UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERLNGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN HET CONCOURS TE ANDIJK. Paardensport. Woensdag 1 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 57 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerlanö Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft. Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 18 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Gok Apollo, Den Oever, ver wierf fraaie eerste prijs. Zondag j.1. werd het Concours van de West-Friese Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen te Andijk voortgezet. De uitslagen waren Marswedstrijd ..Door Wils kracht Saamgebraeht" te Venhui zen le pr. 101 punten „Apollo" Den Oever le pr. 105 p. „Kunst zin", Julianadorp, 2e pr. 87 p. Concert wedstrijd, tweede afde ling Fanfare „Oud- en Nieuwe- Niedorp's Fanfare" le pr., 357 p. „Concordia" te Hoogkarspel le pr. 340 p. „Volharding" te Berkhout 2e pr. 320 p. Eerste afdeling Fanfare „Door Wilskracht Saamgebraeht", Ven huizen 2e pr. 322 p. „Willen is Kunnen" Lutjebroek le pr. 367 p. Afdeling Uitmuntendheid fan fare „De Vriendschap" te Schoorl 2e pr. 294 p.; „Hugo" te Heerhu- gowaard 2e pr. 327 p. Tweede afdeling Harmonie „Kunstzin" Julianadorp, 2e pr. 299 p. „Schagen's Harmcniekapel" te Schagen le pr. 378 p. Ereafdelïng Harmonie „Win- ker's Harmonie" te Winkel le pr. met 381 p. „Apollo", te Den Oe ver le pr. 370 p. Ereafdeling fanfare „De Her leving", Zwaag, 401 p. le prijs, (hoogste aantai punten van het concours) „O.K." Oostwoud, 381 p. le pr. Eerste afdehng „D.E.K." Texel 2e pr. 298 p. Bij de harmoniecorp sen was de eerste ereprijs voor „Winkel's Harmonie" met 180 p. „Apollo", Den Oever had de 2e ere prijs met 177 p. Schagen's Har moniekapel" de 3e ereprijs met f156 punten. Dg eerste ere prijs in de afde ling fanfare was voor „De Herle ving" te Zwaag met 189 punten, de tweede ereprijs voor „Ons Genoe gen" te Wijdenes met 186 punten, de derde ereprijs voor „West- Frisia" te Twisk met 183 punten. Gelijk bekend verwierf Harmo nie te Hippolytushoef op Hemel vaartsdag in de Ere-Afd. Fanfare een eerste prijs met 384 pnt. Onze beide Wieringer korpsen hebben het er dus best afgebracht en we feliciteren de muzikanten en de beide directeuren van harte met de bereikte resultaten. AAN DE DOOD ONTSNAPT. Het 5-jarig dochtertje van de Heer C. Engel uit de Koning straat te H.Hoef, geraakte aan de Koningin Julianalaan spe lenderwijs in de nieuwe kavel- sloot. Speelgenootjes wisten hulp te halen en enige minuten la ter werd de kleine drenkelinge, d'ie veel water had binnenge kregen, in bewusteloze toestand op het droge gebracht. Medische hulp was terstond ter plaatse. Het gelukte ten slotte echter de levensgeest weer op te wekken. Naar wij hopen, zal de kleine geen nadelige gevolgen van het voorval ondervinden. GOUDEN PAAR. Het echtpaar H. te Buck, E. te Buck-Helder, herdenkt 4 Ju ni a.s. in het Rusthuis „Noorder licht"' hun 50-jarig huwelijks feest. Het zal de krasse oudjes die dag zeker niet aan belangstel ling ontbreken. 