JHTGAV'E VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN DE WEDEROPBOUW VAN DE BOERDERIJEN. Zaterdag 25 Juni 1949 Vierde Jaargang No. Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Fost De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. VREDE DOOR HET GELOOF. Wij dan gerechtvaardigd j zijnde door het ge- loof hebben vrede bij God door ónze He ere Jezus Christus. Romeinen 5:1.; Het geloofsleven is uitbundig rijk. Wie uit Christus leeft, heeft nu letterlijk alles, wat hij nodig heeft j om in alle omstandigheden, te roemen. Jezus maakt- eerst de verhouding tot God in orde, en dan gaan wij ook in een juiste, overwinnende verhouding leven ten aanzien van onszelf, de naaste, de wereld, het levenslot-, de dood en het graf. Hoort maar Wij dan gerecht vaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God door onze Here Jezus Christus. Vrede, har- I morde, innerlijke rust. Maar nog meer. Wij roemen in de hoop der heerlijkheid. Wij heb ben altijd uitzicht, zelfs over dood en graf heen in de heerlijkheid Gods. Nog meer En niet alleen lijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Hebt gij wel eens zware ver drukkingen ondergaan Honger, gevangenschap, doodsgevaar, ziek te, armoede? Nu....wie in Chris tus is, raakt er nooit onder. Hij j staat er nooit boven. Hij roemt in de verdrukkingen. Waarom Niet omdat hij het zo prettig vindt, maar omdat al die ellende door Christus winst wordt. Lijdzaamheid, hoop, bevin ding, sterke liefde Gods, uitzicht op het eeuwige leven. Ja, het geloofsleven is uitbundig rijk. Ds. J. O VERDUIN. Lava Verloting 1949. 3 Hoofdprijzen elk ter waarde van f 10.000. Trekking 29 Juli. VOOR ELK DEZER VERLO TINGEN A, B en C. is als hoofd prijs uitgeloofd een prijs ter waarde van f 10.000.- Naar keuze f 10.000.- op de aankoop van een huis overal in Nederland, f 10.000.- op de aan koop van een auto (prijs-klasse f 6500,-) met gratis benzine, ollie, banden, verzekering, belas ting en dergelijke; veestapel, i stamboekvee, n.1. 4 paarden ter| waarde van f 5000,- en 4 koeien ter waarde van f 5000.- Advertenties in dit blad ver melden nadere bijzonderheden ten aanzien van de verdere prij zen, enz. Succes - Nieuws. Aande Adspirantendag te Alkmaar, wordt Zondag a.s. ook deelgenomen door de Succes-ad- spiranten. „Hoe staat het erbij Wij zijn er allen mede op de hoogte dat sinds de opheffing van de Commissie Wederopbouw Wie ringermeer op 31 December j.1. geen aanbestedingen meer heb ben plaats gehad met betrekking tot het herstel of de vernieuwing van de pachterswoningen of de bedrijfsgebouwen. Vanuit de bevolking zijn al meerdere pogingen gedaan om „Den Haag'' alsnog te bewegen hierin verandering te brengen, terwijl we rustig kunnen aanne men dat men op dit punt vanuit het Domeinkantoor ook de nodige activiteit heeft ontwikkeld. De jongste poging om onze mi nisters, in deze, voor de boeren zo urgente kwestie, tot daden te bewegen, is een adres van het gemeentebestuur naar aanleiding van door de fractievoorzitters ge stelde vragen over dit onderwerp. Hoewel dus sinds 1 Januari j.1. geen uitbreiding aan het weder- opbouwwerk der boerderijen is gegeven, moet men niet veron derstellen dat in de gepasseerde helft van dit jaar niets is gebeurd. Het laatste kwartaal van 1948 heeft de Commissie Wederopbouw zich nog danig geweerd, en toen zij dus noodgedwongen het bijltje erbij