ÜITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN „DE HISTORIE VAN HET ZUIDERZEEGEBIED." NIEUWE BONNEN Zaterdag 21 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 54 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zyii*- toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. GODS VERBORGEN OMGANG Kennen wij die nog in ons ge jaagd leven Weet U wat dat is U staat 's morgens op en U ziet allereerst God in de ogen. U zit aan tafel en slaat uw Bijbel open en hoort Zijn trouwe stem die U troost of vermaant en onderwijst in de weg die U gaan zult. Dan hebt U niet alleen de tijd om 's morgens Uw Bijbel te lezen, maar dan is het U een innerlijke i behoefte, dan kunt U de dag niet beginnen zonder Hem. Wanneer U God's verborgen omgang kent, dan is het of de stem van den Heere Jezus klinkt door de gang van Uw woning. U loopt over straat of langs de i weg, en altijd is er iemand die met U gaat. Ook als U aan het werk bent is Hij vlak bij U. U ziet het licht van de zon uw huiskamer binnenvallen, 't is de hand God's die naar U is uitge strekt. En als het licht van de sterren trilt boven uw hoofd, zo weet U dat Uw God bezig is in die witte hemelweiden. Gods verborgen omgang vin den, het is dit, dat God een le vende werkelijkheid is in ons hart in ons leven en bij ons werk. Dan gevoelen we zijn tegen woordigheid in alle dingen en we zeggen Hem ook alle dingen. Niet alleen wanneer we naar de Dok ter gaan om hulp te zoeken voor ons zieke kind, maar ook de din gen van ons dagelijks leven. God's verborgen omgang kennen d.w.z. dat wij met Hem spreken over ons intiemste huwelijksleven, over onze kinderen, over inkoop en verkoop, over de huur die be taald moet worden, en het belas tingbiljet dat moet worden inge vuld. Die verborgen omgang met God is het geluk dat stil maakt en tevreden. Zulk een verborgen omgang met God is een gezegende critiek op ons leven, het is een goede con trole op al onze daden. Ze doet ons het hoofd buigen, als onze mond zich anders zou openen om bittere woorden te spreken, waar we ons later over te beklagen zouden hebben. Want de verborgen omgang met God maakt het kind van God in voorspoed dankbaar, in tegen spoed geduldig en geeft hem een kinderlijk vertrouwen hoe donker de toekomst ook schijnen moge. D.i. het voorrecht van de ver borgen omgang met God. D. v. d. WIELEN. Ir. A. Ovinge sprak over Een welgeslaagde avond der Personeels vereniging „CONTACT." Een hoogst - interessante lezing. Prachtige Film - opnamen van de Wieringermeerpolder. In de toneelzaal van „De Maaier" werd j.1. Donderdag door „Contact" een samenkomst georganiseerd, waarin de Heer Ovinge de geschiedenis van het Zuiderzeegebied in het algemeen, en van de Wieringermeer in het bijzonder, behandelde. Tevens gaven de filmen over de meer nabije historie van de Wieringermeer, welke vertoond werden door de Heer L. E. Kremer, van Middenmeer, een prachtig beeld van de worsteling met het water, die hier gestreden is. Sinaasappelen in Juni vrij. Naar wij vernemen, zal de dis tributie van sinaasappelen in de loop van Juni worden beëindigd. Dit tijdstip houdt ten nauwste verband met de oogst in de ex porterende landen. De vruchten, die nu nog onderweg zijn naar Nederland (o.a. uit Kaapstad) zullen tot de laatste partij beho ren die door de overheid wordt gedistribueerd. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 21 klei 2 uur tot Maandag 23 Mei 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma. Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 22 MEI. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. De Heer Vosters opende meti een kort welkomstwoord de samenkomst, en gaf daarna de Heer Ovinge de gelegenheid tot j het houden van zijn lezing over: „De historie van het Zuiderzeegebied." Spr. merkte allereerst op dat die geschiedenis ten nauwste verbonden is met die van ons geheel Nederland, ja, met ge heel West-Europa. Wanneer wij, aldus de Heer Ovinge, spreken over de geologische wording, dan is het goed afstand te doen van de gebruikelijke begrippen van tijd en ruimte. In de prae-historische tijden is een eeuw „niets." Spr. noem de de vakken waarin deze tij den