6.93 6.79 Zaterdag j.1. werden te Wes- terland, de aangekondigde streekwedstrijden gehouden van (Je Landelijke Rij verenigingen uit de kop van Noord-Hplland. Hieraan namen een 80 ruiters met hun paarden aan deel. Met het keuren der indivi duele prestaties werd reeds om 9 uur begonnen, in 4 rijbanen S tegelijk, wegens het grote aan- i tal deelnemers. De publieke belangstelling was niet groot, wat wel zijn j oorzaak zal hebben gehad in het minder gunstige weer. j Desondanks kunnen de organi- satoiren op een geslaagde sport dag terugzien. De uitslagen waren als volgt: Rijbaan 1 Klasse B 1. Mevr. Burger-Rens, Rijver en. Rossinant 7.30 pnt. i 2. Mej. J. A. Melchior, Rijver en. Rossinant, 7.pnt. 3. G. de Boer, Rijveren. Hol lands Noorden, 7.pnt. 4> Mej. M. B. Melcliior, Rij- j veren. Rossinant, 6.93 pnt. I Rijbaan II, Klasse N. 1. H. Dijken, Rijveren. W.meer- ruiters, 7.36 pnt. 2. J. v. Schagen idem j 3. H. Dekens, idem 4. J. Tijmens, idem Rijbaan III, Klasse N. 1. Mevr. B. Russelman-Dekker Rijveren. Wiron-ruiters 7. 2. Gez. Koorn, idem 6.85 3. P. de Wit Rijveren. West- Friesland 6.50 4.Mej. B. Meeldijk, Rijver. Anna Paulowna 6.50 Rijbaan IV, Klasse N. 1. Jac. Zwaan, Rijveren. Hol lands Noorden 6.79 2. Mw. Kikker-Eelman, Rij veren. Wadden-Ruiters 6.64 3. E. Bellis, Rijveren. Hol lands Noorden 6.57 4. P. Vries, 'idem 6.50 Hierna moesten de best ge plaatsten van Rijbaan 2, 3 en 4 Klasse N tegen elkaar uitkomen. 1. H. Dijken, W.meer-Ruiters. 2. Mw. Russelman-Dekker, Wiron-Ruiters. 3. Jac. Zwaan, Rijver. Hol lands Noorden. j 's Middags werden gehouden de dressuurproeven voor 4- en 8-tallen. Uitslag 8-tallen 1. Rijveren. R.A.P. Anna Paulowna 3446 2. Rijveren. Hollands Noor den, Koegras 33.71 3. W.M.R. W.meer 33.02 4. W.MR., W.meer 31.55 5. West Friesland, Schager- brug 30.92 6. Wiron-Rüiters 29.68 7. Rossinant, N. Niedorp 2934 Uitslag 4-tallen. 1. WaddenRuÜters Texel 30.50 2. Holi. Noorden Koegras 30.37 3. Aurora, Opmeer 29.50 Individueel Springen* KI. N. 1. H. Dijken, WMR, W.meer; 2. J. v. Schagen, idem W.meer 3.H. Dekens, idem, M.meer 4. E. Kuipers, Wadden-Ruiters Texel. Springen Klasse B 1. Jac.' Hoogland, W-Friesland GROEPSPRINGEN 1. Rijveren. Holl. Noorden. 2. Rijveren. West-Friesland. GESLAAGD. De jongeheer D. Takes Nz. te Westerland, slaagde dezer da gen voor het examen 3e stuur man bij de grote vaart. Cabaret - Variaté Joop Theunisz. Zatrdagmiddag hebben de kinderen kunnen genieten van de muzikale clown, de spreken de pop en de verbluffende pres taties van Joop Tlheunisz op klein en groot fietsmateriaal. Toen wij langs de keurige en fleurige tent Jiepen, hoorden wij aan het lachen en de samen zang, dat de kinderen volop ge noten. Wij hebben eens een praatje gemaakt met de reclame-chef, die ons vertelde, dat zij begin van deze maand hun tournee waren begonnen vantuit Fries land. Reeds verleden jaar was het de bedoeling geweest om op tournee te gaan, maar wegens materiaal-gebrek kon dit niet doorgaan. De heer Theunisz verzorgt het gehele programma en wil daarmee de „Kleinkunst" bren gen, dus niet zoals velen den ken, een circus-programma. Zij reizen niet naar kermis sen, maar zuilen in hoogseizoen de eilanden gaan bezoeken. Wij hebben eens een kijkje genomen bij de Zondagavond- voorstelling. Een 3/4 gevulde tent heeft genoten van de veel zijdigheid van de ook door