UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN JONGE WIERINGERMEERDERS IN ZWITSERLAND. Woensdag 29 Juni 1949 Vierde Jaargang No. 65 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytusboef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk dat leeft, Bouwt aar- zj/n toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.30 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. Een uitvinding van een oud - Wieringermeerder. Door de Heer K. Meijer, oud- j opziener der Domeinen, thans te Utrecht is een apparaatje uitge dacht en geconstrueerd, waarmee gemakkelijk het beloop van flau- j we opwaartse en neerwaartse hel lingen kan worden gemeten. Het toestelletje is dus o.a. zeer doelmatig voor het uitzetten van drainage, en controle hiervan na uitvoering. Men verkrijgt ermee op eenvoudige wijze een overzicht van de ligging van terreinen, zo dat men gemakkelijk en snel kan nagaan hoe b.v. de drainage het voordeligst gelegd kan worden in verband met grondverzet en ont- watering. Het complete toestel met bijbe- j horen (pennen, riemen, foudraal I enz.) is heel eenvoudig te ver- J voeren, en weegt slechts ±2y2 kg. Het toestelletje is voorzien van een kleine astronomische kijker en een flauw gebogen buisniveau met schaalverdeling. De hoekwaarde van het buis- niveau is zo gekozen dat één deel streep overeenkomt met een ver- j val van 10 c.m. per 100 m. Op eenvoudige werken kan het toe- stelletje nuttige diensten verrich ten inplaats van het veelomslach- tiger waterpastoestel, wat natuur lijk voor grotere hoogteverschil len en nauwkeurig werk onmis baar is. Het principe van het meten van hellingen door middel van een buisniveau is niet nieuw, maar de wijze waarop dit principe hier wordt toegepast bij de controle van drainage, is wel nieuw. Het toestelletje zal in de han del gebracht worden door de Fa. de Haas, te Bilthoven. De reis van de Vrijzinnig Chr. Jongeren Bond, de Jeugdkring „Jong Leven" en de Plattelands- Jongeren - Gemeenschap. De Firma Kroeze opende haar herbouwde zaak. Dinsdagmiddag vond de ope ning plaats van de prachtige zaak van de Firma Kroeze te Slootdorp. Bij de bezichtiging van het nieuwe pand, viel ons op de mo derne inrichting van dit waren huis annex sigarenwinkel en kapperszaak. De goed gesorteerde sigaren winkel en de kapperssalon, wel-; ke getuigt van een ruime op-i zet, bevinden Jich op de begane grond. Het Warenhuis is ingericht op de bovenverdieping hier is een keur van huishoudelijke en luxe artikelen aanwezig. Ook is er een ruime sortering speelgoed en een afdeling religieuze arti kelen. Het pand is gebouwd door de N.V. v.h. A. Kingma en Zn., te Slootdorp het schilderwerk werd verzorgd door Schilders bedrijf „Flevo" te Tirns (Fr.) de electrische installatie door Geertsma te Wieringerwerf, ter wijl de Fa. de Vries te Alkmaar de verwarmingsinstallatie ver- j zorgde. Wij feliciteren de fa. Kroeze' met haar keurige zaak, die daar staat als een symbool van vast houdendheid en doorzettings vermogen, en wensen haar het beste toe. Wij komen in ons volgend nummer nader op deze opening terug. Van Donderdag 9 Juni tot Za terdag 18 Juni maakten een aan tal jongeren uit de Wieringermeer, behorend tot een drietal jeugdor ganisaties, t.w. de V.C.J.B. (Vrijz. Chr. Jongeren Bond), de Jeugd kring „Jong Leven en de P.J.G. «Plattelands Jongeren Gemeen schap) door bemiddeling van de Reisorganisatie Kees Kruit te Schagen, een reis naar Innertkir- chen bij Meiringen in het Haslital Van de hand van de leider van deze jeugdreis, Ds. J. Vink te Slootdorp