UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN OPENSTELLING GEDEELTE VAN DE RIJKSWEG. Woensdag 22 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 63 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hippolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat 'aeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Vacantiefonds voor de Landbouw. Tweede en laatste Verzilvering Vacantiebonnen Zomer 1949. Arbeiders, die in Juli of Augus tus met vacantie gaan en daarom hun restant aan oude vacantie bonnen van het boekjaar 1948 1949 (kenbaar aan de opdruk „Geldig tot en met 30 April 1949") nog niet in Mei hebben doen ver zilveren, moeten deze bonnen thans in de periode van Maandag 20 tot en met Donderdag 30 Juni ter verzilvering inleveren. Het aanbieden van bonnen kan uitsluitend geschieden bij een plaatselijk penningmeester van een der navolgende benden Algemene Nederlandse Land- arbeidersbond, Nederlandse Christelijke Land- arbeidersbond, Ned. R.K. Landarbeidersbond St. Deusdedit." De uitbetaling van de voor de ingeleverde bonnen verschuldigde bedragen zal plaatsvinden in de periode van Zaterdag -16 tot cn met Zaterdag 23 Juli d.a.v. en wel bij dezelfde penningmeester bij wie men de bonnen heeft ingele verd. Met nadruk zij er op gewezen, dat dit aus de laatste gelegenheid zal zijn tot het doen verzilveren van de vacantiebonnen van het boekjaar 194849 Hierna zullen onder geen £nkele voorwaarde meer bonnen van dat boekjaar ter verzilvering kunnen worden aan genomen. Arbeiders, die ziek zijn geweest en van de Bedrijfsverenigingen of de Raden van Arbeid z.g. chèque- bonnen hebben ontvangen, kun nen deze tegelijk met de gewone vacantiebonnen ter verzilvering aanbieden. De aandacht wordt er op geves tigd, dat deze chèquebonnen alleen zullen worden verzilverd, indien men zich op voldoende wijze kan legitimeren. Worden de chèque bonnen ten behoeve van (een) ander (en) aangeboden, dan zal een machtiging moeten worden overgelegd, waaruit blijkt, dat men bevoegd is de chèque te innen. Met uitzondering van de chèque bonnen moeten alle vacantiebon nen in de hiervoor bestemde op- plakboekjes van het Vacantiefonds voor de Landbouw worden geplakt. Niet-opgeplakte bonnen worden niet ter verzilvering aangenomen- Deze opplakboekjes zijn even eens bij de plaatselijke penning meesters van bovengenoemde landarbeidersbonden verkrijg baar. Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd, dat de bonnen van het boekjaar 1949-50, welke na 1 Mei 1949 in omloop zijn gebracht, thans nog in geen geval reeds ter verzilvering kunnen worden aan genomen. SCHAGEN. PAARDENMARKT. Rijtuigpaarden f 500f 700 Werkpaarden f 350f 600 2 ^-jarige jonge paarden f 350—f 450. Slachtpaarden f 350f 600. EEN BELANGRIJKE GEBEURTENIS. Een groot aantal autoriteiten en genodigden had zich 1 Vrijdagmorgen j.1. verzameld nabij de Hulk, ten Zuider Hoorn, alwaar de plechtige openstelling van het gedeelte De Hulk Hoornse Brug om 11 uur zou plaats hebben. Vlaggen waaiden van de directieketen vlaggen omgaven ook de plek waar de nieuwe weg nog met een tweetal hekjes was afgesloten. Onder de talrijke personen die j Ook de Wieringermeer menrk^a wf 0DdSP "noofdfn" 1 is verheu®d de totstandkoming \en, merkten wij op de Hooicnn- j vnt, 0m„c „Wieringermeerruiters." Streekwedstrijden Nieuwe Niedorp. J.1. Zaterdag namen de ,.Wie- ringermeerruiters" deel aan de Streekwedstrijd te Nieuwe Niedorp, die onder vrij gun stige weersomstandigheden gehouden werden. 