UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN EEN INTERESSANT BEDRIJF. VERKIEZINGS UITSLAGEN. Woensdag 15 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 61 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.per stuk van ten hoogste 4 regels. Onze evennaaste in nood. „Geef hem weer een kans." Er zijn vaak typische misver standen onder de mensen, ook als zij het uitstekend bedoelen en volstrekt niet haatdragend zijn. Dikwijls zijn ze zeer hard, op het wrede af. De oorzaak daarvan, ligt niet in een hard karakter, maar meer in gebrek aan inzicht. Zij zien niet ruim genoeg om de schijnbare contrasten van het le ven met elkaar te verzoenen. Zij aanvaarden rechtvaardigheid en barmhartigheid beiden, doch we ten deze niet in elkaar over te la ten lopen. Zij zien niet in dat de hoogste rechtvaardigheid vaak moet uitlopen op de grootste barmhartigheid. Als men aan hun deur klopt om een bijdrage voor het werk der i Reclassering- heeft men de kans I om, ondanks hun goedgeefsheid, zonder succes weg te gaan met een hard woord voor de volkomen ge rechtvaardigde pogingen een mis dadiger, die zijn straf heeft uitge boet, op te heffen en te rehabili teren. Als collectant loopt men de kans aangezien te worden met een verwijtende blik „Hoe kunt U nu in 's hemelsnaam voor zo iets opkomen Of „er zijn er zoveel, die niets misdaan hebben, die moeten maar eerst geholpen wor den." Evenwel dit weten wij God laat zijn zon schijnen over goe den en kwaden, ook over het hoofd van de misdadiger. Of maakt Hij hun ogen blind, zodat ze de zon niet meer kunnen zien God heeft de beveiliging van de rechtsorde In handen gelegd van zijn plaats vervangers op aarde., die de mis daad straffen overeenkomstig de wetten, maar niet ons heeft hij aangesteld om te verdoemen of straffen. Voor ons geldt de uit- spraak „Bemin God boven allés j en de evennaaste als u zelf." Als we zó te werk gaan is het met ai j onze afkeer gedaan, want we heb- j MAANSTANDEN 1949. Zaterdag 18 Juni L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 16 Juni 10.43 11.14 17 Juni 11.28 11.57 18 Juni 12.17 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 16 Juni 4.16 21.05 17 Juni 4.16 21.05 18 Juni 4.16 21.0G De Pref. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve. De bomen op de voorgrond hebben de inundatie overleefd. Evenals vorige jaar, ontvingen wij ook nu weer de gids van de „Stichting Proef boerderij Prof. Dr. J. M. van Bemmelenhoeve, Wieringermeer." ben vaak zo'n medelijden met ons zelf en we weten dé eigen tekor ten dikwijls zo prachtig te verkla ren en te vergoelijken. Waartoe dit alles Deze week, van 13 tot 18 Juni zal in de meeste gemeenten van ons land een huis-aan-huis-col- ïecte gehouden worden ten bate van het werk der Reclassering De opbrengst komt ten goede aan de 7 reclasseringsverenigingen van de verschillende gezindten. Bij meerdere lezers zal wellicht de simpele aankondiging van deze huis-aan-huis-collecte reeds een zekere wrevel doen ontstaan de zoveelste „bedelpartij" binnen een paar maanden, terwijl onze con tanten steeds schaarser worden. Laten wij, lezers, echter ons best doen om onze „stand" op te hou den. In de beide vorige jaren brachten de inzameling voor het reclasseringswerk in Wieringen zowel als in Wieringermeer ruime bijdragen op. Naar het aantal inwoners gerekend bereikten wij daarmee een vooraanstaand^ plaats van het totaal ingekomene in Noord-Holland. Noblesse oblige Het feit, dat wij hier geluk kig zo weinig met de misdaad in contact komen, legt ons de dankbare plicht op anderen bij te