ontvingen we omtrent deze reis het onderstaande ver slag. Donderdagmorgen 9 Juni ver trokken ruim dertig jongeren uit de Polder en omgeving per Naco- bus naar Zwitserland. De tocht ging via Maastricht, dwars door de Belgische Ardennen tot Ettel- brück in Luxemburg, waar de nacht werd doorgebracht in de mooie jeugdherberg aldaar. De andere dag werd de tweede helft van het traject gereden via Lu xemburg-stad. het Lotharingse laagland, de Vogezen ging het naar Bazel en vandaar naar Luzern en vervolgens door het Brunigtal naar Innertkirchen, waar men 's avonds tegen negen uur aankwam in het hotel .Hof und Post", dat door de Reisorgani satie Kruit voor haar gasten is gereserveerd en waar Mw. Kruit zorgt voor de ontvangst en zono dig voor de leiding op de tochten van de deelnemers. De groep werd ondergebracht op de zolders van de garage van het hotel, dit in onderscheid met reis groepen van ouderen, die steeds in het hotel zelf logeren. Maar hierbij dient men in het oog tfe houden, dat de prijs voor een jeugdgroepsreis aanmerkelijk la ger is dan die van een reis voor ouderen, (f 85.en f 125). Luxe en comfort kan men op deze ui terst goedkope reizen redelijker wijs niet verwachten. Het slapen is dan ook wel zeer primitief, maar het gaat. Het grootste bezwaar is de beslist onvoldoende wasgele genheid (vier wasbakken op een der beide zolders waar geslapen wordt), hetgeen veel oponthoud veroorzaakt en een zeer onge wenste promiscuïteit van manne lijke en vrouwelijke deelnemers mee kan brengen De Organisa tie-Kruit zal er dan ook goed aan doen daarin zo snel mogelijk ver betering aan te brengen. Er die nen minstens vier wasbakken op elk der beide slaapzolders te zijn, zodat jongens en meisjes zich af zonderlijk kunnen wassen. En ook dan nog is toezicht van de leiding der jeugdgroepen dringend ge wenst, daar de afscheiding van de slaapgelegenheid voor de beide sexen eveneens volstrekt onvol doende is. Voor onze groep waren deze bezwaren gering, daar er een gezonde, zuivere en sportieve geest onder de deelnemers heers te en enkele minder gunstige broe ders en zusters daardoor volkomen in bedwang gehouden konden wor den. Maar ondernemers van jeugdreizen zullen er goedi aan doen zich van te voren met de Reisorganisatie-Kruit in verbin ding te stellen en hiervoor de nodige waarborgen te eisen Ook zal men er goed aan doen van te voren precies af te spreken, wat men nu voor zijn f 85.kan ver wachten, met name welke tochten i men voor eigen rekening en welke I men voor rekening kan en mag maken van de firma Kruit, als mede hoe de verhouding tussen de leiding van de groep en die van het hotel „Hof un Post", spe ciaal met Mevr. Kruit, is. Dit al les kan onaangename verrassin gen en misverstanden voorkomen. Verder kan men voor de verzor ging niets dan lof hebben. Het eten in het hotel is eenvoudig maar smakelijk en ook onderweg wordt men uitstekend verzorgd. De lange reis per bus valt, dank zij de uitnemende bussen, genoeg mee. Onze tocht werd op één dag na, de Zondag, begunstigd door prachtig weer, zodat we naar hartelust hebben kunnen wande len en trekken. De dag na onze aankomst, Zaterdag, brachten we 's morgens een bezoek aan de Aareschlicht en Meiringen er- trokken we 's middags een heel eind het Urbachtal iri. Het parool was voor elke dag vroeg op en vroeg naar bed. Zondags gingen I we per bus naar de Grimselpas, waar skiwedstrijden gehouden zouden worden. Jammer genoeg j was het weer die dag niet gun- j stig mist, dus geen uitzicht, la- i ter kouder en zelfs hagel, zodat de 1 