UITGAVE VAN BE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN V.V. SUCCES BESTAAT 25 JAAR. Woensdag 25 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 55 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanci Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leekp Bouuit aan zyn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Hemelvaartsoverdenking. ALLE MACHT. „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." Mattheus 28 18. De Hemelvaartsdag valt in een mooie tijd van het jaar. Velen trekken dan ook naar buiten om het schoons te bewon deren dat de natuur biedt in duin en bos en hei en veld. Men wil volop genieten van het jonge leven dat zich nu allerwege openbaart, en wat ieder jaar weer een wonder genoemd kan worden. Gods grootheid spreekt een duidelijke taal in het rijk der natuur. Maar als wij slechts een natuur- genieten van de Hemelvaartsdag maken, komt de diepste betekenis van deze feestdag in 't gedrang. Want wat is de heerlij kheid van 't Hemelvaartsfeest anders dan dit, dat er een hemel is, waar Jezus is binnengegaan en dat van uit die hemel het aardse leven, ook dat van U en mij, bestuurd wordt Het triomfantelijke afscheids woord van Christus, eer Hij ten hemel voer, luidt „Mij is gege ven alle macht in hemel en op aarde." ,,'t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, Maar nooit een Vriend als Jezus is." Boven de noden, moeiten en zorgen van deze aarde welft zich de hemel. Tot ballingen wordt gezegd dat zij een vaderland hebben, en een grote, goede Vriend, die hen daar wacht. „In het Huis mijns Vaders zijn vele woningen," zo sprak Christus toen Hij nog op aarde was. Al is de levensstrijd dan zwaar, al stapelen de problemen zich op het geloof in de liefdevoile vriend en de door Hem te verkrijgen ver lossing, houdt ons staande, om dat ons hart met hope vervuld is, daar uiteindelijk de glorie ons wacht. Dit is de vreugde en troost van de Hemelvaartsoverdenking. p! Onze populaire voetbalvereniging „Succes" viert Woens dag a.s. haar zilveren jubileum. Wij mogen bij dit feest wel even stilstaan want Succes is een club die veel heeft gedaan in het belang van do verbreiding van de sport op Wieringen en die door het mooie voetbalspel tallozen de waarde van een geestelijke en lichamelijke ontspanning heeft doen kennen. En nog altijd vinden velen, het zij als actief deelnemer, hetzij als toeschouwer van dit attractieve spel, daarin genoegdoening. Het voetbal en daarmede Succes, leeft in de harten der Wieringers. Ook uit propagandistisch oog- i punt is het bezit dezer vereniging, die thans reeds 14 jaar in de 3e klasse der K.N.V.B. speelt, van grote betekenis. Wij behoeven niet ver in de roemruchts geschiedenis der blauw-zwarten terug te gaan om- enige heldenfeiten aan te stippen die de naam van Succes in wijde omtrek op ieders lippen bracht. Laatstelijk was dit het geval in de spannende promotie - degrada tie-strijd, waarvan de gunstige afloop een reden te meer vormt om dit feit, het 25-jarig bestaan, luisterrijk te vieren. Hierbij ook onze gelukwensen aan de jubilerende vereniging. Be Suceesgeschiedenïs. Op 17 Mei 1924 kwamen enkele voetbalenthousiasten bijeen in het café van wijlen de Heer Jb. Bruul. waar de eerste plannen werden gesmeed om te komen tot het in clubverband spelen van voet balwedstrijden en tevens om toe te treden tot de inmiddels reeds lang verdwenen West-Friesche- Voetbalbond. (Door de opheffing daarvan in 1925 trad men onmid dellijk toe tot de Noordhollandso Voetbalbond). 't Eerste bestuur v. Succes dat op de bewuste oprichtingsvergadering werd gekozen was als volgt samen gesteld A. Veltman, voorz., D. Nieuw- buurt, Secr., C. S. de Haan, pen- ningm., en de heren Jb. Bruul en P. Tijsen Rz., leden en de heren J. Koorn en. Jb. Oden commissa rissen. In het begin werd slechts met 2 elftallen aan de competitie deel genomen, overigens met wisselend resultaat. Door de ontwikkeling van de Zuiderzeewerken en de bevolkingstoename als gevolg daarvan kreeg men de beschik king over meer spelersmateriaal, wat tot gevolg had. dat men in het seizoen 19271928 met 3 elf tallen aan de competitie kon deelnemen. Voor 't eerst kampoen. In dit seizoen slaagde het 1ste elftal er in het. kampioenschap in de 3e klasse N.H V.B. te behalen, welk resultaat onmiddellijk op de verbeelding van de jeugd werkte, tenminste in dat jaar kwamen ook voor het eerst adspiranten-elftal- len in het veld. Snelle opganst Het seizoen 1928/29 was voor de vereniging zeer succesvol, zowel het le als het 2e elftal werd af delingskampioen, zodat hét le lustrum op wel zeer luisterrijke wijze kon worden gevierd. Van 1929 tot 1932 werd met 4 elftallen met sterk wisselende resultaten aan de competitie deelgenomen, totdat het le er in het seizoen 1932/33 er in slaagde kampioen van de le klasse N.H.V.B. te wor den en zodoende te promoveren naar de K.N.V.B. Memoreren wij nog, dat in 1932 grote moeilijkhe den ontstonden door onteigening van het speelterrein, ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg. Door goede samenwerking met de eigenaar werd echter een bevredi gende oplossing verkregen. In j 1933 volgde Koninklijke goedkeu- I ring van Succes. In 1934 vormden de grootste hoogtepunten de