staan in hun werk om de geval lenen weer een menswaardig be staan te geven in onze maat- schapoij. En daarom: Als in de komende week de collectanten (-trices) bij U aankomen geeft, wat ge mis sen kunt de kleinste gave is wel kom. Wii mensen zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En al *s het een hele toer in vele misdadi gers van Gods beeld nog iets te rug te vinden ontzettend in haar omvang is de gedachte dat God al deze mensen toch nog lief Met belangstelling hebben wij weer kennis genomen van de in houd dezer keurig verzorgde gids, en wij raden een ieder aan eens een bezoek te brengen aan dit model-bedrijf, dat gelegen is aan de Medemblikkerweg, beslaande de kavels 62 en 63. ter gezamen lijke grootte van 45 ha. De grondsoort variëert van zand (V) tot klei (II), met overgangen van lichte en zware zavel. Het bedrijf is verdeeld in 137 akkers. De bedrijfsleider, de Heer J. Schipper, zal u ter plaatse gaarne alle gewenste inlichtingen over de proefvelden verstrekken. Aanvragen voor een bezoek aan dit bedrijf (liefst op Dinsdag of Vrijdag), richte men tot de Rijks- landbouwconsulent te Schagen of *ot de Heer Schipper, telefoon Wagendorp 45. We geven hieronder een overzicht der proefvelden.1 Proeven Kavel 62. 1. Lucern Klaver, 2 jaars Grim. du Puits, Pro veneer .Eiffel, Luxemburger, Hongaars. 2. Aardappelrassen - proefveld Fabrieks, Gloria Noran, Mul der S. 22, Profijt, Libertas, Wilpo, Lohman. Ultümus, Koopmans 3842, Mulder R. 44. Record, Lokhorst 3901, Prum- mel P 202, Eigenh. (3-voud.) 3. Consumptie Aardappelrassen- j proefveld Meerlander, Mul der R 44, Sneeuw S 78. Bintje, j Noordeling, Profijt, Libertas, Eigenheimer, Bevela®idsi (3-voud.) 4. Rooidatumsproef met vroege- en middenvroege Aardappels Saskia, Sientje, Dintje, Prum- mel P 202, Eersteling, Sirtema. Drie, Eigenheimer. Dorst V 243, (6-voud.) heeft. Maar dan kan ook voor ons vergeven en vergeten niet moeilijk zijn En wie dit weet, zegt bij zichzelf, als in de komende week een bijdrage wordt gevraagd voor het Reclasseringswerk ,.Ik heb nog lang niet genoeg gedaan voor de liefdevolle opname in onze sa menleving van hen, die eens van de rechte weg afweken. L. LE JEUNE, Kapelaan 10. Phosphaat-toestanden - proef met 0.20.40.60,90 Kg. P. 205 per H.A. (3-voud). Kali-proefveld 0, 100. 200. 300 K.G., Kali 40% per H.A. of zavel (4-voud). Stikstofvormenproef met z.a. 400. 800 K.S. 400. 800. Ch. 400. 800 K.G. per H.A. in 3-voud. Aardappelproefveld, waarvoor het pootgoed op verschillende manieren is bewaard. Poterbe- waarpiaats, luchtkoeling in fruitkisten. Kuil niet geventi leerd, kuil geventileerd, koel- huisbewaring bij 4°, koelhuis- bewaring bij 2°, in fruitkisten in een kelder, lichtbewaring met T.L. buizen (3-voud). Grauwe- en volle Erwten ras- senproefveld Hola Capucij- ners, Mansh -Rozijn 789-44. Mansh. - Capucijners 889-45. Gruno Rozijn. Vinco, Helio's C. B. (drie-voud). Schokker - rassenproefveld Zelka, Mansh. Schokker 710- 41 (3-voud). Erwtenrassen - proefveld Mansh.-Plukerwt, Parel C.B Rondo, Mansh. Gekr. extra korte. Conservo, Unica, Stijf- stro C. B. (3-voud). Observatie-proefveld Parel C. B.. Unica, Zelka, Rondo org. Gruno, M. Sekr. extra korte, Rondo, oudere nabouw (l-v.).j Vergelijkings proefveld met groenbemesting. Stalmest V.a. M. compost en zonder org. bemesting, met als overbemes- 18. 19. 20. tin? 0.100, 200. 300, 400 en 500 K.G. K. S. per H.A. Spinazierassen - proefveld Reselecred Bloomsdale. El-de- Es, Hollandia. Longstanding, Nobel, Amsterdamse Reuzen blad, Viroflay, Old Dominion, Juliana, Koning van Dene marken, Presto, Breedblad scherp, Viking 3-voud). Blaauwmaanzaad - proefveld: Emmabloem, Noordster, Mans- holt's en Nobel (3-voud). Phosphaattoestanden - proef veld met 0.20. 