skiwedstrijden kort na het begin moesten worden afgelast. Maar we hebben zien skiën De moedig sten stapten op de weg terug uit bij Handeckfall en liepen vandaar naar Innertkirchen (drie uur), de anderen gingen per bus naar huis. Maandag daarop is er weer veel i gewandeld, heen en terug naar i Rosenlauf (er is bij elkaar wel 'n kleine tien uur gelopen) en Dins- dag ging het per bus tot Gadmen j en vandaar lopen naar Steinalp en de Steingletscher en weer te rug, en op Woensdag organiseer de de firma Kruit een gratis tocht naar Interlaken per trein naar Brienz en per boot naar Interla ken) over de prachtige Brienzer- see. De dag werd in. Interlaken doorgebracht en de op de achter grond oprijzende Jungfrau wera herhaaldelijk met het blote oog en door de kijkers bewonderd. En wat een luxe Maar helaas, wij hadden te weinig franken om onze kooplust te kunnen botvie ren. Die avond weer thuis werd de op jeugdtochten gebruikelijke bonte avond gehouden, waarop de deelnemers zelf voor het program ma moeten zorgen en dat veel herinneringen aan de gemeen schappelijke tochten bevatte. Die avond werd het laat Toen kwam de laatste dag. I Belangstellenden bezochten die morgen de electriciteitswerken bij Innertkirchen en 's middags ging de hele troep nog eens naar Mei ringen om zijn laatste franken en Rappen aan reissouvenirs te ver doen. Die avond was hetvroeg naar bed, de andere morgen vroeg op en langs dezelfde weg als op de heenreis reden we Vrijdag en Zaterdag naar Hollancf terug en waren ongeveer vijf uur weer thuis. i Het was een fijne reis, een ech- i te jeugdreis, geheel in de stijl van de jeugdbeweging gehouden Elke dag werd met dagopening begonnen en dagsluiting geëin digd, en op de Zondagavond hield de H. L. een korte wijdingsdienst in het hotel. Er is veel gezien, veel genoten in dit prachtige stukje Zwitserse bergwereld met overal zijn eeuwige sneeuwtoppen, waar men a.h.w. de scheppende hand van God nog voelt, rusten op de aarde. Er is ook veel gezongen en veel gelachen. De geest was goed. j Lichamelijk moe, maar geestelijk verfrist kwamen we terug, dank- I baar en ons bevoorrecht wetend i door hetgeen we samen hadden mogen beleven. Zonneschijn in de levensavond. 500 Ouden van dagen bezichtigen de Wieringermeer. 3 Autobussen en 100 luxe wagens brachten j.1. Vrijdag 500 inwoners van Wormerveer boven de leeftijd van 65 jaar naar onze polder. In Hotel Smit te Middenmeer werd in de gezellige ingerichte Beurszaal gemeenschappelijk een warme maaltijd gebruikt. De voorzitter van het organise rend comité hield een toespraak, waaruit o.a. bleek dat hij uitste kend op de hoogte was met de geschiedenis van de Wieringer- meerpolder. j Een muziekgezelschap hield er I de stemming in spontaan werden de populaire liederen, zoals ..Honderd jaar na deze", meege zongen. Enige echtparen die juist 40 of i 45 jaar getrouwd waren, ontvin- gen van de voorzitter een kaasje. I De bezoekers waren enthousiast I over de uitgestrektheid van de polder en de schoonheid van de zon-beschenen korenvelden. Ook I informeerden zij of hier al weer zang-, muziek- of toneelvereni gingen waren. Zij prezen zeer de gerechten van Hotel Smit en de prettige bedie - ning. Een der vrouwtjes vond het wat i erg dat zij na afloop „anderen met de vuile boel lieten zitten." De tocht werd hierna voortgezet i naar Afsluitdijk en gemaal „Lee mans." Verder stond nog een be zoek aan Bergen („Duinvermaak") op het programma, waar o.a. een i „autopettenrace" gehouden zou worden door de heren muzikan ten. Kaas gaat in het najaar van de