's Morgens vonden de keuringen plaats in 4 banen 1 voor klasse B en 3 voor klasse N. De uitslagen waren als volgt Rijbaan 1, klasse B 1. G. de Boer, op „Nellie" Hol lands Noorden. 2. C. Schoen, op „Olga", West- geideur-Directeur Tan de ng' f US Frïesland- waterstaat Ir. L. J. A. Bergansius. 3 J' z*aan, op ..Pletto'Hol- die namens de Minister van Ver- dals5!dt™?J _T lands Noorden I keer en Waterstaat aanwezig was, r-, - - Hoofdingenieur J. Ringelina. Tech- ï6 RiJ.kswes lancs Noorden. v'_ is bedoeld als een hoofdverbinding o v op een drie kwartier afstand van 4 de Boer op Peter" Hol- /-ï o virtrtfrlofn rl t~) t t 1- nisch Hoofdambtenaar D, Joustra, +,,eeCJTi j r talrijke burgemeesters, waaronder Priesland' doch de heren Kolff. van Wieringen, en SLtoShSta Loggers, van Wieringermeer, deze 1 oncterscnauen betekenis. is bedoeld als een hoofdverbinding Rijbaan 2, Klasse N. 1. H. B. Dijken op ,Sire", ringermeerruiters 6.64 2. Mej. A. Oostenbrug, op ,Bru- van de de Wieringermeer, Mr. Th. heeft, hoopt hij binnenkort A. J. Vosters, secretaris van het andere wijze ter kennis i heemraadschap de Wieringermeer, autoriteiten te brengen, j alsook enige Politieautoriteiten, o.a. het Districtshoofd te Alkmaar en de Commandant te M.-meer. Vandaag wilde spreker volstaan no> Wieringermeerruiters 6.60 met zijn gelukwensen. De verlan- 3. Mevr. Schenk-Rens, op ..Ben- - -■ - - - ~-7 Wie- laatste vergezeld van de gemeente secretaris de heer A. N. Nap, d-c heer P. G. Luth, wnd.-Dijkgraaf gens die men in de Wieringermeer to", Wieringermeerruiters 6.57 op Na een kort woord van Hoofd-ingenieur-Directeur Ir. Ber gansius, waarin hij de geschiede- nis van Rijksweg 7 releveerde en De kapitein Mr. van der Steur van de Rijkspolitie zegde toe te zullen medewerken om de gebrui kers van de nieuwe weg op een De openstelling. zo hoog' mogelijk beschavingspeil Friesland woord van de ten opzichte van het verkeer te 4 brengen. 4. H. Dekens, op ..Difried' van de ringermeerruiters 6.50. 1 Rijbaan 3. klasse N. 1. Mej. B. Meeldijk, op „Benno", R. A. P. 2. C. Swaerts, op „Ancy West- Friesland. 3. P. de Wit, op „Toos". West- C. Geel. op R. A. P. Rijbaan 4, klasse N. 1. P. Glas, op „Jaap", Hollands Noorden Nadat Ir. Bergansius dank ge- stra even beüchtte11 verzocht de bracht 113(1 aan Ir' Krijn voor de 2' Mevr' Russelman, °P -Marga", 2™ De"cnwe. verzocht de medewerking welke de Provincie Wiron - onder wilS lefdinTd^'a^eT van yerle(:nde- aan de A.N.W.B. voor 3. D. v. d. Heide op .Boet", Hol- ,w het plaatsen van de wegwijzers, en lands Noorden; aan alle aanwezigen voor hun 4. G. Koorn, op „Diana", Wiron. aanwezigheid werd deze eenvou- Kamp eerste - prijswinnaars rij - dige, maar voor het betrokken deel baan 2, 3 en 4 van Noordholland zo belangrijke 1. H. B. Dijken, Wieringermeer- plechtigheid beëindigd. ruiters deze weg geschiedde, het tweetal hekjes dat de weg nog afsloot, te verwijderen, waarna, vooraf ge gaan door twee Wegenwachtmo toren, de aanwezigen per auto het' nieuwe wegvak bezichtigden. Fraaie omlijsting. Doordat ten gevolge van de oorlog de aanleg van dit wegvak vertraagd