40, 60 en 90 P 205 per H.A. op klei 3-vo"ud>. Kaliproefveld 0.100, 200 en 300 K.G., kali 40% per H.A. op klei (3-voud). Vlasrassen bemestingsproef veld met Concurrent, For- mosa. Percello. Hollandia. 0, 20. 40 en 60 K.G. K. S. per H.A (3-voud). Vlasrassen - proefveld For- mesa. Concurrent, Percello, Hollandia, Cascada, Wiersema 43 35, Wiersema 43 1 (3-v. Olie vlasrassen - proefveld Scheyenne, Svolof's Pjaberg, Dacota. Hofte, Kota, (3-voud). Voetbal. Finland - Nederland. De tweede wedstrijd in het bcge Noorden van ons nationale voetbalteam wordt a.s. Donder dag uitgezonden vanuit het stadion in Helsinki, over de zender Hilversum I van 5.55 7.50 n.m. De reporter is Aad van Leeu wen (A.V.R.O./ Proeven Kavel 63. 21. Weiland, waar gedurende de zomermaanden zal gedemon streerd worden met een wa terkanon. 22. Eenzijdige graanbouw, van af 1938 Haver. 23. Idem vanaf 1938 W. Tarwe. 24. Idem vanaf 1938 W. Gerst. 25. Idem vanaf 1938 W. Rogge. 26. Rassen stikstof-proefveld ge combineerd met rijenafstan- den van 20. 25 en 33 cM. Be mest met 60. 100, 120 en 140 K.G. N per H.A. Alba. Deme- ter en Staring C.B. (3-voudA 27. Zaaitijden Proefveld met Car- Aan de avond van de verkiezingsdag zal de ..FLEVO - BODE" per speciale bulletin in de kom der dorpen te Wieringen en Wieringer meer, op de postkantoren en voor wat Wierin germeer betreft, bij de Voorzitters der par tijen, do ®tslag bekend maken. stens V.. Staring CB., Alba en Heinis IV, nieuwe stam. 2 zaaitijden (T-voud). 28. Ontsmettingsmiddelen - Proef veld tegen stuifbrand in Ha ver, 30 middelen U-voud). 29. Zomergerst - Proefveld Agio, Baldar, Kenia, Carlsberg Sa- xenia. Mansh. 2-rijïee, Wei- brei! 4949. Hiilkema S 336—361. Herla, Svolofs 0.2000. Nova. Mansh. 515-43 (3-voud). 30. Proefboerderij Serie Winter- tarwerassen Astra Juliana. Rita, Polonium. Mado, 42468, Belle Neu, Juliana x Kronen, Sv. Kandia, Mendel, Eroica, Alba, Hijlkema 279, Staring C.B. (3-voud). 31. Ontsmettingsmiddelen - Proef veld tegen stuifbrand in Tar we, 30 middelen (1-voud). 32. Interprovinciaal Wintertar we - Proefveld Juliana. Al ba, Staring C. B.. Carstens V. Titan Oaudius, Demeter. Hei- ne S IV, (nw.-stam». (3-voucP. 33. Interprovinciaal Wintergerst- Proetfveld Vimdicat. Urania (3-voud). 34. Zaaizaad hoeveelheidsproef- veld met Alba Tarwe. 140. 180 en 220 K.G. per H.A. 3-voud». 35. Zomertarwerassen - Proefveld Peko. Mansh. 272-42. Kaga. M. v. Hoek x Carstens V. Blanka, Hera. (3-voud). 36. Bruine Bcnenproefveld Ce- ka. N.-Holl. Landras. Deka, v. d. Have's Bataaf. Deve, Candida Oka. v. d. Have's L B No. 11-6, (3-voud). 37. Witte Bonenrassen-Proefveld Leverkleurige, Beka, Strogele, Excelsior, Friezinnetje. K'rom- bek. Atïas, Ambt's Witteboon, Walcheria (3-voud). 38. 70 rassen Voederbieten (5-v.) 39. Suikerbietenrassen - proef veld (5-voud). 40. Cultuur Proefveld met Kervel en Ramanas gegarowiseerd en niet gegarowiseerd. 41. Phosphaat-toestanden Proef- reld op Zomergerst. 0- 20 - 40 -60 en 90 P. 20, 5 per H.A. (4-vJ. 42. Kali-Proefveld 0.100-200 en 300 Kali 40 per H.A. (4-v.> 43. Haverrassen - Proefveld Fax C.B.. Marne, Wodan, Expres, Hylkema 1617. M. Binder, Borus Opus, Adelaar. Zomer II, ManshoFs 567-41, Zege, Abed Minor. Wieringermeerruiters. A.s. Zaterdag neemt onze plaat selijke Ruitersport vereniging deel aan de streekwedstrijden te Nieu- we Niedorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1