UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN LINKSHANDIGHEID Zaterdag 28 Mei 1949 Vierde Jaargang No. 56 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wleringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wierlngerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972 Een volk dat leeft, Bouwt aan zfy~ toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. HEMELVAART. Hier op deez' aard, die wij be- wonen, waar zond' en dood haar 1 krachten tonen, hier toont G'ons, wat genade zij en op deez' aard, waar Gij woudt lijden, en ons van zond' en dood bevrijden, hier zin gen, hier aanbidden wij. Die eer, dat heil was ons beschoren, dat G' op deez' aarde werdt geboren, Gij, die ons beter zijt dan 't licht. Hier zien w'uw liefde nederdalen en hier met al haar luister pralen Gods grootheid in uw aangezicht Het valt mij altijd weer op, dat er zo veel kerken en torens staan in Noordholland. Als we per trein of auto reizen, vaak gehaast, gecon centreerd op ons werk, of geheel in beslag genomen door de vreugd, vaker door moeite en verdriet.... Steekt daar plotseling een toren spits als een wijzende vinger om hoogZijn de kerken met de naar boven wijzende torens zwij gende predikers, stille getuigen Spreken zij tot ons mensen, die het zo druk hebben met de din gen van de tijd, die zwoegen en draven, zuchten en klagen la chen en schreien er is meer dan deze wereld. Soms luister ik even naar die torenspits in de verte, die als een waarschuwende vinger naar boven wijst, terwijl de trein' voortraast, en soms hoor ik een i beste preek. Hemelvaartsdag is een vreemde! dag, hij komt zo maar midden in de week tussen de gewone werk-1 dagen in staan. Mij dunkt, hij heeft iets van een kerktoren, het is ook zo'n stille prediker. Heel veel mensen gebruiken die dag om uit te gaan, en hebben vaak geen tijd om even te luisteren naar de preek van de hemelvaarts dag. En toch, als wij goed luiste ren, eenmaal, dan willen wij heC telkens weer horen. Want de he- i melvaartsdag predikt ons Je - zus Christus, die in de wereld is' gekomen om zondaren te redden, heeft de duivel, dood en hel over wonnen. Hij is dwars door de dood heengegaan, Hij is uit de dood I teruggekomen, en later met zijn overwinning ten hemel gevaren. De overwinning is veilig gesteld in de hemel, daar blijft ze onge schonden glanzend nieuw. En wij worden geroepen onder een wijd open hemel, te leven uit die over winning. Als blijde mensen, die weten de hemel is werkelijkheid en dichtbij, en wij zijn op weg naar de hemel. Zij die de hemel- vaartsprediking gehoord hebben, en geloofd, ja dat zie je aan die mensen. Zij bezitten een blijd schap. een zuiverheid, een arge loosheid als kinderen, zij zijn ook kinderen Gods kinderen En zij die de preek van hemelvaart niet willen horen, of willen geloven. Jezus Christus is ten hemel geva ren Hij is de Koning die alle macht heeft in hemel en op aar deEn Hij komt straks om te oordelen, en geeft dan alle men sen naar dat zij in deze tijd ge daan hebben. Daarom roept God ons èn zijn zondaars liefde, dat vertelt ons de Hemelvaaartsdag en nog veel meer. O. DEEN. j Schager Markt. Woensdag, 25 Mei 1949. 