nieuw bezig de toekomstige paling uit zee in het IJselmeer te ..schut ten." Af en toe worden proefvang- sten gedaan en de glasaaltjes ge teld, zodoende krijgt men een idee hoe de trek varieert. Die loopt nogal uiteen. De gemiddeld: met de publicatie aanvangen. „Sterker dan de haat" is een Nederlandse roman van de schrijver Henk van Hees wijk. Wij hopen dat zijn verhaal onze lezers vele ogenblikken Red. j Nooit De markt zal gehouden worden j beet 2 plaatsjes zijn er van iedere Vrijdag van 2 tot 7 uur: die naam nabij Steenwijk. n.m. cp het Leidseplein, dat een- j „Kibbelgaarn" (gezellig wonen traal gelegen is aan de grote ver- zal het daar zijn) ligt bij Veen- bindingsweg Leidsevaart en dam. Dat Amerika in de Peel ligt, is waarschijnlijk meer bekend. Maar, wist U ook waar Frank rijk ligt Wel, bij Hierden op de Veluwe en ook Engeland vinden we 4 x op de kaart. Cbk Polen, Denemarken en Oostenrijk kunt U in ons land bezoeken, zonder pas of aan te vragen. waar tevens een behoorlijke gele genheid is voor het maken van proefritten. Naar wij vernemen, zal de ope ning der markt plaats vinden op Vrijdag 20 Mei 3949. Na-inlevering munten. De gelegenheid tot omwisseling van V2 guldens en 21/* en y2-cts.- stukken is opnieuw opengesteld van 1 Mei t.m. 15 Juni 1949. PRIJSAANDUIDING VERPLICHT. Nu de tijdsomstandigheden het mogelijk maken, ten aanzien van meer en meer artikelen de prijzen vrij te laten, acht het Directoraat-Generaal van de Prijzen het gewenst, dat deze vrijlating geen verandering j weer een paar veel bewogen dagen brengt in de verplichting, geëta- achter de rug, met die feestdagen, leerde goederen van prijsaandui- j Koninginnedag bracht mooi weer, ding te voorzien. maar een opstekende gure noor- Het is gebleken, dat op ditldenwind in de namiddag versom- gebied hier en daar misverstand ^erde het- feest weer een beetje. f, nnt<,taan j Toch ls er nog danig genoten van on 1 de diverse spelletjes, die de Oran- De pnjsaanduidingsvoorschrif- je-verenigingen georganiseerd ten zijn ten volle van kracht;hadden, 's Morgens al vroeg wer- gebleven en gelden voor alle den de schoolkinderen van Oos- goederen die van de openbare terland en Den Oever afgehaald weg af zichtbaar ten verkoop door Apollo. Met de muziekvereni- zijn uitgestald. j ging voorop trok de schare kinde- prijsaanduidingsverplich- 1 ren naar Den Oever om daar ge- „Waarom willen ze juist die af-komt natuurlijk ook een portie sluitdijk passeren, er bleven toch zout water naar binnen, maar de genoeg andere zeegaten over om prachtige aanvulling van ons vel- binnen te trekken Inderdaad, j rantsoen is dit beetje zout wel maar de steeds toenemende ver- waard. Door het gestaag spuien zoeting van het IJselmeer met overdag wordt trouwens voorko- z'n voor palingmondjes zo koste- men, dat het binnengekomen zou- lijke muggenlarven en ander te water zich verspreidt, zodat al- voedsel was een ideaal verblijf leen ter plaatse van de uitwate- voor de glasaal geworden en de Dienst der Zuiderzeewerken stak al gauw 'n handje uit om onze vrienden dat verblijf mogelijk te maken. Dit deed men, door in het voorjaar uit te gaan zien naar visum de komst van de glasaal. Het tij d- stip van deze komst loopt nogal Wieringen, Mei 1949. Beste Vrienden. Hier komt dan weer een brief van Wieringen. We hebben net mee naar de eindstreep te wande len. Voor de danslustigen begon het feest 's avonds. Op het schoolplein konden zij hun hart ophalen. De Oranjevereniging had een gecos ringssluizen tijdelijk een geringe verzilting ontstaat. Ja, de paling is een merkwaar dig dier, maar de connectie tus sen Waterstaat en dit glibberige dier is niet minder opmerkelijk, zoals uit het bovenstaande wel blijkt. bloemlegging plaats op de graven van de geallieerde militairen, die daar rusten. Ook in Westerland bij het monument werden bloe men gelegd door de schoolmeisjes en door verwanten van de geval- tumeerd openluchtbal geörgani-lenen. seerd en alle Oeversen waren i De bevrijdingsdag is niet zo daar present. Jammer dat het luisterrijk gevierd. Alleen Midden- weer niet beter meewerkte. Ook en West-Wieringen hebben de dag I de deelname van gecost-umeerden van de bevrijding herdacht door 1 was maar matig. De Dijkstraat het uitschrijven van een fiets- j - ---- heeft zich