UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOUR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN Zaterdag 9 Juli 1949 Vierde Jaargang No. 68 Radactie SecretariaatKlieftstraat No. 12, Hlppolytushoef Wieringen. Telefoon No. 103. Redactie Wieringermeer Fazantstraat No. 11, Wleringerwerf. Telefoon No. 123. Administratie „Villa Waterkeer", Westerland Post De Haukes. Tel. No. 3. Giro No. 149972. Een volk cpS leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 180 per kalenderkwartaal. Advertentieprijs 10 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 1.—, per stuk van ten •hoogste 4 regels. ZQMERVR.EUGDESchoolreisje R.K. SchoolModerne Kevkenaitrasting. Eindelijk gaf de radio door van zachter weer, ook bij de Wadden- eilanden en aan de kuststrook. De schooljeugd zomer zal gaan komen Dan zien we ze weer zitten bui ten.oud en jong.... om te genieten van zon en warmte Dan gaan ze. weer bij bosjes langs bestemming „Gaasterland. de straten, trouwzieke Meisjes, Het weer was niet erg Deze week staat in het teken Zoals de advertentie in dit der jaarlijkse uitstapjes voor de blad meldt, heeft Hotel D. Lont' te Den Oever, een nieuwe keu- Woendagmorgen reisden om kenuitrusüing gekregen. 8.30 de kinderen van de R.K. Wij zijn eens een kijkje gaan School uit de Kliefstraat, met nemen en konden inderdaad constateren dat het hier moderne gun- apparaten betreft. DE T.T. RACE giechelend aan de arm van hun stig, maar och, kinderen bekij- Allereerst zagen wij de elee zoveelste lieveling.... grote jon- ken het weer anders dan de tilsche frituuroven waar vis. gens, gebruind en sterk, maar als „groten" en de stemming was en ballen gehakt, patates frites e.d. eeh?mple?teSflufsteSn bleef °PPerbest- heerlijk worden gebakken. Daartussen door kinderen, die'het! Onderweg werden de kinderen De gebakken makreel die ons leven en de wereld willen leren Ult Oostelijk Wieringen opgepikt als proefje werd voorgezet, was kennen. en daarna ging men over de heerlijk. h mooie wegen, het mooiste deelte van Friesland, n.1. Gaasterland, tegemoet. In En de stroom van mensen spoedt voort, naar de zee en fladdert over het land, en overlaadt de brief alle werd een paar uren speeltuin vertoefd. besteller met kaarten uit hoeken van ons kleine landje.... En de mensen zingen en genieten, en hebben pleizier. Ook in die dagen kleppen de kerkklokken en sporen de mensen aan rot beheerstheidDe kerk genootschappen gunnen voorzeker gepaste ontspanning maar wijzen ook dan naar de eindeloze zee, .waar allen eenmaal moeten bin^ nengaannaar het levensein de.... En ondertussen juicht en schatert de mensenstroom het lied des levens.laat ons lachen en vrolijk zijn, want morgen zijn wij niet meer. Er is een geweldige jacht naar uitwendige vreugde, omdat ze nog nimmer zoveel gemis heeft ge voeld aan inwendige vreugde. omdat ongodsdienstigheid en ze deloosheid de bronnen van de ware vreugde hebben vergiftigd. De dagbladen geven telkens een andere sensatieb.v. een hon- dententoonstelling en ze trekt aanvatrd'.f!1 daa™ed,e heL!™~onS de ^'^gelegenheden veel bekijks.... want een hondje MAANSTANDEN 1949. Zondag 10 Juli V. M. Maandag 18 Juli L. K. HOOG WATER TE DEN OEVER. 10 Juli 8.11 8.43 11 Juli 9.00 9.30 12 Juli 9.44 10.08 13 Juli 10.21 10.44 ZONSTANDEN 1949. zon op ond. 10 Juli 4.28 21.01 11 Juli 4.29 21.01 12 Juli 4.30 21.00 13 Juli 4.32 20.59 Wieringermeer. WANDELTOCHT DOOR DE POLDER •Woensdag j.1. werd door de leerlingen van de 2de en 3de klas der U.L.O. school een wan deltocht gehouden. - Het parcours was als volgt heden het jaarlijks motorfestijn ,lit«PctinneId vanaf de school nlpsts riP TT.ranP dOOr tien- g S PP Vanai Qe scnooi vindt plaats, de T.T.