8 Stuks Paarden f 200700 21 Geldekoeien (mag.) f 360550 12 Idem (vette) Centrale 16 Kalf- koeien f 650900 8 Pinken f 250 350 1 Graskalf Centrale 121 Nucht. kalveren Centrale30 Schapen (mager) f 60—75 1 Idem (vette) Centrale; 10 Overhouders f 5062 224 Lammeren f 2035 50 Biggen f 50—70 24 Konijnen 1—6 17 Kippen 2—6. I 't Is de eerste schooldag. Keu-1 rig „opgepoetst" doen de kleintjes voor het eerst hun entrée in de schoolwereld. Ze verlaten moeders vleugels om ingewijd te worden in de kennis, die nodig is voor het matschappelijk bestaan. Nog wat onwennig kijken ze rond. Een „bij-de-handje" maakt op merkingen over de platen aan de muur. Maar lang duurt dit rond kijken niet. Al gauw gaan ze aan het werk Juf zegt Hier is een blad pa pier teken nu maar eens wat moois voor me. Een potlood met een gloednieuwe punt in de hand beginnen ze te zwoegen, punt van de tong uit de mond. Maar mei welke hand wordt nu gewerkt Door de meesten met de rechterhand, bij de kinderen beter bekend als „de mooie hand." Maar er zijn ook anderen. Die strépen ijverig met de linkerhand. Wat later komt de eerste schrijf - les en weer hetzelfde verschil. Hoe moeten we nu met deze j kinderen handelen Vroeger was het antwoord gauw klaar, 't Moest rechts. Tegenwoordig gaan we wel wat voorzichtiger te werk, omdat we nu dingen weten, die vroeger onbekend waren. Hoe komt het. dat het ene kind het gemakkelijkst met de rechter hand het andere met de lin kerhand schrijft Dit wordt bepaald door de sa menstelling van de bloedvaten, die naar de hersenen leiden. Onze rechterhersenhelft beheerst de bewegingen aan de linkerzijde van ons lichaam en omgekeerd. Stroomt nu het grootste kwan- turn bloed naar links dan is ie- i mand rechtshandig stroomt het meeste naar rechts dan veroor zaakt dit linkshandigheid. Dit hangt ook samen met de leer der localisatie van diverse functie's. Volgens deze leer zijn onze her sens verdeeld in vakken of hersen- provincies, die elk een bepaalde functie hebben. Met een deel ho ren we, met een ander deel zien we. Zo is er ook een spreek- en schrijf centrum. Dit ligt nu bij de linksen groten deels aan de rechterkant. Aan de linkerkant zijn ook wel overeen komstige centra, doch deze zijn ongeoefend. Tussen spreken en schrijven be staat een nauwe samenhang. Schrijven wordt wel eens „fluiste rend spreken" genoemd. Onze spraakfunctie wordt vanaf het 2e levensjaar al geoefend, terwijl de schrijffunctie eerst bij het naar school gaan z'n oefening gaat krijgen. Daar het spraakcen trum zo nauw samenhangt met het schrijf centrum, begrijpt u wel. dat het verkeerd zou zijn, dit ge weld aan te doen. Ieder linkshandig kind kan wel rechts leren schrijven ten koste van grote inspanning van de zij de van het kind, maar het. kind zal zich voor een taak zien gesteld, die ver boven z'n krachten gaat. Dit kan op de duur leiden tot on verschilligheid, humeurigheid het kind wordt zeer prikkelbaar, gaat zich nog onhandiger en link ser voelen en zelfs kunnen zich ernstige zenuwstoornissen voor doen. Onder stotteraars en nagelbij ters vinden we veel linksen. Het stotteren wordt als volgt ver klaard Bij de linkshandigen zit, zoals we reeds zagen, het meest ontwikkelde deel van de spraak functie in de rechter hersenhelft. Daarbij behoort, tennauwste ver bonden. het schrijven. Nu wordt dit met geweld naar rechts ver schoven. Het spreekcentrum kan niet verschoven worden, en zo is de nodige samenhang verbroken. Er ontstaat des-organisatie van het spraakcentrum, gebrekkige gedachtenuitdrukkine, verwarring in het denken, stotteren en een geringer soepelheid in het schrij ven. Linksen schrijven veelal on verbonden. Dit bezwaar zou op te heffen zijn door ze 'n onverbonden schrift, zoals blokschrift te laten schrijven. De gevaren van het gedwongen rechtsschrijven kun nen dus wel zeer groot. zijn. Maar behalve dat het gevaarlijk is, is het ook oneindig moeilijk. Hebt u, die uw pen over het pa pier laat glijden of het niets is, er wel eens bij stilgestaan wat een ingewikkelde beweging het schrij ven is voor die kleine „mensjes-in- den-dop" Je staat er eigenlijk versteld van, dat ze het al zo gauw te pak ken krijgen. Maar om nu al die ingewikkelde kriebeltjes te moeten