UITGAVE VAN BE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN RAAD WIERINGEN. NIEUWE BONNEN Zaterdag 2 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 66 Redactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wieringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No 3. Giro No. 149972. Een volk dat beft, V Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs I 1.80 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces 1 1.—, per stuk van ten hoogste 4 regels. WAS HET MAAR ZO Verleden week stond het on der grote koppen in de diverse kranten, dat een vliegtuig van de K.L.M. de „Roermond" ver ongelukt was. Daarbij kwamen alle inzittenden om het leven. We hebben misschien tot elkaar gezegd „Wat vreselijk is dar." En dat is het inderdaad ook. Want mensenlevens waren hiermee gemoeSd ouderen en jongeren. We hebben het waarschijnlijk allen wel gelezen. Maar mis schien is U het nu al wel weer vergeten. We leven ook zo snel! Andere gebeurtenissen hebben IJ al weer in beslag genomen en de ramp van de „Roermond" Es j al weer op de achtergrond ge- drongen. En toch heeft het grote zin als we elkaar nog eens even herinneren aan dat ongeluk. En dan dringt één woord zich aan U op dood. Ja, dat is het einde. In dit geval een plotseling einde Maar toch onontkoombaar en onafwendbaar. Die dood komt in IEDER mensenleven. En misschien wel heel spoedig of ook over heel wat jaren. Maar komen doet het. Dat keert U niet. Dat keert niemand. En als de dood in Uw leven komt, dan betekent dat ook voor U het einde aan dit leven hier op aar de. Want DAT wordt afgesneden. En dan Een andere vraag is of het dan helemaal uit is, zoals men wel eens beweert. Meestal is dan de wens de va der der gedachte. Men HGOPT in elk geval dat het dan uit is. Maar weet men dat wel zo ZE KER Want DAAR gaat het toch maar om. NIET om wat wij mensen denken, maar om wat de WERKELIJKHEID is. Hebt U de ZEKERHEID dat het met de dood uit is, voor im mer afgelopen Zolang U DIE zekerheid niet hebt, is het erg dom en onver- j antwoord om alleen maar te HOPEN dat de dood het laatste zal zijn. Want als de dood nu eens niet het laatste is Wat dan O, ge zegt misschien „dan zullen we wel es verder 3Ïen." Durft ge echter zo onzeker de dag van Uw sterven tegemoet gaan Trouwens met de dood is het NIET uit Want daar is er Eén uit de dood teruggekeerd en die heeft het ons wel heel dui delijk gezegd, dat het alleen maar een mooi SPROOKJE is te beweren, dat het met de dood uit zou zijn. Die heeft ook ge zegd dat alle doden eens zullen opstaan en verantwoording zul len moeten doen van hun leven en levénsverrichtingen. En daar dat zo is, kunt gij DAN dien dood zonder schro men tegemoet gaan Ik zou daar nog maar eens over na peinzen. Het is de moeite meer dan waard. Tenslotte kom je er niet met een denkbeeld over de dood. U moet de werkelijk heid onder het obg willen zien. En dat durven heel veel mensen vandaag niet meer; vandaar dat zoethoudertje: van dood is dood. Maar U hoorde het dood is niet dood. Was het maar zo 1 Dan gaf het niet zoveel wrat je deed en hoe je leefde. De werke- heid is anders. En daar dienen we Salaris- en loonregeling vastgesteld Ambtenaren „ontknikl", „aangepast" en „ingepast." Belangrijke Rondvraag. Gemeente zal aanleg W.C.'s in Dijkstraat 7 Juli a.s. aanbesteden, voor rekening van de eigenaren. B. en W. overwegen beperking collecten. Elftstraat wordt verbreed. Er zal weer worden gebouwd, o.a. 3 „duplex-wonin- gen." Woensdagavond vergaderde de gemeenteraad onder voorzitter schap van Burgemeester Kolff. Secretaris de Heer C. F. v. Duin. Afwezig