neer legde, was er voor een slordige 3 millioen aan werken in uitvoering. De voortgang dezer werken heeft onder invloed van een gunstige winter en voorjaar een vrij voor spoedig verloop gehad. Op vele plaatsen in de polder heeft men dan ook de laatste paar maanden de spanten zien verrijzen van de 24 grote boerde rijen. Momenteel staan van 23 stuks hiervan de spanten recht, een viertal heeft men onder de pannen en één ervan heeft een rietbedekking gekregen. Van de dertig kleine gemengde bedrijven die in aanbouw zijn, zijn er 2 reeds bewoond over en kele weken zullen er aan de Zeug- weg weer 8 voor bewoning gereed komen en aan de Schelpenbolweg is de bouw ook reeds in een ver gevorderd stadium. Begrijpelijk is dat de pachters en vooral de pachtersvrouwen van deze bedrij ven zich bevoorrecht voelen. Dan is er nog een belangrijk werk aan de gang, waar het pu bliek maar weinig van bemerkt, nl. het maken van het binnen werk in 22 boerderijen in de om geving van de Kolhornerweg Hoornscheweg, Westermidden- meerweg en Oudelanderweg. Ook dit werk, dat door 3 aannemers wordt uitgevoerd, maakt goede voortgang en zal waarschijnlijk wel voor de oogst gereed zijn. Als bijzonderheid kan nog wor den vermeld dat in de hierboven aangehaalde 24 grote boerderijen een nieuw systeem stalzolder wordt toegepast, dat volgens deskundigen een goede indruk maakt. Het sy steem onderscheidt zich o.a. van andere werkwijzen, doordat er ongeveer 40 minder betonijzer in is verwerkt, en ijzer is nog steeds duur. In het belang van de pachters die nog steeds op de wrakstukken van de gebouwen hun bedrijf moeten beheren, hopen wij van ganser harte dat de vele pogingen die gedaan zijn en worden tot verder herstel, spoedig resultaat mogen hebben. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 25 Juni 2 uur tot Maandag 27 Juni 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis, Beeker, Hoogkamer, Koning, Van Wieringen, Verheul, Bouwman, Schreuder en Nauta. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 26 JUNI. Aanwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Afwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. 26 Juni 8.07 8.34 27 Juni 8.51 9.18 28 Juni 9.33 9.59 29 Juni 10.14 10.38 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 26 Juni 4.18 21.07 27 Juni 4.18 21.07 28 Juni 4.19 21.07 29 Juni 4.19 21.07 Opheffing distributie van Zond,,.M2(j^uniANDM' 1949 Boter, Margarine, Vet en ?0J^EVKM q iMaandag 13 Juli L. K. apiJSOlie. HOOG WATER TE DEN OEVER. Met ingang van 23 Juni j.1. is 26 Juni de rantsoenering van de boven genoemde voedingsvetten volle dig opgeheven. De productie van boter wordt ruim genoemd en de grondstof fen voor de bereiding van an dere spijsvetten gunstig. Slechts spijsolie zal men met direct overal bij de winkelier kunnen betrekken, omdat de be- i voorrading enige tijd vraagt. De bestaande prijsregelingen Donderdag. 