maken met een. voor hun gevoel, machteloze hand, dat is wel te veel gevergd. Dus wie links is, leert links schrijven Moet nu beslist, zo met allen gehandeld worden Laten we even vaststellen dat er onder de linkshandigen grote verschillen zijn waar te nemen. Sommigen is hel direct aan te zien. Ze doen alles even onhandig, zijn onzeker en geremd in hun bewegingen, vaak ook nerveus en bang voor het maken van fouten. Dat is de categorie die ontzien moet worden. Maar zo zijn ze niet allen Som mige linksen vallen haast niet op Ze zijn even handig als anderen en kunnen ook best rechts leren schrijven, al tekenen ze wel vaak links. Zo heb ik persoonlijk een onderwijzeres gekend, heel han dig, met aanleg voor tekenen, maar alles links. Tot groot ver maak van de grootste meisjes knipte ze met de linkerhand schortjes in de vorm van een kat- tekop en tekende er later links ogen en snorharen op. Zo ziet- u velen links knippen. Dat zijn de mensen, die eigenlijk beschikken over 2 rechterhanden. Ze worden meestal niet ontdekt. Maar waarom vinden we nu rechts normaal en links abnor maal In de eerste plaats, omdat het overgrote percentage der kinderen zich vanzelf tot rechtshandig ont wikkelt. In onze Westerse cultuur staat rechts zeer op de voorgrond We leren het kleine kind al vroeg de rechterhand geven. We laten iemand, die we eren willen, aan onze rechterhand lopen. We rei ken iets aan met de rechterhand. Doen we het links, dan geldt dit als onbeleefd. Onder zgn. „achterlijke kinde ren". de debielen, komen procents- gewijs meer linkse voor. dan onder de normalen. Wilt u hieruit voor al niet concluderen dat uw linkse jongen of meisje abnormaal is ot er voor wordt aangezien Ze komen meer voor onder jon gens dan onder meisjes. Bij de baby in de wieg is er geen sprake van voorkeur voor het gebruik van de rechter- of linker hand. Maar naarmate de baby groeit, ontpopt zich toch reeds 2'7 als geboren linksen. Bij de jongere volken als Ame rikanen en Canadezen zijn veel meer linksen dan onder de Wes terse volken, die reeds eeuwen aan de rechterhand de eerste plaats inruimen. De meeste linkshandigen heb ben meer dan de gewone tijd no dig om te leren schrijven met de rechterhand en vlotte schrijvers worden het zelden. In het nuchtere zakelijke Ame rika voelt men voor een dergelijk*, tijd- en krachtsverspilling niets. Men laat de linkse schrijven vol gens zijn natuurlijke aanleg. Maar moet de linkse nu altijd links blijven schrijven Sommigen schrijven links heel netjes en waarom het dan rechts te laten doen Is het schrift slecht, dan verdiend het aanbe veling om in een hoger leerjaar het kind te verzoeken te proberen om rechts te gaan schrijven, dan is er meer kans op succes. Maar dan moet het wel een kind zijn met een flinke wil. En in geen geval is het te wa gen met nerveuse of overgevoelige kinderen, bij stotteraars e.d. Er is dus voor de behandeling der linkshandige kinderen op school en thuis wel veel wijsheid, geduld en begrip nodig, nog meer dan voor de anderen. Ouders van linkse kinderen, vindt het niet naar, als uw kind links schrijft. Dit is toch beter, dan dat uw kind zich niet tegen z'n taak opgewassen zou gevoelen of allerlei gebreken zou gaan ver tonen. W. H. LETTE. DE SPEELWAGEN. „Na weken lang van nijpend winterweer Een milder lucht ons toewaait, uit het Zuiden En mens en dier herademt in een sfeer Van licht en kleur en zachtere geluiden." Aldus de eerste strophe van een voorjaarsgedicht van Mevr. J. Kostelijk-Bom waarmede het Mei nummer van „De Speelwagen" wordt ingeleid. Met bijdragen van Jan Visser die schrijft over „Mei op Runx- putte, Dr. P. J. C. de Boer over Volkskunst op de Volkshogeschool te