was zonder kennisge ving, de Heer S. C. Tijsen. Ingekomen stukken Van de Heer I. P. Clowting te Den Helder was bericht ingeko men van de aanneming zijner benoeming tot hoofd der O. L. S. te Westerland Aan de Heren J. Schoen en S. v. tl. Zee, onderwijzers te Westerland, werd wegens benoeming elders eervol ontslag verleend. Voorts waren diverse jaarversla gen binnengekomen waaronder dat van de Schoolartsendienst. Be Heer Bosker vroeg speciale aandacht voor de daarin opgeno men mededeling dat de tubercu lose op Texel, Wieringen en in de Wieringermeer het laagst is in dit district n.1. 4.5% tegen 11.3 el ders. Spreker ziet hierin verband met de verplichte runderveetuber- culosebestrijding, hetgeen door de Heer Mulder werd beaamd. Een feit dat wel aandacht verdient al dus deze heren. Beschikt werd op vele verzoeken om vermindering of ontheffing van schoolgeld en hondenbelas ting. De Proef schooltuin West-Fries land te Hoorn verzocht weer een subsidie, nu voor 1949. Evenals vorig jaar stellen B. en W. voor 't verzoek af te wijzen. Wel wordt het nut dezer instelling erkend doch de Wieringer belangen zijn daarbij niet voldoende betrokken. Aldus besloten. De huur voor de nieuwe gemeen tewoning bij het garage-complex aan de Parklaan wordt vastgesteld op f 3.75 p. w. De Heer J. Bosker zal voor het recht, zijn noodgarage voorlopig op het gemeenteterrein Parklaan te mogen hebben, f 0.25 p.w. moe ten betalen. De punten 4 t.m. 14 werden snel afgehandeld. Het betrof de voor stellen welke wij reeds in ons vo rig nummer verkort weergaven. Zij hadden de. instemming van de Raad. Ten aanzien van het verzoek van de Studiekring „Flevo" om tegemoetkoming in studie- en reiskosten merkte de heer de Vis ser op dat de leerkrachten der bijzondere scholen ook vorig jaar reeds onkosten maakten voor deelname aan cursussen van het z.g. „paedagogisch centrum." „Ko men deze onderwijzers nu ook voor vergoeding in aanmerking", aldus de Heer de Visser. De Voorzitter Als ze het vra gen, ja. Deze aanvrage geldt alleen voor leden van „Flevo." 't Is niet de bedoeling dat alle onderwijzers tegelijk de weekcursus bezoeken. Men wil per school alle leerkrach ten in d(? gelegenheid stellen haar te volgen. De school moet dan een rekening mee te houden. En daar moet U maar eens veel aan den ken. Wat dan en hoe dan Daarover een volgend keer. W.Werf. Ds. POST. week gesloten worden. In de va- cantie schijnt het niet te kunnen. Te dezer zake moet worden over legd ook met de Inspecteur van het L. O. die uitdrukkelijk ver klaarde dat de belangen van het onderwijs niet in het gedrang mogen komen. De Heer Borgdorff vroeg wat 't waterleidingbedrijf onder onren dabel gebied verstaat en welke i verplichtingen eigenaren hebben. De Voorzitter lichtte toe dat in het algemeen de verplichting tot aansluiting aan het net voor de eigenaar geldt. Ligt een perceel, of liggen meerdere percelen meer dan 40 M. van de leiding dan wordt aansluiting echter te duur en als het dan de moeite niet loont beta len Bedrijf en Gemeente naar rato bij. Als de eigenaar onwillig is en hij valt buiten de 40 Meter kring is er niets aan te doen. Bin nen die kring meet men aanslui ten ook indien men goed drinkwa ter heeft. Maar dan is ontheffing mogelijk. Salarissen en lonen. Voor het gemeentepersoneel werd een „ontknikkingsverorae- ning" en een nieuwe salarisveror dening vastgesteld waarmede de aanpassing aan de Rijksregeling overeenkomstig het rapport Ubink werd verkregen. Tot de 1 „inpassing" der nieuwe wedden werden B. en w. gemachtigd. De Heer v. d. Laan vroeg nog of deze inpassing overeenkomstig