de radio bekende artist Joop i Theunisz. In zijn verschillende creaties, als conferencier, de muzikale clown, buikspreker en hoge school-fietser, verbaasde hij het publiek door zijn veelzijdig kunnen en vlotte wijze van optreden. Als conferencier hield hij de gehele avond volledig het con tact met het publiek. Al met al is een avond naar het Cabaret-Variété Joop Theu nisz, een avond van genot, en wij wensen hem een succes-vol tournee toe. Met de Pinksterdagen hoopt het Cabaret-Variëté in Den Hel der op te treden. Wiron - Nieuws. T KAAGVOGELS TOURNOOI I Wiron nam deel aan het grote Kaagvogels-tournooi. Er waren acht deelnemers Cudesluis, W. Waard, HOSV, Foresters, Nieuwe Niedorp en Kaagvogels. Wiron lootte zeer onfortuinlijk en moest tegen het sterke Kaag vogels. Vanaf de aftrap had Kaagvogels meteen het spel in handen. Wiron werd geheel overspeeld en het duurde niet lang of Kaagvogels leidde met 1-0, maar langzamerhand werd Wiron zich bewust dat Kaag vogels toch niet zo sterk was, zoals zij meenden en toen Holst er 1-1 van maakte, was het ge- daan met Kaagvogels, het was een lust om te zien hoe Wiron combineerde, tweemaal moest re rechtsback van Kaagvogels op de doellijn redden. Na de rust hetzelfde spel- beeld, Wiron in reuze vorm, ter wijl de gastheren, nog steeds hun vorm Zochten. De 2e helft was nog geen vijf minuten oud, toen Holst dankbaar gebruik maakte van een fout in de ach terhoede van K.. 21. Luid aange - moedigd door het talrijke pu bliek, zette Kaagvogels alles op alles en 15 min. voor het einde maakte zij gelijk. Toch hield Wiron het spel in handen en het was J. de Groot, die Wiron nogmaals de leiding gaf 3-2. En met deze stand kwam ook het ed,nde. De overige uitslagen waren HOC V-W. W aard 3—0 Oudesluis-Winkel 22. Oude sluis wint na strafschoppen. Kaagvogels - Wiron 23 Nieuwe Niedorp-Foresters 1-2 Dit alles speelde zich af op Zondag 22 Mei j.1. Er waren 4 winnaars en deze bekampten elkaar Zondag 1.1. HOSV speelde tegen Oudesuis Cudesluis versloeg HOSC en kwam zo in de finale. Daarna Wiron-Foresters. Zou het Wiron weer lukken om een lsle klasser te verslaan, dat vrceg vriend en vijand zich Wieringermeer. Kamp de Terp. Vorige week werd in het kamp „De Terp" voor de arbeiders op gevoerd de operette „De Frei- schutz", naar de bekende duitse legende. Het gebodene viel zeer in de smaak en de artisten werden met een daverend applaus van de vele arbeiders en enkele burgers uit Wieringerwerf beloond. Een broeder uit Nieuwe Niedorp die deze avond toevallig bijwoon de dankte het gezelschap namens de arbeiders en bood de dames een doos bonbons en de heren een doos sigaren aan. De culturele dienst kan met ge noegen op deze avond terugzien, daar hij zeer geslaagd mag heten. Vlag en Vaardig. De heren trokken Hemelvaarts- i dag er op uit om een propaganda- wedstrijd te spelen in St. Maarten tegen A.V.A. 1 uit Alkmaar. Veel propagandistische waarde zat er niet in daar het voortdu rend regende. Er was dan ook niet veel publiek opgekomen. Vlug en Vaardig wist deze wed- strijd te winnen met 62. Er werd besloten om het nog j eens over te doen in St. Maarten, met de hoop dat de weergoden hen dan beter gezind zullen zijn. Voor lsr-e