evenmin op de achter- puzzlerit. Hiervoor waren zeer veel j den van de troepentransportsche- grond gehouden bij de viering van deelnemers, 't Was erg jammer pen ss -Groote Beer" en ms. ,.Jo- de eerste verjaardag van de Ko- dat het weer voor de fietsers niet1 ^an van Oldenbarneveld", beide BATAVIA-ROUTE WELDRA NORMAAL Tijdens een persconierentie in het nieuwe hoofdkantoor van de KLM in Den Haag, dat thans gereed is om 24 Mei officieel te worden geopend, heeft dr. Ples- man zich optimistisch uitgelaten over de heropening van de dienst op Indonesië via Pakistan. Hij noemde een termijn van enige dagen tot vier weken, waarna de vluchten vier keer per week waarschijnlijk weer langs de oude route kunnen beginnen. Bondselftal Engeland B. Ir. A. van Emmenes geeft Woensdagavond (hedenavond) van 8.05 tot 9.00 uur n.m. een reportage van de tweede helft van deze voetbalwedstrijd over Hilversum I (301 M.) De wedstrijd wordt gespeeld in het Olympisch Stadion te Amsterdam. Zeepost. Correspondentie voor opvaren- mngin. De straat was mooi ver-erg meezat, 't was nog al ruw en sierd. De buurtvereniging Dijk- j de zon zag je helemaal niet, maar straat had ook spelen georgani- I toch geloof ik wel. dat de deelne- seerd, waaraan door de bewoners mers genoten hebben, van de straat ijverig is deelgeno- Op sportgebied was overigens men. Tot in de nacht heeft men het behoud van het derde klasse- zich daar mee bezig gehouden. i schap van Succes wel hèt evene- In Hippo waren de feestelijkhe- 1 ment. 't Zijn zware weken ge- De prijsaanauiamgsverpiicn- dT Vh—deS j de» als °m WeeSt ™°r de *n?ens (en de s"p' men op weg van Indonesië naar Am sterdam, dient uiterlijk op 22 Mei ter post bezorgd te worden om in een tussenhaven aan de geadres seerden te kunnen worden uitge reikt. Uitgave Stichting Flevo-Bode ting geldt ook voor artikelen, n^er" snenëëies'Të1 doen'0ost°P het voetbalterrein kon- portera!) maar thans kan die met van de openbare weg 1Jeve' 1T', 1®®, tte den de schoolkinderen de strijd zich blijmoedig opmaken voor do Verantwoordelijk af zichtbaar zijn uitgestald, te Oostefland. Hier konden ookd=j'efn e'kaa,rh aan""d™ in voet" ™ring ™n ,h.et f-iarig bestaan. vens redacteur voor^ wfertogen '•den onderen hnn hart „„halen aar,bal en handbalwedstnjden, waar- dat een knal-feest belooft te wor- ..w.,ennSen m de kinderen zich dan ook ter- den. dege geweerd hebben, 's Middags Volgende week vraagt weer de N. H. Klomp. Klieftstraat 12. Hippolytushoef. Telef. No. 103. maar wel ten verkoop woraen ouderen hun hart ophalen aan aangeboden, onverschillig waar een wedstrijd met hindernissen deze zich bevinden, indien het op de fiets en de heren van Oos- T betreft voedings- en genotmid- terland lieten zich dan ook nietikle d®" Z1J n marswedstrijd. Ie- wandelsport deaandacht. Men wilRedacteur voor Wieringermeer delen, textielwaren ol lederwa- onbetuigd. Vooral het beschuit- c'ere k'?s moest n traject lopen. 1 p t b, jkbaar weer nieuw j a - waren. Ook voor diverse dienst- oten leverde voor de deelnemers 's Avonds gmg Harmonie rond en ^ven mtoV>or'de Pr°Pagan- verrichtingen zijn prijsaandui- vele moeilijkheden op. Ook het gaf een concert op het Kerkplein dateltochten is al goede be- j- zaklopen aan het eind van de en daarmede was de Konmgmne langsiemng. dingsvoorschiften uitgevaardigd anap ^e\ of de heren dag in Hippo voorbij. hoop er de volgende maal iets rifn BCpk?'n ^"h voor nu te dik of te stij£ waren om in 4 Mei. de nationale herdenkings- dp\iermmke ^neten'nd'S m'"1 zijn. Genoemd kunnen by voor- de zak te kruipen weet ik niet. dag, zijn in de verschillende ker- hartelijke groeten. beeld worden het horacabedrijf, maar een feit is het, dat 't voor i ken herdenkingsdiensten gehou- Jullie Vriendin, J. A. Gerritsen. Fazantstraat 11 Wieringerwerf. Telefoon No. 123. VoorzitterG. Wagenpad H Telefoon No. 20 P Kistemaker, 46. Middenmeer. Nw. Almersdorp. kappers, schoenherstellers, wielbewaarplaatsen, enz. rij-de meesten een hele toer was om den. Op de aïgemene begraaf- er behoorlijk in te komen en er plaats te Hippolytushoef had een Wieringen, 12 Mei 1949. WIRONA. Drukkerij Corn. straat 14, J. Bosker. Hoofd- Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef' No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1