de Rijksregeling zou geschieden hetgeen de Voorzitter beaamde. Ook voor de werklieden werd een loonregeling vastgesteld. De Heer Lukkien vroeg naar de vacantieregeling en vacantietoe- slag. Voorzitter antwoordde dat het ioon tijdens vacantie wordt door betaald. De vacantietoeslag zal weer worden verleend krachtens de z.g. „gratificatieregeling." De Heer van der Laan heeft uit het prae-advies de indruk gekre gen dat Ged. Staten de lonen wil len drukken door b.v. geen laar zenvergoeding te geven. Spreker is daar niet tevreden mee. Wethouder Rontkes lichtte een en ander toe. De lonen zijn op een andere basis ingesteld dan aanvankelijk na overleg met het Hoofdbestuur v. d. Bouwvakarb. Bond was overeengekomen. Voor laarzenvergoeding, prestatietoe-1 slag, vacantiebonhen enz. is in deze regeling geen plaats doch zij biedt andere voordelen die daar zeker tegen op wegen, 't Betekent j geen nadeel, waarom de door Ged. Staten gewenste regeling kon worden overgenomen. De rechts positie der werklieden is nu be hoorlijk geregeld evenals de va- cantieregeling. Daarna kwam het voorstel tot verbouw van de voormalige secre tarie tot woning voor de groeps commandant aan de orde, waar over wij elders in ons blad uit voerig schrijven. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden herbenoemd de Heren A. H. J. van rt Hof. F. de Gooyer, L. Noorden en Th. Rijkers. I In de vacature C. v. Kalsbeek, P. Bakker Ez. en N. Kaan werden resp. gekozen de Heren F. Slag boom, W. Beemsterbqer en J. G. Blom. RONDVRAAG. De Heer de Visser vroeg of reeds aanbesteding van rioolwerk te Den Gever heeft plaats gehad. De Voorzitter 't Is vanmiddag gegund, 't Zal spoedig worden uit gevoerd. De Heer de Visser Is er al een oplossing voor de Dijkstraat- misère. De Voorzitter Verschillende eigenaren willen niet meewerken. Thans wordt de nieuwe verorde ning toegepast en zal de gemeen te het op hun kosten doen uitvoe ren. 7 Juli wordt aanbesteed. De Heer de Visser. Gelukkig, 't Is een onhoudbare toestand. De Voorzitter Wat betreft de medewerking is de houding van sommige huurders ook niet lof waardig. De samenwerking is b.v. bij buurtfeesten wel prima, op dit punt echter slecht. :k Geef de huurders overigens gelijk dat ze op de huurverhoging van f 0.50 per 1 Mei niet zijn ingegaan. De eigenaar heeft daar pas recht op als de zaak verbeterd is. De Heer Borgdorff overhandigt de Voorzitter een afschrift van een collecte-aanvrage van „Draagt Elkanders Lasten" waarop door B. en W. nimmer is beslist en vraagt om opheldering. De Voorzitter Ik kan dat zo niet nagaan. Wij werden terzake collecten geadviseerd door het Centraal Archief en Inlichtingen bureau inzake Maatschappelijke hulp in Amsterdam B. en W. ra- ken „beu" van de collecte-aanvra gen. De laatste maanden zijn er 15 colllecten gehouden, 't Doel is. allemaal prima, 't is alles even urgent maar 't kan zo niet door gaan. 't Wordt hinderlijk voor de burgers. We moeten gaan beper ken. 'k Heb overigens niets dan lof en dank voor die personen die steeds maar weer bereid worden gevonden mede te werken aan alle inzamelingen. De Heer Engel brengt, nogmaals de slechte waterafvoer ter sprake bij de boerderij van P. Veerdig in Westerland. De nieuwe huurder heeft een oplossing aan de hand gedaan. Hij wil een zinkput in zijn land hebben en zal die zelf schoonhouden. De Voorzitter zegt overweging toe. Voor riolering zijn er allerlei plannen. Hippo-Noord, Den Oe ver, Westerland en 't kost hopen geld. De gemeente is financiëel aan 't eind van haar capaciteit. Volgend jaar komt Westerland misschien wel eens aan de