Pinksterdag zijn de Heren uitgenodigd om deel te ne men aan de sportdag, georgani seerd door Tonegido te Wester land. Een pleidooi voor voort- Diefsta! van tarwe te M.meer zetting ven de Wederopbouw Uit een der loodsen aan de In dustrieweg te Middenmeer is een j aanzienlijke partij tarwe ont- vreemd. j In verband hiermede heeft de "Dolitie een zekere B B. gearres- t.eerd. die als de hoofddader be schouwd wordt. I Het onderzoeken deze zaak ook wat betreft mogelijke helers, duurt nog voort. A.s. Donderd&g zullen de afge vaardigden van de 3 plattelands vrouwen - organisaties, afdeling Wieringermeer, door de Minister van Wederopbouw en Volkshuis vesting in audiëntie worden ont vangen. Zij zullen een request aanbie den. dat een warm pleidooi in houdt, voor voortzetting van de wederopbouw. MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 4 Juni E. K. Vrijdag 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 2 Juni 11.48 3 Juni 0.13 12.39 4 Juni 1.10 1.38 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 2 Juni 4.22 20.53 3 Juni 4.22 20.55 4 Juni 4.21 20.5G af, want Wiron was wel de gro te verrassing van dit Kaagvo gels-tournooi. Inderdaad nam Wiron na een ge ::k opgaande strijd na pl.m. 2 0 min. de leiding door een doelpunt van Holst. Onstuimig bleef Wiron aanvallen. Fores ters moest alle zeilen bijzetten om dit offensief te weerstaan. Zelfs maakte F. in deze oe- r.rde bij een uitval gelijk. üoresters kreeg na de rust enigs Jins windvoordeel en nam oi k even het spel in handen. Een tweede doelpunt volgde, tenminste de scheidsrechter be sliste dat de bal geheel over de doellijn was geweest. Het was jammer dat dit voorkwam m deze wedstrijd. Dit deprimeerde Wiron wel enigszins. Maar toch steeg ae spanning weer ten top, toen Holst weer gelijk maakte (2-2). Kort daar op kwam het einde In de verlenging wist Fores ters echter nog een mooi doel punt te maken en zo plaatste Foresters zich ook in de finale. Wij kregen eerst de verliezers ronde Wiron-HCSV, alweer een lste klasser NHVB. Ook deze wedstrijd eindigde in een 3-2 nederlaag voor Wiron. HOSV stond weldra met 2-0 voor, maar nog voor rust wist Wiron's links buiten de stand ge lijk te maken. Na de rust maakte HOSV nog één doelpunt. Oudesluis won ge makkelijk van Foresters met 3-0 j Het is een zeer goed geslaagd tournooi geworden, waarbij Wi- jron, ondanks zijn 4e prijs, geen slecht figuur heeft geslagen. NIEUWE BEHEERDER. Als beheerder van het „Eigen Gebouw" zal per 1 Juni in de plaats van de Heer P. Haker op-^ treden de Heer H. den Hollan der, thans te "Wieringerwerf. POLITIE. Verloren een pak je zware shag en een porte feuille inh. een kammetje; een portemonnaie inh. enig geld en een buskaart. Inl. bij de Gem.-Bode. Medemblik. PC.STDUI VEN VLUCHT. De Postduivenveren. „De Luchtbode" nam Zondag met 15 duiven deel aan de wedvlucht var.af Pont St. Mascense. Af stand 424 Km. Gelost om 3.30 uur met Z.-wind. 1. H. de Haan 13152 2. J. Harthoorn 1333-50 3. G. Tiben 13—34—0 4. Gebr. vd Wetering 13-36-10 j 5 idem 13—39—15 6. C. Gieting 13419 7. Gebr. vd Wetering 13-43-25 8. P. Kieft 13—45—21 9. H. de Haan 13—49—46 10. C-. Tiben 13—53—15

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1