UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE HELICOPTÈRE NAAR DE WIERINGERMEER. Burgerlijke Stand. Postduivenveren. W.-meer. Zaterdag 11 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 60 Redactie Secretariaat Klieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dal leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. TER OVERDENKING. „Gij liept goed". 1 (Gal. 5 7a.) „Gij liept goed", schrijft Paulus aan de Christenen in Galatië. Een welverdiend compliment, waar voor zij ongetwijfeld niet onge- j voelig waren. Het kwam immers van hem, de grote heiden j apostel, die deze Galaten uit de duisternis der wereld in het licht van Christus had gebracht. De schone lofspraak wordt ech ter gevolgd door een droef verwij t, een zeer smartelijke vraag „Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de stem der waarheid niet meer gehoorzaamt?" (Gal. 5:7). Vele Christenen in de jonge1 gemeenten in Galatië hadden goed gelopen, de weg, welke Pau lus had gewezen en geleerd, doch zij waren afgedwaald, terugge keerd naar de wereld-zonder-God, zonder-Christus. Paulus bestraft de ontrouwen, de onwilligen, wier ijver was verdwenen, wier liefde was bekoeld. Hun inzicht in de waarheid was verduisterd, naar de inblazingen van dwaalleraars hadden zij geluisterd. De vooruit gang, het goed-lopen op di rechte weg, was veranderd in te ruggang, het dwalen op Naar wij vernemen is het waarschijnlijk dat in de week van 1318 Juni a.s. in onze gemeente proeven genomen zullen worden met bestrijding van ongedierte door gebruikmaking van een hefschroefvliegtuig. De juiste datum en de plaatsen, waar de demonstratie zal gehouden worden, zullen nog nader vastgesteld wor den. Besprekingen ton deze zijn gevoerd door de Heer E. Oosterhof f, namens de Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting in de Wieringermeer, met de Heer Dr. W. J. v. Maan, te Amstelveen, een specialist op het gebied van insectenbestrij ding. De proefnemingen geschieden in opdracht van het Rijk. Het ligt in de bedoeling 100 H.A. erwtenland te bewerken met een nevelpreparaat tegen luis, knopmade en wormstekigheid. Het al of niet doorgaan der demonstraties is afhan kelijk van de weersomstandigheden en de hoeveelheid ongedierte in het genoemde gewas. Wij hopen hierop nader terug te komen. BOND VAN PL.-VROUWEN EEN FLEURIG HUWELIJKS Afd. W.-Meer. FEEST IN W.WERF. Bijeenkomst op Dinsdag, 14 De Katholieke Kerk van Wie wegen Juni a.s. n.m_ 1.30 uur in Hotel ringerwerf bood Donderdagmor- van verdert en ondergang. Smit. te Middenmeet. 'gen een ongewoon feestelijke ..Gij liept goed zo heeft het De firma ..Octernc zal deze aanblik. De grote Kerkdeur geklonken tot vele lezersen leze- middag een corsetten demon- was volop met" groen versierd ^e"„lan„„d®1jF}frCr®0^ :stI*üe geven. Aanvang 1.30 uur. en er was een druk beweeg van Tevens zullen de verslagen blauwe, groene en khaki-uni- vap de Prov. en Algemene Vei- formen. Guido Bertha Vermee rdering behandeld worden. ren, de pionierster van het vrou- Het zomerreisje is vastgesteld Welijk jeugdwerk in de polder, op 5 Juli en gaat naar Amster- trad in het .Huwelijk met B. dam Indisch Museum, rond- Meijerink. vaart door de grachten en ha-» Om half 10 haalden de gidsen vens en bezoek aan Schiphol. iet a.s. echtpaar af van de Kosten ca. f 10.- p. persoon. Terpstraat en geleidden brulde- Woningbouw Wieringen. ER MOGEN' 10 WONINGEN- WORDEN GEBOUWD. Van welingelichte zijde ver nemen wij dat de gemeente een extra wonïngvolume over 1949 heeft toegewezen gekregen voor 10 woningen. De pogingen van het gemeen tebestuur om meer woningen te mogen bouwen de Burge meester deed daarover in de laatst gehouden vergadering van de raad enige mededelingen schijnen dus met succes te zijn bekroond. Zoals bekend, mocht aanvan kelijk in deze gemeente in 1949 slechts 1 woning worden ge bouwd. In de nieuwe toewijzing mo gen wij het bewijs zien dat het gemeentebestuur er in geslaagd is, bij de betreffende autoritei ten begrip te wekken voor de slechte woningtoestanden in Wieringen. dag, toen