verdeeld worden. Het be langrijkste in verband met deze! lezing noemde spr. het 4de tijd vak, waarin, hoofdzakelijk in de ijstijd, het diluvium, ontstaan is, de gronden, die wij kennen als zand, grint, leemj e.d. enz., en het aluvium de gronden in 't tegenwoordige tijdperk der geologie gevormd, zoals klei, veen, e.d. Aan de hand van een land kaart verklaarde spr. de eigen aardige loop onzer Nederlandse rivieren. Kennelijk zijn deze af gestuit op het ijs, dat zich uit gestrekt moet hebben ten Noor den van de lijn van Nijmegen tot het Zuiden van de Bollen streek. De geologen, aldus spr., hou den er een aardige methode op na om de ouderdom der aard lagen te bepalen. stuifmeelkorrels blijken n.1. zeer resistent te zijn tegen weersinvloeden. Zij geven dan ook een beeld van de soor ten van planten, die b.v. het veen gevormd hebben. De gevclgen van de ijstijd zien wij nu nog in de aanwezig heid van het keileem (waarmee dijken gebouwd worden) en het zand op de Veluwe, in Drente en in Overijsel. Deze grondsoor ten zijn door de gletschers mee gevoerd. Na de ijstijd kwam veel wa ter los. Men neemt aan dat in de ijstijd het zeeniveau 60 a 100 me ter lager was, dan daarna. De Noordzee zal in de ijstijd practisch land geweest zijn. Zij is ook nergens dieper dan 100 meter. Geulen in haar bodem geven de loop der vroe gere rivieren aan. Engeland en Frankrijk zijn oorspronkelijk één geweest. Het Nauw van Calais moet om- streeks 5000 jaar v. C. ont> staan zijn. Vermoedelijk zijn in 3500 v. C. de duinen in eerste aanleg voltooid. Geheel West-Europa is in da lende beweging. De daling be- j draagt pl.m. 5 c.m. per eeuw. Practisch merkt men daar niets van, doch bij een aardbe ving wordt men er bij bepaald dat de aardkorst in beweging kan geraken. Sprekende over het eigenlijke Zuïderzee-gebïhd, merkte de Heer Ovinge op, dat ten deze slechts vage gegevens bekend zijn. De Romeinen ma ken melding van het Meer Flevo, met een verbinding naar de zee via het Oost- en West-Vlie. Men weet niet de juiste plaats waar dit meer gelegen heeft. Vermoedelijk echter niet in het N.O. van de Polder, maar waarschijnlijk meer in het Z.O. der voormalige Zuiderzee. Gok is er nog sprake in de oudheid van het Al meer, doch dienaangaande is ook niets met zekerheid bekend, al wordt de naam van het eiland Urk in verband met dit Meer genoemd. De Romeinen maken melding van „drijvende eilanden" die zij ontmoetten op hun tochten via Flevo-Meer naar de zee. Dit wijst op vergroting, door afbrokkeling, van het Flevo- Meer. De naam Zuiderzee treft men het eerst aan om streeks 1340. De naam ZUIDER ZEE is vermoedelijk ontstaan doordat de Noordzee-vaarders naar het Zuiden afsloegen als zij bij het Vlie deze binnenzee bin nenzeilden. De vergroting van het Flevo-Meer dateert van het begin onzer jaartelling, terwijl er omstreeks het jaar 1000 een grote door braak door de duinen moet heb ben plaats gehad. Omtrent de eigenlijke Wieringermeer, zijn vele veronderstellingen ge uit. In 1334 is de Westfriese Dijk gelegd. Slechts de naam van één verzwolgen dorp is be waard gebleven Gawijzend. De grote scheiding door de Wie- rzngei meer tussen Friesland en Noord-Holland is pl.m. het jaar! 1000 a 1200 tot stand gekomen. Geldige bonnen van 22 Mei tot en met 4 Juni 1 141 Vlees (a, b, di 100 gr. vlees 142 Vlees <a, b.) 300 gram vlees 143 Wees (d) 100 gram vlees 145 Alg. (a, b, d) 250 gram boter, margarine of vet. 146 Alg. <a. b) 500 gram boter, margarine of vet 147 Alg. (a, b.i 200 gram kaas, of 250 gram korstloze kaas 148 Alg. 'a, b) 125 gram koffie 152 Alg. (b) 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 154 Alg. (d) 250 gram boter, margarine of vet 115 (d) 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas. TABAKS KAARTEN 82 Tabak 'QAi 2 rantsoenen siga- retten of kerftabak 84 Tabak (QC> 2 rantsoenen siga retten of kerftabak (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waar op de betreffende bonnen voorko- i men). TOESLAGKAARTEN Voor de periode van 22 Mei tot en met4 Juni zijn geldig de bon nen, gemerkt met de letter N. De bonnen 124, 128. 129. 130. 131. 