ÏRTIGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIER1NGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN NIEUWE BONNEN Wieringermeer. Zaterdag 4 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 58 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringcrmeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk daljeeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. PINKSTEREN. „En toen de Pinksterdag aan brak, werden zij allen vervuld met de Heilige Geest en begon nen met andere tongen te spre ken, zoals de Geest het hun gaf *it te spreken." Hand 2:1 en 4. De Heiland, van hen opgevaren ten hemel, deed zijn woord gestand. Te midden van het aards gewemel ontvonkte Hij 't vuur der liefde-brand. Zij spraken toen met and're tongen, Zoals Gods Geest te spreken gaf, De eng'len in de hemel zongen De wereld stond in een woord „paf." 't Was enkel heil wat zij verkondden, Vertroosting in de diepste smart, Vergeving van de vuilste zonden, Erbarming aan Gods Vader-hart. 't Was grote blijdschap voor de aarde, die aan haar eigen vreugde sterft, 't Was vrede dien de hemel baarde en dien 't geloof in God verwerft. Maar nu Gods Kerk, na lange tijden, haar jaardag viert op Pinksterdag, Nu moest elk kerklid zich verblijden Met Heil'ge Geest in stil ontzag. Nog spreekt dit volk met and're tongen Maar, vaak niet zoals God eens gaf En rodd'lend op de aarde zongen de mensen maar Gods Geest staat „paf." Heer, geef Uw Geest aan d' aarde weder Leer aan Uw volk het spreken weer Daal, Heil'ge Geest, in liefde neder Dan is het Pinkst'ren vol en teer. Sftootdorp. Ds. M. Gemeenteraads verkiezingen en verhuizingen. Herhaaldelijk worden inlich tingen verzocht over de moge lijkheid, in de gemeente te stemmen, waarnaar men na 1 Januari 1949 is verhuisd. Dit is niet mogelijk. Men moet stemmen in de ge meente, waar men op 1 Januari 1949 woonde. In die gemeente staat men op de kiezerslijst, en daar is men stemgerechtigd, mits men na tuurlijk voldoet aan de vereis ten, welke door de Kieswet aan de kiezers worden gesteld. Stichting 1940'45. De jaarlijkse Mei-inzameling le verde de afd. Medemblik f 580.90 en 77 nieuwe contribuanten op, waarmee het contribuantenbe stand op 347 werd gebracht. Wieringermeeyders op reis. 2de Pinksterdag wordt de „Jubo" de grote jubileumsa menkomst, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Ned. Chr. Radio- Vereniging te Arnhem in „Sonsbeek" gehouden. Dat hiervoor ook uit de Wierin- germeer veel belangstelling be staat, blijkt uit het feit dat 4 au tobussen vol geboekt zijn, Deze zullen om pl.m. 6 uur van het centrale punt te Middenmeer ver trekken. Tevens zullen vele particuliere auto's ae reis maken, zodat er die dag 150 personen uit Wierin- germeer in Arnhem zullen zijn. Geldige bonnen van 5 tot en met 18 Juni 161 Vlees (A, B. D) 100 gr. vlees 162 Vlees (A, B) 300 gr. vlees 163 Vlees (D) 100 gram vlees 164 Alg. (A, B, D) 250 gr. rijst 165 Alg. (A, B, D) 250 gram bo ter of margarine of vet ,166 Alg. (A, B) 250 gram boter margarine of vet 167 Alg. (A, B) 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas 172 Alg. (B) 500 gram boter of margarine of vet 174 Alg. (D) 125 gram boter of margarine of vet 175 Alg. (D) 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas TABAKSKAARTEN 85 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak 86 Tabak (QA) 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. 