ze als lid tot Gemeente of Kerk toetraden, en zij „voor God en Zijn Gemeente" beleden, Christus te zullen volgen. Helaas moet thans aan velen de vraag worden gesteld „wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de stem der Waarheid niet meer gehoorzaamt Wat is er toch met u gebeurd Waarom luistert gij niet meer naar Hem, die ook tot u heeft gesproken Ik bun de Weg, de Waarheid en het Leven Hebt gij op de wegen der wereld het geluk ontdekt, de vrede des haT- ten gevonden Afgedwaalden, onverschilligen, ■zwakkelingen, uw •zoeken 'is vruch teloos en hopeloos het ware ge luk zult gij in de wereld niet vin den. Waar gij het zoeken moet Luistert God roept u keert te rug tot Hem, die trouwe lioudt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen. De wereld zinkt weg in het moe ras en gij zinkt mede, als ge niet wilt lioren naar Gods roepstem. Van 3 tril 9 Juni 1949 Geboren Marian Adriana, dv ;P. Rotgans en A. Smid: Triene- i ke Margriet, dv P. Bakker on 'G. Geugjes: Johanna Catharina civ S. vd Schalie en S. Kooij. Ondertrouwd Gene. Gehuwd Gene. Overleden T. de Vries, oud 69 jaar, wed. van A- A. Snel. MAANSTANDEN 1949. 1 Vrijdag 10 Juni V. M. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 12 Juni 9 04 9.34 13 Juni 9.51 10.18 J4 Juni 10.35 10.59 15 Juni 11.18 11.42 ZON'STANDEN 1949. zon op ond. 12 Juni 4.17 21.02 13 Juni 4.17 21.03 14 Juni 4.16 21.04 15 Juni 4.16 21.04 Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 11 Juni 2 uur tot Maandag 13 Juni 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 12 JUNI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Nieaorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Rakkesteegt, Schagen. Opgave vóór 20 .Junii bij de gom en Bruid naar het Kerk- dames Doornbos., van Nieuwen- portaal. Hier stond in t gehele huizen, Tamsma en Timmers. middelpunt een .erehaag van de 'jeugdbeweging en terwijl de DIENSTPLICHT, j De dienstplichtigen C. N. Lont en C. Wiegman zijn opge roepen om op 6 September 1949 onder de wapenen te komen, beiden bij het 8e Regiment In fanterie te Arnhem. DE VCJB NAAR ZWITSERLAND Donderdagmorgen vertrokken onder leiding van de Weleerw. Heer Ds. Vink van Slootdorp, een 40-tal jongelui van de VCJB naar Zwitserland. Organisator van deze reis is de Heer Kruit uit Schagen. Het .gezelschap vertrok om 5 uur en hoopte nog cfie arond in Luxemburg aan te komen. Vrijdag ging de reis via de Ardennen en de Maginötlinie in Frankrijk, naar Ilsenkirchen in Nog roept Gods stem, al sluit a a gil trots uw oren, LiCV,iIV,1iIV' J Nog klopt Zijn hart; uw hart a laat zich niet storen. J hopen dat de jongelui nog Nog houdt Hij Zijne enkele gezellige dagen armen uitgebreid hebben en de nodige indrukken Nog wacht Hij klokken luidden en het feestelijk Veni Creator, gezongen door het Congregatiekoor weerklonk, schreed het Bruidspaar naai' het Altaar. Onder grote belangstelling ook van miet-Kaliiolieken voltrokken zich de sluiting van het huwelijk en de ceremoniën van het H. Misoffer. Van de gezichten viel de op rechte dankbaarheid te lezen voor het zeer vele wat Guido voor de goede zaak heeft ge daan. Celebrant bij de plechtigheden zullen !was KaPe^aan Le Jeune, de aal moezenier van het vrouwelijk o mensenkind van deze schitterende reis mee ^eugdwerk' Zi^n huwelijkspreek nog is 't tijd. naar huis zullen nemen. Kaderaanvulling Koninklijke Landmacht. De Gemeente van Christus no digt ook u, lezer (lezeres) kom terug i In de kerk is ook voor u een plaats, is ook voor u „het Woord." Luister niet naar de schone beloften der wereld, naar de holle leuzen van deze tijd, maar stel u onder Gods Woord en Zijn Getuigenis, gehoorzaam Zijn gebod en gij zult vinden en ontvangen het geluk, dat voor geen geld te koop is, de vrede, waarnaar gij tot heden tevergeefs hebt gezocht, de rust in de onrust dezer tijden. En voor het laatst klinkt, het tot een ieder persoonlijk Keer. alle gehuwde en ongehuwde man- gewaagde ook van grote erken telijkheid jegens de bruid en haar man, die als asolyth een stichtend voorbeeld voor de ge lovigen