bon. Waarschijnlijk zal de kaasdistri butie tegelijk met die van vlees worden opgeheven. Reeds eerder meldden wij, dat het wel najaar zal worden, voordat daar iets van komen kan. Van officiële zijde vestigde men er onze aandacht op. dat kaas hier te lande voornamelijk als broodbe legging wordt gebruikt. Indien nu kaas zou worden vrijgegeven, ter wijl worstsoorten nog gedistribu eerd blijven, zou een sterke stij ging van de kaasconsumptie het gevolg zijn. En dit vooral omdat de prijs van andere broodbeieg- gmgsartikelen veelal vrij hoog is. Deze stijging van het kaasverbruik moet echter, voornamelijk met het oog op onze export, vermeden j worden. EXCURSIE NAAR DE WIERINGERMEER. I De leden der Advies-Commis sie der Noordhollandse Gemeen ten voor Bouwontwerpen en Uitbreidingsplannen, zullen Vrij dag 1 Juli a.s. een excursie ma ken naar onze gemeente, om de resultaten van de wederopbouw in ogenschouw te nemen. SERIE-WEDSTRIJDEN MEDEMBLIK. Op de gehouden seriewed- strijden vielen de uitslagen als volgt Geel Wit D.W.O. 0—4 D.W.C. D.V.O. 0—2 De le prijs werd gewonnen jdoor DVO, terwijl de 2e prijs (een medaille) voor DWO was. MAANSTANDEN 1949. Zondag 3 Juli E. K. Zondag 10 Juli V. M Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 30 Juni 10.54 11.21 1 Juli 11.43 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 29 Juni 4.20 21.07 30 Juni 4.20 21.07 Bedrijfscompetities Slootdorp. Zaterdagavond j.1. werd ge speeld de wedstrijd Coöp. - Boe ren, waarvan de uitslag 1-3 werd. Maandagavond werden we derom 2 wedstrijden gespeeld, n.1. Kamp Slootdorp - Coöp. I en Middenstand - personeel Kingma. Om 7 uur werd afgetrapt door het Kamp en er ontwikkelde Izsch een felle strijd om het leer. Na een kartier spelen doel puntten de mannen der Coöp. Door een laag schot werd de stand echter spoedig daarna ge- 1 lijk- Na de rust werd het tempo nog opgevoerd. Door een spel- overwicht gelukte het de Coöp. 110 min. voor het einde de score te verhogen (2-1) 5 minuten daarna werd de stand nog op 31 gebracht. Ons kwart voor 9 begon de wedstrijd Middenstand - Kin-*- m,1 Middenvoor Hoge werf deed de aftrap. Na 10 min. spelen was de stand reeds 10 docr een ver schot van Boomsroa, 2 spelers van Kingma zorgden voor de afwerking. 1 min. voor de rust scoorde Leeuwenkamp het 2e doelpunt. Na de rust begonnen beide ploegen in een flink tempo hun verschillende aanvallen op te bouwen, wat dan na 10 min. beloond werd met een doelpunt voor de spelers van Kingma. Door een veldoverwicht scoor de de middenvoor nog eenmaal na verscheidene onbeloonde aan vallen, zodat deze wedstrijd ein digde in een 31 overwinning voor de Middenstanders. Hedenavond (Woensdag) spe len Middenstand Kamp en Kingma Boeren. In ons blad van Zaterdag j.1. werd vermeld dat de film werd geëngageerd door de Rijks dienst voor de Werkkampen. Dèt moet zijn door de 5 aan de competitie deelnemende elf tallen. DE GELUKKIGEN. In het vorig nummer van ons blad vermeldden wij dat er spoe dig weer enige kleine boerde rijen gereed zouden komen. Wij laten hieronder een op gave volgen van de namen der betreffende pachters. ZEUGWEG G. de Misser, J 69 J. Schut J. 69,1 T. Koole, J 70 F. Verstra te, J 70.1; P. Oosterveld, J 71. NCORDERKWELWEG M". Smit, J 71,1: H. Grijze, J 71.2: A. vd Burg, J 71,3. SCHELPENBOLWEG W. Noordhof, F 30 J. Wol- ters. F 30,,1 D. Stevens. F;31 M. Steinfort, F 31,1. De pachters aan Zeugweg en Noorderkwelweg hopen 4 Juli hun boerderij te betrekken de overigen pl.m. 4 weken later.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1