-race, duizenden bezocht, ge- Verder was er een groot elec- het trisch fornuis, met automatische Rijs regelaar. Zet men de schakelaar de bijv. op 100, dan wordt ze bij het bereiken dezer tempera- Te Oranjewoud werd gepau- tuur. automatisch uitgeschakeld seerd, waar in de speeltuin van en bij daling weder ingescha- „Hotel Tjaarda", de kinderen keld tot 100 is bereikt. naar hartelust konden stoeien Rode lampjes waarschuwen Op het cirquit van Assen en spelen j wanneer de platen aanstaan en Versnaperingen hadden na- bii vergeten van uitschakelen tuurlijk veel aftrek en werden wordt men door het rode lichtje royaal rondgedeeld. gewaarschuwd. Maar het allermooiste was Een grote electro luxe koel- wel de Doolhof met de lach- kast zorgt voor het in prima spiegels. conditie houden der etenswaren. Alles was in actie, en ook Een in grenen hout uitge- Pastoor Bijl was gedurende voerde werktafel in de stijl van enige tijd in het dromenland ..Bruijnzeel", completeert het Café Boerema. een autobotsing van zijn jeugd. geheel. plaats, waarbij wonder boven Het Doolhof ds voor de groten De Hper D. Lont liet ons het wonder geen enkele persoon zeer mooi en interessant, gezellig eetzaaltje zien, waar werd verwond. 2800 M2 groot, waarvan de laan- juist enige gasten zich het opge- Vanaf Oosterlanó wilde een tjes ingenieus in elkaar zijn diende maal goed lieten sma- melkauto van Lutjewinkel de rjfjcr na gevlochten, met als centraal ken. wegkruising aldaar passeren en punt het lachkabinet. Om een volledig beeld te ge- had niet opgemerkt dat van Daarna werd de terugreis ven van de inrichting, werden richting H.hoef een luxe auto Auto-botsing. Donderdagavond omstreeks 7 uur had op de Rijksweg nabij Café Rnprpma. ppn antobotsins? op de Terp, langs de Wester- Terpweg, Ceversche weg, Schel- penbolweg. Slootweg, Dolfijn- weg, Schagerweg en vandaar weer naar de school. Het traject 'dat 20 Km. lang was, werd in pl.m. 3 Vz uur ai- e- met grote snelheid naderde. Ondanks het minder mooie weer het waaide hard was de stemming onder de jeugdige deelnemers, prima en de tocht werd, op een enkele uitzonde door allen binnen de vastgestelde tijd van 5 uur vol bracht. Deze tocht werd gehouden in Weegbrug Hoornse Brug. Het bestuur van de Weegbrug gen vereniging „Ieder 't Zijne" deelt mede dat de weegbrug nabij de Hoornse Brug weer in gebruik is genomen. Zondagsdienst Artsen. Van Zaterdag 9 Juli 2 uur tot Maandag 11 Juli 8 uur v.m. zijn bij geen gehoor bij de eigen arts alleen voor spoedgevallen aanwezig de artsen Veenis,. Beeker, Hoogkamer, bij de thuiskomst aanwezig om de op getogen kinderen, van de lea ders in ontvangst te nemen. POLITIE. Verl. een portefeuille inh. foto's en een vulpen en rij bewijs. Verloren een tas inh. een portemonnaie inh. f 1.- Inl. bij de Gem.-Bode. is een trouw beest, en niet zo las- feest tegemoet, tig als een kindje in de wieg, of er| Vele ouders waren is een rondrit op de fiets door het hele landen uren van te vo ren staan de mensen haagdik, om er niets van verloren te laten gaanGeen verstandig mens zal gezond opgevatte sport veroor delen of gekant zijn tegen licha melijke ontspanning.Maar ont spanning mag nooit uitgroeien tot passie en hartstocht. Het lichaam wordt door de heil zame invloed van water en zon versterkt. Maar de mens heeft ook een ziel. En in die ziel woont als een vermogen het verstand, wat excessen aan duin- en strandver- maak ten zeerste veroordeelt Geniet daarom van de zomer- vreugde op passende wijze.en gebruik het verstand, wat door God is gegeven, om zijn wetten te leren kennen, om daardoor veilig geleid, uw levenswijze en ontspan ning te regelen. N. BIJL, Pastoor. het kader van de wedstrijden voor het Sportdiploma. waar- omtrent elders in dit nummer woordigneid van geest zijn stuur -- enige mededelingen zijn gedaan. verdere comfort (een Zweedse) had de tegen- tafel en van voorzien. Gezellige zit- en slaapkamer om te gooien en met de melk met uitzicht op de zee, geeft de auto mee te draaien. Daardoor vacantieganger een huiselijk idee voorkwam hij een ernstige bot- De T.L. verlichting is overal sing, maar kon toch niet ver- aangebracht en voldoet zeer hinderen, dat zijn spatbord en goed. Al met al zijn we er van overtuigd dat ook het hotelbe- drijf op Wieringen met zijn tijd mee gaat. HET OOGTSFEEST van de V.V.V. „Wieringermeer." CAREL BRIELS ZAL DE FEESTELIJKHEDEN ORGANISEREN. BEDRIJFSLEIDERS OP BEZOEK IN DE NOORD-OOSTPOLDER. Een groep