tot standkoming van een behoorlijk'* entourage van het terrein, wat het speelveld een gezellig aanzien gaf Onder de bekwame leiding van Mr. Curtiss slaagde Succes er in het seizoen 1934-1935 in het kam pioenschap van 4e klasse K.N.V.B. te behalen. Daar de 2 te spelen i promotiewedstrijden tegen Mete- cor uit Amsterdam beiden gewon nen werden volgde dat jaar de promotie naar de 3e klas, in welke klasse men dus nu reeds 14 jaren verblijft. Het elftal dat l dit resultaat behaalde bestond uit P. Posthumus. A. Schotting, N. Koorn. L. Montulet, T. Rijkers, i H. Lont, D. Kuiper. H. Groote- j maat, A. Schmitt, J. Lont Dz. en I C. Lont Sz., van welke spelers er dus nog maar 2 in het huidige I elftal uitkomen. In het jaar 1935 werd tevens I overgegaan tot de bouw van de I fraaie overdekte tribune (wie i herinnert zich nog het kleine exemplaar met de gegolfde ijzeren i platen, met mosselendoppen voor j vloerbedekking). Het eerste jaar had Succes het in haar nieuwe omgeving zwaar te verduren en met. grote moeite kon de onderste plaats worden ontlopen, de resul- i raten van de lagere elftallen wa- j ren' in dit jaar niet bepaald roos kleurig. Terecht werd weer een trainer in dienst genomen 'Bol- lington welke er in slaagde de verrichtingen der diverse elftal- i len weer op een hoger plan te brengen. O.m. werd in 1936 door hei eerste de fraaie zilveren Scha- ger beker definitief in de wacht gesleept. In 1937 werd een grote fancy-fair georganiseerd ter stij ving van de kasmiddelen, welke zeer geslaagd mocht heten. De Heer Delsen verzorgde dat jaar de training. Met financiële medewerking van de Overheid werd het speelveld op keurige wijze verbetert. De resultaten der MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 27 Mei N. M. Zaterdag 4 Juni E. K. i Vrijdag 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. IIOOG WATER TE DEN OEVER. 1 26 Mei 7.24 7.42 27 Mei 7.57 8.16 28 Mei 8.32 8.53 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 26 Mei 4.30 20.45 27 Mei 4.29 20.46 28 Mei 4.28 20.48 Sviccco vct/(ede<'n Het elftal dat Succes in de derde klasse K. N. V. B. bracht. Op de foto staande ▼JLn.r. D. Oden, G. v. cl Wal, D. Nieuwbuurt, H. Lont, Th. Rijkers, A. Schotting, N. Koorn, L. Montulet, C. Lont, J. Iedema, Js. Bosker en C. Duijnker, pen ningmeester. Geknield H. Groote- maat, A. Schmitt, P. Posthumus, D. Kuiper, Jn. Lont. diverse elftallen in dit jaar wa ren niet daverend. Zware jaren. In 1939 verschenen voor het eerst de dreigende oorlogswolken. Diverse spelers werden onder de wapenen geroepen, wat nogal moeilijkheden veroorzaakte bij de samenstelling van de diverse elf- i 'allen, in 1940 breekt ae oorlog los en komt voor het eerst de noodcompetitie in werking. De reismoeilijkheden werden zo j groot, dat in het volgende seizoen Succes 1 en 2 vrijwillig in een lagere klas werden ingedeeld om ae bovengenoemde bezwaren zo veel mogelijk te ondervangen. De i verdere oorlogsjaren leed cie voefc- balsport een kwijnend bestaan, i niet in het minst veroorzackt door arbeidsinzet e.d. totdat in 1944, als gevolg van de grote spoorweg- j staking de spert geheel moest worden gestaakt. Onmiddellijk na de oorlog werd i echter weer met volle energie be- gonnen en de vriendschappelijke wedstrijden tegen de elftallen der j Geallieerde militairen vormden opnieuw een mooie propaganda. Ook de competitie kwam weer op toeren al waren ook de resultaten dat seizoen weer niet schitterend. Opnieuw werd besloten een trai- ner te engageren en na een groot- j scheepse actie slaagde men er in zoveel geld bijeen te brengen, dat de Heer Laurence uit Engeland kon overkomen. Al diens pogingen i ten spijt bleven de verrichtingen j maar matig en Succes ontsnapte j ternauwernood aan de onderste plaats. De climax kwam in het afgelopen seizoen. Na een zeer slecht begin herstelde Succes zich enigzins maar toch kon niet wor den voorkomen, dat, ha eerst noch beslissingswedstrijden te hebben gespeeld, degradatie-wedstrij den volgden, waaruit men deze keer nog zegevierend te voorschijn kwam. De resultaten van de laat ste jaren houden echter voor de spelers een duidelijke waarschu wing in, dat wil men zich in de 3e klasse handhaven, terdege ge oefend zal moeten worden wil men het eens, na veel moeite verwor ven terrein, niet prijsgeven. Een lichtpunt vormde echter het be haalde kampioenschap van het tweede, dat echter geen kans zag om ook de promotiewedstrijden tot een goed einde te brengen. Tot zover dit overigens zeer beknopte, overzicht van het weï en wee van onze plaatselijke voet balvereniging in de afgelopen 25 jaar. Laat ons hopen, dat de te genwoordige generatie, zo zeer sportminnend mag zijn, dat zij er in de toekomst in mag slagen Succes in ieder geval op het hui dige plan te handhaven,, We geloven stellig dat d, clubgeest in de Succesgelederen docr de laatstelijk ondervonden dreigingen zodanig versterkt is dat gezamenlijk met inspan- nine van alle krachten voor het voetbalideaal zal worden gestre- dëxi. Bovendien vinden wij in het actieve bestuur, zoals altijd bij Succes het geval is geweest, de juiste mensen op de juiste plaats om voor de belangen van de ver eniging, ons „Succes", te waken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1