87 Tabak (QC) 2 rantsoenen sigaretten of kerftabak. De letters achter de bonnum- mers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen I voorkomen. TGESLAGKAARTEN Voor de periode van 5 tot en met 18 Juni zijn geldig de bon nen gemerkt met de letter P. De niet-aangewezen bonnen 144, 149, 150 151, 153, 156, 157, 158 en 159 kunnen worden ver nietigd. MAANSTANDEN 1949. Vrijdag 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 5 Juni 6 Juni 1 Juni 3 Juni 5 Juni 6 Juni 7 Juni 8 Juni 2.11 3.21 4.32 5.36 ZONSTANDEX 1949. zon op 4.20 4.19 4.19 4.18 2.47 3.55 5.07 6.05 end. 20.57 20.58 20.59 20.59 Schager Markt. Aanvoer en prijzen waren 6 Paarden f 300—f 600 2 Stieren Centrale; 24 Mag. Gelde Koeien f 425f 550; 5 ïd. Vette Centrale; 12 Kalfkoeien f 650 f 850; 8 Pinken f 250—f 375 2 Graskalveren Centrale; 117 Nuchtere Kalveren Centrale 35 Mag. Schapen met 2 lamme ren f 130—f 140; 23 id. Vette Centrale; 64 CVerhouders met 1 lam f 80f 90; 1016 Lamme ren f 32—f 38—f 45 5 Bokken en Geiten f 1f 4 (jonge)91 Biggen f 45f 65; 18 Konijnen f 1f 4; 28 Kippen f 3f 5. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 4 Juni 2 uur tot Dinsdag 7 Juni 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer, de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen BEIDE PINKSTERDAGEN. Aanwezig de Heren Bouwman, Sloot.dorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Belangstelling voor de Afsluitdijk. Altijd reeds heeft het grote nationale werk, de Afsluitdijk, de kunstwerken, het monument enz., grote belangstelling ge trokken. Ook vóór de oorlog kwamen des zomers duizenden vreemdelingen naar hier. De laatste tijd echter organi seren reisbureaux en ook de Ned. Reisvereniging, speciale reizen naar de werken. A.s. Maandag b.v. brengt de Ned. Raisveren. 800 belangstel lenden naar Den Oever. <iO0 komen er met boten aan, 400 kómen per bus. De buspassa giers stappen in Den Oever weer op de boten en de bootrei zigers zullen de reis vanaf Den Oever per bus vervolgen. Het gezelschap zal door een personeelslid van de dienst der Zuiderzeewerken worden rond geleid. Deze maand worden nog meer grote gezelschappen verwacht. WAT KUNNEN WIJ DOEN Het lijkt ons voor het rondge- leidende personeel een moeilijke opgave de bezoekers, als zij in zo grote getale komen, alle bijzonderheden te vertellen van de nu tastbare resultaten, laat staan hen enig begrip bij te bren gen van de wording, omvang en betekenis van de Zuiderzee werken. Reeds eerder hébben wij in ons blad de wenselijkheid be pleit in Den Oever een soort Z uiderzeewerken museum in te richten. Bij voorkeur ware dit te plaatsen op het sluisterrein. Door maquettes, foto's, teke ningen, statistieken, enz. enz., zou men in een dergelijk ge bouw de Zuiderzeewerken in zakformaat kunnen uitbeelden. Door middel van films kan men het verleden doen herleven en de wijze van werken nader toe-j i lichten. Wij weten dat het niet een voudig zal zijn dit te verwezen- lijken, doch bevelen een en an der gaarne in de belangstelling ook van de V.V.V. aan. De dienst Zuiderzeewerken be schikt ongetwijfeld over veel materiaal voor een dergelijk museum. Jongelui b.v. van de jeugdver-1 eni^ingen zouden aan de hand van door deskundigen vervaar digde detailtekei^ingen, maquet tes kunnen maken. Anderen zouden zich kunnen toeleggen op het vervaardigen van minia tuurkranen, bakken, zandzui gers, enz. enz. Foto-materiaal is er in overvloed. Een lokaal zal moeilijker te vinden zijn, doch, waar een wil lis, is een weg. Door het heffen van een kleine entrée kan men jaarlijks een behoorlijke recette maken. Men denke hier eens over na. Misschien beleven wij dan nog eens de dag dat ..EEN BEZOEK AAN HET ZUIDERZEEWERKEN MUSEUM TE DEN- OEVER", dé attractie zal zijn voor de dui zenden landgenoten en de mas sa vreemdelingen die NOG STEEDS belangstelling voor het grootse werk betonen. STEKEL-MISèRE Bewoners van de Brugstraat te Middenmeer, ergeren zich dagelijks aan de grote hoeveel heden stekels, die zich bevinden op de bouwterreinen naast Kingma en de Noorderbank. In de komende bloeiperiode verwacht men terecht dat de zaad pluimpjes zich over grote afstand zullen verspreiden, waardoor de stekelmisère nog groter zal worden. Wellicht dat de. bevoegde in stantie voordien maatregelen kan nemen, opdat dit onkruid voor goed uit ons dorp verdwijnen zal TERUG UIT INDONESIë. Henk Groeneberg te Midden meer, keerde Woensdag j.1. per s.s. „Volendam" terug in 't Va derland. 