23 Juni 1949. blijven nog gehandhaafd. Op de heden gehouden week- De distributie van voedings-niarkt waren prijzen en aanvoer vetten ingesteld 29 Juli l^401 p°aSden f 400—600 3 Stieren heeft dus bijna 9 jaar geduurd. cen{-.raie 4 Geldekoeien (mag.) f 450500 29 Idem (vette) Cen- Ambachtschool Den Heider. trale 18 Kalfkoeien f 600—850 2 Pinken Centrale 1 Graskalf In talrijke toespraken, pers- Centrale 78 Nucht. kalveren Cen- artikelen, radiocauserieën e.d.trale 23 Schapen - mager1 Kale is de laatste jaren herhaaldelijk f 5060; 14 Idem vette) Centra- betoogd, dat. teneinde de sterke, ie; 30 Overhouders f 50 60: 187 aanwas van onze bevolking fa j "én Schager Markt. de komende jaren te kunnen op f 4060 19 Konijnen Kippen f 25. nemen, meer personen in de in dustrieën een bestaansmogelijk-1 heid zullen moeten vinden. door hen gekozen beroepen bij Ouders, dde hun jongens in de j te brenger- toekomst een redelijke bestaans j Het Js bekend. dat het Am- mogelijkheid willen waarborgen j bachtsschoolbestuur momenteel worden aangeraden, ernstig keu j ze van een technisch beroep te overwegen. Men kan er zeker van zijn, dat Ivoor pienteré jongens hier. meer dere wegen open staan en aller- I lei promotiekansen op velerlei gebied zijn weggelegd. De leiding der Ambaeht- nog te kampen heeft met grote moeilijkheden, vooral wat huisves ting betreft, doch ondanks de ze moeilijkheden zal toch ge tracht worden, zo mogelijk alle gegadigden te plaatsen. Zien ouders zich voor de nood zaak geplaatst hun zoon behulp zaam te zijn bij het kiezen van FILMNIEUWS. Zaterdagavond en Zondagmid- I dag zal in Cinema de Haan weel een Tarzanfilm worden vertoond mef. in de hoofdrollen Johnny Weissmuller, Brenda Joyce, John- ny Sheffield en Cheta de Chim- pansée. Een film met een steeds verho gend climax. Zondag en Maandagavond „Titanenstrijd", het verhaal van een dapper Amerikaans ingenieur, die de taak op zich had genomen' pen snoorweg aan te leggen dooi de And es. De rots, waarin een tunnel ge graven moet worden, blijkt verra- delijk te zijn en brokkelt steeds af. Er ontstaan conflicten tussen de j groot industriëel en de ingenieur. UIT ONS HANDELSCENTRUM. VACANTTE Ja, lezer, ook Mercurius begint dit praatje met een vacantie- overpeinzing. Het grootste gedeelte van de polderbewoners is nl. aan gewezen op de maand Juni om met vacantie te gaan. Juli en Augustus bij uitstek geschikte vacantiemaanden zijn in de polder juist maanden waarin veel arbeid verzet moet worden. Mercurius gaat ook enige dagen de polder verlaten. Het is noodza kelijk dat men er eens een tijdje ..uit" is. En graag heeft men dan mooi weer. Zou 't nu welhaast komen Dit geldt ook voor de vele be zoekers die zomers de polder bin nenstromen. Hun getal wordt ie der jaar groter. Naast de vele bussen en particu liere auto's met landgenoten en buitenlanders, is er een grote categorie van vacantiegangers, die de logé's der dorpsbewoners zijn. De laatsten vooral krijgen een goede indruk van het leven in de polder, daar zij meer in direct contact met ons „nieuwe land" komen dan degenen, die in lut tele uren per bus de polder ..doen." dat „Gesien" meent dat er voor de Gemeenteraad niet veel werk meer overblijft nu o.a. „Algemeen Belang" opgericht is. Nu, Gesien, dat ben ik niet met je eens. Want er zijn in ons dorp vele proble men die meer op het terrein lig gen van een vereniging als „Alge meen Belang" dan dat ze direct via de Gemeenteraad behandeld zouden moeten worden. Ik denk b.v. aan kwesties als plaatsing banken in 't bos, de busdiensten van en naar ons dorp en derge lijke. Verder kan zo'n vereniging het initiatief nemen tot de stich ting van b.v. een openbare lees zaal, een badhuis, ja noem maar op. Ook zou de vereniging eventueel de Gemeenteraad attent kunnen maken op kwesties, ons dorp ra kend. Maar, Kees en Gesien „De ge meenteraadsleden