beurt. De Heer J. Lont J.Gz. zag op de hoek PoelwegWesterlander- weg gaarne een vluchtheuveltje, net als op 't hoekje. De Voorzitter Dat kan daar niet. "t is te krap. De Heer Lont Er is wel ruimte te maken door wat grond te kopen van de aangrenzende erven. De Voorzitter Dat verkopen gaat niet zo wild. Je moet er eerst maar eens om komen. De Heer Bontkes Juist.Als er persoonlijk een offer moet wor den gebracht voor 't gemeen, we gen de gemeentebelangen niet zo zwaar. Op verzoek van de Heer Kooij zal de verbreding en de verhar ding van de Kremersweg worden bezien, evenals het aanbrengen van een lichtpunt aldaar. De Heer Kooij vroeg nogmaals wanneer werd begonnen met de bestrating in het dorp. De Voorzitter "t Wordt zeer spoedig aanbesteed. In de Elft waar het zeer smal is zullen we trachten te verbreden door ook de bermen te verharden. Er komt dan een ruimer rij vlak. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 2 Juli 2 uur tot Maandag 4 Juli 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen de Boer. de Groot, Groenhart, Olrée, Tamsma, Van Slooten, v.d. Sluis, Swaters en Posthuma. Zondagsdienst Dierenartsen. ZONDAG 3 JULI. Aanwezig de Heren Bouwman, Slootdorp Hakkesteegt, Schagen. Afwezig de Heren v. d. Kolk, Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. Voor de periode van 3 Juli tm 16 Juli zijn geldig 201 Vlees (A, B. D) 100 gr. vlees 202 Vlees (A. B) 300 gr. vlees 203 Vlees (D) 100 gram vlees 204 Algem. (A, B. D) 250 gram rijst. 206 Alg.m. (A, B) 200 gram kaas of 250 gr. korstloze kaas. (De letters achter de bonnum mers geven de kaarten aan, waarop de betreffende bonnen voorkomen.) TOESLAGKAARTEN. Voor de periode van 3 tot en met 16 Juli zijn geldig de bon nen gemerkt met de letter R. De niet aangewezen bonnen IoT. IW. T9Ö. 191, 193, 196, 197, 198 en 199 kunnen worden ver nietigd. XED. HERV. KERIL Zoals bekend, was er geduren de de laatste jaren een combi natie van de Ned. Herv. Ge meenten Oosterland c.s. en Hip- polytushoef. Thans is op aandringen van het classicaie bestuur in een gecom bineerde kerkeraadsvergadering besloten, dar de gemeenten weer op zich zelf komen te staan en pogingen zullen worden gedaan om voor iedere gemeente een predi kant te krijgen. Om 't geestelijk werk niet te doen verslappen zullen er 12 stu denten komen, die elkander afwis selen en ieder ten minste 14 dagen hier zullen werken. Enkelen ko men 4 weken. Hun doel is huis- en ziekenbezoek bij alle leden der gemeente. Zij zullen ook preken. Ook zal contact gezocht worden met Vrouwen- en Jeugdveremgin gen en Zondagschoolleiding. De inkwartiering der studenten vindt plaats in de pastorie te Hio- polytushoef en in Oosterland—Den Oever bij de leden der gemeente. In September zal dan de Ring het werk weer overnemen. De Heer J. Lont J.Gz. Wordt het dan niet gevaarlijker. Beter was aan beide zijden een stukje er bij. De Voorzitter Dat wordt te bezwaarlijk. Men zou alle hekken moeten terugzetten hetgeen veel te kostbaar is. De Heer Bodcïe bepleitte het plaatsen van een toilet bij het busstation in de Zwinstraat voor het. reizend publiek. De Voorzitter Dit heeft onze aandacht. De plannen zijn al uit gewerkt. 'fc Komt op de hoek bij de school. De Heer v.d. Laan De Voorzit ter sprak zojuist, over een bouw- "Olume van 2600 M3. Is dat ge heel beschikbaar Dan zo gauw mogelijk bouwen. De Voorzitter Inderdaad is dit beschikbaar. Eerst moeien de lo nende aanvragen worden afge handeld. Het restant is beschik baar gesteld aan „Beter Wonen" voor de bouw van 3 duplex-wonin- gen. Hierna sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1