is geworden, verkeert men bij deze weg in de gelukkige 1 omstandigheid dat de beplanting reeds zo ver is gegroeid dat deze een waardige omlijsting van de nieuwe weg vormt. Deze beplanting, welke Staatsbosbeheer werd ontworpen, werd aangebracht en uitgevoerd door de Fa. Van Dijk en Zonen te Laren N.H. De asfaltbetonverhar ding werd aangebracht door de Mij. Wegenbouw te Utrecht. Voor het opengestelde 18 km lange i wegvak werd 80.000 ton funde- ringsmateriaal gebruikt, j Met een snelheid van circa 30 j 40 km per uur kwam men bij het viaduct nabij Lambertschaag de Wieringermeer binnen. De uit ruim 30 auto's bestaande Heropening Coöperatie slootdorp. Heden bereikte ons het ont- „De Tijdgeest" Middenmeer. Stellende bericht, dat wederom leen onzer militairen bij de uit- Met een grote reclame-ont- oefening van zijn plicht, in In- bijtkoek in de hand, werden wij donesië is gesneuveld, n.1. Piet door na ons bezoek aan de heropende Loxks. zaak. door bedrijfsleider IJzer Kort voor zijn vertrek op 13 en zijn vrouw uitgeleide gedaan. April, was hij in 't huwelijk ge- Dit ging niet zo maar, want de treden. familie IJzer is gastvrij en be- Moge God zijn jonge vrouw en zoekers kunnen niet een, twee. ouders en broers sterken in dit zo zware verlies. drie wegkomen. De nieuwe zaak met magazijn, woonhuis en garage ziet er keu rig uit. Er is een ruime, heldere winkel met 2 grote, stofvrije étalages er zijn goed gevulde rekken en bakken; de winkel- stoet inventaris is zeer modern. En Noorse" zusterorganisatie" om een EEN BUITENKANSJE. De Nederl. Onderw. Veren, ontving een uitnodiging van de toTide6 Hoomsebrug'en^lSgaf y^zetfsprekend waren er ter ge- dnelal NedlToilegaTaanle' wij- daarna naar Hotel de Doelen Wieringermeer. Onze oud-gemeente architect de heer Y. E. Dijkstra, die in Maart 1946 de betrekking aanvaardde van Inspecteur van Bouw- en Wo ningtoezicht in de gemeente Bloe- mendaal, werd in de Raadsverga dering van 16 dezer in die gemeen te benoemd tot Directeur van Pu blieke Werken." te legenheid van de opening Hoorn, alwaar men zich aan do i bloemstukken, lunch verenigde. Naast de reeds Het pand is gebouwd door de genoemde autoriteiten merkten Firma Wassink van Garderen, °P,Jr\ /Hriin van de Provin- terwijl de Firma's Jannenga, Ïth de Pir v5-n Mipshagen en Schaafstra tevens Mi Wegenbouw, vertegenwoordi - „r, gers van de A.N.W.B., dl bond die hebben medesewerkt nm ,n he- ook langs deze weg de wegwijzers heeft geplaatst. Burgemeester Beemsterboer, van vele zen voor een 14-daags bezoek aan Noorwegen. Doel van dit bezoek zal zijn hebben medegewerkt om in be trekkelijk korte tijd dit fraaie gebouw gereed te krijgen. Mede dank zij de speciale aan biedingen op de openingsdag, was er een overweldigende be langstelling, zodat dhr. IJzer zeker met genoegen op de ope- Berkhout, de plaats waar de stoet die morgen was gestart, uitte zijn vreugde over de totstandkoming van de nieuwe weg en had speciaal lof voor de keurige landschappe- j ning zal terugzien, lijke verzorging van de nieuwe autobaan. De Burgemeester van Gok van deze plaats wensen Hoorn de Heer Leemhorst, wenste wij deondernemer goede za- Rijkswaterstaat geluk met het ge- ken toe in zijn nSeuwe pand. reedkomen van deze hoofdver- het bezichtigen van Noorse scho- i len. om zodoende