's Avonds heeft de „W.meer- fanfare" hem met muziek inge haald, wat vanzelfsprekend zeer op prijs werd gesteld. heeft ruim 2 jaar 't Vader hand gediend, bij een Medische i Afd. te Batavia. Hoewel hij uit de correspon dentie, zowel als door de „Fle- vo-Bode", op de hoogte was van de wederopbouw-vorderingen in onze polder, leverde het ZIEN der vooruitgang hem het bewijs dat hiei gewerkt wordt. Henk gaat weer ,aan de slag" op het bedrijf van zijn vader. Ook van deze plaats heten wij hem van harte welkom, en ho pen dat hij zich weer spoedig „thuis" mag voelen in de polder. „DE SLAG OM DE DRIE DORPEN" Sinds enige dagen heeft de Firma Boerhave, in opdracht van de Gemeente, op intensieve wij ze de strijd aangebonden tegen de stekels en ander onkruid, die bermen en gazons onzer dorpen ontsieren. Men past hierbij een prepa raat van de Firma J. Koolhaas *n vergadering van j.1. toe, dat tot eigenschap heeft Dinsdag werd een ontwerp-sta- uitsluitend éénlobbige planten Juten behandeld, doch meer in te vernietigen, zodat het gras bijzonder de doelstelling, dus niet beschadigd wordt. 1 Deze luidt als volgt Wanneer nu dit laatste ook Det ^oel der Vereniging is nog gemaaid zal zijn, zal het betMarkt- en Beurswezen, de cachet der dorpen weer aan- erkeerswegen en de Verkeers- merkelijk verbeterd zijn. middelen zoveel mogelijk te ver- i beteren. nuttige instellingen D W O - Nieaws :Van belang in het le- u. TT. v. iiieaws. ven te roepen en te steunen en TRAINING, verder al datgene met wettige Het bestuur wekt alle jonge- en gepaste middelen te doen, mannen op de trainingsavonden wa* de welvaart, de bloei te bezoeken, welke des Dins- en. c*e verfraaïng van het dorp dags. om half 8, in het bosje bij Middenmeer kan bijdragen. Slootdorp gehouden zullen wor- Dp Woensdag 15 Juni a.s. zal den. Bij ongunstig weer vindt dej^en algemene vergadering wor- training plaats in de schuur vanaei^ gehouden. Het ontwerp- de Heer van Heerwaarden, aan i statuten en huishoudelijk regie- de Wierweg. i inent zal dan worden voorge- .Jlegd aan de vergadering, terwijl Gedeeltelijke openstelling van de grote Rijksweg. Naar wij uit officiële bron vernemen, zal op 1" Juni a.s., <ies morgens 11 uur, het gedeelte Hoorn(De Hulk) Hoornse Brug van Rijksweg No. 7 op officiële wijze geopend worden. Men verwacht dat het restant van het Noordelijk deel van de ze weg (Middenmeer—Den Oe ver) in Augustus voor het ver keer zal worden vrijgegeven. Er zal dan een snelle verbin ding voor de Polder met Afsluit dijk en Amsterdam (via Hoorn) tot stand gekomen zijn. Een Vereniging „Algemeen Belang" te Middenmeer opgericht. Wij ontvingen hieromtrent het volgende persbericht Na enige gehouden voorbe sprekingen. is Dinsdag 31 Me# j.1. in hotel „Smit" opgericht de vereniging „Algemeen^ Be lang" te Middenmeer. Geruime tijd werd reeds een dergelijke vereniging, de specifieke belangen van dorp Middenmeer en z'n omge ving kan behartigen, behoefte aan die het gevoeld. Men worde lid van D.W.O, af- er tevens een bestuur zal wor- deling Sport. De vereniging kan den gekozen nog vele krachten gebruiken in u'< r En ieder zorge zowel geeste- .;n„ hebben zittine do aa"beve- liik als lichamelijk fit tc blijven, personen volgende Tracht door de sportbeoefening J. Vos. D Pijper G I van vermeer- Sluis, S. R. Kloostei'man, R D. Jongens, er wordt op jullie ge- Yegtfn' R Jeu~ rekend. YYV are' L" J- M"nter, List, R. J. Ridder, Jb. KÜng- BENOEMD. Naar wij uit niiet-offi n-a« J- Bouma. ferwijl Dr. A P. <:;ële bron vernemen, is de Heer Hbo. kamer zich bereid heeft Pt. Koolvink. Hoofd der Chr. verklaard, adviserend lid van School te Middenmeer, benoemd bet bestuur te worden, tot Hoofdonderwijzer aan de De vereniging zal de Konink- Chr. Landbouwschool te Gro- Ke goedkeuring op de statuten ningen. aanvragen. krocht en snelhaUd te deren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1