133, 136, 137, 138 en 139 Algemeen der bonkaarten voor voedings middelen kunnen vernietigd wor den. Als vondsten van oudheid kundige aard uit dit gebied toonde spr. een stenen bijl, gevonden op kavel H 34, en afkomstig uit 't nieuwe stenen tijdperk. Totaal -ïjn hiervan 3 stuks gevonden in de Wieringermeerpolder. Verder is hier een z.g. „touw- beker" gevonden, welke thans te bezichtigen is in het Rijks museum te Leiden. Voorwer pen, uit het bronzen tijdperk afkomstig, zijn hier niet aange troffen. Een onderzoeker meende in dit gebied een Romeinse weg te hebben ontdekt, doch bij nauw keurige beschouwing bleek het een restant van een dijk te zijn. De Schervenweg herinnert ons aan de vele scher ven die daar in pl.m. 2 meter diepe putten gevonden zijn. Daar diverse putten bij elkaar werden aangetroffen, neemt men aan, dat daar een dorp moet hebben gestaan. Ten Noord-Oosten van Me- demblik moet volgens de over levering het dorp Gawijzend gestaan hebben. Men heeft er de restanten van een Kerk aange troffen. waarvan het grondvlak 18.30 x 8.10 meter geweest is. Een 6-tal daar aangetroffen grafzerken zijn te bezichtigen in het Westfries Museum, te Hoorn. Ook zijn er nog 2 meren ge weest, die resp. de naam droe gen Vcisekcr meer en IJ ving meer. Misschien, aldus spr., wordt de herinnering aan deze meren nog eens levendig gehouden, doordat er boerderijen naar ge noemd worden. Spr. vindt het jammer dat de namen der dorpen niet. evenals in de Noord-Oostpolder, terug wijzen naar het grijze verleden. De Heer Ovinge toonde enige fraaie „kogelpoUen". daterend uit het jaar 1000 a 1100. welke hier opgegraven zijn. Cp het land van De Koning is zelfs een 1 meter grote kogelpot gevon den. in volkomen gave toestand. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 27 Mei N. M. Zaterdag 4 Juni E. K. Vrijdag 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 22 Mei 3.50 4.24 23 Mei 4.58 5.29 24 Mei 5.56 6.19 25 Mei 6.43 7.04 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 22 Mei 4.35 20.39 23 Mei 4.34 20.40 24 Mei 4.32 20.42 25 Mei 4.31 20.44 Verder liet spr. een buitenge woon fraai gewei zien. dat aan getroffen is bij de Schelpenbol- weg. In de Noord- Oost - Polder i is op oudheid-kundig gebied veel meer gevonden dan hier. Alleen reeds 100 wrakken van j schepen zijn daar blootgelegd. Men kan hieruit conclusies trek ken met betrekking tot de ont wikkeling der scheepsbouwtech- ïek. Het uitgraven der wrak- 1 geschiedt volgens de „quadranten - methode" kruislings laat men brede lagen grond over het schip staan. Uit de loop der lagen trekt men conclusies t.a.v. het tijdperk, waaruit het wrak afkomstig is. Bij de drooglegging der ove rige polders zullen ongetwijfeld nog vele schepen gevonden wor den. gezien de drukke scheep vaart, die er via de dan voor malige wateren naar Amsterdam is geweest. Een hartelijk applaus volgde op deze leerzame, boeiende re- jde, terwijl de Heer Vosters woor den van waardering uitsprak. Na de pauze werd enige films (vertoond. De eerste gaf beelden van de vernietiging, het herstel van de dijk, het opnieuw droogleggen en van de wederopbouw. De aanwezigen kwamen onder de indruk van de ontzettende verwoestingen, maar ook van het snelle aanvankelijk herstel. De „onderwijs-film" toonde ons de polder in het jaar 1939. Welk een bekoring ging er van deze film uit De prachtige beplantingen en bebossingen wekten vooral diepe bewondering op bij hen, die ere polder van vóór 17 April 1945 niet gekend hadden. Na een dankwoord aan het adres van de film-operateur, sloot de voorzitter deze zeer geslaagde Wieringermeer - Con tact-avond. Schager Markt. 9 Paarden f 200f 700; 51 Mag. Geldekoeien f 450f 550; 17 id. Vette Centrale; 20 Kalf- koeien f 700f 900; 12 Pinken f 250f 350: 160 Nuchtere kal veren Centrale; 30 Mag. Scha pen f 45f 62.50; 3 id. Velte Centrale; 69 Overhouders f 45- f 55: 930 Lammeren f 25f 35: 113 Biggen f 45-f 60; 35 Konij nen f 1f 7; 41 Kippen f 2- 6; Kaantjes f 0.25f 1.- MARKT TE SCHAGEN C'P WOENSDAG 25 MEI. In verband met Hemelvaarts dag zal de overneming van slachtvee op de markt te Scha gen, in plaats van op Donder dag 26 Mei, geschieden op Woensdag 25 Mei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1