te komen tot1 een vergelijking van het Noorse! met het Nederlandse onderwijs. Naar wij thans hebben verno-i men, werd als een der deelnemers j door het Hoofdbestuur van de: n.o.v. aangewezen onze plaats genoot dhr. J. Schoen, onder- j wijzer te Westerland. Daar buiten de reiskosten, die voor eigen rekening zijn, verder j alles door de Noorse Veren, zal worden vergoed, is dit een unie ke gelegenheid voor dhr. Schoen.j die reeds geruime tijd in de keersweg, doch feliciteerde tevens Langzaam maar zeker krijgtNoorse taal correspondeert met zijn gemeente en geheel West- de Brugstraat haar oude aanzien collega's in dat land, om nu zelf friesland met deze voor deze land- terug en neemt de gezelligheidrnet dit prachtige land kennis streek zo belangrijke autostrada. |in deze straat toe. ite kunnen maken. MAANSTANDEN 1949. Zondag 26 Juni N. M. Zondag 3 Juli E. K. Zondag 10 Juli V. M. Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 23 Juni 5 50 6.18 24 Juni 6.42 7.08 25 Juni 7.26 7.51 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 23 Juni 4.17 21.07 24 Juni 4.17 21.07 25 Juni 417 21.07 2. Mej. B. Meeldijk R. A. P. 3. P. Glas. Hollands Noorden. Kamp rijbanen 2, 3 en 4 (over rijden van de op 28 Mei j.1. te Wieringen gehouden wedstrijd) 1. Mevr. G. Kikker-Eelman, Wadden-Ruiters 2. H. B. Dijken, Wieringermeer ruiters 3. Mevr. Russelman. Wiron. Viertallen 1. Hollands Noorden, 30.96 p. 2. Wieringermeerruiters, 29.54 p. Achttallen 1. Hollands Noorden, 34,39 p. 2. Wieringermeerruiters I 34,25 d. 3. R. A. F.. 33,17 p. 4. Wieringermeerruiters II, 31,28 p. Springen 1. C. Schoen, West-Friesland, 13 p. 2. H. Dekens, Wieringermeerrui ters, 12 p. 3. J. de Wit. West-Friesland, 9 p. 4. P. Glas, Hollands Noorden 8 p. Het terrein was te glad voor het springen, zodat er diverse valpar tijen plaats vonden, en er vele weigeringen waren. Na de prijs-uitreiking werd nog een mooi défilé gehouden. Het was een drukbezette dag de deelnemers uit Wieringermeer vertrokken reeds voor dag en dauw en arriveerden weer in de polder tegen het middernachtelijk uur. Ansichten van de herbouwde polder. Enige tijd geleden werd in ons blad de opmerking gemaakt dat er nog slechts weinig fotografische opnamen verkrijgbaar waren van de herbouwde polder. Wij ontvingen thans van de Firma Hamstra, te Wieringerwerf, een mapje prachtige afbeeldingen van Wieringerwerf. o.a. „het ..Fa- zanrendorp de herstelde R.K. Kerk. en diverse dorpsstraten. Ook Boekhandel Bosker te Mid denmeer heeft prachtige kaarten van al de drie dorpen en van boer derijen en gemalen en het monu ment. Via deze kaarten zal het moge lijk zijn onze kennissen een indruk te geven van het herstelde nieuwe land. Chr. Bond van PI. Vrouwen. Het zomerreïsje. De datum van het zomerreisje is bepaald op Donderdag 30 Juni a.s. 's Morgens wordt een bezoek gebracht aan een wolfabriek te Leiden hierna wordt gezamenlijk gedineerd. 's Middags wordt de tunnel in Rotterdam bezichtigd, terwijl er een rondvaart door de grachten zal worden gemaakt. Houdt allen deze dag vrij Nadere berichten volgen. Flevo - Nieuws. A.s. Vrijdag 24 Juni houdt de V V. Flevo haar ledenvergade ring in Hotel Lely te Slootdorp. Op de agenda staat o.a. Be stuursverkiezing enz. Aanvang 7.45 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1