bedrijfsleiders der Staatslandbouwbedrijven maakte op 1 Juli j.1. per Naco-bus een reis naar de Noord-Oost-Polder. Via Lemmer, waar het gemaal werd bezichtigd, arriveerde het motorkap werden ingedeukt. De man 'op de aanhangwagen van de melkauto werd er afge- slingerd, maar liep ook geen verwondingen op. De auto werd later door garage Vosse weggesleept, terwijl de pas sagiers door de Rijkspolitie naar gezelschap in Emmcloord. Hier Amsterdam werden gebracht om gaf Ir. Kalisvaart, aan de hand contact te nemen met de Zweedse van diverse wandkaarten, een Consul. Naar wij vernemen tracht het Bestuur der V.V.V. „Wieringer meer" voor het komende Oogst feest in September a.s. grootse CAREL BRIELS. de bekende regisseur van verschillende Sta- dionspelen. Benoemd I De Heer W Postema, Gemeente- architect van Wieringerméer. werd algemeen overzicht van de vor deringen inzake het in cultuur brengen enz. van deze tweede Zuiderzeepolder. Onder begeleiding van de Heer Reitsma werd vervolgens de Polder doorkruist. O.a. werden bezocht de Schiereiland-Kerk en plannen te verwezelijken. |en het is gelukt deze te interes- benoemd tot lid van de Advies- Aanvankelijk was men voor-;seren voor de bestaande plan- commissie der Westfriese Gemeen- schokland en een tweetal Staats- Trnnr t3nn n Ari r tttOt on ttir ten voor Bouwontwerpen en Uit- 'Trh i breidingsplannen. z 1 Deze commissie is een enderaf- nemens het programma vrijwel nen, zodat hij de organisatie geheel door de „Wieringermeer-van het- Oogstfeest op ruiters die zich hiervoor met j zal nemen. I deling van de Frovinciale Com- grote bereidwilligheid beschik-1 Voor de uitvoering der plan-1 missie voor de Noordhollandse baar hadden gesteld, te doennen is echter de medewerking Gemeenten verzorgen, doch men is op dit van de gehele Wieringermeer- plan teruggekomen, daar het bevolking nodig, uitsluitend optreden van de Rij-; vereniging niet geheel aan net! Daarom* doet de V.V.V. een doel van het Oogstfeest zou be-beroep op alle inwoners van de antwoorden. Wieringermeer om de gevraag- Gezien de vele spontane aan-de medewerking te willen ver biedingen tot medewerking uit i lenen, lagen der Wieringermeer- Schager Markt. C^p de gehouden Veemarkt waren aanvoer en prijzen 6 Paarden f Stier Centrale; landbouwbedrijven. De stand der gewassen aldaar dwong aller bewondering af. De dames interesseerden zich vanzelfsprekend meer voor de woningen en de inrichting ervan. Ook werd een schokbeton- boerderij bezichtigd. Zowel te Emmeloord als te Marknesse bleken zeer geschikte 300f 600; 1 gelegenheden te zijn voor ver- 13 Mag. Gelde-sterking van de inwendige mens. Koning, "Wan Wieringen, Verheul, bevolking, wordt het. als jen WÜeringermeerbewoners. Bouwman, Schreuder en Nau.ta. noodzakelijkheid gevoeld iets te zien de reputatie van de Zondagsdienst Dierenartsen cr£aniseren> waaraan de GEHE- j Carel Briels kan dit Lonaagsaiensi Uierenartsen. LK BEVOLKING zal medewei'- niet anders dan ZONDAG 10 JULI. I ken en waarvoor in brede krin- Aanwezig de Heren v. d. Kolk, §-n belangstelling bestaat. Nw. Niedorp Dekker 't Zandt. In verband Wiermede Afwezig: de Heren Bouwman, het Bestuur zich in verbinding aan het leven en streven in onze. Konijnen f 0 Slootdorp Hakkesteegt, Schagen.ges.eld met de Heer Ipolder te geven 'pen f 1.50—1 koeien f 400—f 500; 40 Vette id. Via het schone Gaasterland ar- Centrale: 11 Kalfkoeien f 600—Iliveerde men voldaan weer ge-|f 900; 2 Vaarzen f 375—f 475 >r worden. Werkt allen mee heeft dit feest meerdere Heer 2 Pinken Centrale; 67 Nuchtere Oogstfeest Kalveren Centrale; 45 Mag. een succes j Schapen f 55f 65: 53 id. Vette i Centrale; 106 Lammeren f 30 om middels f 36; 3 Bokken en Geiten f 30 bekendheid f 40; 89 Biggen f 40f 65; 31 0.50—f 5; f 2.50. de oudste Zuiderzeepolder. Examentijd. Mej. Netty Addens te Wieringer- werf, en Lies Hoekin tra. te Mid- denmeer, leerlingen van de Wie- ringermeer-U.L.Ö. -School slaag- 25 Kip- ben op 5 Juli j.1. te Alkmaar voor het M.U.L.O.-diploma B.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1949 | | pagina 1