was. Hij sprak de hoop uit, dat man en vrouw zich im mer met even grote onbaatzuch- Er bestaat op hot ogenblik een ngheid aan elkander zullen ge- tekort aan kader bij de Konink- ven als zij tot nu toe hun hele lij ke landmacht beneden de rang persoon inzetten voor de goede van tweede luitenant. Getracht wordt nu, dfeze leemte aan te|zaak' v00ral voor de jeugd' vullen, door vrijwilligers aan te Mien Janssen hield een bui- trekken, die dan zullen worden tengewoon schone en ontroeren- ingedeeld bij het tot het reserve- de toespraak namens alle gid- j personeel behorende kader. sen, een woord recht gegrepen Voor een dergelijke vrijwillige i!it vele dankbare harten, i verbintenis komen in aanmerking terug schaar u onder de ba nier met het kruis, wees trouw en de dag zal komen dat gij de schone lotspraak verdient „Gij loopt goed Ds. A. P. Goudsbloem. nelijke Nederlanders tussen 18 en 35 jaar. Men verbindt zich voor Viswedstrijd. Ter gelegenheid van het 30-jarig een tijdvak van 4 of 6 jaar onaf- bestaan van de Hoornse Henge gebroken in militaire dienst te laarsbond zal er op 12 Juni a.s. blijven. Nadere inlichtingen op de meentehuizen. door genoemde vereniging een vis- ge-1 wedstrijd in de Wieringermeer gehouden worden. Kamp de Terp. In het kamp „De Terp" sprak de Heer van der Pol uit Alkmaar over j de Sociale Verzekering en wees er op dat een halve eeuw geleden de Sociale verzekering nog in de kin derschoenen stond en deed hij een beroep op de jongeren om vooral i begrip te tonen voor wat thans op Sociaal gebied tot stand is ge komen. Achtereenvolgens werden be- handeld de Ongevallen-, Ziekte- en Invaliditeitswet en spr. zette het verschil tussen bedrijf en onder neming uiteen en wees op de plichten der arbeider en de rech- i ten die de verzekerde heeft. Spr. schetste de grote verdiensten van j de drie grote figuren die hun werk op het; gebied van de Sociale ver zekering hadden verricht, n.1. Ds. Talma, Aalberse en tenslotte Drees. Aan het einde werden enige vragen gesteld die door de spr. I werden beantwoord. Een leerzame avond. Op V/oensdag 1 Juni was de Heer Terpstra de gast der arbei ders die vertelde over zijn reis en verblijf in Lapland. Met deze uiteenzetting werd men' weer wat rijker op het gebied van Volken kunde en hun levenswijze Na ae pauze vertoonde de Heo»- Terpstra de film, door hem zelf vervaardigd, waarop men te zier kreeg, welk een moeilijke reis hi* achter zich had in dit land van eeuwig sneeuw en ijs. Ook dit. was een mooie avond en zelfs leerzaam. De spr. werd dan ook hartelijk dank gebracht namens de arbei ders en werd als altijd met een presentje verrast. Schager Markt. Aanvoer en prijzen op de ge houden Veemarkt 23 Paarden f 400—f 800: 4 Stieren Centrale 13 Mag. Gel- dekoeien f 400f 525: 7 id. Cen trale: 19 Kalf koeien f 650—f850; 7 Pinken f 250—f 350 90 Nuch tere Kalveren Centrale; 9 Vette Schapen Centrale; 76 Overhou- ders f 60f 75: 573 Lammeren f 28f 36: 95 Biggen f 45f 65; 34 Konijnen f 1f 7; 33 Kippen f 3—f 6. De wedvlucht van Corbeil (Frankrijk», atstand van 502,755 km., had het volgende verloop Na om 6.30 gelost te zijn, arriveer— de de eerste duif om 13.00 uur. De snelheid bedroeg 1290 meter per minuut. De prijzen werden als volgt be-- haald 1. N. Kuiper, 2. P. Keet 3-A W. Deijkers. 5 en 6 P. Jans sen. ..LUCHT POST'' WIERINGEN lucht Corbeil (Frankrijk) De duiven werden om 6.30 uur in vrijheid gesteld. De eerste duif arriveerde om 13.7.3C. G. Pathuis 1-4: W. PathuSs 2-3 H. Kaan 5-6 C. Helsloot 7- N. Helsloot 8: G. Mast 9'; B. Holtjer 10. De vlucht had een vlot ver loop. Donderdag wordt* ingekorfd voor Orleans (Frankrijk) bij li. Kaan. Weest s.v.p. op tijd Wegens de grote toevloed van advertenties (verkiezingen enz) moesten enkele verslagen. o.a. van de Premiekeuringen te Mid- oer meer en Slootdorp, tot het volgend nummer blijven over staan. "'tga;e Stichting Flevo-Bode erantwoordelijk redacteur- -e vens redacteur voor Wieringen: N. H Klomp. Klieftstraat 12 Hippolytushoef. Telef No 103

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1