behartigen de belangen van de gehele Wieringer meer en niet van een bepaald dorp." f Juist, Mercurius, en dit zelfde geldt ook voor ieder niet- geme enteraadslid. Hoewel men vanzelfsprekend gehecht is aan eigen dorp, moet niemand ooit uit het oog verliezen dat de 3 dorpen tezamen één gemeente vor men. Red.) Het werk van ds „vroede vaderen" wordt dus niet aangetast door „Algemeen Be- I school voor Den Helder en Om- ecn V3k> da? *1*5 JET streken is zich er wel van be- ,ee" "jk gedeelte moeten wust, dat zij in dit opzicht me- 3 33 en oor. Q, de een belaneriike taak heeft we,k beroeP naderhand de bes t a a ,a te bestaansmogelijkheid biedt. Teneinde aan de voortdurend j u j In dit verband wordt de aan- stijgend vraag naar jonge ar-i k rf i - -ï dacht er nog op gevestigd, dat beidskrachten te kunnen voldoen i aan de Ambachtsscholen de aan wil zij de mogelijkheid schep- gifte voor sommige vakken te pen om een toenemend aantal lf groot en daar tegenover voor jongens de eerste beginselen van 6 A P, |J j andere te gering is. Met name scheepmakers, schil werden reeds bij de oprichting ders en meubelmakers zullen in ingeschreven. de toekomst in Den Helder en VAN ALLES WAT. omgeving veel meer geplaatst De bouw van de 40 woningen in kunnen worden dan de Am- de Kerkstraat vordert goed de- bachtsschool aflevert. zer dagen werd reeds de vlag op het eerste blok in top gehesen, ten teken dat de kap er op zat. In de Poststraat gaat het echter bedroevend slecht. Weken reeds staan de woningen klaar voor. de tegelzetter, die slechts weinig tegels moet zetten in de keuken. Dit gaat helaas boven 't verstand van Mercurius. Dat alles niet van Dit moge voor belanghebben den een vingerwijzing zijn, om vooral dus de vakken scheep- maken, schilderen (huis- en de coratie) en meubelmaken niet te vergeten. Hoewel het nieuwe Ambachts schoolgebouw in Den Helder ook voor de komende cursus nog een „leien dakje gaat, kunnen we rjet ter beschikking zal zijn, zal itech zoals reeds gezegd." ge- «i L wó'c ai 1 mi^ 0Cl tracht worden, zo min mogelijk al te kras. De particuliere bouw gaat ge stadig voort en zo zien we de tijdL leerlingen af te wijzen. Daartoe zal nog een noodlo- naderen. dat we weer één enkele K ingericht, worden voor prac aanbesteding in onze rubriek gaan scheepmaker, en bovendien vermelden. Ons dorp heeft bijna |hgt het m de bedoeling om te haar oude huizental weer bereikt.proberen de beschikking over We lazen dat de Gemeenteraadnog een extra theorielokaal te het „stekelvraagstuk" heeft behan- kr gen. deld. Inderdaad moet de bestrij- q.j ^je wijze hoopt de school- ding ook hier op grote schaal leidin aan alle aanvragen om lang." „ALGEMEEN BELANG." De levensvatbaarheid van onze In de brief van „Sluis I" las ik vereniging is al bewezen. 37 leden aangepakt worden, wil ons dorp iX;? 7 niet verwilderen. oclaUng te kunnen voldoen. De beplanting doet het uitste- kend en ook ons bosje over de POLITIF Gev. een kinc,er brug krijgt iets terug van-haar i oude glorie. Zondagsmiddags i zonnebril en een kinderporto- wordt het dan ook weer het be- nïonnaie. kende wandelrondje Brugstraat, Verl. een grijs jongens wind- Bosje, Slootweg. jack en een leren rijwieltas Tot de volgende keer. Plezierige inh. een drlnkkruik en broodzak vacantie MERCURIUS Inl. bij de Gem.Bode, H.hoef.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1