Bergen, E. Kroeskop met een artikel gewijd aan de nagedachte nis van Meester Holle van Berk hout, I-I. M. van den Berg. over de N. II. Kerk te Oosterblokkor en <*en kostelijk artikel van K. de Heer. „Een boerengastdag om streeks 1880." is deze Speelwagen weer rijkelijk gevuld.. A. J. Schneider schrijft nog over de betekenis van het woord ..Hereboer" en W. Bloemendaal doet ons uit de doeken waaraan eigenlijk de uitdrukking ..Nieuws gierig Aagje" is ontleend. He* „Allcmanswerk" en de ru briek „Op Doorreis" geven weer interessante folkloristische bij zonderheden. „Als de Betuwe in bloei heeft gestaan." Maandag 30 Mei a.s. van 19.4519.55 uur, zal de, Heer Ir. J. H. M. v. Stuivenberg. Rijkstuinbouwconsulent te Res teren, in een radio-praatje voor de zender Hilversum I, een uit eenzetting geven ten aanzien van problemen, verband hou dende met overmatige bloei, nachtvorst, vrucht, afval en be mesting. IN JULI WEER SPIJSOLIE OP DE BOTERBON. Met ingang van 15 Juli a.s. zal weer spijsolie op de boter bon verkrijgbaar zijn. De boter bon zal dan naar keuze be stemd kunnen worden voor het kopen van 250 gram margarine, boter of vet of 240 gram spijs olie. Aangezien op spijsolie geen regeringssubsidie meer wordt gegeven en de maximumprijzen Zijn vervallen, zal de prijs ho ger zijn dan voorheen. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 4 Juni E. K. Vrijdae 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 29 Mei 9.07 9.32 30 Mei 9.44. 10.09 31 Mei 10.23 10.46 1 Juni 11.04 11.31 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 29 Mei 4.26 20.49 30 Mei 4.25 20.50 31 Mei 4.24 20.51 1 Juni 4.23 20 52 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 28 Mei 2 uur tot Maandag 30 Mei 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis. Beeker. Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen ZONDAG 29 MEI. Aanwezig de Heren v. a. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. MARKTC VERZICHT SCHAGEN. Voor de Centrale werden aan gevoerd 12 Koeien, 1 graskalf, 1 schaap en 121 nuchtere kalveren De aanvoer op de slachtvee- markt was weer aanmerkelijk lager dan de vorige week. Op de gebruiksveemarkt, en op de schapen- en lammeren- markt was ook weinig aange voerd. maar dat ziet men jaar lijks met een verzette markt. Toch was deze markt veel beter dan de Woensdagmarkt van '48. De handel in kalf- en melk koeien was goed te noemen en prijshoudend duur; hoogste no tering was weer tot f 900.- Naar -gelde-koeien was niet veel vraag, de handel was zelfs stug. In mindere kwaliteiten waren de prijzen iets lager dan de vorige week, maar de beste geldekoeien konden de hoogste notering, tot f 550.-, toch ha len. Pinken prijshoudend met een matige handel. Er komt wel vraag naar kuikalveren, note ring van f 30.- tot f 50.- Er komt anders wel een stille periode op de gebruiksveemarkt De meeste weiders hebben wel hun beslag. Op de paardenmarkt was een gedrukt stemming, paarden van f 500.- tot f 700.- voor rijtuig- paarden en goede werkpaarden, slachtpaarden iets minder han del f 300.- tot f 600.- Op de wolveemarkt was de handel goed te noemen. Lammeren werden vlug en duur verkocht, stelletjes van f 90.- tot f 110.- De notering van biggen lag weer hoger dan de vorige week, de handel was vrij goed. doen duur.' Op de konijnen- en kip- penmarkt was de handel stug met zakkende prijzen. ZEEPOST NAAR INDONESIË. Ctp 3 Juni s.s. „Zuiderkruis" naar Indonesië. Correspondentie moet UITER LIJK 1 Juni ter post zijn be zorgd. Uitgave Stichting Flevo-Bode Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp. Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Telef. No. 103.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1